Hotărârea nr. 252/2020

HOTĂRÂREA NR. 252 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5


HOTĂRÂREA NR.252

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemioloqice Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 16.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.48762/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.49191/16.07.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19,

Având în vedere următoarele:

HCL 155/2020 privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea I

HCL 191/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL 155/2020, anexa 2;

HCL 56/2020 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile


din fonduri publice, alocate pentru activități culturale, nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Culturală;

Raportul Final al Comisiei de Evaluare a proiectelor culturale nr.49115/15.07.2020.


Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret.

în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 51/11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.d), art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE: »

Art.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, reanalizate și adaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, în baza raportului Comisiei de Evaluare și Selecție nr.49115/15.07.2020. conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic -Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 16.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Nr.

Crt

Denumire Solicitant

Denumire proiect

Finanțare alocată 2020 (lei)

1

Asociația Cleopatra Models Management

Festivalul național studențesc de modă și design vestimentar "BE CREATIVE" ediția IX -2020

60,000.00

2

Asociația Conexiuni

Sibiu Jazz Festival 2020-ediția 50

150,000.00

3

Asociația Cultural Act

Riff 50th Anniversary

40,000.00

4

Asociația Culturală MUSIC-ON

Street Music Festival Sibiu - Ediția IV -"Jazz"

25,000.00

5

Asociația Culturală PLAY

Festivalul "Concursul Internațional George Enescu la Sibiu"

80,000.00

6

Asociația Culturală PLAY

Sibiu Guitar Meeting 2020

70,000.00

7

Asociația Culturală S.ART

Sibiu Sounds Festival ediția a lll-a

90,000.00

8

Asociația Elite Art Club UNESCO

Classics for Pleasure -10 years of enchantment

170,000.00

9

Asociația Festivalul de Film Transilvania

Festivalul Internațional de Film Transilvania -Sibiu, Ediția a 14-a

150,000.00

10

Asociația internațional Romani Union-IRU

Festivalul Internațional al Culturii Romani

30,000.00

11

Asociația Maghiarilor din Sibiu "HID" ’

Zilele Hungarikum 2020

20,000.00

12

Asociația My Transylvania

Transilvania Gastronomică-Food Culture Festival

30,000.00

13

Asociația Pentru Copil si Familie HEART

Kids Fest

25,000.00

14

Asociația Positive Life

Festivalul Internațional "Capitala Muzicală"

50,000.00

15

Asociația Sibiul de Odinioară

Foodie ■ Street Food Cuisine

75,000.00

16

Asociația Sibiul de Odinioară

Sibiul de Odinioară

150,000.00

17

Liga de Cooperare Cultural Științifică "România-Franța"

"Spre o Academie de Muzică la Sibiu." Curs International de Măestrie Vocală, Ediția a Wl-a, 2020 ’

7,000.00

Total sumă alocată

1,222,000.00

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.zL.la HCL nr.;t'../7./2020


Președinte de ședință

Helmut Lerner


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor ¥