Hotărârea nr. 253/2020

HOTĂRÂREA NR. 253 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR.253

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda

Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 16.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.48103/13.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora

Fodor și raportul de specialitate nr.48601/14.07.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19,

Având în vedere:

  • - HCL 125/2020 de aprobare a Agendei Sportive, Sesiunea 1, anul 2020

  • - HCL 149/2020 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020

  • - Raportul Final al Comisiei de Evaluare și Selecție a proiectelor sportive nr.47545/09.07.2020

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,                                                                    '

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.e) și lit.f), art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, reanalizate și adaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, în baza raportului Comisiei de Evaluare și Selecție nr.47545/09.07.2020. conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic - Contencios și Registrul Agricol, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 16.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


?ază erai >tor


Contrasemne. Secretar Gene Dorin llie Nist

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr../L.la HCL nr, ,.'?.^.^2020


, Lista proiectelor selectate și a sumelor alocate pentru Agenda Sport, sesiunea 1, anul 2020

I Nr.

| Crt.

1

, Denumire organizator

Denumire proiect

Suma alocată(lei)

I 1

Asociația Baschet Club Sibiu >

Pregătirea și participarea BC CSU Sibiu în competițiile naționale

800,000.00

2

I

Asociația Baschet Club Sibiu

Participarea BC CSU Sibiu în cantonament si turneu european de pregătire

150,000.00

l

3

Asociația Baschet Club Sibiu

Participarea BC CSU SIBIU în competițiile europene

300,000.00

4

Asociația Baschet Club Sibiu

Pregătirea si participarea juniorilor BC CSU SIBIU în competițiile organizate de

FRB

100,000.00 I

0

Asociația Baschet Club Sibiu

Turneul International Memorialul Tordai 2020

40,000.00

6

Asociația Club Sportiv Grey Projects

Maratonul International Sibiu

100,000.00

) 7

I

Asociația Club Sportiv Scorpion Motors Festival

Transylvania Classic Sibiu

85,000.00

8

Asociația Club Sportiv Tenis Club Pamira

Sibiu Open

270,000.00

9

Asociația Club Sportiv Tenis Club Pamira

Sibieni de valoare reprezintă Sibiul

15,000.00

10

Asociația Club Soortiv Ultimate

Eleven

Susținerea și dezvoltarea sportului sibian de performanță pentru juniori

13,000.00

j     —

11

I

Asociația Clubul Sportiv Centurion

Culturismul - Sănătate prin sport

_

30,000.00

1-------- 1

j                       1

12

Asociația Fotbal Club Hermannstadt

Pregătirea și participarea echipei de seniori AFC Hermannstadt în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal

2,000,000.00

13

I I

Asociația Fotbal Club Hermannstadt

Pregătirea și participarea echipei de juniori U19 a AFC Hermannstadt în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal

_

350,000.00

TOTAL

4,253,000.00

Președinte de ședință Helmut Lerner

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor