Hotărârea nr. 261/2020

HOTĂRÂREA NR. 261 privind modificarea pretului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu de la data de 01.07.2020

IDVII.A.5

HOTĂRÂREA NR.261

privind modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu de la data de 01.07.2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.48549/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.49344/16.07.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea prețului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA începând cu data de 01.07.2020,

Având în vedere:

  • - prevederile contractului de delegare a gestiunii nr, 1/05.01.2017, cap. 7;

  • - art. 8 lit.d și lit.e, art.40 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, prin care șe menționează obligația administrației publice locale de a aproba propunerile privind nivelul prețului local al energiei termice, înaintate de către operatorii serviciului, împreună cu pierderile tehnologice stabilite de furnizorul de energie termică pe baza documentației avizate de autoritatea competentă;

  • - Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 1112/29.06.2020 prin care s-a aprobat modificarea prețului de producere a energiei termice practicat de centrala de cogenerare Urbana,

  • - Avizul ANRE nr.11/ 06.03.2018 privind tariful aferent serviciului de distribuție și furnizare a energiei termice, practicat de SC Urbana SA, de 146,98 lei/Gcal, excusiv TVA;

  • - Adresa nr.1523/ 09.07.2020 de la SC URBANA SA Sibiu privind aprobarea prețului local al energiei termice practicat de SC Urbana SA începând cu data de 01.07.2020;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze ecdnomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.3 ălin.2 și 4 din O.G. nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.d) și alin.7 lit.n), art. 136 alin.1 și 8, ari. 139 alin.3, art, 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prețul de producție, distribuție și furnizare a energiei termice începând cu data de 01.07.2020, după cum urmează:

Nr.

ort.

Indicator

Aprobat prin HC.L 39/2020 (fără tva)

Supus aprobării de la 01.07.2020 (fără tva)

1.

Cantitatea de energie termică livrată la gardul centralei (Gcal), din care:

3.650

3.650

2

Cantitatea de energie termica pierdută în distribuție (Gcal)

850

850

3

Cantitatea de energie termică pierdută în distribuție %

23

23

4

Cantitatea de energie termică livrată la consumatorii finali (Gcal), din care:

2.800

2.800

5

- Consumatori casnici (Gcal)

2.650

2.650

6

- Consumatori noncasnici (Gcal)

150

150

7

Prețul local total (de producție, distribuție și furnizare) a energiei termice destinată consumatorilor casnici (lei/Gcal, exclusiv TVA), din care:

370,55

359,01

8

Prețul de producere pentru energia termică destinată consumatorilor casnici (lei/Gcal, exclusiv TVA)- Decizia ANRE

223,57

212,03

9

Tariful local pentru distribuția și furnizarea energiei termice destinat consumatorilor casnici lei/Gcal, exclusiv TVA)

146,98

146,98

10

Prețul local al energiei termice funizate și facturate populației (lei/Gcal, exclusiv TVA)

222,97

211,43

11

Diferența de preț suportată din bugetul local ca subvenție pentru energia termică facturată populației (lei/Gcal, exclusiv TVA)

147,58

147,58

12

Prețul local total (de producție, distribuție și furnizare) a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici (lei/Gcal, exclusiv TVA), din care:

437,79

359,01

13

Prețul de producere pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici (lei/Gcal, exclusiv TVA) - Decizia ANRE

290,81

212,03

14

Tariful local pentru distribuția și furnizarea energiei termice destinat consumatorilor noncasnici (lei/Gcal, exclusiv TVA)

146,98

146,98

Art.2. (1) Prețul local actual al energiei termice furnizate și facturate populației, a fost aprobat prin HCL hr, 39/2020 și este de 265,34 lei/Gcal, inclusiv TVA, respectiv 222,97 lei/Gcal exclusiv TVA.

(2) Prețurile propuse spre aprobare nu conțin TVA, urmând ca la facturarea către consumatorii finali să se aplice cota de tva aprobată prin lege, în vigoare la acel moment.

Art.3. Directorul S.C. Urbana S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner/| Contrasemnează Secretar/Gen erai Dorin llj^Nistor

/ f / V /