Hotărârea nr. 263/2020

HOTĂRÂREA NR. 263 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii din Municipiul Sibiu la Faza PT

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

sg ...........

ID V1I.A.5

HOTĂRÂREA NR.263

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții din Municipiul Sibiu la Faza PT

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 50413/21.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate rir.51454/23,07.2020 prin care Direcția Tehnică - Serviciul Coordonare Lucrări propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții din Municipiul Sibiu la Faza PT,

Având în vedere faptul că indicatorii tehnico-economici pentru modernizare străzi cuprinse în Pachetul de străzi zona Turnișpr III (Cucului, Lucernei, Trandafirilor, Ion Agârbiceanu, Dreptății, Ghiocelului) au fost aprobați inițial în anul 2017 și actualizați prin HCL nr. 106/2019, iar pentru modernizare str. Depoului indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 184/2016,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului*

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 iit.d), alin.7 lit.k), art.136 alin.1 și alin.8, art. 139 alin.1, art. 196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiții din Municipiul Sibiu la Faza PT, după cum urmează:

I. Pachet străzi zona Turnisor III (Cucului, Lucernei, Trandafirilor, Ion Agârbiceanu, Dreptății, Ghiocelului):

Modernizare strada Cucului

Total general 350.785,82 iei cu TVA din care

C+M 271.894,53 lei cu TVA

Modernizare strada Lucernei

Total general 290.999,73 lei cu TVA din care

C+M 218.020,14 lei cu TVA

Modernizare strada Trandafirilor

Total general 1.327.497,27 lei cu TVA din care

C+M 1.134.025,97 lei cu TVA

Modernizare strada ion Agârbiceanu

Total general 629.690,01 lei cu TVA din care

C+M 522.232,69 lei cu TVA

Modernizare strada Dreptății

Total general 901.006,30 lei cu TVA din care

C+M 756.583,67 lei cu TVA

Modernizare strada Ghiocelului

Total general 1.948.190,97 lei cu TVA din care

C+M 1.588.586,93 lei cu TVA

11. Modernizare strada Depoului

Total general 944.673,14 lei cu TVA din care

C+M 865.231,96 lei cu TVA

Art.2. Direcția Tehnică - Serviciul Coordonare Lucrări din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință HelmutLerner


Contrasemnează Secretar General Dorin IJie.Nistor