Hotărârea nr. 257/2020

HOTĂRÂREA NR. 257 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de acordare a acestora

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

1D VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.257

privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de acordare a acestora

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.51098/22.07,2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Foddr și raportul de specialitate nr.51117/22.07.2020 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare ă acestora,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Capitolului II - Anularea unor obligații accesorii din O.U.G. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și instituirea unor măsuri fiscale,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit, b) și alin.4 lit.c), art.136 alin.1 și 8, art. 196 alin,1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea facilităților fiscale debitorilor - persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale ori instituții publice ce înregistrează datorii restante către bugetul local al Municipiului Sibiu la data de 31.03.2020.

Art.2. Se aprobă procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice exemplificate la art.1, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3.Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință

Helmut Lerner

Contrasemnează Secretam General Dorin Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 /la HCL nr.,-^5^/2020


PROCEDURA

privind acordarea anulării majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale restante datorate bugetului lopal de către persoane fizice si juridice

Art. 1. Instituirea posibilității acordării anularii majorărilor de întârziere pentru obligațiile fiscale administrate de Direcția Fiscală Locală Sibiu,

Pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal local - Direcția Fiscală Locală Sibiu poate acorda, la cererea contribuabilului, anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020.

Art. 2. Beneficiarii eșalonării

Prezenta se aplică pentru debitorii - acordarea facilităților fiscale debitorilor — persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale ori instituții publice ce înregistrează datorii restante către bugetul loca] al municipiului Sibiu la data de 31.03.2020.

Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură șunț;

 • a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local;

 • b) debitorii, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, instituțiile publice, care la data de 3] martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local.

In categoria debitorilor ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură se includ și următorii debitori:

 • a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii:

 • b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 pri vind Codul.de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței Și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a. hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii:

 • c) debitorii afiați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în                                                                                           vigoare;

 • d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare â prezentei hotarari;

 • e) debitorii cărora Ii s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotarari, indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare principale și de data comunicării deciziei de impunere.

Pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere potrivit legii, organul fiscal verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta hotărâre pentru ansamblul obligațiilor bugetare existente atât pe CUI/CIF, cât și pe CNP/NIF potrivit legii,

Art. 3. Obiectul facilității fiscale

Categoriile de obligații de plată accesorii restante la. 31 martie 2020 care, pot face obiectul facilităților fiscale sunt următoarele:

 • a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la dată de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și       fiscal-bugetare       și data de 3.1 martie 2020 inclusiv;

 • b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin, fi) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale;

 • c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în: evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și dată depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv,

Art. 4. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante Ia data de 31 martie 2020

Majorările de întârziere aferente: obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local Sibiu, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege, până ia data depunerii cererii de                 anulare                 a                 accesoriilor                 inclusiv;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, țoate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor                                                                                     inclusiv;

 • c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

 • d) debitorul depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu măi târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Art 5. Anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație, rectifîeativă

Majorările de întârziere aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de: debitori prin declarație rectificațivâ prin care se corectează obligațiile bugetare

principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de l aprilie 2020 până la data depunerii cererii             de             anulare             ă             accesoriilor             inclusiv;

 • b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută deart- 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. IX lit, b)-d) din O.U.G. nr. 69/2020.

Art 6. Anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere

Majorările de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal local, cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ                                   următoarele                                   condiții:

a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută deart. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin, ( l )din aceeași lege; b) cererea de anulare a majorărilor de întârziere se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere. sub sancțiunea decăderii. (2) în sensul prezentului capitol, prin inspecție fiscală sau verificare a situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înțelege acea inspecție sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Ârt,7. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această data

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă simt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. IX lit. b)-d) din O.U.G. nr.69/2020.

Art 8. Cererea de acordare

Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea majorărilor de întârziere potrivit OUG 69/2020 și prezentei proceduri, pot notifica Direcția Fiscală Locală Sibiu eu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere;, respectiv 15 decembrie 2020.

După primirea notificării, în termen de 5 zile lucratoare de la înregistrarea acesteia, organul fiscal local verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine â obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale și emite si comunica debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii. In cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal local îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală.

Pentru debitorii care au notificat organul fiscal local:

 • a) majorărilor de întârziere, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării, în acest caz. organul fiscal local emite decizie de amânare la plată a majorărilor de întârziere.

 • b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru majorărilor de întârziere amânate la plată potrivit lit. a);

 • c) majorărilor de întârziere amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting pană la data soluționării cererii de anulare a majorărilor de întârziere sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a majorărilor de întârziere.

Decizia de amânare Ia plată a majorărilor de întârziere își pierde valabilitatea în oricare dintre Următoarele situații:

 • a) Ia data emiterii deciziei de anulare a majorărilor de întârziere sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere, după caz;

 • b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a majorărilor de întârziere.

Debitorii care au notificat organul fiscal local și au înființate popriri la data intrării în vigoare a hotărârii, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

Prevederile mai sus menționate sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și data de 15 decembrie 2020 inclusiv,

Art. 9. Cererea de anulare a majorărilor de întârziere

Cererea de anulare a majorărilor de întârziere, se soluționează prin decizie de anulare a majorărilor de întârziere sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere.

Un debitor poate beneficia de anularea majorărilor de întârziere potrivit prezentei proceduri, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

Președinte de ședință HelmutLerner


Contrasemnează Secretâr General Dorirmlife Nistor