Hotărârea nr. 265/2020

HOTĂRÂREA NR. 265 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public si privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A

ID V1LA.5

HOTĂRÂREA NR.265

privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 48471/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Gora Fodor și raportul de specialitate nr.51284/23.07.2020 prezentat de Direcția Patrimoniu și Cadastru privind actualizarea Anexei nr,3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare ă gestiunii serviciului de alimentare cu apă șî de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile OUG nr.198/2005, ale art.12 alin.(l) lit.e), art.21 aiin.(1) din Legea nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare, precum și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare, ale art.315 alin.(l), art.591 alin.(2), art.592 alin.(l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit.e) și d), alin.7 litn), art. 136 alin.(1) și (8), art.139 alin.(3) lit. g), art. 196 alin.1 lit.a), art.243 alin.î lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate către S.C.Apă Canal Sibiu S.A, conform Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, cu bunurile rezultate în urma investițiilor conform Proceselor Verbale de Recepție nr.7/29.04.2020,15/14.05.2020, cu împărțirea pe categorii de obiecte la valoarea de 407.852.741,52 lei - reprezentând bunuri de natura construcțiilor, proprietatea publică a Municipiului Sibiu existente la data de 01.07.2020, respectiv 3.903.630,91 lei- bunuri de natura terenurilor, din care:

e 3.666.500,56 lei-terenuri care aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu, respectiv

•    237.130,35 lei-terenuri care aparțin domeniului privat a! Municipiului Sibiu

existente la data.de 01.07.2020, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din Contractul de Delegare.

Art.2. Direcția Patrimoniu șî Cadastru, Direcția Fiscală Locală Sibiu, Membrii “Asociației de Apa “ și S.C. Apă Canal Sibiu S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


z

Contrasemnează SecretapGeneral Dorin l|ie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 /ta HGL nr. /202Q


Lista bunurilor care se transmit în concesiunea S.C APĂ CANAL SIBIU S.A conform Contractului de Delegare

Nr.crt.

Obiectiv investiții

Rețea apa/valoare lei

Rețea canal unitar-menajer/valoare lei

Rețea canal pluvial/guri scurgere/ valoare lei

Proces verbal de recepție Ia terminarea lucrărilor/data

1.

STR. TRACTORULUI

514.203,78

1,171.503,55

519.700.03

PV.7/29.04.2020

2.

SLR. TURDA

0

0

13.593,47

PV. 15/14.05.2020

-TOTAL GENERAL DE SUPLIMENTAI-2,219.000.83LHI

-SI R TRACTORULUI

-REȚEA APA-22IML,

DNI10,870ML.,DN200,85ML..DN90.374MLr,DN32.20ML..DN63,POLIETILENA,2BUC.CV

MONOLIT BETON,6 BUC.CV DN1000 BETON. 10 HIDRANTI MET AL.27 BUC.CAMIN APOMETRU PEHD

-CANALIZARE MENAJERA-869ML..PAFSIN600.17 CĂMINE. BETON 1000,691 ML.TEA

315,16 CĂMINE DN800 BETON,29 CĂMINE RACORD500,

-CANAL PLWIAL-53ML.TEAVA PVC 400.320ML..P.A1LS1N500.I10ML. PAFSIN 600.1

CĂMIN BETON DNS00.17 CĂMINE BETON DN 1000,46 DISPOZITIVE COLECTARE APE

PLUVIATE, 1 GURA VĂRS ARE BETON

-STR-PRELUNGIRE TURDA

-CANAL PLUVIAL-40ML.TEA VA PVC DN 160.4 GURI SCURGERE BETON

Președinte de ședință Heimut Lerner/

Contrasemnează SecretafGeneral Dorin l/ieiNistor