Hotărârea nr. 258/2020

HOTĂRÂREA NR. 258 privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Directiei de Asistentă Socială Sibiu pentru anul 2020, începând cu data de 01.08.2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR258

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020, începând cu data de 01.08.2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.47090/09.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cofa Fodor și raportul de specialitate nr.48653/14.07.2020 prin care Direcția de Asistență Socială Sibiu propune aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020, începând cu data de 01.08.2020,

Având în vedere următoarele:

  • - HCL nr.23/2020 prin care s-a aprobat costui mediu lunar de întreținere și contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul'2020,

  • - H.G. nr.426/2020 care stabilește standardul de cost anual pentru căminul de persoane vârstnice în mod diferențiat în în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice;

  • - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice conform căreia costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre de guvern,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.25 alin. 1 și 4 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr.3 din HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale,

în temeiul prevederilor art.129 âlin.2 lit.d) șt alin.7 lit.b), art.136 alin.1 și alin, 8, art.154 alin (4), art.155 alin.țl) lit d) și alin.(5) lit d), art.196 alin.1 lit. a și arț 243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:


Art, 1 ■ începând cu data de 01.08.2020 se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pe anul 2020, astfel:

  • - pentru persoanele vârstnice dependente, încadrate în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, în cuantum de 4.212,83 lei/lună/beneficiar.

  • - pentru persoanele vârstnice dependente, încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, în cuantum de 2.846,25 lei/lună/beneficiar.

  • - pentru persoanele vârstnice dependente, încadrate în gradele de dependență îl IA și IIIB, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, în cuantum de 2.144,83 lei/lună/beneficiar.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea :

  • - art.1 din H.C.L. nr, 23/2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și ă contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice;

  • - anexa 4 din H.C.L nr. 23/2020 - Metodologia privind modul de caicul al contribuției de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului și susținătorii lor legali din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020

Art.3 Directorul Direcției de Asistență Socială Sibiu și șeful Centrului Cămin pentru Persoane Vârstnice Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează Secreta ({General Dorin Hle Nistor