Hotărârea nr. 254/2020

HOTĂRÂREA NR. 254 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.254

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 16.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.48747/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.49040/15.07.2020 prin care Serviciul Cultură, Sport și Turism propune acordarea unui sprijin financiar către Asociația Fotbal Club Hermannstadt Sibiu, Având în vedere următoarele :

situația financiară a structurilor sportive care a fost afectată în perioada stării de urgență decretată pe teritoriul României, fiind interzisă desfășurarea competițiilor sportive și a antrenamentelor;

cererea nr. 45726/03.07.2020 a Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu

necesitatea sprijinirii sportului de performanță și susținerii structurilor sportive, definite conform Legii nr. 69/2000;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.43 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b și d și alin. 4 lit a , alin. 7 lit. f, art.196 alin. 1 lit.a și art.243 alin. 1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu, structură sportivă înființată în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului.

Art.2. Sprijinul financiar este în sumă de 796.026 lei și se acordă pe durata stării de alertă aferentă anului 2020

Art.3. Sprijinul financiar se acordă pentru acoperirea cheltuielilor de natură salarială sportivilor, stafful-ui tehnic și medical, stafful-ui tehnic și medical din cadrul Academiei Hermannstadt, personalului administrativ, cu contracte de muncă/activitate sportivă în vigoare și nesuspendate.

Art.4. Beneficiarul sprijinului răspunde de modalitatea de utilizare a sumelor acordate, conform destinației pentru care au fost alocate și în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.5.Beneficiarul are obligația de a justifica modul de utilizare a sprijinului financiar.

Art.6. Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va încheia un contract privind acordarea sprijinului financiar, ce va include cel puțin următoarele :

a.Părțile contractuale

b.Sprijinul financiar acordat

c.Obiectul contractului

d.Obligațiile părților

e.Modalitatea de acordare a sprijinului

f. Modul și termenele de justificare a sumelor primite

g.Clauze privind neîndeplinirea obligațiilor contractuale

h.Posibilitatea limitării sprijinului financiar acordat, în situația modificării legislației incidente

Art.7. Direcția Economică, Serviciul cultură, sport, turism și Serviciul juridic-contecios și registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 16.07.2020.

Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează Secretar Geheral Dorin llie Nistor