Hotărârea nr. 255/2020

HOTĂRÂREA NR. 255 privind aprobarea Regulamentului de vizitare a turnurilor Dulgherilor si Olarilor de pe strada Cetătii din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR.255

privind aprobarea Regulamentului de vizitare a turnurilor Dulgherilor și Olarilor de pe strada Cetății din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.44122/29,06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid

Cora Fodor și raportul de specialitate nr.44559/30.06.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea Regulamentului de vizitare a turnurilor Dulgherilor și Olarilor de pe strada Cetății din Municipiul Sibiu,

Având în vedere următoarele:

 • - deschiderea pentru vizitatori a turnurilor Dulgherilor șl Olarilor situate pe strada Cetății din municipiul Sibiu ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare a acestora și pentru punerea în valoare a acestor monumente istorice și de arhitectură,

 • - necesitatea stabilirii unor reguli de acces și condiții de vizitare a acestui Obiectiv istoric și turistic situat pe str. Cetății din municipiul Sibiu, pentru protejarea siguranței persoanelor și a obiectelor de patrimoniu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

în temeiul art.129 alin.2 lit.c) și lit. d), alin,7 lit. j), art.136alin.1 și alin.8, art. 196 alin.1 lit.

a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de vizitare a turnurilor Dulgherilor și Olarilor de pe str. Cetății din Municipiul Sibiu, care constituie anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință


Helmut Lerner


Contrasemnează Secretar General DorirVfiî^ Nistor

Ju d ețu I Sib i u                                 Anexa nr. A 71 a HCL nr.A--^ 72020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Regulament de vizitare al Turnurilor de pe str. Cetății

DULGHERILOR Șl OLARILOR

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Art .1 (1) Prezentul regulament stabilește norme cu privire la modul de vizitare în obiectivul istoric și turistic Turnuri situat pe str. Cetății din municipiul Sibiu.

 • (2) în sensul prezentului regulament, prin Turnuri se înțelege:

 • - Turnul Dulgherilor

 • - Turnul Olarilor

acestea fiind situate pe strada Cetății din Municipiul Sibiu,

Art2 Turnurile sunt administrate de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu.

Capitolul II. REGULI PRIVIND ACCESUL Șl VIZITAREA

Art.3 (1) Accesul si vizitarea obiectivului turistic se face pe bază de bilet de intrare.

Turnurile sunt un loc public, accesul fiind asigurat cu respectarea delimitativă a regulilor de securitate, conduită si respect reciproc, regăsite în prezentul regulament.

Intrarea se realizează prin Turnul Dulgherilor, iar ieșirea se va face prin Turnul Olarilor.

Art. 4. (1) Vizitarea acestui obiectiv istoric și turistic se realizează după următorul program:

01.04-31.10 - Marți - Duminică - în intervalul orar 11:00 - 1'9:00

01.11-31.03 - Marți - Duminică - în intervalul orar 10:00 - 18:00

Luni - închis

(2) Ultimul acces se va realiza la ora 18:30, respectiv 17:30.

(3) Programul de vizitare poate suferi modificări pe parcursul anului.

Art. 5 (1) Pe timpul vizitării obiectivului turistic sunt interzise:

 • a) accesul copiilor cu vârsta de până la 12 ani neînsoțiți de către o persoană adultă;

 • b) accesul cu animale de companie, indiferent de fel sau mărime;

 • c) blocarea scărilor de acces și a balconului cât și a căilor de intrare/i.eșire; d) consumul de alimente

 • e) fumatul, consumul de băuturi alcoolice, consumul/utilizarea de substanțe halucinogene și psihotropi ce sau accesul sub influența oricărui tip de substanțe care pot afecta capacitățile motorii și/sau cognitive

 • f) aruncarea cu diverse obiecte de ia înălțime;

 • g) deteriorarea lucrărilor expuse;

 • h) aplecarea peste balustradă a vizitatorilor;

 • i) murdărirea incintei sau depozitarea de obiecte diverse în interiorul turnurilor, aducerea și utilizarea obiectelor ascuțite, tăietoare, etc, care pot produce leziuni;

 • i) orice comportament necivilizat (afișarea sau pronunțarea de mesaje licențioase sau cu conotații sexuale, injurii, scandal, agresivitate, etc) aceste fapte ducând la sesizarea organelor abilitate de către administratorul turnurilor și ulterior la evacuarea din incinta a persoanei (persoanelor) implicate de către autoritățile îndreptățite;

 • j) exploatarea defectuoasă a bunurilor aparținând turnurilor (dacă în urma faptelor de vandalism, a rezultat producerea de pagube, persoanele stabilite ca fiind vinovate vor suporta integral paguba produsă);

 • k) aplicarea de graffiti sau afișarea pe panourile de informare, mobilier, spații administrative sau alte zone din incinta turnurilor, de anunțuri publicitare, afișe, vopsire, etc;

j) aprinderea focului și/sau utilizarea de substanțe inflamabile în incinta turnurilor;

m) mutarea mobilierului sau a exponatelor amplasate în incinta turnurilor.

 • (2) Pe timpul vizitării turiștilor le revin următoarele obligații:

 • a) responsabilitatea bagajelor, telefoanelor, portmoneelor, actelor sau oricăror bunuri personale care aparțin acestora;

 • b) să respecte perioada și programul de vizitare;

 • c) să anunțe sau notifice personalul despre orice situație nesigură găsită în interiorul acestora;

 • d) să respecte Regulamentul de vizitare;

 • e) să respecte instrucțiunile verbale primite de la personalul care administrează turnurile;

 • f) să nu intervină la instalațiile electrice, iluminat nocturn și alte instalații electrice sau alte dotări anexe din incinta turnurilor;

 • g) să folosească dotările puse la dispoziție conform destinației acestora, să nu le deterioreze sau să le aducă în stare de neîntrebuințare;

 • h) să nu perturbe activitatea celorlalți vizitatori ai turnurilor;

 • i) întreaga răspundere privind siguranța minorilor și prezența acestora în locație cade asupra reprezentantului legal al minorului, indiferent că acesta îl însoțește sau nu pe minor;

 • j) să păstreze curățenia în incintă și împrejurimi;

 • k) la urcarea scărilor se va folosi balustrada, iar coborârea se va face cu fața la scară, în special în locurile în care acestea sunt abrupte și înguste I) să manifeste atenție la urcarea/coborârea scărilor, precum și la tavanele și tocurilor joase din încăperile vizitate.

 • (3) Administratorul turnurilor nu este responsabil sub nici o formă pentru accidentările sau rănirile care pot interveni ca urmare a nerespectării prezentului regulament sau ă oricăror incidente provocate în timpul vizitării.

Ari 6 Administratorul obiectivului turistic are următoarele obligații:

 • a) să se asigure că activitățile specifice vizitării turnurilor se desfășoară cu respectarea prezentului regulament și a legislației în vigoare;

 • b) să verifice zilnic incinta turnurilor și sa se asigure că nu există pericole ce pot produce vătămarea sau accidentarea vizitatorilor turnurilor;

 • c) să asigure săptămânal serviciul de salubritate în vederea ridicării deșeurilor colectate selectiv sau ori de câte ori este nevoie;

d)să afișeze un plan cuprinzător cu ilustrații detaliate privind organizarea și facilitățile turnurilor, a planului de evacuare în caz de pericol și numerele de telefon utile;

e) să realizeze și să doteze corespunzător incinta cu trusă medicală de prim ajutor și stingătoare de incendiu;

f) să implementeze orice alte măsuri de protecție care vor fi prevăzute de legislația specifică în domeniu.

Capitolul III SANCȚIUNI

Art.7. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine răspunderea materială, contravențională sau penală după caz.

Art.8, (1) Pe lângă contravențiile prevăzute în Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată și H.C.L.Sibiu 210 / 2001 pentru aprobarea normelor si regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii si liniștii publice, comerț si transport în municipiul Sibiu republicată în temeiul Hotărârii nr, 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 300 lei - 500 lei următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite astfel încât să fie considerate infracțiuni: I '                                                                                                                                                                                               1

 • a) nerespectarea perioadei de funcționare și a orarului de funcționare al turnurilor;

 • b) accesul cu animale de companie indiferent de fel sau mărime;

cj murdărirea incintei sau depozitarea de diverse obiecte în interiorul turnurilor, aducerea și utilizarea obiectelor ascuțite, tăietoare care pot produce leziuni;

 • d) consumul de alcool sau substanțe halucinogene sau restricționate;

 • e) accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate șj/sau sub influența unor substanțe care le pot afecta capacitățile motorii și/sau cognitive;

 • f) nerespectarea instrucțiunilor verbale primite de la personalul care administrează turnurile;

 • g) aplicarea de graffiti sau afișarea pe panourile de informare, mobilier, spații administrative sau alte zone din incinta turnurilor, de anunțuri publicitare, afișe, vopsire, etc

 • h) aprinderea focului și/sau utilizarea de substanțe inflamabile în incinta turnurilor;

 • (2) Contravențiile și sancțiunile contravenționale stabilite în prezentul Regulament se constată și se aplică prin procese-verbale de constatare a contravenției. Sancțiunile contravenționale se pot aplica contravenienților persoane fizice ori juridice.

 • (3) Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către agenți constatatori împuterniciți ai Primarului municipiului Sibiu.

 • (4) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde mențiunile obligatorii ce trebuie prevăzute conform O.G nr.2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul IV. DISPOZIȚII FINALE

Ari 9 (1) Prezentul Regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile legale în materie și se aprobă și se modifică prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • (2) Contravențiile constatate se vor sancționa de către organele abilitate în acest sens (Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de Poliția Locală al Municipiului Sibiu, Poliția Municipiului Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu).

 • (3) Perimetrul spațiilor de vizitare este supravegheat Video în vederea asigurării siguranței vizitatorilor.

 • (4) Accesul poate fi restricționat datorită afluxului mare de vizitatori pe scări și a suprafeței limitate, ori de câte ori este nevoie.

 • (5) Vizitarea nu este recomandată persoanelor care suferă de diferite afecțiuni pentru care nu este recomandat efortul fizic.

  Președinte de ședință HelmutLerner/ / Contrasemnează Secreta/ âeneraî Dorin lirâhlistor