Hotărârea nr. 249/2020

HOTĂRÂREA NR. 249 privind aprobarea etapei a II-a de extindere a zonei pietonale în Piața Mică din Municipiul Sibiu

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.249 privind aprobarea etapei a ll-a de extindere a zonei pietonale în Piața Mică din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.43111/24.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.43114/25.06.2020 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu prin care se propune aprobarea extinderii zonei pietonale în Piața Mică - etapa II, Având în vedere :

prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 al Municipiului Sibiu, cu privire la amenajarea unor străzi și piațete favorabile pietonilor pe direcțiile principale de acces în zona istorică a Municipiului Sibiu pentru reducerea gradului de poluare datorat emisiilor de combustibil,

hotărârile consiliului local prin care a fost reglementată circulația în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu, instituindu-se norme de acces al autovehiculelor în zona pietonală din Centrul Istoric, precum și de acces al autovehiculelor în Piața Mică din Municipiul Sibiu adoptate începând cu anul 2007,

necesitatea dimensionării corecte a infrastructurii pietonale pentru ameliorarea calității spațiilor publice și minimizarea deficiențelor din acest sector prin încurajarea deplasărilor nemotorizate și delimitarea de noi zone pietonale prin reducerea locurilor de parcare în zonele din Centrul Istoric al Municipiului Sibiu,

avizul Comisiei de circulație nr. 42974/24.06.2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,

în temeiul prevederilor cu art. 129 alin.2 lit.c) și d), alin.7 lit. k, art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, Se aprobă extinderea zonei pietonale în Municipiul Sibiu - Piața Mică - etapa II, zona Podul Minciunilor și culoarele de legătură dintre Piața Huet - Piața Mică - Piața Mare.

Art.2. Se completează anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr.57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu, după cum urmează :

- La Secțiunea I - “Regulamentul de acces al autovehiculelor în Piața Mică”, se introduce articolul 42 care va avea următorul conținut:

" ArtA2 în partea din Piața Mică cuprinsă între strada Ocnei, Primăria Municipiului Sibiu și Turnu Sfatului din municipiul Sibiu nu se vor mai parca autovehicule în zona pietonală extinsă, (zona reconfigurată), conform schiței anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sens în care vor fi eliminate marcajele locurilor de parcare iar zona va fi delimitată de accesul auto cu piloni ficși de piatră “

Art.3. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de s

Corina Bok<


sdință


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor