Hotărârea nr. 248/2020

HOTĂRÂREA NR. 248 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.248

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.42570/23.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.43025/24.06.06.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19,

Având în vedere :

  • -  HCL 126/2020 de aprobare a Agendei Comunității si de Tineret, Sesiunea 1, anul 2020,

HCL 149/2020 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020,

  • -  Raportul Final al Comisiei de Evaluare și Selecție a proiectelor de dezvoltare a comunității și de tineret,

  • -  depunerea unor proiecte readaptate care întrunesc condițiile legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general în anul 2020,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată, ale Legii nr. 350/2006 a tinerilor,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7, art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic -Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință

Corina Bokor

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Nr.

Crt.

Denumire organizator

Denumire proiect

Suma alocată lei

1.

Asociația Culturală Art Life

Ziua Micilor Războinici

15.000

2.

Asociația "Tură în natură”- A.T.I.N.S.

Cunoaște natura din jurul tău - 2

20.000

3.

Asociația Diakoniewerk

International

Activi pentru incluziune. Oferte culturale și de timp liber pentru persoane cu dizabilități

30.000

TOTAL SUMĂ ALOCATĂ (LEI)

65.000

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


/            OL &

Anexa nr.XL.Ia HCL nr.?r....../2020


Președinte de Ședință

Corina Bol


or


/

/

Contrasemnează

Secretar General Dorin llie Nistor

1/ /

V