Hotărârea nr. 26/2020

HOTĂRÂREA NR. 26 privind externalizarea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, concesionarea prin licitație publică a luciului de apă în suprafață de 4,4 ha, a debarcaderului, a celor 26 de ambarcațiuni, a sistemului de taxare, precum și a casei de bilete și aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 26

privind extern a liza rea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, concesionarea prin licitație publică a luciului de apă în suprafață de 4,4 ha, a debarcaderului, a celor 26 de ambarcațiuni, a sistemului de taxare, precum și a casei de bilete și aprobarea studiului de oportunitate și a

caietului de sarcini conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01. 2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 2793/15.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 4895/22.01.2020 prin care Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu propune actualizarea procedurii de licitație privind externalizarea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu și a concesionării prin licitație publică a luciului de apă în suprafață de 4,4 ha, a debarcaderului, a celor 26 de ambarcațiuni, a sistemului de taxare, precum și a casei de bilete, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului și avizul Comisiei de comerț și servicii publice,

în conformitate cu dispozițiile art. 302 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) lit. c) și lit. d), alin. 6 lit. a), alin. 7 lit. j), art.136 alin. 1 și alin.8, art. 196 alin. 1 lit. a), art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă externalizarea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu și concesionarea prin licitație publică a luciului de apă în suprafață de 4,4 ha, a debarcaderului, a celor 26 de ambarcațiuni, a sistemului de taxare, precum și a casei de bilete, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini.

Art.2 Se aprobă nivelul minim al redevenței (prețul de pornire a licitației) în sumă de 115.244 lei / an.

Art.3 Se aprobă Studiul de oportunitate privind externalizarea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu prin concesionare prin licitație publică, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Caietul de sarcini privind concesionarea unor bunuri aflate în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.... la H.C.L. nr.*?.£./2020


STUDIU DE OPORTUNITATE

privind extemalizarea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu prin concesionare

 • 1. DESCRIEREA BUNURILOR CARE URMEAZĂ A FI CONCESIONATE

Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 354/2004, în calitate de instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local, urmează ca, în temeiul dispozițiilor art. 302 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, să procedeze la concesionarea unor bunuri proprii și a unor bunuri aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, pe care le administrează, în vederea exploatării lor de către o persoană fizică sau juridică română sau străină, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Bunurile care fac obiectul concesionării sunt următoarele:

 • - luciul de apă al lacului nr. 1 (de agrement) în suprafață de 4,4 ha și debarcaderul amenajat;

 • - parcul de 26 de ambarcațiuni format dintr-un număr de 13 bărci, cu vâslele aferente, precum și 13 hidrobiciclete;

 • - debarcaderul;

 • - sistemul de taxare;

 • - casa de bilete;

 • - baloane de acostare;

 • - veste de salvare.

Prin contractul de concesiune ce se va încheia cu persoana desemnată câștigătoare, ulterior aplicării procedurii de licitație publică, se vor transmite dreptul și obligația de exploatare a acestor bunuri pe riscul și răspunderea concesionarului, astfel cum este prevăzut în definiția contractului de concesiune dată prin art. 303, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Bunurile destinate concesionării sunt în stare normală de funcționare.

Toate ambarcațiunile au fost recondiționate la finalul sezonului de agrement 2019.

în extrasezon, ambarcațiunile au fost scoase din lac și depozitate într-o zonă special amenajată.

 • 2. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ REALIZAREA CONCESIUNII

Principalul motiv menit să justifice declanșarea procedurii de concesionare a acestor bunuri se referă la următoarele aspecte:

La nivelul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, conform organigramei instituției, nu există posibilitatea de încadrare a două persoane cu specialitatea salvamar, care ar trebui să fie angajate pentru a se îndeplini obligația instituită de Norma Metodologică referitoare la serviciile publice de salvare acvatică, aprobată prin H.G. nr. 1136/2007, mai ales în condițiile în care activitatea de închiriere a ambarcațiunilor este o activitate sezonieră (aprilie - octombrie).

De asemenea, având în vedere că activitatea de închiriere a ambarcațiunilor necesită afectarea permanentă, timp de aproximativ 7 luni pe an, a minimum 4 persoane (2 casieri și 2 salvamari), atunci apare evident că, instituția nu poate face față și activității de agrement.

în plus, experiența concesionării acestui sector în perioada aprilie 2017 - octombrie 2019, a scos în evidență rezultate financiare bune (o redevență totală în valoare de 331.246 lei încasată integral), dar și faptul că a fost o activitate benefică pentru vizitatori, neînregistrându-se incidente sau disfuncționalități pe toată durata concesionării.

Aceste constatări ne conduc la concluzia că o concesionare pe termen mediu (3 ani de zile) nu poate fi decât benefică, pentru ambele părți ale contractului.

în aceste condiții, activitatea de bază a instituției, respectiv aceea de îngrijire și supraveghere a animalelor, de observare și corectare a comportamentului vizitatorilor și de întreținere a curățeniei in incinta Grădinii Zoologice, se va putea desfășura în condiții optime.

Ținând cont de dispozițiile art. 10 din Legea nr. 191/2002 a grădinilor zoologice și acvariilor publice, potrivit cărora administratorii sunt obligați să asigure, între altele, adăpostirea și creșterea animalelor și păsărilor din colecție, precum și prevenirea evadării acestora, ceea ce presupune existența unui personal calificat, stabil și degrevat de alte sarcini și permanent afectat acestor acțiuni specifice, măsura extemalizării, prin concesionare, a agrementului, vine în sprijinul îmbunătățirii administrării Grădinii Zoologice Sibiu. De asemenea, se pot realiza venituri la bugetul local, cu un nivel al cheltuielilor aproape inexistente.

Din această perspectivă, economică și legală, concesionarea activității de agrement, apare cu atât mai necesară și oportună, cu cât scopul fundamental al Grădinii Zoologice Sibiu, astfel cum rezultă din reglementările europene și naționale în vigoare, trebuie să rămână acela de a-și aduce o contribuție importantă la protejarea faunei sălbatice și a biodiversității.

 • 3. NIVELUL MINIM AL REDEVENȚEI

Redevență minimă anuală este de 115.244 lei (conform H.C.L. nr. 63/2017, actualizată cu indicele de inflație), la care se va adăuga inflația lunară, până la finalul contractului, prin aplicarea coeficientului comunicat oficial de către Institutul Național de Statistică.

 • 4. PROCEDURA UTILIZATĂ

Conform dispozițiilor art. 312, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea contractului de concesiune se face prin aplicarea procedurii licitației.

 • 5. DURATA CONCESIUNII

în condițiile descrise în studiul de oportunitate, cu respectarea dispozițiilor legale descrise în textul art. 302 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, durata concesiunii va fi de 3 ani calculați de la data semnării contractului.

 • 6.TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57 / 2019, realizarea efectivă a procedurii de concesionare, începând cu publicarea anunțului de licitație și până la încheierea contractului de concesiune, poate necesita o perioadă minimă de aproximativ 35 de zile, în situația în care la prima licitație publică se prezintă minim doi ofertanți admisibili sau de maximum 70 de zile, în cazul în care, este necesară parcurgerea unei noi proceduri de licitație.

Menționăm că, din punct de vedere al reglementărilor actuale de mediu, lacul nr. 1 de agrement din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu nu face parte dintr-o arie protejată și, prin urmare, studiul de oportunitate nu necesită avizul organului teritorial de mediu.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. J la H.C.L. nr.~?fc/2020


CAIET DE SARCINI

pentru concesionarea unor bunuri aflate în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

 • 1. - INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII

Obiectul concesiunii îl reprezintă:

 • - luciul de apă al lacului nr. 1 (de agrement) din incinta Grădinii Zoologice Sibiu, în suprafață de 4,4 ha;

 • - 26 de ambarcațiuni, dintre care 13 bărci și 13 hidrobiciclete, toate recondiționate și aflate în stare bună de funcționare;

 • - debarcader;

 • - sistem taxare;

 • - baloane de acostare;

 • - veste de salvare;

 • - casă de bilete.

Bunurile sunt destinate exploatării în scop de agrement, pentru vizitatorii Grădinii Zoologice.

Condițiile de exploatare a obiectului concesiunii sunt cele impuse prin prezentul caiet de sarcini, prin contractul de concesiune și prin reglementările legale în vigoare.

Obiectivul exploatării este unul de ordin economic, respectiv se referă la extemalizarea activității de agrement, în condițiile actuale de deficit de personal la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

 • 2. - CONDIȚIILE GENERALE ALE CONCESIUNII

în cadrul derulării concesiunii, concesionarul utilizează, în scop propriu, bunurile aflate în proprietatea, respectiv administrarea concedentului, denumite bunuri de retur, care se restituie acestuia, la sfârșitul concesiunii, în starea în care au fost preluate. De asemenea, concesionarul folosește și bunuri din patrimoniul său, asupra cărora va rămâne, permanent, proprietar.

Pentru buna desfășurare a concesiunii, contractantul concesionar este obligat:

 • - să protejeze mediul ambiant, conform legislației în vigoare ;

 • - să asigure exploatarea bunurilor concesionate în regim de continuitate și permanență;

 • - să nu subconcesioneze și/sau să nu închirieze activitatea de agrement;

 • - să respecte normele de protecție a muncii;

 • -  să respecte legislația în vigoare pentru derularea activității de exploatare a luciului de apă și pentru activitatea de închiriere a ambarcațiunilor de agrement, concedentul neputând fi ținut responsabil pentru niciun fel de încălcare a obligațiilor care revin concesionarului.

2.1 - CONDIȚII SPECIALE DE EXPLOATARE IMPUSE DE NATURA BUNIRILOR CONCESIONATE

Contractantul concesionar este obligat:

 • - să nu utilizeze lacul pentru patinaj, pescuit sau pentru înot, ci numai în scop de agrement, prin închirierea ambarcațiunilor, pentru vizitatorii Grădinii Zoologice;

 • - să nu amenajeze un alt debarcader fără acordul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu;

 • - să nu folosească altă intrare decât cea a vizitatorilor;

 • - să recondiționeze ambarcațiunile, pe cheltuiala sa, la sfârșitul fiecărui sezon : spălarea ambarcațiunilor, repararea fisurilor, a găurilor și a ciobiturilor apărute în urma activității curente, verificarea și gresarea părților mecanice etc.;

 • - să mențină, tot timpul, ambarcațiunile în stare de flotabilitate, iar dacă o ambarcațiune, prin deteriorare sau distrugere devine inutilizabilă, datorită defecțiunilor apărute, are obligația să o repare, readucând-o în stare de funcționare în siguranță, sau să o înlocuiască, pe cheltuiala sa. Ambarcațiunile distruse, care nu mai pot fi reparate, vor fi înlocuite cu ambarcațiuni identice din punct de vedere funcțional și vizual, iar la finalul contractului, noile ambarcațiuni vor rămâne în proprietatea concedentului. Dacă nu vor putea fi achiziționate ambarcațiuni identice, concesionarul va fi obligat la achitarea contravalorii ambarcațiunii distruse la prețul de achiziție. Dacă nu repară corespunzător sau nu înlocuiește ambarcațiunea, suportând costurile aferente, ceea ce ar avea ca efect reducerea numărului de ambarcațiuni exploatabile, concesionarul nu are posibilitatea să ceară diminuarea redevenței, care va rămâne aceeași pe toată durata concesiunii;

 • - să nu îmbarce persoane, sub nici un motiv, în ambarcațiuni care prezintă defecte ce pot pune în pericol viața sau siguranța acestora;

 • - să nu depășească sarcina la îmbarcare, respectiv de 4 persoane / ambarcațiune;

 • - să nu închirieze ambarcațiuni persoanelor aflate în stare ebrietate sau minorilor;

 • - să asigure un punct de prim ajutor, conform reglementărilor în vigoare;

 • - să asigure prezența unui salvamar (salvator acvatic), pentru respectarea Normei Metodolgice referitoare la serviciile publice de salvare acvatică, aprobată prin H.G. nr. 1136/2007 (lacul și debarcaderul fiind asimilate cu un port nautic);

 • - să asigure, la fiecare barcă, veste de salvare;

 • - să păstreze curățenia pe lac, în zona adiacentă, la debarcader și la deversor;

 • - să ia măsuri pentru aplicarea, sub controlul concedentului, a dispozițiilor legislative privind colectarea selectivă a deșeurilor la instituțiile publice;

 • - să instituie și să aplice măsuri de protejare a fântânii arteziene;

 • - să stabilească și să respecte programul de agrement armonizat cu orarul de funcționare al Grădinii Zoologice Sibiu;

 • - să retragă de pe lac și să depoziteze ambarcațiunile în locul stabilit de concedent, la terminarea sezonului, dar nu mai târziu de 01 noiembrie;

 • - să restituie ambarcațiunile, la sfârșitul perioadei de concesionare, în starea de funcționare în care le-a preluat;

 • - să depună, în termen de 10 zile de la semnarea contractului, o garanție în cuantum de 35% din valoarea redevenței anuale ofertate, care se restituie la cerere, după expirarea sau încetarea contractului, dacă bunurile predate sunt în starea în care au fost preluate la începutul concesionării.

 • 3. - DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii se stabilește la 3 ani calculați de la data semnării contractului.

 • 4. - REDEVENȚA MINIMĂ ȘI MODUL DE CALCUL AL ACESTEIA

Redevența minimă anuală este de 115.244 lei, valoare care se actualizează lunar cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Acest nivel a fost determinat pornind de la valoarea redevenței stabilite prin H.C.L. nr. 63/2017, respectiv 103.534, actualizat cu indicele de inflație TOTAL 1PC comunicat de Institutul Național de Statistică 111,31% (Februarie 2017 - Decembrie 2019)

Plata de către câștigătorul licitației (concesionar) a redevenței anuale rezultate, se va face în cote lunare egale (7 luni pe an : aprilie - octombrie), în data de 15 a lunii pentru luna în curs, cu actualizarea lunară a indicelui de inflație.

 • 5. - CONDIȚIILE DE VALABILITATE A OFERTEI

Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 142, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților;

 • c) dovada achitării unei taxe de 50 lei, reprezentând contravaloarea documentației de atribuire.

 • d) taxa de participare la licitație 100 lei, care nu se restituie.

 • e) dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz

Ofertele trebuie să aibă o valabilitate de 3 luni de la data depunerii, timp în care redevența oferită nu poate fi modificată.

 • 6. - LICITAȚIA

 • (1) Inițierea procedurii de licitație publică se va face prin publicarea anunțului privind desfășurarea licitației, anunț care se va publica cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, intr-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe pagina de internet oficială a Primăriei Municipiului Sibiu și a Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu.

 • (2) Anunțul de licitație se întocmește după aprobarea documentației de atribuire de către autoritatea contractantă.

 • (3) în cazul în care se primesc solicitări de clarificări, comisia de evaluare arc obligația de a răspunde în mod clar, complet și fara ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioada care nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Răspunsul va fi adus la cunoștința publică pe site-ul oficial al Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Comisia de evaluare are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel comisia de evaluare în imposibilitatea de a respecta termenul anterior menționat, acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă informarea persoanelor interesate, înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • 7. - COMISIA DE EVALUARE ȘI ATRIBUȚIILE ACESTEIA

 • (1) Organizarea și desfășurarea procedurii de licitație publică se va derula printr-o comisie de evaluare numita printr-o Decizie a Directorului Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu.

 • (2) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către comisia de evaluare, condusă prin intermediul unui președinte care deține și calitatea de membru, compusă din 5 membri.

Secretariatul comisiei de evaluare va fi asigurat prin intermediul unui secretar de comisie, care nu intră în componența acesteia și nu beneficiază de drept de vot.

 • (3) Membrii comisiei de evaluare și supleanții acestora, trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese. Membrii comisiei de evaluare și supleanții sunt obligați sa dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limita de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul licitației.

Membrii comisiei de evaluare, precum și orice persoana care participa la ședințele comisiei de evaluare, au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate. în caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va propune înlocuirea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii supleanți.

 • (4) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

 • (5) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • a) întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări privind documentația de atribuire;

 • b) evaluarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior prin raportare la prevederile caietului de sarcini;

 • c)  elaborarea comunicării privind respingerea ofertei ca urmare a analizei documentelor din plicul exterior;

 • d) analizarea și evaluarea ofertelor propriu-zise (plicul interior);

 • e) desemnarea ofertei câștigătoare;

 • f) încadrarea în situațiile de anulare a procedurii.

 • (6) Atribuțiile secretarului comisiei de evaluare sunt:

 • a) întocmirea Registrului de oferte, în care vor fi menționate ofertele înregistrate în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora, precum și a Registrului de Contracte (completat până la momentul semnării și înregistrării contractului de concesiune), în care vor fi evidențiate toate contractele încheiate;

 • b) redactarea și comunicarea oricăror documente necesare;

 • c) întocmirea procesului-verbal de evaluare a documentelor cuprinse în plicul exterior

 • d) întocmirea procesului-verbal de evaluare a ofertelor și documentelor cuprinse în plicul interior;

 • e) întocmirea raportului procedurii;

 • f) îndeplinirea oricăror sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a ședinței de licitație, publicare anunț, caiet sarcini, clarificări, stabilire și rezervare sală, informare membrii comisiei cu privire la orice situații pe tot parcursul organizării licitației etc.

 • 8. - ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI ȘI DETERMINAREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Concesionarea activității de închiriere a ambarcațiunilor de agrement și a luciului de apă corespunzător, se va face prin licitație publică împărțită în două etape:

 • I - Etapa de depunere a ofertelor și a garanțiilor de participare (documentele de eligibilitate).

 • II - Etapa de evaluare a ofertelor în vederea desemnării ofertantului câștigător.

 • (1) La licitație pot participa doar persoanele interesate care îndeplinesc condițiile impuse prin caietul de sarcini și au depus oferte în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

 • (2) Persoanele interesate vor obține întreaga documentație de atribuire, inclusiv Caietul de sarcini, de la sediul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, contra unui tarif de 50,00 lei, care se va achita la casieria instituției. De asemenea, pentru participarea la licitație se va percepe o taxă de participare, în cuantum de 100 lei, care se va achita la casieria instituției și nu se restituie.

 • (3) In vederea participării la licitație ofertantul va depune o garanția de participare în valoare de 20.000,00 lei.

  • (3.1) Garanția de participare trebuie să fie constituită prin virament bancar și se va depune în contul concedentului, deschis la Trezoreria Sibiu : RO78 TREZ 5765 006X XX00 5234, C.U.I. 17298786. Dovada constituirii garanției de participare trebuie să cuprină următoarele mențiuni: "Garanție de participare pentru licitația defașurată în vederea concesionării activității de închiriere a ambarcațiunilor în Grădina Zoologică Sibiu”

  • (3.2) Ofertele care nu sunt însoțite de garanția de participare în cuantumul și forma solicitate prin documentația de atribuire se resping.

  • (3.3) Se reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) Ofertantul refuză încheierea contractului de concesiune;

 • c) Ofertantul nu se prezintă în vederea încheierii contractului de concesiune în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 20 de zile de la data comunicării ofertei câștigătoare;

 • d) Ofertantul nu constituie garanția specială (de bună execuție) în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

 • e) Refuzul unui ofertant, participant la o ședință de licitație, de a semna procesul-verbal de ședință.

 • (3.4) Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare se păstrează de către organizatorul licitației până la constituirea garanției speciale (garanție de bună execuție). Garanția de participare se poate converti în garanție specială, la solicitarea concesionarului, sau se restituie, la cerere, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției speciale.

 • (3.5) Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie pe baza unei cereri scrise, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.

 • (3.6) în cazul anulării procedurii de atribuire din motive neimputabile ofertanților, garanția de participare se restituie în termen de 3 zile lucrătoare, pe baza solicitării constituitorului.

 • (3.7) Distinct de garanția de participare care are drept scop protejarea organizatorului față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire, în termen de 10 zile de la data semnării contractului se depune o garanție specială (garanție de execuție) în cuantum egal cu contravaloarea a 35% din valoarea redevenței anuale ofertate.

 • (4) După ce au luat cunoștința de conținutul caietului de sarcini, ofertanții interesați vor depune la sediul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, ofertele întocmite în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, însoțite de dovada constituirii garanției de participare, cu respectarea termenului limită menționat în anunțul pentru desfasurarea licitației.

Oferta depusă la o altă adresa decât cea menționată sau după expirarea datei limita pentru depunere se clasează nedeschisă la procedura de licitație.

 • (5) Au dreptul de a participa la licitație persoane juridice, precum și persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, române sau străine, constituite în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor la care România este parte, înregistrate ca atare potrivit legii, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au constituit garanția de participare;

 • b) au depus oferta și cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) au îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local:

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment, dizolvare sau lichidare;

 • e) au în obiectul de activitate declarat la Registrul Comerțului cod CAEN 7721 sau 7734.

 • (6) Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durata de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • 9. - REGULI PRIVIND OFERTELE

 • (1) Ofertele vor fi elaborate în limba română și vor fi depuse la adresa/locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior (inserat în interiorul plicului exterior). Ofertele se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora primirii acestora.

 • (2) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui sa conțină în mod obligatoriu:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul (Formularul nr. 1- model tip) și o declarație de participare (Formularul nr. 2 - model tip), semnată de ofertant în original, fara îngroșări, ștersături sau modificări;

 • b) dovada achitării contravalorii documentației și a taxei de participare la licitație;

 • c) dovada constituirii garanției de participare în cuantumul stabilit;

 • d) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților respectiv:

- Certificate de atestare fiscală din care să rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat și la bugetul local, în original. Este necesara prezentarea atât a Certificatului de atestare fiscală emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) de la sediul si/sau punctul de lucru al ofertantului, pentru debitele înregistrate la bugetul consolidat de stat, cat și a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor și taxelor locale din cadrul unitarii administrativ-teritoriale de la sediul si/sau punctul de lucru al ofertantului, pentru debitele înregistrate la bugetul local. Documentele să fie valabile la data prezentării lor.

Notă\ în cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca aceștia nu înregistrează obligații fiscale restante în condițiile legii incidente în tara de rezidență, la momentul prezentării.

 • - Actul constitutiv al persoanei juridice și Actele adiționale la actul constitutiv, dacă este cazul, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnătură reprezentantului;

 • - Certificatul de înregistrare și certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnătură reprezentantului;

 • - Certificatul de înregistrare fiscală emis de A.N.A.F., în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnătură reprezentantului;

 • - Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnătură reprezentantului;

 • - împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publica în calitate de reprezentant cu puteri depline, în original, precum și Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnătură reprezentantului (în cazul în care persoana imputemicită nu este reprezentantul legal al ofertantului);

 • (3) Lipsa oricărui document, lipsa garanției de participare sau depunerea garanției de participare într-o formă și/sau cuantum greșit sau depunerea unui document solicitat inițial în altă zi/oră decât cele stabilite pentru depunerea ofertelor atrage descalificarea ofertantului.

 • (4) Pe plicul interior care conține oferta propriu-zisă (nivelul redevenței anuale -Formular tip 3, dovada privind capacitatea economico-financiară, declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului și dovada privind încadrarea în condițiile specifice - salvamar / siguranță acvatică) se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia. Oferta depusă în plicul interior va fi semnată de către ofertant.

 • (5) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de organizator, respectiv 3 luni de la data licitației.

 • (6) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilită în anunțul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră cad în sarcina persoanei interesate.

 • (7) Conținutul ofertelor propiu-zise trebuie să rămână confidențial până la data deschiderii acestora.

 • (8) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

 • 10. - DETERMINAREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

 • (1) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate.

 • (2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări ofertanților pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • (3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către autoritatea contractantă ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

 • (4) Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările solicitate să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

 • (6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

 • (7) După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile cu privire la conținutul plicului exterior respectiv: depunerea tuturor documentelor solicitate și în forma solicitată precum și îndeplinirea condițiilor impuse pentru participarea la licitație.

 • (8) Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să întrunească criteriile de valabilitate. în caz contrar, se aplică prevederile art. 336 alin. (18) din O.U.G. nr. 57/2019-Codul administrativ, respectiv, procedura de licitație se va anula și se va organiza o nouă licitație.

 • (9) După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.

 • (10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. (9) de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

 • (11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

 • (12) în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

 • (13) în baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (12), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • (14) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

 • (15) Raportul prevăzut la alin. (13) se depune la dosarul licitației.

 • (16) Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute pentru fiecare criteriu de atribuire. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • (17) în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire "cel mai mare nivel redevenței anuale" iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de criteriul privind condițiile specifice (salvamar / siguranță acvatică), iar dacă egalitatea persistă, câștigător va fi declarat cel care a depus primul oferta (data și ora).

 • (18) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

 • (19) în baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (12), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • (20) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • (21) Autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

 • (22) In cadrul comunicării prevăzute la alin. (21) autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

 • (23) în cadrul comunicării prevăzute la alin. (21) autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

 • (24) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la alin. (21).

 • (25) în cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitație.

 • (26) Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

 • 11. - CRITERIILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • (1) Criteriile de atribuire a contractului de concesiune sunt:

 • a) cel mai mare nivel al redeveței anuale - pondere 40%;

 • b) capacitatea economico-financiară a ofertanților - pondere 20%;

 • c) protecția mediului înconjurător - pondere 20%;

 • d) condiții specifice impuse de natura bunului - pondere 20%.

 • (2) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit. b) operatorii economici participând la procedură au obligația de a depune documente contabile justificative.

 • (3) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit. c) operatorii economici participant! la procedură vor prezenta o declarație pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului.

 • (4) Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este următorul:

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit. a) - nivelul redevenței:

Punctajul R(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel ofertat al redevenței, se acorda punctajul maxim alocat de 40 puncte;

 • b) Pentru celelalte redevențe ofertate punctajul R(n) se calculează proporțional, astfel: R(n) = (Nivel ofertat / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.b) - capacitatea economico-financiară :

Punctajul C(n) se acordă astfel:

 • a) Dacă ofertantul prezintă documente contabile din care rezultă că are capacitate economico-financiară (cash-flow, cifră de afaceri pe anul anterior, disponibilități financiare, depozite bancare etc.) minim egală cu 35% din valoarea redevenței anuale minime (40.335 lei) - se acordă 20 puncte;

 • b) Dacă ofertantul nu prezintă documente contabile conform alineatului anterior - se acordă 0 puncte.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.23 alin. (1). lit.c) - protecția mediului:

Punctajul se acordă astfel:

a) Daca ofertantul prezintă declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului - se acordă 20 puncte;

b) Daca ofertantul nu prezintă dovada privind declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului - se acordă 0 puncte.

- pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit. d) - condiții specifice impuse de natura bunului:

Punctajul se acordă astfel:

 • a) Dacă ofertantul prezintă dovada că are încheiat un contract (de muncă, de colaborare etc.) cu o persoană calificată în specialitatea salvamar / siguranță acvatică - se acordă 20 puncte. Se vor depune : Contractul existent și copia atestatului persoanei;

 • b) Dacă ofertantul nu prezintă dovada solicitată la punctul anterior - se acordă 0 puncte.

 • 12. - ANULAREA PROCEDURII

 • (1) Comisia de evaluare are obligația de a anula procedura dacă după deschiderea plicurilor exterioare nu sunt cel puțin două oferte care sa întrunească condițiile prevăzute în documentația de atribuire.

 • (2) în cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio oferta valabilă, comisia de evaluare anulează procedura de licitație, însă dacă se depune o singura ofertă valabilă, procedura de licitație continuă.

 • (3) Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

 • (4) Cea de-a doua licitație se organizează în aceleași condiții ca procedura inițială, începând cu publicarea anunțului privind desfășurarea licitației.

 • (5) Comisia de evaluare are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune în situația în care se constata abateri grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de licitație sau fac imposibila încheierea contractului.

Procedura de licitație se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) în cadrul documentației de atribuire si/sau în modul de aplicare a procedurii de licitație se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor transparenței, tratamentului egal, proporționalității, nediscriminării și liberei concurențe;

 • b) autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea sa conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la lit. a).

 • (6) Comisia de evaluare are obligația de a comunica, tuturor participantilor la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia.

 • 13. - ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • (1) Contractul se încheie în forma scrisă, sub sancțiunea nulității. Contractul se încheie în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar care va fi înregistrat la organele fiscale.

 • (2) Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul atrage după sine plata daunelor-interese precum și reținerea garanției de participare de către organizator. Prin depunerea declarației de participare la procedura de licitație publică ofertantul declară ca și-a însușit și acceptat prevederile caietului de sarcini și ale dispozițiilor hotărârii de consiliu local care aprobă conținutul documentației de atribuire.

 • (3) In cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de licitație se anulează, iar organizatorul reia procedura de licitație.

 • (4) în cazul în care organizatorul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se afla într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, comisia de evaluare are dreptul sa declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă. în cazul în care nu exista o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, organizatorul reia procedura de licitație.

 • (5) Prețul adjudecat al redevenței va deveni prețul contractului de concesiune.

 • (6) Pe durata contractului de concesiune, concesionarii vor suporta distinct de costul redevenței, costurile cu utilitățile, precum și orice alte costuri necesare întreținerii și administrării amplasamentului.

 • (7)   Pe durata contractului de concesiune nu este permisă închirierea sau subconcesionarea amplasamentului sau a activității de bază.

 • 14. - INCIDENTE SI CONTEST ATU

Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza contestațiile în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

 • 15. - CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Contractul de concesiune încetează (cu efectul sistării activității de către concesionar, al părăsirii de îndată, de către acesta, a lacului și al predării celorlalte obiecte ale concesiunii, fără altă somație):

 • -  de drept, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

 • -  dacă interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • -  în situația nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • -  în cazul nerespectării obligațiilor de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • - prin apariția unei cauze de forță majoră, neimputabile părților;

 • - prin imposibilitatea obiectivă a concesionarului de a exploata bunurile (renunțarea la concesiune), pe bază de notificare prealabilă cu 30 zile înainte, fără despăgubiri în sarcina concedentului, dar cu obligația de a achita redevența aferentă perioadei de preaviz, precum și a celorlalte cheltuieli (utilități etc.);

 • -  prin neplata redevenței și nereîntregirea garanției speciale (de bună execuție), la termenele din contract.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Ă                                    y /