Hotărârea nr. 259/2020

HOTĂRÂREA NR. 259 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a noilor tipuri de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, aprobarea noilor standarde de cost pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.08.2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID V1I.A.5

HOTĂRÂREA NR.259

privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a noilor tipuri de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, aprobarea noilor standarde de cost pentru aceste servicii și stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.08.2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr,47091/09.07,2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodorși raportul de specialitate rir.48656/14.07.2020 prin care Direcția de Asistență Socială Sibiu propune aprobarea criteriilor de: eligibilitate, a noilor tipuri de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, aprobarea noilor standarde de cost pentru aceste servicii și stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.08.2020,

Având în vedere:

-adresa nr.1048/DPSS/03.06.2020 a Ministerului Muncii și Protecției Sociale prin care se recomandă actualizarea și modificarea standardelor de cost în ce privește contribuția beneficiarilor la plata serviciilor de îngrijire la domiciliu,

-HCL 76/2018 privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vâsrtnice, aprobarea standardelor minime de cost/an pentru aceste servicii și stabilirea contribuției persoanelor vâsrtnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, modificată de HCL 333/2019 privind aprobarea modificării contribuției persoanelor vâsrtnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.1, ărt.3, art.8, a.rt, 9 și art.10 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, art,97 și art.103 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, anexei nr.4 din HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale,

în temeiul prevederilor art.129 alin,2 lit.d) și alin.7 lit.b), art.136 alin, 1 și alin, 8, art.154 alin (4), art.155 alin,(1) lit d) și alin.(5) lît d), ărt.196 alin.1 fit. a și art. 243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.08.2020 se aprobă criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor ''Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu” conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data de 01.08.2020 se aprobă tipurile de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente și tarifele aferente acestora, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. începând cu dată de 01.08,2020 se aprobă standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vâsrtnice, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. începând cu data de 01.08.2020 se aprobă stabilirea standardului minim de cost la 30 lei/oră pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, cu următoarele praguri pentru contribuția beneficiarilor de servicii de îngrijire ia domiciliu, după cum urmează:

 • - fără plata unei contribuții ta serviciile de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de familie/persoană singură situat sub 704 lei;

 • - 5% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 705-1000 lei;

 • - 10% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 1001-1500 lei;

 • - 20% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 1501-2000 Iei;

 • - 30% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 2001-2700 lei;

 • - 50% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 2701-3400 lei;

 • - 70% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 3401- 3700 lei;

 • - 80% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 3701-4500 lei;

 • - 100% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură peste 4501 lei.

 • - 100% din standardul minim de cost pentru persoanele vârstnice dependente care au încheiat acte juridice translative de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit, în scopul întreținerii si îngrijirii personale, pentru care persdana/persoaneie obligate să asigure întreținerea acesteia se angajează să achite integral serviciile de îngrijire la domiciliu din venitul propriu.

Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL 76/2018 și HCL 333/2019, având același obiect de reglementare.

 • A rt.6 Directorul Direcției de Asistență Socială Sibiu și șeful Centrului Cămin pentru Persoane Vârstnice Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020,

Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează Secreta/General Dorin llieNistor

Județul Sibiu                                   Anexa nr. ?{ /la HCL nr. 72020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR "CENTRULUI CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ LA DOMICILIU”

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârtsnîce, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor ârt, 97 și art. 103 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii serviciilor sociale furnizate de "Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu" sunt:

 • a. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, conform art. 1 alin, (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,

 • b. cu domiciliul/reședihța pe raza Municipiul Sibiu,

 • c. încadrate intr-un grad de dependență conform Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HG nr. 886/2000, care ca urmarea pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită aj utor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi, Situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poale fi exacerbate de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate.

 • d. și care se .găsesc în una dintre următoarele situații:

 • - nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare:

nu au dreptul la asistent personal/ind.emnizație lunară de însoțitor, conform legii:

nu au posibilitatea de a-și asigura condiții le decente de locuit pe baza resurselor proprii:

 • - nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire .specializată:

 • - se află in imposibilitatea de a-șî asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;

tiu are susținători legali sau cu intreținători legali, care locuiesc sau nu cu aceștia, care nu-și pot îndeplini obligația legală de întreținere din motive independente de voința lor, datorate stării de sănătate (ex: dependența de alcool. invaliditate, handicap, bol i cronice), situației economice precare, sarcinilor familiale (copii in întreținere până la 7 ani, persoane cu handicap și/săii alte persoane în întreținere, față de care există această obligație legală) sau stabiliți în afara razei administrativ teritoriale ajude.luluis.au în afara țării constatate pe bâza actelor doveditoare/in formații lor menționate în fișa de evaluare socio- medicală și geriatrică;

 • - se afiă în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, dar aceastmacestea nu îi pot asigura îngrijirea și întreținerea din motive independente de voința lor. datorate stării de sănătate (ex: dependența de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situației economice precare, sarcinilor familiale (copii în întreținere până ia 7 ani, persoane cri handicap și/sau alte persoane în întreținere:, față de care există această obligație legală) sau stabiliți în afara razei administrativ teritoriale a județului sau în afara țării constatate pe baza actelor dpveditoare/informațiilor menționate în fișa de evaluare so.cio- medicală și geriatrică. în această situație perspana/persoanele obligate să asigure întreținerea persoanei vârstnice se angajează să achite integrai serviciile de îngrijire la domiciliu din venitul propriu.

Pentru a beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu persoanele vârstnice dependente trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile menționate la lit. â.b, și c și să se afle în cel puțin una din situațiile prevăzute la lit.d.

Furnizarea serviciilor sociale se asigură cu respectarea următoarei ordini de priorități:

 • - Persoane vârstnice dependente tară întreținătorî legali,

 • - Persoane vârstnice dependente, cu întreținătorî legali care locuiesc sau nu cu acestea, care nu-și pot îndeplini obligația legală de întreținere din motive independente de voința lor, datorate stării de sănătate, situației economice precare și Sarcinilor familiale;

 • - Alte persoane vârstnice dependente, eu venituri, cu întreținătorî legali, care locuiesc sau nu cu acestea, câre solicită furnizarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu contră cost.

  Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează Secretar» General Dorin pie Nistor

Tipuri de .servicii sociale

Timp estimat/ min.

Piata/timp estimat (1 h=30 Iei; 1min=0.50 lei)

A.

SERVICII DE BAZĂ

A.1.

Ajutor pentru igiena corporală

1

Igiena gurii și a. feței

2.50

2

Spălarea mâinilor, gâtului, toracelui

15

7,50

3

Spălarea regiunii genitale

20

10,00

4

Spălarea picioarelor

10

5,00

5

Baie generală - duș

20

10.00

6

Baie generală - cadă

30

15,00

7

Baie generală - pat

25

12,50

3

Spălarea părului. Uscarea părului. Pieptănat

30

15,00

9

Bărbierit

1.5

7,50

10

îngrijiri de aparență (crema, ruj, pudră, deodorant, parfum, etc)

15

7,50

11

Tăierea unghi ilor - mâini

10

5.00

12

Tăierea unghiilor - picioare

30

15.00

1.3

Qezinseetare păduchi

60

30,00

14

Pre v.en î rea esc are l p r

30

15,00

A.2.

I mbrăca re/d ezbra care

1

îmbrăcare/dezbrăcare partea superioară

15

7,50

2

îmbrăcare/dezbrăcare partea inferioară

15

7,50

A.3.

Igiena eliminărilor

1

Punerea plostii și igienizarea ei

15

7,50

2

Toaleta intimă a persoanei cu sondă

30

15,00

3

Însoțire și mobilizare la WC

20

10,00

A.4.

Hrănire și hidratare

1

Servirea mesei *- încălzit, pasat și servirea proprîu-zisă

30

15,00

A.5.

Transfer și mobilizare

1

Mobilizarea în poziție sezând - la pat

10.

5,00

2

Mobilizarea în poziție șezând - pe scaun

10

5,00

3.

Făcutul patului cu persoana imobilizată in pat

30

15,00

4

Făcutul patului fără persoană

10

5,00

5

Schimbat lenjerie de pai

20

10,00

A. 6.

Deplasare în interior

30

15.00

A.7.

Comunicare (conversație, citit presaZȚV)

60

30,00

8.

SERVICII DE SUPORT

B.1.

A jutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia

1

oătit

120

60,00.

2

Ajutor la. găti ț

.30

15.00

B.2,

Efectuarea de cumpărături

120

60.OG

B,3,

Activități de menaj

1

.întreținere curățenie în cameră, bucătărie, baie ('măiiirat/aspirat, ordonat, șters praful )

180

90,00

Spălat rufe manual

60

30,00

Spălat rufe mașină

20

10.00

Călcat rufe

60

30,00

Spălat vase

3.0

15,00

Supraveghere persoane dezorientate

120

50,00

8.4.

însoțirea în mijloace de transport, facilitarea deplasării în exterior,companie

■1

însoțire ia plimbări, vizite

9.0.

45,00

2

însoțire pentrurezolvarea problemelor administrative, plata fact uri lor

ISO

90,00

B.5.

Activități de administrare și gestionare

j

?lata facturilor

90

4'5,00

C.

SERVICII DE ÎNGRIJIRE SO( IAL-MIPICALă DE NATURA SERVICIILOR CONEXE

C.L

Kinetoterapie

60

30,00

1

Gimnastică corporală

45

22,50

C.2.

’sihoterapie

60

30,00

b.

SERVICII DE CONSILIERE

1

Consiliere Socială

60

Gratuit

2

Consîlere Psihologică

60

Gratuit

Nota: Costul serviciilor a fost stabilit conform Anexei 4 din HG 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

Numărul de ore prestate la domiciliu nu poate fi mai mare de 4 m e/zi în funcție de disponibilitățile Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu. Serviciile de îngrijire care presupun ajutor pentru îndeplinirea activităților instrumentale ale vieții zilnice sunt acordate de îngrijitori informați și voluntari, și numai în lipsa acestora de îngrijitorii formali, potrivit prevederilor art. 52 alin.(6) din Legea nr. 292/2011.

Președinte de ședință Heknut Lerner/■

Contrasemnează Secretar peneral Dorin IlișfNistor

Anexa nr. Q /la HCL nr. ^5^ /2020


STANDARDELE de cost an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii LA DOMICILIU A PERSOANELOR VÂRSTNICE FURNIZATE DE CENTRUL DE SERVICII COMUNITARE PRIN "CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ LA DOMICILIU"


Conform prevederilor Anexei nr. 4 din H.G. nr. 426.-'2020 privind aprobarea standardelor de cosi pannri serviciile sociale, standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la dornici Jiu a persoaneloi vârstnice furnizate de "CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENTĂ LT DOMICILIU". sunt:


1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu. destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele dt dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prir Hotărârea Guvernului nr. 886/20’00:


Tipul activităților


Nuniar.de ore de îngrijire I Standard minim de~] profesională primită la domiciliu


cost, pe an - lei -


j - Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții : zilnice, in principal, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

I a) asigurarea igienei corporale:

j b) îmbrăcate și dezbrăcare;

| c) hrănite și hidratare:

î d) asigurarea igienei eliminărilor;

i e ). transfer și mobilizare:

j D deplasare în interior:

I g) comunicare. _____________________

i - Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale i vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. î 292/2011, cu modificările ulterioare;

1 a) prepararea hranei:

; b) efectuarea de cumpărături:

। c) activități de menaj și spălătorie:

J di facilitarea deplasării în exterior și însoțire;

î e) activități de administrare și gestionare a bunurilor:

j f) acompaniere și socializare. _____________ ___________________


cel puțin 20 deore pe săptămână, cu un cost de 301ei/oră


2. Servicii de îngrijire personală lă domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și I1.C. potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886:2000

i                       Tiptil activităților

i

: Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an - lei -

1 - Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, ș în principal, potrivii prevederilor Legii asistenței sociale nr. j 29.2:211) ] 1. cu modi fi cari le. ulterioare:

1 a.) asigurarea igienei corporale:

ș b) îmbrăcate șî dezbrăcare;

! c) hrănite și hidratare;

 • d) asigurarea igienei eliminărilor:

 • e) transfer și mobilizare;

 • f) deplasare în interior;

st) comunicare

cel puțin 10 ore pe săptămână, însă mai puțin de 20 de ore. cu un cost.de 301ei.;pră

23.400

 • - Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr: 292/2011, eu modificările ulterioare:

ai prepararea hranei:

 • b) efectuarea de cumpărături:

 • c) activități de menaj șj spălătorie:

 • d) facilitarea deplasării în exterior și însoțire;

 • e) activități de administrare și gestionare a bunurilor;

fi acompaniere și socializare

3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependență IHA. potrivit Grilei naționale de.evaluare, a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităților

Număr de ore. de îngrijire profesională primită Ia domiciliu

Standard niihim de cost pe an - lei-

- Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011. cu modificările ulterioare:

 • a) prepararea hranei:

 • b) efectuarea de cumpărături:

e) activități de menaj și spălătorie:

d) facilitarea deplasării în exterior și însoțire;

e) activități de administrare și gestionare a bunurilor: f) acompaniere și socializare.

mai puțin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei-oră

15.600

______________ ________ „j

4. Cttntribuția/Iună a persoanelor vârstnice dependente care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu.

i

Grad de j Grad de dependență 1 dependență IA; 1B: IC; HlA: HB:

1 11C;

Grad de j dependentă 1 IHA

Ș Nr.

! cru

Nivelul venitului net pe membru de familia

Procent din costul standard al serviciilor

Valoarea lunară a contribuției (lei)

Valoarea lunară a contribuției (lei)

Valoarea lunară a Ș contribuției i (lei) j

j

Nu au venituri sau au un venit net lunar-membru de familie/perspană singură, situat sub 704 lei

0%

0

0

0         |

j

• n

705 lei - i.000 lei

5%.

130

97,5'

65       |

i———-

3.

1.001 lei -1.500 lei

10%

260

195

130      |

4.

1.501 lei - 2.000 Iei

20%

520

390

260 î

5.

2.001 iei-2.700 lei

30%

780

585

390 i

6.

2.701 lei-3.400 lei

50%

1300

975

. .650 J

7.

3.401 lei -3.700 lei

70%

1820

1365

910     1

8.

3.701 lei-4.500 lei                    ””1

80%

2080

1560

1040 i

h 9.

peste 4.501 lei

100%

2600

1950

1300 j

10.

Costul integral al serviciilor

100%

2600

1950

1300

Președinte de ședință Helmut Lerner


1

S; î

Contrasemnează Secrete Generai Dorin Îjî^ Nistor