Hotărârea nr. 251/2020

HOTĂRÂREA NR. 251 privind rectificarea bugetului local

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR.251


privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința extraordinară din data de 16.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.48690/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.48787/15.07.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 și art.49 alin.4 și 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin.4 lit.a), art. 136 alin. 1 și 8, art. 139 alin.3 lit.a), art.196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate.

Art.3 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 16.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.^.-.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Helmut Lerner


Denumire indicator

Cod indicator

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim. 3

influențe

Plan rectificat trim. 3

Plan inițial trim. 4

influențe

Plan rectificat trim. 4

Total influențe venituri secțiunea funcționare

0.00

0.00

0.00

Total influențe cheltuieli secțiunea funcționare

0.00

0.00

0.00

Total influențe venituri secțiunea dezvoltare

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii și dezvoltare- Active nefinanciare

70.02.71

34,688.72

839.30

35,528.02

12,776.00

839.30

13,615.30

6,000.00

0.00

6,000.00

Transporturi- Active nefinanciare

84.02.71

121,644.46

-839.30

120,805.16

35,752.51

-839.30

34,913.21

36,495.42

0.00

36,495.42

Total influențe cheltuieli secțiunea dezvoltare

0.00

0.00

0.00

Total influențe venituri buget local

0.00

0.00

0.00

Total influențe cheltuieli buget local

0.00

0.00

0.00

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Dorin llie Nistbr

PcxAta. â. $2. Mcâ. n C i /     ■> n

Denumirea unității administrativ teritoriale Cod identificare fiscala

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

4270740

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII SI SURSE DE FINANȚARE cu finanatare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

/I /

in anul

2020

pentru:

Activitatea proprie a Primăriei Municipiului Sibiu

cod fiscal:

4270740

*) l-credit de angajament

aprobat conform

HCL

nr.

din data de :

*) ll-credit bugetar

- mii lei -

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9

10

1

BUGET LOCAL Total general, din care:

I

261,745.20

828,228.59

0.00

828,228.59

0.00

0.00

0.00

0.00

II

53,267.18

348,281.53

0.00

348,281.53

278,275.55

168,009.76

165,983.61

76,156.16

1.1

A

Lucrări in continuare

I

180,731.09

218,486.22

0.00

218,486.22

0.00

0.00

0.00

0.00

II

48,101.52

160,299.99

0.00

160,299.99

55,451.97

44,940.74

65,565.93

24,857.16

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

340,092.15

0.00

340,092.15

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

63,056.26

0.00

63,056.26

86,076.19

85,419.02

64,986.68

40,554.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investitii

I

81,014.11

269,650.22

0.00

269,650.22

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,165.66

124,925.28

0.00

124,925.28

136,747.39

37,650.00

35,431.00

10,745.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul 71

Active nefinanciare, din care:

I

131,807.90

607,884.80

0.00

607,884.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

49,249.43

230,607.03

0.00

230,607.03

85,763.05

131,933.42

165,983.61

76,156.16

2.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

I

328.36

5,237.11

0.00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,470.42

0.00

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

328.36

5,237.11

0.00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,470.42

0.00

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile ( 1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

328.36

5,237.11

0.00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,470.42

0.00

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1.1

Calculatoare si echipamente de calcul portabile

I

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

1.2

Servere

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.1

UPS

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

2.2

Upgrade echipamente - memorii

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

2.3

Upgrade echipamente - interfețe

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

2.4

Imprimante

I

0.00

20.00

20.00

II

0.00

20.00

20.00

2.5

Hard Disk

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

2.6

Sistem de stocare

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.7

Scannere/plotere

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

3.1

Switch-uri, router, access point

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.2

Componente de rețea date/voce sediu B-dul. Victoriei

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.3

Ansamblu echipamente de rețea

I

0.00

1,200.00

1,200.00

II

0.00

1,200.00

1,200.00

3.4

Echipamente conectica UTP si fibra optica

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.1

Programe pe compartimente

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.2

Web intranet/internet/E-mail

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.3

Servicii de integrare si dezvoltare aplicatii

I

0.00

160.00

160.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

160.00

160.00

4.4

Reproiectare site patrimoniu

I

0.00

5.00

5.00

II

0.00

5.00

5.00

4.5

Dezvoltare aplicatii software

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

4.6

Licențe Soft de grafica, video si comunicatii

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.7

Licențe sisteme de operare, clienti

I

0.00

155.00

155.00

II

0.00

155.00

155.00

4.8

Extindere sistem GIS

I

0.00

750.00

750.00

II

0.00

750.00

750.00

4.9

Actualizare baza de date geospatiala

I

0.00

410.00

410.00

II

0.00

410.00

410.00

4.10

Licențe Sistem de gestiune Baze de Date

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.11

Extindere funcționala Harta Interactiva online

I

17.241

0.00

0.00

II

16.68

0.56

0.56

4.12

Licența sistem de administrare sisteme de operare, servere , aplicatii

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.13

Sistem de monitorizare centralizata a instalațiilor de detecție alarmare la incendiu

I

88.91

0.00

0.00

II

0.00

88.91

88.91

5.1

Actualizare Licențe GIS

I

156.76

161.61

161.61

II

78.37

240.00

240.00

5.2

Actualizare Software / Subscripții software

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

5.3

Actualizare licențe sistem virtualizare

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

6.1

Dotări sediul Primăriei

I

0.00

144.00

144.00

II

0.00

144.00

144.00

6.2

Sirena electronica radio si stafie meteo

I

65.45

0.00

0.00

II

0.00

65.45

65.45

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

6.3

Autoturism

I

0.00

85.50

85.50

II

0.00

85.50

85.50

6.4

Autoutilitare

I

0.00

171.00

171.00

li

0.00

171.00

171.00

6.5

Electrostivuitor pentru depozit V.Carlova

I

0.00

35.00

35.00

II

0.00

35.00

35.00

2.4

Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

I

0.00

14,289.19

0.00

14,289.19

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

10,723.73

0.00

10,723.73

3,565.46

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

11,768.69

0.00

11,768.69

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

8,203.23

0.00

8,203.23

3,565.46

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

I

0.00

11,768.69

11,768.69

0.00

li

0.00

8,203.23

8,203.23

3,565.46

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Echipamente si alte bunuri in domeniul educațional

I

0.00

310.50

310.50

II

0.00

310.50

310.50

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Construire crese si grădinițe in municipiul Sibiu(SF+ PT + DDE + DTAC + verificare + AT + obținere avize)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

2

îmbunătățire eficienta energetica la unitati de invatamant(SF+PT+DE+alte studii)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

3

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii investitii la unitati de invatamant de stat din municipiul Sibiu

I

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

(PT+DDE+DTAC+verificare+AT+obtinere avize)

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

0.00

300.00

300.00

II

0.00

300.00

300.00

2

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

2.6

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

I

17,200.76

257,785.33

0.00

257,785.33

0.00

0.00

0.00

0.00

II

9,708.93

55,414.62

0.00

55,414.62

21,082.80

57,082.00

83,366.58

48,331.16

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

16,251.60

181,699.81

0.00

181,699.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

8,821.61

43,563.87

0.00

43,563.87

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

1

Amenajare Lacul lui Binder

I

11,469.47

1,133.88

1,133.88

II

4,039.48

8,563.87

8,563.87

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu

I

4,782.13

180,565.93

180,565.93

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,782.13

35,000.00

35,000.00

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

69,656.61

0.00

69,656.61

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

5,360.00

0.00

5,360.00

1,021.96

22,000.00

17,800.65

23,474.00

1

Complex de agrement si sport

I

0.00

67,274.65

67,274.65

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

22,000.00

17,800.65

23,474.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

2,381.96

2,381.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,360.00

2,360.00

21.96

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

949.16

6,428.91

0.00

6,428.91

0.00

0.00

0.00

0.00

II

887.32

6,490.75

0.00

6,490.75

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

631.30

2,269.64

0.00

2,269.64

0.00

0.00

0.00

0.00

II

625.94

2,275.00

0.00

2,275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1

Ornamente iluminat festiv

I

631.30

994.64

994.64

II

625.94

1,000.00

1,000.00

2

Echipamente de joaca si fitness cu montaj

I

0.00

450.00

450.00

II

0.00

450.00

450.00

3

Panouri Graffiti

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

4

Panouri de împrejmuire cu montaj

I

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600.00

5

Sistem de climatizare Lacul lui Binder

I

0.00

25.00

25.00

II

0.00

25.00

25.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

214.20

2,050.46

0.00

2,050.46

0.00

0.00

0.00

0.00

II

173.91

2,090.75

0.00

2,090.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Studiu de prefezabilitate in vederea relocării Complexului de agrement si sport

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilisca(PT+DE)

I

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

3

Amenajare Parc Sub Arini - (DALI+PT+DE+alte studii)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

4

Tema de proiectare amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

5

Amenajare spațiu de agrement zona Obor (SF+PT+DE)

I

29.75

70.25

70.25

II

0.00

100.00

100.00

6

Amenajare Parc Astra (DALI+PT+DE)

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

7

Documentație tehnica ART Parc Cetatii

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

8

Documentație tehnica modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

16.00

16.00

II

0.00

16.00

16.00

9

Amenajare terenuri de sport str.Viitorului(SF+PT+DE)

I

0.00

96.00

96.00

II

0.00

96.00

96.00

10

Amenajare terenuri de sport str. Deventer(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

11

Amenajare spațiu de agrement str.Muncel(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

12

Servicii de expertiza si documentare tehnica statui

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

13

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru investitii in parcuri,zone verzi si agrement

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

14

Reconversia unor terenuri din oraș in vederea creșterii suprafeței de spatii

I

9.52

148.21

148.21

II

7.73

150.00

150.00

15

Amenajare Lacul lui Binder (AT)

I

174.93

0.00

0.00

II

166.18

8.75

8.75

d.

1

otal, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

103.66

2,108.81

0.00

2,108.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

87.47

2,125.00

0.00

2,125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

103.66

1,983.81

1,983.81

II

87.47

2,000.00

2,000.00

2

Consultanta pentru realizarea concursului de soluții -Amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

25.00

25.00

II

0.00

25.00

25.00

3

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

2.8

Cap. 70.02 total (A + B + C), din care:

I

26,426.93

31,216.59

839.30

32,055.89

0.00

0.00

0.00

0.00

II

16,256.82

34,688.72

839.30

35,528.02

2,697.98

2,000.00

2,000.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

24,038.76

2,531.76

0.00

2,531.76

0.00

0.00

0.00

0.00

II

15,179.42

11,352.37

0.00

11,352.37

38.73

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B,D

I

13,270.05

0.00

0.00

II

12,770.05

500.00

500.00

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei

I

0.00

677.99

677.99

0.00

II

0.00

660.00

660.00

17.99

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)

I

1,676.95

36.05

36.05

II

0.00

1,713.00

1,713.00

4

Reparatii zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)

I

5,867.05

890.49

890.49

II

1,557.54

5,200.00

5,200.00

5

Reparatii Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii

I

829.60

124.60

124.60

II

794.20

160.00

160.00

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii

I

263.74

33.89

33.89

II

57.63

240.00

240.00

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaron(zona Bloc 23(nr.13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron)

I

0.00

768.74

768.74

0.00

II

0.00

748.00

748.00

20.74

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani (cofinantare)

I

1,720.33

0.00

0.00

II

0.00

1,720.33

1,720.33

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu

I

411.04

0.00

0.00

II

0.00

411.04

411.04

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

10,019.25

0.00

10,019.25

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

8,360.00

0.00

8,360.00

1,659.25

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

I

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților

I

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna

I

3,405.56

3,405.56

0.00

II

2,000.00

2,000.00

1,405.56

4

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sibiu-aferent contractului de gestiune (Sos.Alba lulia, B-dul Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii)

I

6,603.69

6,603.69

0.00

II

6,350.00

6,350.00

253.69

5

Lucrări de imbunatatire a parametrilor tehnici la cventrala termica Turismului

I

10.00

10.00

0.00

II

10.00

10.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

2,388.17

18,665.58

839.30

19,504.88

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,077.40

14,976.35

839.30

15,815.65

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

3,000.00

839.30

3,839.30

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3,000.00

839.30

3,839.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Achiziții imobile - construcții si terenuri

I

3,000.00

839.30

3,839.30

II

3,000.00

839.30

3,839.30

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

1,354.84

2,132.96

0.00

2,132.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

491.23

2,996.57

0.00

2,996.57

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Mobilier urban

I

57.91

942.09

942.09

II

0.00

1,000.00

1,000.00

2

Cișmele

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

I

499.80

0.00

0.00

II

491.23

8.57

8.57

4

Ansamblu grup electrogen

I

797.13

2.87

2.87

II

0.00

800.00

800.00

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul

V.Carlova

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

7

Post transformare cu branșament pentru statii incarnare electrice

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

8

Sistem de supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

I

12.00

12.00

II

12.00

12.00

8

Extindere sistem de supraveghere video

I

76.00

76.00

II

76.00

76.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

887.97

12,074.36

0.00

12,074.36

0.00

0.00

0.00

0.00

II

505.35

7,456.98

0.00

7,456.98

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

1

PUZ Dumbrava

I

128.00

0.00

0.00

II

96.00

32.00

32.00

2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

I

164.85

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

49.60

115.25

115.25

3

PUZ Dealul Gusteritei

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul Sibiu

1

360.00

360.00

II

360.00

360.00

5

Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

1

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

7

PUZ-uri zone in municipiul Sibiu

1

500.00

500.00

II

500.00

500.00

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

1

0.00

0.00

II

0.00

0.00

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

1

0.00

0.00

II

0.00

0.00

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-B-dul Victoriei nr.1-3 (DALI+PT+DE)

1

350.00

350.00

II

350.00

350.00

11

Reabilitare imobil Maria Tereza - str. Gladiolelor nr.2, Sibiu(DALI+expertiza tehnica+alte studii)

1

119.00

131.00

131.00

II

0.00

250.00

250.00

12

Centru de conferințe si spectacole - Studiu de prefezabilitate si alte studii

1

1,800.00

1,800.00

II

1,800.00

1,800.00

13

LTE - Locuințe pentru tineri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Reșița II - Finanțarea din partea Consiliului Local Sibiu conform Devizului general aprobat prin HCL nr.493/2018

1

141.72

141.72

II

141.72

141.72

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților

1

17.26

0.00

0.00

II

0.00

17.26

17.26

15

Zid de sprijin parc Petofi Sandor (DALI+PT+DE)

1

160.00

160.00

II

160.00

160.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

16

Expertiza tehnica Ziduri de fortificație

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

17

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate (PT+DE)

I

0.00

0.00

II

0.00

0.00

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita (PT+DE)

I

0.00

0.00

II

0.00

0.00

19

Automatizare sistem incalzire sediul PMS (PT+masuri de eficientizare energetica)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

20

Iluminat public - cartier Reșița II (SF+PT+DE)

I

20.00

20.00

II

20.00

20.00

21

Realizare iluminat eco-eficient in Zona Industriala Vest(SF+PT+DE)

I

260.00

260.00

li

260.00

260.00

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

23

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna (DALI+PT+DE)

I

70.21

0.00

0.00

II

0.00

70.211

70.21

24

Reabilitare Turnul Pielarilor (DALI+PT+DE)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

25

Reabilitare pasaj Piața Aurarilor (DALI+PT+DE)

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

27

Expertiza tehnica ziduri Podul Minciunilor

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vlaicu (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Arini (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile in municipiul Sibiu

I

15.65

247.60

247.60

II

13.25

250.00

250.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

31

Servicii de realizare SF/DAU+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru iluminat public in municipiul Sibiu

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

32

Iluminat public in Cartier V.Aaron(zona Bloc13-str.Semaforului,Bloc 2 str.Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron (AT)

I

19.04

0.00

0.00

II

18.56

0.48

0.48

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public Parcul Cetatii(AT)

1

17.85

0.00

0.00

II

17.25

0.60

0.60

34

Realizare lucrări de construcții si instalatii pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr.2(AT)

1

72.70

0.00

0.00

II

69.29

3.41

3.41

35

Reabilitare imobil str.Turismului nr.15,Sibiu(AT)

1

84.67

0.00

0.00

II

71.12

13.55

13.55

36

Proiectare branșamente utilitati la imobil P-ta Mica nr.25(AT)

1

28.68

0.00

0.00

II

27.48

1.20

1.20

37

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparatii zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)(AT)

1

86.87

0.02

0.02

II

82.59

4.30

4.30

38

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparatii 3 Turnuri strada Cetatii(AT)

1

48.79

0.02

0.02

II

46.41

2.40

2.40

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str. Balea - Oberth (AT)

1

14.40

0.00

0.00

II

13.80

0.60

0.60

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

41

Documentație Amenajări Domeniu Public

1

94.00

94.00

II

94.00

94.00

42

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sibiu-aferent contractului de delegare de gestiune (SF+DTAC+PT+Avize)

1

400.00

400.00

II

400.00

400.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale -cutremure, inundatii, alunecari, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

145.36

1,358.26

0.00

1,358.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

80.82

1,422.80

0.00

1,422.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparatii capitale fântâni

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate din fonduri

I

142.80

142.80

II

142.80

142.80

4

Realizare lucrări de înregistrare sistemica in sectoare cadastrale pe raza UAT Sibiu

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

5

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru imobile

I

139.04

291.78

291.78

II

80.82

350.00

350.00

6

Servicii de dirigentie de șantier pentru iluminat public si cablaj metropolitan

I

6.32

193.68

193.68

II

0.00

200.00

200.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

150.00

150.00

II

150.00

150.00

2.9

Cap. 74.02 total (A + B + C), din care:

I

8,465.97

549.08

0.00

549.08

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,349.97

2,665.08

0.00

2,665.08

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

8,308.72

389.08

0.00

389.08

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,199.80

2,498.00

0.00

2,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (PNDL)

I

8,308.72

389.08

389.08

II

6,199.80

2,498.00

2,498.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

157.25

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

150.17

167.08

0.00

167.08

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Panouri absorbție particule de aer

1

160.00

160.00

II

160.00

160.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

1

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

125.18

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (AT)(PNDL)

1

131.18

0.00

0.00

II

125.18

6.00

6.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

1

26.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

24.99

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor (PNDL)

1

26.07

0.00

0.00

II

24.99

1.08

1.08

2.11

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:

1

79,385.88

298,807.50

-839.30

297,968.20

0.00

0.00

0.00

0.00

II

16,838.66

121,644.46

-839.30

120,805.16

58,416.81

72,851.42

80,617.03

27,825.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

43,773.22

-12.92

0.00

-12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

II

13,888.61

29,446.54

0.00

29,446.54

425.15

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei

1

2,722.44

390.00

390.00

II

2,312.44

800.00

800.00

2

Modernizare strada Papiu llarian

1

580.26

295.51

295.51

0.00

II

1.69

800.00

800.00

74.08

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu (Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1 -Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza;Str.Rusciorului bl.52-54)

1

5,965.01

0.00

0.00

II

5,815.01

150.00

150.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Pachet străzi zona Turnisor III (Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepatatii,Ghiocelului)

I

0.00

4,970.87

4,970.87

0.00

II

0.00

4,900.00

4,900.00

70.87

5

Modernizare strada Depoului

I

0.00

776.74

776.74

II

0.00

776.74

776.74

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana

Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor)

I

0.00

2,000.74

2,000.74

0.00

II

0.00

1,825.00

1,825.00

175.74

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor,Mesteacănului, Maierilor)

I

0.00

4,104.46

4,104.46

0.00

II

0.00

4,000.00

4,000.00

104.46

8

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

I

154.87

52.03

52.03

II

3.10

203.80

203.80

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

1

856.58

70.00

70.00

II

16.58

910.00

910.00

10

Pachet străzi zona Lazaret Ill(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)

1

585.51

16.02

16.02

II

11.53

590.00

590.00

11

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

1

0.00

950.00

950.00

II

0.00

950.00

950.00

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

1

1,359.79

14.08

14.08

II

153.87

1,220.00

1,220.00

13

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

1

1,080.00

161.08

161.08

II

140.08

1,101.00

1,101.00

14

Modernizare strada Tractorului

1

4,917.23

416.69

416.69

II

4,733.92

600.00

600.00

15

Modernizare prelungire strada Turda

1

730.68

4.05

4.05

II

684.73

50.00

50.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie

I

960.43

139.57

139.57

II

0.00

1,100.00

1,100.00

17

Modernizare strada Podului

I

15,345.66

-15,345.66

-15,345.66

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu

I

5,339.77

475.89

475.89

II

15.66

5,800.00

5,800.00

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

1

3,174.99

495.01

495.01

II

0.00

3,670.00

3,670.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

1

0.00

169,969.11

0.00

169,969.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

34,580.00

0.00

34,580.00

31,121.66

40,001.42

47,186.03

17,080.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș

1

9,586.03

9,586.03

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,000.00

4,000.00

2,191.04

3,394.99

0.00

0.00

2

Reabilitare Podul Gării

1

930.00

930.00

0.00

II

930.00

930.00

0.00

3

Modernizare pod strada Rozmarinului

1

8,430.99

8,430.99

0.00

II

4,000.00

4,000.00

4,430.99

4

Modernizare prelungire strada Oasa (pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU)

1

2,523.03

2,523.03

0.00

II

2,450.00

2,450.00

73.03

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie

1

12,507.15

12,507.15

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,000.00

3,000.00

4,000.00

5,278.10

229.05

0.00

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

1

36,328.33

36,328.33

0.00

0.00

0.00

0.00

II

14,000.00

14,000.00

5,000.00

11,328.33

5,000.00

1,000.00

7

Amenajare parcare Piața Cibin

1

87,956.98

87,956.98

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

8,920.00

20,000.00

41,956.98

16,080.00

8

Statie alimentare autobuze cu gaz -CNG

1

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor

1

11,706.60

11,706.60

0.00

II

5,200.00

5,200.00

6,506.60

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

35,612.66

128,851.31

-839.30

128,012.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

2,950.05

57,617.92

-839.30

56,778.62

26,870.00

32,850.00

33,431.00

10,745.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

0.00

7,324.90

0.00

7,324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

7,324.90

0.00

7,324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Statii de autobus

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

2

Autobuze/minibuze ecologice si sisteme conexe

I

4,127.90

4,127.90

II

4,127.90

4,127.90

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

I

420.00

420.00

II

420.00

420.00

4

Sisteme de suporți metalici destinati parcărilor vele

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

1

600.00

600.00

II

600.00

600.00

7

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City cu montaj

1

1,550.00

1,550.00

II

1,550.00

1,550.00

8

Biciclete electrice

1

17.00

17.00

II

17.00

17.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

1

3,422.14

10,203.14

0.00

10,203.14

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,895.41

11,729.87

0.00

11,729.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparatii capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

1

127.33

0.00

0.00

II

95.20

32.13

32.13

2

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Sapca)(DALI+PT+DE)

1

343.91

0.00

0.00

II

0.00

343.91

343.91

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

1

114.90

0.00

0.00

II

0.00

114.90

114.90

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor(SF+PT+DE)

I

21.78

69.20

69.20

II

20.98

70.00

70.00

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

1

70.00

70.00

II

70.00

70.00

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str. Căpriorilor, Drumul Ocnei si str. Rusciorului(SF+PT+DE)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

8

Viabilizare cartier Veterani(SF+PT+DE)

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

1

150.00

150.00

II

150.00

150.00

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului+alte studii de specialitate)

1

720.00

720.00

II

720.00

720.00

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom 11l(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

1

600.00

600.00

II

600.00

600.00

12

Construire si restructurare Piața Agroalimentara si parcaj Piața Cibin - Municipiul Sibiu (Concurs de solutii+PUZCP+SF+PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

1

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron(SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos. Alba lulia(DALI+PT+DE)

1

238.00

51.04

51.04

II

0.00

289.04

289.04

15

Reparație capitala pod strada Gladiolelor(Maria Tereza) (DALI+PT+DE)

1

142.80

357.20

357.20

II

0.00

500.00

500.00

16

Pod nou peste Cibin in zona cartierului

1

300.00

300.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

Kesita(bi-+H i +UE)

II

300.00

300.00

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

I

200.00

200.00

II

200.00

200.00

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

I

15.00

15.00

II

15.00

15.00

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

I

190.00

190.00

II

190.00

190.00

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

I

30.00

30.00

II

30.00

30.00

21

Coridor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini(PT+DE si alte studii)

I

114.08

150.92

150.92

II

0.00

265.00

265.00

23

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibin(PT+DE si alte studii)

I

318.99

1,720.20

1,720.20

II

239.19

1,800.00

1,800.00

24

Sistem automat de inchiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

I

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

25

Centru operațional al mobilității urbane(SF si alte studii)

I

146.37

153.63

153.63

II

0.00

300.00

300.00

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

27

Statii de incarcare electrice(PT+DE+alte studii)

I

170.00

170.00

II

170.00

170.00

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritei(SF+PT+DE si alte studii)

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

29

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

I

149.00

149.00

II

149.00

149.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

30

Studiu de îmbunătățire a conectivității cartierelor Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

1

113.05

386.95

386.95

II

0.00

500.00

500.00

32

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr. 1 -Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) (AT)

1

34.53

0.00

0.00

II

32.13

2.40

2.40

33

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu,Drepatatii,Ghiocelului)(AT)

1

109.48

0.00

0.00

II

102.34

7.14

7.14

34

Pachet străzi zona Tiglari ll(Dulgherilor,Mesteacanului, Hameiului, Garoafei, Maierilor)(AT)

1

89.25

0.00

0.00

II

83.30

5.95

5.95

35

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

1

134.47

0.00

0.00

II

127.33

7.14

7.14

36

Pachet străzi zona Lazaret IIl(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

1

105.91

0.00

0.00

II

98.77

7.14

7.14

37

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(AT)

1

132.09

0.00

0.00

II

123.76

8.33

8.33

38

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(AT)

1

74.08

0.00

0.00

II

60.38

13.70

13.70

39

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului,

1

49.09

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

vmor^Ai)

II

37.78

11.31

11.31

40

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

96.69

0.00

0.00

II

78.84

17.85

17.85

41

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda - Otelarilor (AT)

I

55.40

0.00

0.00

II

42.30

13.10

13.10

42

Modernizare strada Depoului(AT)

I

17.43

0.00

0.00

II

15.51

1.92

1.92

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

I

29.04

0.00

0.00

II

27.54

1.50

1.50

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

I

39.16

0.00

0.00

II

37.66

1.50

1.50

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

I

24.99

0.00

0.00

II

23.19

1.80

1.80

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

I

18.63

0.00

0.00

II

16.48

2.15

2.15

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

I

17.32

0.00

0.00

II

15.17

2.15

2.15

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

I

29.75

0.00

0.00

II

23.80

5.95

5.95

49

Modernizare strada F-dt. Lacatusilor(AT)

I

17.85

0.00

0.00

II

14.28

3.57

3.57

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

I

14.28

0.00

0.00

II

10.71

3.57

3.57

51

Modernizare strada Macului(AT)

I

21.42

0.00

0.00

II

17.85

3.57

3.57

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

I

47.60

0.00

0.00

II

47.00

0.60

0.60

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

I

24.76

0.00

0.00

II

22.97

1.79

1.79

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

I

122.87

0.00

0.00

II

108.59

14.28

14.28

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

I

34.99

0.00

0.00

II

33.20

1.79

1.79

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

I

141.61

0.00

0.00

II

117.81

23.80

23.80

57

Modernizare str. Podului (AT)

I

144.89

0.00

0.00

II

121.09

23.80

23.80

58

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga - Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

113.35

0.00

0.00

II

100.26

13.09

13.09

59

Reabilitare strada Varșovia (SF+PT+DE+alte studii)

I

72.00

72.00

II

72.00

72.00

60

Reabilitare strada Bruxelles (SF+PT+DE+alte studii)

I

150.00

150.00

II

150.00

150.00

61

Reabilitare strada Calea Surii Mici ( DALI+PT+DE+alte studii)

I

778.00

778.00

II

778.00

778.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

32,190.52

111,223.27

-839.30

110,383.97

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,054.64

38,463.15

-839.30

37,623.85

26,870.00

32,850.00

33,431.00

10,745.00

1

Consultanta pachete străzi

I

281.71

0.00

0.00

II

258.56

23.15

23.15

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

674.71

732.67

732.67

II

407.38

1,000.00

1,000.00

3

Consultanta pachete străzi BERD

I

588.24

508.27

508.27

II

296.51

800.00

800.00

4

Analiza, studii si documentatii pentru proiecte de

I

1,000.00

-839.30

160.70

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

mobilitate si dezvoltare urbana

II

1,000.00

-839.30

160.70

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

I

89.85

0.15

0.15

II

0.00

90.00

90.00

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

I

49.39

0.61

0.61

II

0.00

50.00

50.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

8

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda - Otelarilor

I

3,486.62

525.21

525 21

II

11.83

4,000.00

4,000.00

9

Reparatii capitale străzi in cartierul Ștrand

I

48,734.00

48,734.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

10,000.00

10,000.00

5,000.00

14,298.00

18,691.00

745.00

10

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu

I

27,020.00

6,430.36

6,430.36

0.00

0.00

II

80.36

11,500.00

11,500.00

11,870.00

10,000.00

11

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga-Ostirii-Rahovei-M.Viteazu

I

13,552.00

13,552.00

0.00

0.00

II

5,000.00

5,000.00

5,000.00

3,552.00

12

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

I

38,740.00

38,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

14,740.00

10,000.00

4

Titlul

58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-

I

129,937.30

205,568.99

0.00

220,343.79

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,017.75

117,208.44

0.00

117,674.50

192,512.50

36,076.34

0.00

0.00

4.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1

SALT - SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

1

1,318.27

0.00

0.00

0.00

1,318.27

1,318.27

4.2

Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

I

57,974.92

13,794.60

0,00

13,794.60

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,889.03

48,500.72

0.00

48,500.72

19,373.34

6.43

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

57,974.92

13,794.60

0.00

13,794.60

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,889.03

48,500.72

0.00

48,500.72

19,373.34

6.43

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,982.82

0.00

0.00

II

773.79

7,209.03

7,209.03

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,545.17

0.00

0.00

II

2,615.62

4,929.55

4,929.55

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,459.26

0.00

0.00

165.45

7,293.81

7,293.81

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,284.72

0.00

0.00

II

142.08

7,142.64

7,142.64

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la școala Gimnaziala N.lorga Sibiu

1

8,097.61

3,514.24

3,514.24

0.00

II

53.55

7,990.28

7,990.28

3,568.02

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr.36, Sibiu

1

3,032.01

1,331.12

1,331.12

0.00

II

37.31

3,250.00

3,250.00

1,075.82

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala

LL.Caragiale

1

12,510.75

0.00

0.00

0.00

II

63.69

5,028.05

5,028.05

7,419.01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala Gimnaziala nr.1

1

4,062.58

2,210.34

2,210.34

0.00

II

37.54

4,846.02

4,846.02

1,389.36

9

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta

1

0.00

6,738.90

6,738.90

0.00

0.00

II

0.00

811.34

811.34

5,921.13

6.43

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Cap. 66.02 total (A + B + C), din care:

1

17,070.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

30.25

13,389.50

0.00

13,389.50

3,651.08

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

6,786.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

25.05

4,048.10

0.00

4,048.10

2,713.54

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente

I

6,786.69

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048.10

4,048.10

2,713.54

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente {1+2+3+...)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

9,341.40

937.54

4.3

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

I

0.00

14,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

o.ool

14,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

1

Crearea unui parc in zona cartierului Tilișca

I

14,774.80

14,774.80

II

466.06

466.06

4,770.04

9,538.70

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Cap. 70.02 total (A + B + C), din care:

2,173.26

8,442.60

0.00

8,442.60

0.00

0.00

0.00

0.00

98.00

6,416.44

0.00

6,416.44

4,101.42

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

2,173.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

98.00

2,075.26

0.00

2,075.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice

I

2,173.26

0.00

0.00

II

98.00

2,075.26

2,075.26

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

7,444.10

0.00

7,444.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

4,041.18

0.00

4,041.18

3,402.92

0.00

0.00

0.00

1

Creare centru multifuncțional in zona str. Otelarilor, destinat comunităților marginalizate

I

5,456.63

5,456.63

0.00

II

3,130.00

3,130.00

2,326.63

Nr. ort

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

I

1,987.47

1,987.47

0.00

1

II

911.18

911.18

1,076.29

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

0.00

998.50

0.00

998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

1

0.00

998.50

0.00

998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

300.00

0.00

300.00

698.50

0.00

0.00

0.00

1

Strategie inteligenta bazata pe integrare si urbanizare smart - Sibiu SMART

1

998.50

998.50

0.00

II

300.00

300.00

698.50

4.5

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:

1

51,400.02

183,331.79

0.00

183,331.79

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

47,583.51

0.00

47,583.51

160,616.62

26,531.21

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

21,423.92

20,083.89

0.00

20,083.89

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

18,815.13

0.00

18,815.13

12,840.37

9,852.31

0.00

0.00

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu

1

21,423.92

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,243.35

1,243.35

10,328.26

9,852.31

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -Modernizare strada Podului

1

16,171.76

16,171.76

0.00

II

16,095.61

16,095.61

76.15

3

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

1

3,912.13

3,912.13

0.00

II

1,476.17

1,476.17

2,435.96

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

1

0.00

56,459.59

0.00

56,459.59

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,045.79

0.00

2,045.79

40,534.90

13,878.90

0.00

0.00

1.

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibin

1

56,459.59

56,459.59

0.00

0.00

II

2,045.79

2,045.79

40,534.90

13,878.90

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

29,976.10

106,788.31

0.00

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26,722.59

0.00

26,722.59

107,241.35

2,800.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

1

29,976.10

106,788.31

0.00

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26,722.59

0.00

26,722.59

107,241.35

2,800.00

0.00

0.00

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, lași, Sibiu, Slatina, Suceava

1

29,976.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

18,046.70

18,046.70

9,128.93

2,800.00

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -40 de autobuze CNG si statii de incarcare

1

81,919.48

81,919.48

0.00

II

7,160.30

7,160.30

74,759.18

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

3

Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

1

11,450.95

11,450.95

0.00

II

974.61

974.61

10,476.34

4

Sistem automat de inchiriere biciclete in regim seif-service - Sibiu Bike City

1

13,417.88

13,417.88

0.00

II

540.98

540.98

12,876.90

1

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Total general, din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1

A

Lucrări in continuare

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investitii

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul 71

Active nefinanciare, din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1

Cap. 84.06 total (A + B + C), din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

o.oo'

0.00

1

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

I

787.07

282.93

282.93

II

0.00

1,070.00

1,070.00

2

Pachet străzi zona Terezian (Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

I

4,617.21

102.79

102.79

II

0.00

4,720.00

4,720.00

3

Pachet străzi zona Lazaret III (Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)

I

2,977.45

36.27

36.27

II

0.00

3,013.72

3,013.72

4

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca (Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

I

0.00

4,934.44

4,934.44

II

0.00

4,934.44

4,934.44

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

5

Pachet străzi zona Turnisor IV (Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

1

6,961.75

4.42

4.42

II

696.17

6,270.00

6,270.00

6

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

1

6,356.70

0.96

0.96

II

635.66

5,722.00

5,722.00

Nota: Acest formular reprezintă sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Helmut LernerCONTRASEMNEAZĂ. SECRETAR GJEN Dorin llie,


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local


IULIE 2020                                                                                                                                                                                            . |ej.

Prevederi 202

3

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

710,988,404.78

710,988,404.78

230,607,030.00

0.00

0.00

0.00

230,607,030.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

335,854,566.00

335,854,566.00

86,860,780.00

0.00

0.00

0.00

86,860,780.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

287,890,818.78

287,890,818.78

56,503,230.00

0.00

0.00

0.00

56,503,230.00

0.00

0.00

0.00

c

Alte cheltuieli de investiții

87,243,020.00

87,243,020.00

87,243,020.00

0.00

0.00

0.00

87,243,020.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02 AUTORITATI PUBLICE TOTAL din care

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c

Alte chelt de investiții, total din care

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotări

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02 INVATAMANT TOTAL din care

14,289,190.00

14,289,190.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand HCL 235/2019

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

2,520,500.00

2,520,500.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

310,500.00

310,500.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 202

)

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

1,760,000.00

1,760,000.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 67.02

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

288,873,563.00

288,873,563.00

55,414,620.00

0.00

0.00

0.00

55,414,620.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

197,951,409.00

197,951,409.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

1

Amenajare Lacul lui Binder HCL 380/2017

12,603,349.00

12,603,349.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu HCL 130/2018 si HCL 375/2019

185,348,060.00

185,348,060.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

84,431,404.00

84,431,404.00

5,360,000.00

0.00

0.00

0.00

5,360,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Complex de agrement si sport

67,274,650.00

67,274.650.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj HCL 140/2019

2,381,954.00

2,381,954.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

6,490,750.00

6,490,750.00

6,490,750.00

0.00

0.00

0.00

6,490,750.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,275,000.00

2,275,000.00

2,275,000.00

0.00

0.00

0.00

2,275,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

2,090,750.00

2,090,750.00

2,090,750.00

0.00

0.00

0.00

2,090,750.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

2,125,000.00

2,125,000.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Capitol 70.02.

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

65,612,692.78

65,612,692.78

35,528,020.00

0.00

0.00

0.00

35,528,020.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

32,343,415.00

32,343,415.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B ,D HCL425/2011

17,283,450.00

17,283,450.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei HCL 45/2018

677,988.00

677,988.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI) HCL 54/2018 si HCL 96/2018

1,763,192.00

1,763,192.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Reparatii zidul cetatii - B-dul Coposuținclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul Haller) HCL 13/2019

7,782,876.00

7,782,876.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Reparatii Turnul Archebuzierilor, Turnul Olanlor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii HCL 14/2019

1,233,881.00

1,233,881.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii HCL56/2019

330,937.00

330,937.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaron(zona Bloc 23(nr.13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron) HCL 275/2019

768,731.00

768,731.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani(cofinantare) HCL 372/2019

2,072,680.00

2,072,680.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu HCL 373/2019

429,680.00

429,680.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

17,453,627.78

17,453,627.78

8,360,000.00

0.00

0.00

0.00

8,360,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gustenta HCL 392/2018

1,977,757.78

1,977,757.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

I

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelanlor, destinat comunităților marginalizate HCL 299/2019

5,456,620.00

5,456,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei - Saguna HCL 473/2019

3,405,560.00

3,405,560.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in municipiul Sibiu-aferent contractului de delegare de gestiune(Sos.Alba lulia, B-dul Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii)

6.603.690 00

6,603,690.00

6.350,000.00

000

0.00

0 00

6,350 000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Lucrări de imbunatatire a paramelnlor tehnici la centrala termica Turismului

10,000.00

10.000.00

10.000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

15,815,650.00

15,815,650.00

15,815,650.00

0.00

0.00

0.00

15,815,650.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

3,839,300.00

3,839,300.00

3,839,300.00

0.00

0.00

0.00

3,839,300.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,996,570.00

2,996,570.00

2,996,570.00

0.00

0.00

0.00

2,996,570.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

7,456,980.00

7,456,980.00

7,456,980.00

0.00

0.00

0.00

7,456,980.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,422,800.00

1,422,800.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL din care

9,022,139.00

9,022,139.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului(PNDL) HCL 313/2016

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

167,080.00

167,080.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

160,000.00

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 202I

)

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,080.00

1,080.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

327,720,400.00

327,720,400.00

120,805,160.00

0.00

0.00

0.00

120,805,160.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

96,704,683.00

96,704,683.00

29,446,540.00

0.00

0.00

0.00

29,446,540.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei HCL162/2012

5,758,270.00

5,758,270.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare strada Papiu llarian HCL 377/2017

875,763.00

875,763.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub

Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr 1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza, Str.Rusciorului bl.52-54) HCL 183/2017

7,812,121.00

7,812,121.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepatatii, Ghiocelului)

4,970,864.00

4,970,864.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Modernizare strada Depoului HCL184/2016

776,747.00

776,747.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor) HCL 330/2017 si HCL 104/2019

2,000,734.00

2,000,734.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor,Mesteacănului,Maierilor) HCL 107/2019

4,104,458.00

4,104,458.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Pachet străzi zona Tiglari I((Hameiului,Garoafei)(BERD-TVA)

1,273,798.00

1,273,798.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(BERD-TVA)

6,573,177.00

6,573,177.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

01

10

Pachet străzi zona Lazaret Ill(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(BERD-TVA)

4,674,932.00

4,674,932.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

01

11

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(BERD-TVA)

5,871,983.00

5,871,983.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

01

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(BERD-TVA)

9,737,750.00

9,737,750.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

01

13

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului, Viilor)(BERD-TVA)

8,292,230.00

8,292,230.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

01

14

Modernizare strada Tractorului HCL 48/2018

6,045,265.00

6,045,265.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

01

15

Modernizare prelungire strada Turda HCL 79/2019

840,290.00

840,290.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

01

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie HCL 378/2017

1,124,313.00

1,124,313.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

01

17

Modernizare strada Podului HCL 472/2018

16,171,760.00

16,171,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu HCL 278/2019

5,887,848.00

5,887,848.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini HCL 393/2018

3,912,380.00

3,912,380.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

174,237,097.00

174,237,097.00

34,580,000.00

0.00

0.00

0.00

34,580,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș HCL199/2014

9,586,030.00

9,586.030.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Reabilitare Podul Gării HCL165/2013

930,000.00

930,000.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pod strada Rozmarinului HCL370/2018

8,430,983.00

8,430,983.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga -Selimbar- pe UATM SIBIU) HCL 231/2018

2,523,024.00

2,523,024.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie HCL 357/2018

12,507,145.00

12,507,145.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

36,328,324.00

36,328,324.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Amenajare parcare Piața Cibin

87,956,977.00

87,956,977.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG HCL 472/2018

4,268,016.00

4,268,016.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Realizare orum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor HCL 300/2019

11,706,598.00

11,706,598.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

56,778,620.00

56,778,620.00

56,778,620.00

0.00

0.00

0.00

56,778,620.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

7,324,900.00

7,324,900.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

11,729,870.00

11,729,870.00

11,729,870.00

0.00

0.00

0.00

11,729,870.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

37,623,850.00

37,623,850.00

37,623,850.00

0.00

0.00

0.00

37,623,850.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA LERNER HELMUT

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


DORIN ILJE NtȘTORLISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții”

Cap. 70.02 pe anul 2020

Iulie 2020                                                                                                           -lei-

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investitii

UM

Cant

Valoarea

Plati efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

3,839,300.00

1

Achiziții imobile-constructii si terenuri

3,839,300.00

01

II. Dotări independente (b) TOTAL, din care :

2,996,570.00

1

Mobilier urban

1,000,000.00

03

2

Cișmele

50,000.00

03

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

8,570.00

03

4

Ansamblu grup electrogen

800,000.00

03

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

400,000.00

02

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul V.Carlova

250,000.00

03

7

Post transformare cu branșament pentru statii incarcare electrice

400,000 00

02

8

Sistem de supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

12,000.00

03

9

Extindere sistem de supraveghere video

76.000 00

02

III. Consolidări

100,000.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundatii, alunecări, prăbușiri si tasan de teren, incendii, accidente tehnice

100,000.00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

7,456,980.00

1

PUZ Dumbrava

32,000.00

30

2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

115,250 00

30

3

PUZ Dealul Gusteritei

300,000.00

30

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul Sibiu

360,000.00

30

5

Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului SIBIU

1,000,000.00

30

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului SIBIU

300,000 00

30

7

PUZ-un zone in municipiul Sibiu

500,000.00

30

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

0 00

30

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

0.00

30

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-B-dul Victoriei nr.1-3(DALI+PT+DE)

350,000.00

01

11

Reabilitare imobil Maria Tereza - str. Gladiolelor nr.2, Sibiu(DALI+expertiza tehnica+alte studii)

250,000.00

01

12

Centru de conferințe si spectacole - Studiu de prefezabilitate si alte studii

1,800,000.00

01

13

LTE - Locuințe pentru tmeri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Reșița II - Finanțarea din partea Consiliului Local Sibiu conform Devizului general aprobat prin HCL nr.493/2018

141,720.00

01

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)(PT+DE)

17,260.00

01

15

Zid de sprijin parc Petofi Sandor(DALI+PT+DE)

160,000.00

01

16

Expertiza tehnica Ziduri de fortificație

120,000.00

01

17

Creare centru multifuncțional in zona str Otelarilor, destinat comunităților marginalizate(PT+DE)

0.00

01

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita(PT+DE)

0.00

01

19

Automatizare sistem incalzire sediul PMS(PT+masuri de eficientizare energetica)

50,000.00

01

20

Iluminat public - cartier Reșița II (SF+PT+DE)

20,000 00

01

21

Realizare iluminat eco-eficient in Zona Industriala Vest(SF+PT+DE)

260,000.00

01

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

100,000.00

01

23

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei - Saguna (DALI+PT+DE)

70,210 00

01

24

Reabilitare Turnul Pielarilor(DALI+PT+DE)

50,000.00

01

25

Reabilitare pasaj Piața Aurarilor(DALI+PT+DE)

40,000.00

01

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

40,000.00

01

27

Expertiza tehnica ziduri Podul Minciunilor

40,000.00

01

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vlaicu(DALI+PT+DE)

60,000.00

01

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Arini(DALI+PT+DE)

60,000.00

01

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile in municipiul Sibiu

250,000.00

01

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru iluminat public in municipiul Sibiu

250,000.00

01

32

luminat public in Cartier V Aaron(zona Bloc13-str.Semaforului,Bloc

2 str.Sureanu si Bloc 22 str.V Aaron (AT)

480.00

01

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public Parcul Cetatii(AT)

600.00

01

34

Realizare lucrări de construcții si instalatii pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr.2(AT)

3,410.00

01

35

Reabilitare imobil str.Turismului nr. 15,Sibiu(AT)

13,550.00

01

36

Proiectare branșamente utilitati la imobil P-ta Mica nr 25(AT)

1,200.00

01

37

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparatii zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)(AT)

4,300.00

01

38

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparatii 3 Turnuri strada Cetatii(AT)

2,400.00

01

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str Balea -Oberth (AT)

600.00

01

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

200,000.00

01

41

Documentatii Amenajări Domeniu Public

94,000.00

01

42

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in municipiul Sibiu - aferent contractului de delegare de gestiune(SF+DTAC+PT+Avize)

400,000 00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

1,422,800.00

l

Reparatii capitale fântâni

300,000.00

01

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

120,000.00

30

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile

142,800.00

01

4

Realizare lucrări de înregistrare sistemica in sectoare cadastrale pe raza UAT Sibiu

160,000.00

30

5

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru imobile

350,000 00

01

6

Servicii de dirigentie de șantier pentru iluminat public si cablaj metropolitan

200,000.00

01

7

Servicii de verificare SF/DALI+Expertize+PT+DE si alte studii

150,000.00

01

TOTAL GENERAL

15,815,650.00

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


LERNER HELMUT


SECRETAR GENERAL

DORIN ILIE NlSTOR

LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții”

Cap. 84.02 pe anul 2020

Iulie 2020                                                                                                                                  - le j -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investitii

Valoarea

Plati efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

0.00

II. Dotări independente (b)                                         TOTAL,

din care :

7,324,900.00

1

Statii de autobus

160,000.00

03

2

Autobuze/mimbuze ecologice si sisteme conexe

4,127,900 00

02

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

420,000.00

03

4

Sisteme de suporti metalici destinati parcărilor velo

50,000.00

03

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

400,000 00

03

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

600,000 00

03

7

Sistem automat de inchinere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City cu montaj

1.550.000.00

03

8

Biciclete electrice

17,000 00

02

III. Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundatii, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice(c) TOTAL, din care :

100,000.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

100,000.00

01

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

11,729,870.00

1

Reparatii capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

32,130.00

01

2

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Sapca)(DALI+PT+DE)

343,910.00

01

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

114,900.00

01

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul

Turnisor(SF+PT+DE)

70,000.00

01

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala Vest(SF+PT+DE)

400,000.00

01

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

70,000.00

01

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str Căpriorilor, Drumul Ocnei si str Rusciorului(SF+PT+DE)

200,000 00

01

8

Viabilizare cartier Veterani(SF+PT+DE)

300,000.00

01

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

150,000.00

01

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a tentonului+alte studii de specialitate)

720,000.00

01

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom lll(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

600,000.00

01

12

Construire si restructurare Piața Agroalimentara si parcaj Piața Cibin-Municipiul Sibiu (Concurs de solutii+PUZCP+SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

1,000,000.00

01

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron(SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

200,000.00

01

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos Alba lulia(DALI+PT+DE)

289.040 00

01

15

Reparație capitala pod strada Gladiolelor(Maria Tereza)(DALI+PT+DE)

500,000.00

01

16

Pod nou peste Cibin in zona cartierului Resita(SF+PT+DE)

300,000.00

01

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

200,000.00

01

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

15,000.00

01

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

190,000.00

30

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

30,000 00

30

21

Coridor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

100,000.00

01

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Anm(PT+DE si alte studii)

265,000 00

01

23

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibin(PT+DE si alte studii)

1 800,000.00

01

24

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

400,000.00

03

25

Centru operațional al mobilității urbane(SF si alte studii)

300,000.00

01

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

500,000.00

01

27

Statii de incarcare electrice(PT+DE+alte studii)

170,000.00

01

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritei(SF+PT+DE si alte studii)

120,000.00

01

29

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

149,000 00

01

30

Studiu de imbunatatire a conectivității cartierelor Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

500,000.00

30

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

500,000.00

01

32

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6,Lomonosov nr 1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr. 1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) (AT)

2,400.00

01

33

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion ^garbiceanu,Drepatatii,Ghiocelului)(AT)

7,140.00

01

34

Pachet străzi zona Tiglari ll(Dulgherilor,Mesteacanului, Hameiului,Garoafei, Maierilor)(AT)

5,950.00

01

35

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

7,140.00

01

36

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

7,140.00

01

37

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(AT)

8,330.00

01

38

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(AT)

13,700.00

01

39

Pachet străzi zona Gusterita I((Bradului, Macazului, Viilor)(AT)

11,310.00

01

40

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu (AT)

17,850.00

01

41

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda -Otelarilor (AT)

13,100.00

01

42

Modernizare strada Depoului(AT)

1,920.00

01

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

1,500.00

01

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

1,500 00

01

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

1,800.00

01

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

2,150 00

01

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

2,150 00

01

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

5,950.00

01

49

Modernizare strada F-dt Lacatusilor(AT)

3,570.00

01

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

3,570.00

01

51

Modernizare strada Macului(AT)

3,570.00

01

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

600.00

01

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

1,790.00

01

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

14,280.00

01

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

1,790.00

01

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

23,800.00

01

57

Modernizare str. Podului (AT)

23,800 00

01

58

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga -Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

13,090.00

01

59

Reabilitare strada Varsovia(SF+PT+DE+alte studii)

72,000.00

01

60

Reabilitare strada Bruxelles(SF+PUZ+PT+DE +alte studii)

150,000.00

01

61

Reabilitare strada Calea Surii Mici(DALI+PT+DE+alte studii)

778,000.00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogranietrie, consultanta, asistenta tehnica și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

TOTAL, din care :

37,623,850.00

1

Consultanta pachete străzi

23,150.00

01

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

1,000,000.00

01

3

Consultanta pachete străzi BERD

800,000.00

01

4

Analize, studii și documentații pentru proiecte de mobilitate si dezvoltare urbană

160,700.00

01

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

90,000 00

30

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

50,000.00

30

7

Servicii de verificare SF/DALI+Expertize+PT+DE si alte studii

1,000,000.00

01

8

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str. Henri Coanda -Otelarilor HCL 192/2017 si HCL 12/2019

4,000,000.00

01

9

Reparatii capitale străzi in cartierul Ștrand HCL 262/2019

10.000,000 00

01

10

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu HCL 310/2018

11,500,000.00

01

11

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga -Oștirii - Rahovei - M Viteazu HCL 279 /2019

5,000,000.00

01

12

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

4,000,000 00

01

TOTAL GENERAL

56,778,620.00

_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

LERNER HELMUT


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR p^NERAL

DORIN ILIE FilSTOR