Hotărârea nr. 247/2020

HOTĂRÂREA NR. 247 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR.247


pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.48/2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.40656/17.06.2020 întocmit de inițiator consilierii membrii ai Comisiei sociale și raportul de specialitate nr. 41431/18.06.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2020,

Având în vedere următoarele:

-Hotărârea Consiliului Local nr.48/31.01.2020 prin care s-a aprobat schimbul de locuințe între apartamentul nr.101 situat în Sibiu, str. Profesor Doctor loan Moga.^l^^H


situat în Sibiu, str. Reșița în vederea soluționării situației


locative a familiei Streja Viorica-Daniela;

- refuzul d-nei Streja Viorica-Daniela de a primi repartiția pe noua locație și cererea de prelungire a contractului de închiriere a locuinței din Sibiu, str. Profesor doctor loan Moga, motiv pentru care Comisia socială, întrunită în ședința din data de 26.05.2020, hotărăște revocarea H.C.L. nr.48/2020 și prelungirea contractului de închiriere d-nei Streja Viorica-Daniela pe locuința din Sibiu, str. Profesor doctor loan Moga;

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul art.129 alin.2 lit c) și d), alin.7 lit.q), art. 136 alin.1 și alin. 8, art. 139 alin.3 lit.g), art.196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2020 prin care s-a aprobat schimbul de locuințe între apartamentul nr. 101 situat în Sibiu, str. Profesor Doctor loan Moga,


situat în Sibiu, str. Reșița


pentru soluționarea


situației locative în cazul familiei Streja Viorica-Daniela.

Art.2 Comisia socială, Direcția Patrimoniu și Cadastru și SC. URBANA SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.


Președinte de șei Corina Bokbr


dința


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor