Hotărârea nr. 262/2020

HOTĂRÂREA NR. 262 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 5 obiective de investitii în unitătile de învătământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.262

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 5 obiective de investitii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.47676/10.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.49220/16.07.2020 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 5 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin<2 lit.b) și lit.d, alin.4 lit.a) și alin.7 lit.a), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G, nr,57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Execuție rampă pentru persoane cu dizabilîtăți la Școala Gimnazială “Regina Maria”, str.Zaharia Boiu nr. 1 - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - după cum urmează:

 • A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL : 42.632,98 lei

din care:

C+M : 17.731,56 lei

 • 1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)                  0,00 lei

 • 2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)                 0,00 lei

 • 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ     19.564,44 lei

 • 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ                     16.541,56 lei

(cap. IV din devizul general j

 • 5. ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general)                       6.526,98 lei

Din care diverse și neprevăzute                                            827,08 lei

 • 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE               0,00 lei

(cap. VI din devizul general)

 • B. Indicatori tehnici

Durata de execuție a obiectivului: 2 luni - lățime rampă 140 cm

 • - lungime rampă 9.10 m

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la Școala Gimnaziala "Radu Selejan”, str, Șoimului nr. 13 -Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - după cum urmează:

A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL : 51.756,37 lei

din care:

C+M : 26,240,25 lei

 • 1. AMENAJAREA TERENULUI (cap, I din devizul general)                  0,00

 • 2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul gen erai)                 0,00

 • 3, CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ     19.675,05 lei

 • 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ                     25.050,25

(cap. IV din devizul general)

 • 5. ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general)                        7.031,07 lei

Din care diverse și neprevăzute                                            1.252.51 lei

 • 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE               0,00 lei


(cap. VI din devizul general)

 • B. Indicatori tehnici

Durata de execuție a obiectivului: 3 luni

 • - Lavoar pentru persoane cu dizabilitati -1 buc

 • - Vas wc pentru persoane cu dizabilități ~ 1 buc

 • - Pereți rîgips - 27,33 mp

 • " Usi din PVC - 1.89 mp

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reabilitare instalație gaz la Grădiniță cu PP nr.18 Sibiu, strD.Bagdazar nr.10 - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - după cum urmează:

A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL : 40.442,22 lei din care:

C+M : 29.898,75 lei

 • 1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)                   0,00 lei

 • 2, ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)                 0,00 lei

 • 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

  6.880,43 lei

  29.750,00 lei


5.ALTE CHELTUIELI ( cap, V din devizul general) Din care diverse și neprevăzute 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE (cap. VI din devizul general)

3.811,79 lei

3.663.04 lei


0,00 lei


B, Indicatori tehnici

Durata de execuție a obiectivului: 2 luni ~ detector de gaz - 2 buc

 • - țeava neagra Dn= - 1 J4 " - 71 ml

 • - fitinguri

 • - regulator gaz -1 buc

 • A rt.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare instalație electrica (parter si etaj I) la Grădiniță cu PP nr.5 str.Siretului nr.6 - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - după cum urmează;

 • A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL:. 289.323,80 lei din care:

C+M : 232.844,55 lei

1. AMENAJAREA TERENULUI (Cap, I din devizul generai)

0,00 lei

2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)

0,00 lei

3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Și ASISTENȚĂ TEHNICĂ

30.386,66 iei

4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ (cap. IV din devizul general)

230.539,16 lei

5.ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general) Din care diverse și neprevăzute

28.397,97 lei

26.092,58 lei

6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE (cap, VI din devizul generai)

0,00 lei

 • B. Indicatori tehnici

Durata de execuție a obiectivului: 3 luni

 • - cablu NHXH - 2520 m

 • - corpuri de iluminat - 92 buc

 • - corp de iluminat de siguranța - 24 buc

 • - doze de aparat -180 buc

Art.5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:: “Execuție rampă pentru persoane cu dizabilități la Grădinița cu PP “Căsuța Poveștilor”, str. T. Laurian nr. 13 - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - după cum urmează:

 • A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL : 49.623.00 lei

din care:

C*M : 26.537,00 lei

1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)

0,00 lei

2. ASIGURAREA GU UTILITĂȚI (cap. îl din devizul general)

0,00 lei

3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

20.230.00 lei

4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ (cap. IV din devizul general)

25.347.00 lei

5.ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general) Din care diverse și neprevăzute

4.046,00 lei

2.856,00 lei

6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE (cap. VI din devizul general)

0,00 lei

 • B. Indicatori tehnici

Durată.de execuție a obiectivului: 2 luni

 • - lățime rampa 120 cm

 • - lungime rampă 6.10 m

 • - panta rampei are înclinație de 8%.

Art.6. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniverșitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

,:ț

Președinte de ședință

Helmut Lerner

Contrasemnează

A z                            Secretar General

VAN/'/                                   DorinJîlîșe Nistor

(v \

1

/