Hotărârea nr. 266/2020

HOTĂRÂREA NR. 266 privind casarea si scoaterea din evidente a mijlocului fix "platforme beton pentru containere gunoi cimitir", nr. inv. 1006859 si transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investitiei "Sistem drenaj si colectare ape pluviale zona D238 - D302 si zona M Calea Cisnădiei"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

IDVII.A.5


HOTĂRÂREA NR.266

privind casarea și scoaterea din evidențe a mijlocului fix “platforme beton pentru containere gunoi cimitir”, nr. înv. 1006859 și transmiterea în administrarea

Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției „Sistem drenaj și colectare ape pluviale zona D238 - D302 și zona M Calea Cisnădiei”, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30:07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.48474/14.07.202Q.2020 întocmit de inițiator primar

Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 51286/23.07.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune casarea și scoaterea din evidențe a mijlocului fix “platforme beton pentru containere gunoi cimitir", nr. inv. 1006859 și transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției „Sistem drenaj și colectare ape pluviale zona D238 - D302 și zona M Calea Cisnădiei”, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze econom ico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului^

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 Iile) și d), alin,6 lit.a), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 Iii. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă casarea și scoaterea din evidențele Primăriei Municipiului Sibiu a mijlocului fix “platforme beton pentru containere gunoi cimitir", nr. inv. 1006859, în valoare de 62.529,48 lei, conform procesului-verbal de casare a mijloacelor fixe aflate îh administrare nr. 36957/03.06.2020 transmis prin adresa nr. 40561/17.06.2020 de către Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal, concomitent cu radierea acestuia din administrarea serviciului menționat.

Art.2 Se aprobă înregistrarea în evidențele Primăriei Municipiului Sibiu a investiției „Sistem drenaj și colectare ape pluviale zona D238 - D302 și zona M Calea Cisnădiei", în valoare de 688.538,76 lei, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2820/08.04.2020 și a procesului-verbal de predare-primire nr. 2/23.06.2020 și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal.

Art.3 Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de Administrare nr. 32/2009 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal, conform celor menționate la art. 1 și art. 2, din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal vor asigura exe cutarea prezentei hotărâri,

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.


Contrasemnează Secreta rVJeneral Dorini|lie Nistor