Hotărârea nr. 260/2020

HOTĂRÂREA NR. 260 privind modificarea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor în vederea acordării subventiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, constituită prin H.C.L. nr. 275/2016

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.260

privind modificarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, constituită prin H.C.L. nr.275/2016

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.48087/13.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr.50223/20.07.2020 prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune modificarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, constituită prin H.C.L, nr.275/29.09.2016,

Având în vedere:

  • - H.C.L. nr.275/29.09.2016 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare; a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridica, care înființează și administrează unități de asistență socială, a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei și a Grilei de evaluare cu punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, modificată de HCL 348/2016 și HCL 362/2016,

  • - H.C.L. nr. 47/31.01.2020 privind încetarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d~lui Pop Răzvan Codruț,

  • - H.C.L. nr:59/27.02.2020 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local ai Municipiului Sibiu al d-lui Fulea Ciprian Gheorghe și completarea Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protecție sociala, activitati sportive, de agrement si tineret,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.5 alin.1 si 2 din Anexa 1 la H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologige de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor romane cu personalitate juridica, care înființează si administrează unitati de asistenta sociala, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d și alin.7 litb, art. 136 alin.1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă modificarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998, nominalizată în art. 1 din H.C.L. nr.275/29.09.2016, urmând ca aceasta să aibă următoarea componență:

  • - D-nul Hermann Gerold - președinte

  • - D-nul Lerner Heimut - membru

  • - D-nul Kiss Lorant - membru

  • - D-nui Fulea Ciprian Gheorghe - membru

  • - D-ha Colceriu Elena Manuela - membru

  • - D-na Rusu Marja Mihaela - secretar"

Art.2.Celelalte articole din HCL nr.275/29.06.2016 modificată prin HCL nr.348/27.10.2016 și H.C.L. nr.362/24.11.2016 rămân neschimbate.

Art.3 Directorul Direcției de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020,

Președinte de ședință Helmut Lerner

Contrasemnează Secretar General Dorirvlîfe Nistor