Hotărârea nr. 256/2020

HOTĂRÂREA NR. 256 privind aprobarea deschiderii spre vizitare a Turnurilor Dulgherilor si Olarilor situate pe strada Cetătii din municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.256 privind aprobarea deschiderii spre vizitare a Turnurilor Dulgherilor și Olarilor situate pe strada Cetății din municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr, 46623/07.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.52516/28.07.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea deschiderii spre vizitare a Turnurilor Dulgherilor și Olarilor situate pe strada Cetății din municipiul Sibiu,

Având în vedere următoarele :

  • - reabilitarea Turnurilor Cetății în cadrul unui amplu proiect finanțat din bugetul local a creat și condițiile necesare pentru accesul în vederea vizitării acestora;

  • - a fost întocmit un Regulament de vizitare a obiectivelor menționate;

  • - deschiderea spre vizitare ar constitui un beneficiu ai vieții culturale a orașului și ar contribui la promovarea și deschiderea pe plan național dar și internațional;

Văzând avizul Comisiei de studii,, prognoze economicp-socîale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 129 alin,2 lit.c) și lit.d), alin.4 lit. c), alin,7 lit.d ), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit,a) și arț.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. Tir. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.08.2020, se aprobă deschiderea spre vizitare a Turnurilor Dulgherilor și Olarilor situate pe strada Cetății din municipiul Sibiu,

Art.2. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07,2020,

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează SecretaKGeneral Dorin/niâ Nistor