Hotărârea nr. 246/2020

HOTĂRÂREA NR. 246 privind rectificarea bugetului local

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR. 246

privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.40739/17.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41430/18.06.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 și art.49 alin.4 și 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin.4 lit.a), art. 136 alin.1 și 8, art. 139 alin.3 lit.a), art.196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 - 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Poliție Locală a! Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 9 și 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu și bugetelor unităților de învățământ, conform anexelor nr. 11 -19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Ordonatorii de credite secundari și terțiari răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate.

Art.5 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și directorii serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte

Corins


‘ ședință okor


/ /

//

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Denumire indicator

Cod indicator

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim. 2

influențe

Plan rectificat trim. 2

Plan inițial trim. 3

influențe

Plan rectificat trim. 3

Plan inițial trim. 4

influențe

Plan rectificat trim. 4

Donații și sponsorizări

37.02.01

25.76

59.26

85.02

0.00

0.00

0.00

0.00

59.26

59.26

0.00

0.00

0.00

Total influențe venituri secțiunea funcționare

59.26

0.00

59.26

0.00

Ordine publică și siguranță națională - Transferuri între unități ale administrației publice

61.02.51

12,013.00

80.00

12,093.00

3,087.50

0.00

3,087.50

2,956.00

80.00

3,036.00

2,682.00

0.00

2,682.00

învățământ - Bunuri și servicii

65.02.20

20,748.38

59.26

20,807.64

4,792.00

0.00

4,792.00

6,721.00

59.26

6,780.26

4,571.00

0.00

4,571.00

Transporturi - Bunuri și servicii

84.02.20

45,032.80

-80.00

44,952.80

7,861.80

0.00

7,861.80

9,803.00

-80.00

9,723.00

13,908.00

0.00

13,908.00

Total influențe cheltuieli secțiunea funcționare

59.26

0.00

59.26

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

1,135.32

1,135.32

0.00

0.00

0.00

0.00

1,135.32

1,135.32

0.00

0.00

0.00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1.56

8.09

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

8.09

8.09

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE din Fondul European de Dezvoltare Regională în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

87,545.74

204.83

87,750.57

30,959.73

110.50

31,070.23

27,425.12

25.50

27,450.62

19,044.07

68.83

19,112.90

Sume primite de la UE din Fondul Social European în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

2,611.45

-204.83

2,406.62

678.30

-110.50

567.80

885.70

-25.50

860.20

618.20

-68.83

549.37

Total influențe venituri secțiunea dezvoltare

1,143.41

0.00

1,143.41

0.00

Autorități publice și acțiuni externe - Active nefinanciare

51.02.71

5,386.42

84.00

5,470.42

1,846.86

0.00

1,846.86

1,543.31

84.00

1,627.31

1,150.40

0.00

1,150.40

învățământ - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

65.02.58

47,357.31

1,143.41

48,500.72

14,919.33

0.00

14,919.33

12,748.39

1,143.41

13,891.80

10,571.72

0.00

10,571.72

Cultură, recreere și religie -Active nefinanciare

67.02.71

56,061.62

-647.00

55,414.62

20,750.00

0.00

20,750.00

18,000.00

-647.00

17,353.00

10,061.62

0.00

10,061.62

Locuințe, servicii și dezvoltare- Active nefinanciare

70.02.71

32,412.72

2,276.00

34,688.72

9,000.00

0.00

9,000.00

10,500.00

2,276.00

12,776.00

6,000.00

0.00

6,000.00

Transporturi- Active nefinanciare

84.02.71

123,357.46

-1,713.00

121,644.46

33,737.61

0.00

33,737.61

37,465.51

-1,713.00

35,752.51

36,495.42

0.00

36,495.42

Total influențe cheltuieli secțiunea dezvoltare

1,143.41

0.00

1,143.41

0.00

Total influențe venituri buget local

1,202.67

0.00

1,202.67

0.00

Total influențe cheltuieli buget local

1,202.67

0.00

-----/

1,202.67

0.00

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr


PREȘEDINTE Dl Corina BCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR QENERAL, Dorin l|fe Nistor

Denumirea unității administrativ teritoriale Cod identificare fiscala

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU 4270740PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII SI SURSE DE FINANȚARE

cu finanatare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul

2020

pentru:

Activitatea proprie a Primăriei Municipiului Sibiu

cod fiscal: din data de :

4270740

*) l-credit de angajament

aprobat conform

HCL

nr.

246

25.06.2020

*)   1 l-credit bugetar

- Lei -

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9

10

1

BUGET LOCAL Total general, din care:

I

261,745.20

858,281.52

-30,052.93

828,228.59

0.00

0.00

0.00

0.00

II

53,267.18

347,138.12

1,143.41

348,281.53

278,275.55

168,009.76

165,983.61

76,156.16

1.1

A

Lucrări in continuare

I

180,731.09

227,935.68

-9,449.46

218,486.22

0.00

0.00

0.00

0.00

II

48,101.52

162,644.62

-2,344.63

160,299.99

55,451.97

44,940.74

65,565.93

24,857.16

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

359,955.66

-19,863.51

340,092.15

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

63,828.26

-772.00

63,056.26

86,076.19

85,419.02

64,986.68

40,554.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții

I

81,014.11

270,390.18

-739.96

269,650.22

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,165.66

120,665.24

4,260.04

124,925.28

136,747.39

37,650.00

35,431.00

10,745.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul 71

Active nefinanciare, din care:

I

131,807.90

640,148.07

-32,263.27

607,884.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

49,249.43

230,607.03

0.00

230,607.03

85,763.05

131,933.42

165,983.61

76,156.16

2.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

I

328.36

5,153.11

84.00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,386.42

84.00

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

328.36

5,153.11

84.00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,386.42

84.00

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile ( 1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

328.36

5,153.11

84.00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,386.42

84.00

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1.1

Calculatoare si echipamente de calcul portabile

I

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

1.2

Servere

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.1

UPS

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

2.2

Upgrade echipamente - memorii

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

2.3

Upgrade echipamente - interfețe

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

2.4

Imprimante

I

0.00

20.00

20.00

II

0.00

20.00

20.00

2.5

Hard Disk

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

2.6

Sistem de stocare

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.7

Scannere/plotere

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

3.1

Switch-uri, router, access point

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.2

Componente de rețea date/voce sediu B-dul. Victoriei

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.3

Ansamblu echipamente de rețea

I

0.00

1,200.00

1,200.00

II

0.00

1,200.00

1,200.00

3.4

Echipamente conectica UTP si fibra optica

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.1

Programe pe compartimente

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.2

Web intranet/internet/E-mail

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.3

Servicii de integrare si dezvoltare aplicații

I

0.00

160.00

160.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

160.00

160.00

4.4

Reproiectare site patrimoniu

I

0.00

5.00

5.00

II

0.00

5.00

5.00

4.5

Dezvoltare aplicații software

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

4.6

Licențe Soft de grafica, video si comunicații

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.7

Licențe sisteme de operare, clienti

I

0.00

155.00

155.00

II

0.00

155.00

155.00

4.8

Extindere sistem GIS

I

0.00

750.00

750.00

II

0.00

750.00

750.00

4.9

Actualizare baza de date geospatiala

I

0.00

410.00

410.00

II

0.00

410.00

410.00

4.10

Licențe Sistem de gestiune Baze de Date

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.11

Extindere funcționala Harta Interactiva online

I

17.24

0.00

0.00

II

16.68

0.56

0.56

4.12

Licența sistem de administrare sisteme de operare, servere , aplicații

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.13

Sistem de monitorizare centralizata a instalațiilor de detecție alarmare la incendiu

I

88.91

0.00

0.00

II

0.00

88.91

88.91

5.1

Actualizare Licențe GIS

I

156.76

161.61

161.61

II

78.37

240.00

240.00

5.2

Actualizare Software / Subscripții software

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

5.3

Actualizare licențe sistem virtualizare

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

6.1

Dotări sediul Primăriei

I

0.00

60.00

84.00

144.00

II

0.00

60.00

84.00

144.00

6.2

Sirena electronica radio si statie meteo

I

65.45

0.00

0.00

II

0.00

65.45

65.45

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

6.3

Autoturism

I

0.00

85.50

85.50

II

0.00

85.50

85.50

6.4

Autoutilitare

I

0.00

171.00

171.00

II

0.00

171.00

171.00

6.5

Electrostivuitor pentru depozit V.Carlova

I

0.00

35.00

35.00

II

0.00

35.00

35.00

2.4

Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

I

0.00

14,289.19

0.00

14,289.19

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

10,723.73

0.00

10,723.73

3,565.46

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

11,768.69

0.00

11,768.69

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

8,203.23

0.00

8,203.23

3,565.46

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

I

0.00

11,768.69

11,768.69

0.00

II

0.00

8,203.23

8,203.23

3,565.46

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Echipamente si alte bunuri in domeniul educațional

I

0.00

310.50

310.50

II

0.00

310.50

310.50

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

r         0.00

0.00

0.00

0.00

1

Construire crese si grădinițe in municipiul Sibiu(SF+ PT + DDE + DTAC + verificare + AT + obținere avize)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

2

îmbunătățire eficienta energetica la unitati de invatamant(SF+PT+DE+alte studii)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

3

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii investiții la unitati de invatamant de stat din municipiul Sibiu

I

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand (PT+DDE+DTAC+verificare+AT+obtinere avize)

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

d.

otal, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

0.00

300.00

300.00

II

0.00

300.00

300.00

2

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

2.6

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

I

17,200.76

272,625.13

-14,839.80

257,785.33

0.00

0.00

0.00

0.00

II

9,708.93

56,061.62

-647.00

55,414.62

21,082.80

57,082.00

83,366.58

48,331.16

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

16,251.60

181,699.81

0.00

181,699.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

8,821.61

43,563.87

0.00

43,563.87

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

1

Amenajare Lacul lui Binder

I

11,469.47

1,133.88

1,133.88

II

4,039.48

8,563.87

8,563.87

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu

I

4,782.13

180,565.93

180,565.93

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,782.13

35,000.00

35,000.00

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

84,431.41

-14,774.80

69,656.61

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

5,942.00

-582.00

5,360.00

1,021.96

22,000.00

17,800.65

23,474.00

1

Complex de agrement si sport

I

0.00

67,274.65

67,274.65

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

22,000.00

17,800.65

23,474.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca

I

0.00

14,774.80

-14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

582.00

-582.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

2,381.96

2,381.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,360.00

2,360.00

21.96

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

949.16

6,493.91

-65.00

6,428.91

0.00

0.00

0.00

0.00

II

887.32

6,555.75

-65.00

6,490.75

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

631.30

2,244.64

25.00

2,269.64

0.00

0.00

0.00

0.00

II

625.94

2,250.00

25.00

2,275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1

Ornamente iluminat festiv

I

631.30

994.64

994.64

II

625.94

1,000.00

1,000.00

2

Echipamente de joaca si fitness cu montaj

I

0.00

450.00

450.00

II

0.00

450.00

450.00

3

Panouri Graffiti

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

4

Panouri de imprejmuire cu montaj

I

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600.00

5

Sistem de climatizare Lacul lui Binder

I

0.00

0.00

25.00

25.00

II

0.00

0.00

25.00

25.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

214.20

2,140.46

-90.00

2,050.46

0.00

0.00

0.00

0.00

II

173.91

2,180.75

-90.00

2,090.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Studiu de prefezabilitate in vederea relocării Complexului de agrement si sport

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilisca(PT+DE)

I

0.00

340.00

-340.00

0.00

II

0.00

340.00

-340.00

0.00

3

Amenajare Parc Sub Arini - (DALI+PT+DE+alte studii)

I

0.00

250.00

250.00

500.00

II

0.00

250.00

250.00

500.00

4

Tema de proiectare amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

5

Amenajare spațiu de agrement zona Obor (SF+PT+DE)

I

29.75

70.25

70.25

II

0.00

100.00

100.00

6

Amenajare Parc Astra (DALI+PT+DE)

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

7

Documentație tehnica ART Parc Cetatii

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

8

Documentație tehnica modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

16.00

16.00

II

0.00

16.00

16.00

9

Amenajare terenuri de sport str.Viitorului(SF+PT+DE)

I

0.00

96.00

96.00

II

0.00

96.00

96.00

10

Amenajare terenuri de sport str. Deventer(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

11

Amenajare spațiu de agrement str.Muncel(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

12

Servicii de expertiza si documentare tehnica statui

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

13

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru investiții in parcuri,zone verzi si agrement

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

14

Reconversia unor terenuri din oraș in vederea creșterii suprafeței de spatii

I

9.52

148.21

148.21

II

7.73

150.00

150.00

15

Amenajare Lacul lui Binder (AT)

I

174.93

0.00

0.00

II

166.18

8.75

8.75

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

103.66

2,108.81

0.00

2,108.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

87.47

2,125.00

0.00

2,125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

103.66

1,983.81

1,983.81

II

87.47

2,000.00

2,000.00

2

Consultanta pentru realizarea concursului de soluții -Amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

25.00

25.00

II

0.00

25.00

25.00

3

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

2.8

Cap. 70.02 total (A + B + C), din care:

I

26,426.93

32,771.28

-1,554.69

31,216.59

0.00

0.00

0.00

0.00

II

16,256.82

32,412.72

2,276.00

34,688.72

2,697.98

2,000.00

2,000.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

24,038.76

2,531.76

0.00

2,531.76

0.00

0.00

0.00

0.00

II

15,179.42

11,352.37

0.00

11,352.37

38.73

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B,D

I

13,270.05

0.00

0.00

II

12,770.05

500.00

500.00

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei

I

0.00

677.99

677.99

0.00

II

0.00

660.00

660.00

17.99

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)

I

1,676.95

36.05

36.05

II

0.00

1,713.00

1,713.00

4

Reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)

I

5,867.05

890.49

890.49

II

1,557.54

5,200.00

5,200.00

5

Reparații Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii

I

829.60

124.60

124.60

II

794.20

160.00

160.00

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii

I

263.74

33.89

33.89

II

57.63

240.00

240.00

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaron(zona Bloc 23(nr.13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron)

I

0.00

768.74

768.74

0.00

II

0.00

748.00

748.00

20.74

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani (cofinantare)

I

1,720.33

0.00

0.00

II

0.00

1,720.33

1,720.33

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu

I

411.04

0.00

0.00

II

0.00

411.04

411.04

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

10,839.94

-820.69

10,019.25

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

5,350.00

3,010.00

8,360.00

1,659.25

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

I

1,977.76

-1,977.76

0.00

0.00

II

1,850.00

-1,850.00

0.00

0.00

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților

I

5,456.62

-5,456.62

0.00

0.00

II

1,500.00

-1,500.00

0.00

0.00

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna

I

3,405.56

3,405.56

0.00

II

2,000.00

2,000.00

1,405.56

4

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sibiu-aferent contractului de gestiune (Sos.Alba lulia, B-dul Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii)

I

0.00

6,603.69

6,603.69

0.00

II

0.00

6,350.00

6,350.00

253.69

5

Lucrări de imbunatatire a parametrilor tehnici la cventrala termica Turismului

I

0.00

10.00

10.00

0.00

II

0.00

10.00

10.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

2,388.17

19,399.58

-734.00

18,665.58

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,077.40

15,710.35

-734.00

14,976.35

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Achiziții terenuri

I

3,000.00

3,000.00

II

3,000.00

3,000.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

1,354.84

2,056.96

76.00

2,132.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

491.23

2,920.57

76.00

2,996.57

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Mobilier urban

I

57.91

942.09

942.09

II

0.00

1,000.00

1,000.00

2

Cișmele

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

I

499.80

0.00

0.00

II

491.23

8.57

8.57

4

Ansamblu grup electrogen

I

797.13

2.87

2.87

II

0.00

800.00

800.00

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul V.Carlova

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

7

Post transformare cu branșament pentru statii incarnare electrice

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

8

Sistem de supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

I

12.00

12.00

II

12.00

12.00

8

Extindere sistem de supraveghere video

I

0.00

76.00

76.00

II

0.00

76.00

76.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

887.97

12,884.36

-810.00

12,074.36

0.00

0.00

0.00

0.00

II

505.35

8,266.98

-810.00

7,456.98

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

1

PUZ Dumbrava

I

128.00

0.00

0.00

II

96.00

32.00

32.00

2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

I

164.85

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

49.60

115.25

115.25

3

PUZ Dealul Gusteritei

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul Sibiu

1

360.00

360.00

II

360.00

360.00

5

Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

1

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

7

PUZ-uri zone in municipiul Sibiu

1

500.00

500.00

II

500.00

500.00

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

1

400.00

-400.00

0.00

II

400.00

-400.00

0.00

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

1

650.00

-650.00

0.00

II

650.00

-650.00

0.00

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-B-dul Victoriei nr.1-3 (DALI+PT+DE)

1

350.00

350.00

II

350.00

350.00

11

Reabilitare imobil Maria Tereza - str. Gladiolelor nr.2, Sibiu(DALI+expertiza tehnica+alte studii)

1

119.00

131.00

131.00

II

0.00

250.00

250.00

12

Centru de conferințe si spectacole - Studiu de prefezabilitate si alte studii

1

1,800.00

1,800.00

II

1,800.00

1,800.00

13

LTE - Locuințe pentru tineri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Reșița II - Finanțarea din partea Consiliului Local Sibiu conform Devizului general aprobat prin HCL nr.493/2018

1

141.72

141.72

II

141.72

141.72

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților

1

17.26

0.00

0.00

II

0.00

17.26

17.26

15

Zid de sprijin parc Petofi Sandor (DALI+PT+DE)

1

160.00

160.00

II

160.00

160.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

16

Expertiza tehnica Ziduri de fortificație

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

17

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate (PT+DE)

I

80.00

-80.00

0.00

II

80.00

-80.00

0.00

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita (PT+DE)

I

80.00

-80.00

0.00

II

80.00

-80.00

0.00

19

Automatizare sistem incalzire sediul PMS (PT+masuri de eficientizare energetica)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

20

Iluminat public - cartier Reșița II (SF+PT+DE)

I

20.00

20.00

II

20.00

20.00

21

Realizare iluminat eco-eficient in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

I

260.00

260.00

II

260.00

260.00

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

23

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna (DALI+PT+DE)

I

70.21

0.00

0.00

II

0.00

70.21

70.21

24

Reabilitare Turnul Pielarilor (DALI+PT+DE)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

25

Reabilitare pasaj Piața Aurarilor (DALI+PT+DE)

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

27

Expertiza tehnica ziduri Podul Minciunilor

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vlaicu (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Arini (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile in municipiul Sibiu

I

15.65

247.60

247.60

II

13.25

250.00

250.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru iluminat public in municipiul Sibiu

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

32

Iluminat public in Cartier V.Aaron(zona Bloc13-str.Semaforului.Bloc 2 str.Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron (AT)

I

19.04

0.00

0.00

II

18.56

0.48

0.48

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public Parcul Cetatii(AT)

I

17.85

0.00

0.00

II

17.25

0.60

0.60

34

Realizare lucrări de construcții si instalații pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr.2(AT)

I

72.70

0.00

0.00

II

69.29

3.41

3.41

35

Reabilitare imobil str.Turismului nr.15,Sibiu(AT)

I

84.67

0.00

0.00

II

71.12

13.55

13.55

36

Proiectare branșamente utilitati la imobil P-ta Mica nr.25(AT)

I

28.68

0.00

0.00

II

27.48

1.20

1.20

37

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)(AT)

I

86.87

0.02

0.02

II

82.59

4.30

4.30

38

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații 3 Turnuri strada Cetatii(AT)

I

48.79

0.02

0.02

II

46.41

2.40

2.40

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str. Balea - Oberth (AT)

I

14.40

0.00

0.00

II

13.80

0.60

0.60

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

I

200.00

200.00

II

200.00

200.00

41

Documentație Amenajări Domeniu Public

I

94.00

94.00

II

94.00

94.00

42

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sibiu-aferent contractului de delegare de gestiune (SF+DTAC+PT+Avize)

1

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale -cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

145.36

1,358.26

0.00

1,358.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

80.82

1,422.80

0.00

1,422.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparații capitale fântâni

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate din fonduri

I

142.80

142.80

II

142.80

142.80

4

Realizare lucrări de inregistrare sistemica in sectoare cadastrale pe raza UAT Sibiu

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

5

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru imobile

I

139.04

291.78

291.78

II

80.82

350.00

350.00

6

Servicii de dirigentie de șantier pentru iluminat public si cablaj metropolitan

I

6.32

193.68

193.68

II

0.00

200.00

200.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

150.00

150.00

II

150.00

150.00

2.9

Cap. 74.02 total (A + B + C), din care:

I

8,465.97

549.08

0.00

549.08

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,349.97

2,665.08

0.00

2,665.08

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

8,308.72

389.08

0.00

389.08

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,199.80

2,498.00

0.00

2,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (PNDL)

I

8,308.72

389.08

389.08

II

6,199.80

2,498.00

2,498.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

157.25

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

150.17

167.08

0.00

167.08

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Panouri absorbție particule de aer

1

160.00

160.00

II

160.00

160.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

1

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

125.18

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (AT)(PNDL)

1

131.18

0.00

0.00

II

125.18

6.00

6.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

1

26.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

24.99

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor (PNDL)

1

26.07

0.00

0.00

II

24.99

1.08'

1.08

2.11

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:

1

79,385.88

314,760.28

-15,952.78

298,807.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

16,838.66

123,357.46

-1,713.00

121,644.46

58,416.81

72,851.42

80,617.03

27,825.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

43,773.22

11,646.88

-11,659.80

-12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

II

13,888.61

32,934.58

-3,488.04

29,446.54

425.15

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei

1

2,722.44

390.00

390.00

II

2,312.44

800.00

800.00

2

Modernizare strada Papiu llarian

1

580.26

295.51

295.51

0.00

II

1.69

800.00

800.00

74.08

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu (Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr. 1 -Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza;Str.Rusciorului bl.52-54)

1

5,965.01

0.00

0.00

II

5,815.01

150.00

150.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Pachet străzi zona Turnisor III (Cucului, Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu,Drepatatii,Ghiocelului)

I

0.00

4,970.87

4,970.87

0.00

II

0.00

4,900.00

4,900.00

70.87

5

Modernizare strada Depoului

I

0.00

776.74

776.74

II

0.00

776.74

776.74

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana

Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor)

I

0.00

2,000.74

2,000.74

0.00

II

0.00

1,825.00

1,825.00

175.74

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor, Mesteacănului, Maierilor)

I

0.00

4,104.46

4,104.46

0.00

II

0.00

4,000.00

4,000.00

104.46

8

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

1

154.87

52.03

52.03

II

3.10

203.80

203.80

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

1

856.58

70.00

70.00

II

16.58

910.00

910.00

10

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)

1

585 51

16.02

16.02

II

11.53

590.00

590.00

11

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

1

0.00

950.00

950.00

II

0.00

950.00

950.00

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

1

1,359.79

14.08

14.08

II

153.87

1,220.00

1,220.00

13

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

1

1,080.00

161.08

161.08

II

140.08

1,101.00

1,101.00

14

Modernizare strada Tractorului

1

4,917.23

416.69

416.69

II

4,733.92

600.00

600.00

15

Modernizare prelungire strada Turda

1

730.68

4.05

4.05

II

684.73

50.00

50.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie

I

960.43

139.57

139.57

II

0.00

1,100.00

1,100.00

17

Modernizare strada Podului

I

15,345.66

-3,685.86

-11,659.80

-15,345.66

0.00

II

0.00

3,488.04

-3,488.04

0.00

0.00

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu

I

5,339.77

475.89

475.89

II

15.66

5,800.00

5,800.00

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

I

3,174.99

495.01

495.01

II

0.00

3,670.00

3,670.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

174,237.13

-4,268.02

169,969.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

37,780.00

-3,200.00

34,580.00

31,121.66

40,001.42

47,186.03

17,080.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș

1

9,586.03

9,586.03

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,000.00

4,000.00

2,191.04

3,394.99

o.oo'

0.00

2

Reabilitare Podul Gării

1

930.00

930.00

0.00

II

930.00

930.00

0.00

3

Modernizare pod strada Rozmarinului

1

8,430.99

8,430.99

0.00

II

4,000.00

4,000.00

4,430.99

4

Modernizare prelungire strada Oasa (pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU)

1

2,523.03

2,523.03

0.00

II

2,450.00

2,450.00

73.03

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie

1

12,507.15

12,507.15

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,000.00

3,000.00

4,000.00

5,278.10

229.05

0.00

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

1

36,328.33

36,328.33

0.00

0.00

0.00

0.00

II

14,000.00

14,000.00

5,000.00

11,328.33

5,000.00

1,000.00

7

Amenajare parcare Piața Cibin

1

87,956.98

87,956.98

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

8,920.00

20,000.00

41,956.98

16,080.00

8

Statie alimentare autobuze cu gaz -CNG

1

4,268.02

-4,268.02

0.00

0.00

II

3,200.00

-3,200.00

0.00

0.00

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor

1

11,706.60

11,706.60

0.00

II

5,200.00

5,200.00

6,506.60

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

1

35,612.66

128,876.27

-24.96

128,851.31

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

2,950.05

52,642.88

4,975.04

57,617.92

26,870.00

32,850.00

33,431.00

10,745.00

a.

Total, achiziții imobile ( 1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

0.00

7,324.90

0.00

7,324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

7,324.90

0.00

7,324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Statii de autobus

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

2

Autobuze/minibuze ecologice si sisteme conexe

I

4,127.90

4,127.90

II

4,127.90

4,127.90

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

I

420.00

420.00

II

420.00

420.00

4

Sisteme de suporți metalici destinați parcărilor velo

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

I

600.00

600.00

II

600.00

600.00

7

Sistem automat de inchiriere biciclete in regim seif-service- Sibiu Bike City cu montaj

I

1,550.00

1,550.00

II

1,550.00

1,550.00

8

Biciclete electrice

I

17.00

17.00

II

17.00

17.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

3,422.14

10,228.10

-24.96

10,203.14

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,895.41

11,754.83

-24.96

11,729.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparații capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

I

127.33

0.00

0.00

II

95.20

32.13

32.13

2

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Sapca)(DALI+PT+DE)

I

343.91

0.00

0.00

II

0.00

343.91

343.91

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

I

114.90

0.00

0.00

II

0.00

114.90

114.90

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor(SF+PT+DE)

I

21.78

69.20

69.20

II

20.98

70.00

70.00

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

1

70.00

70.00

II

70.00

70.00

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str. Căpriorilor, Drumul Ocnei si str. Rusciorului(SF+PT+DE)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

8

Viabilizare cartier Veterani(SF+PT+DE)

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

1

150.00

150.00

II

150.00

150.00

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului+alte studii de specialitate)

1

720.00

720.00

II

720.00

720.00

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom lll(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

1

600.00

600.00

II

600.00

600.00

12

Construire si restructurare Piața Agroalimentara si parcaj Piața Cibin - Municipiul Sibiu (Concurs de solutii+PUZCP+SF+PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

1

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron(SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos. Alba lulia(DALI+PT+DE)

1

238.00

0.00

51.04

51.04

II

0.00

238.00

51.04

289.04

15

Reparație capitala pod strada Gladiolelor(Maria Tereza) (DALI+PT+DE)

1

142.80

357.20

357.20

II

0.00

500.00

500.00

16

Pod nou peste Cibin in zona cartierului

1

300.00

300.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

txesna^r+H i

II

300.00

300.00

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

I

200.00

200.00

II

200.00

200.00

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

I

15.00

15.00

II

15.00

15.00

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

I

190.00

190.00

II

190.00

190.00

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

I

«

30.00

30.00

II

30.00

30.00

21

Coridor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini(PT+DE si alte studii)

I

114.08

150.92

150.92

II

0.00

265.00

265.00

23

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibin(PT+DE si alte studii)

I

318.99

1,720.20

1,720.20

II

239.19

1,800.00

1,800.00

24

Sistem automat de închiriere biciclete in regim seif-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

I

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

25

Centru operațional al mobilității urbane(SF si alte studii)

I

146.37

153.63

153.63

II

0.00

300.00

300.00

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

27

Statii de incarnare electrice(PT+DE+alte studii)

I

170.00

170.00

II

170.00

170.00

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritei(SF+PT+DE si alte studii)

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

29

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

I

225.00

-76.00

149.00

II

225.00

-76.00

149.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

30

Studiu de îmbunătățire a conectivității cartierelor Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

I

113.05

386.95

386.95

II

0.00

500.00

500.00

32

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) (AT)

I

34.53

0.00

0.00

II

32.13

2.40

2.40

33

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu,Drepatatii,Ghiocelului)(AT)

I

109.48

0.00

0.00

II

102.34

7.14

7.14

34

Pachet străzi zona Tiglari 11(Dulgherilor,Mesteacănului, Hameiului, Garoafei, Maierilor)(AT)

1

89.25

0.00

0.00

II

83.30

5.95

5.95

35

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

1

134.47

o.ool

0.00

II

127.33

7.14

7.14

36

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

1

105.91

0.00

0.00

II

98.77

7.14

7.14

37

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16

Februarie)(AT)

1

132.09

0.00

0.00

II

123.76

8.33

8.33

38

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(AT)

1

74.08

0.00

0.00

II

60.38

13.70

13.70

39

Pachet străzi zona Gusterita I((Bradului, Macazului,

1

49.09

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

viiior^/Ă i)

II

37.78

11.31

11.31

40

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

96.69

0.00

0.00

II

78.84

17.85

17.85

41

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda - Otelarilor (AT)

I

55.40

0.00

0.00

II

42.30

13.10

13.10

42

Modernizare strada Depoului(AT)

I

17.43

0.00

0.00

II

15.51

1.92

1.92

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

I

29.04

0.00

0.00

II

27.54

1.50

1.50

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

I

39.16

0.00

0.00

II

37.66

1.50

1.50

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

I

24.99

0.00

0.00

II

23.19

1.801

1.80

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

I

18.63

0.00

0.00

II

16.48

2.15

2.15

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

I

17.32

0.00

0.00

II

15.17

2.15

2.15

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

I

29.75

0.00

0.00

II

23.80

5.95

5.95

49

Modernizare strada F-dt. Lacatusilor(AT)

I

17.85

0.00

0.00

II

14.28

3.57

3.57

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

I

14.28

0.00

0.00

II

10.71

3.57

3.57

51

Modernizare strada Macului(AT)

I

21.42

0.00

0.00

II

17.85

3.57

3.57

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

I

47.60

0.00

0.00

II

47.00

0.60

0.60

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

I

24.76

0.00

0.00

II

22.97

1.79

1.79

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

I

122.87

0.00

0.00

II

108.59

14.28

14.28

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

I

34.99

0.00

0.00

II

33.20

1.79

1.79

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

I

141.61

0.00

0.00

II

117.81

23.80

23.80

57

Modernizare str. Podului (AT)

I

144.89

0.00

0.00

II

121.09

23.80

23.80

58

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga - Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

113.35

0.00

0.00

II

100.26

13.09

13.09

59

Reabilitare strada Varșovia (SF+PT+DE+alte studii)

I

72.00

72.00

II

72.00

72.00

60

Reabilitare strada Bruxelles (SF+PT+DE+alte studii)

I

150.00

150.00

II

150.00

150.00

61

Reabilitare strada Calea Surii Mici ( DALI+PT+DE+alte studii)

I

778.00

778.00

II

778.00

778.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

32,190.52

111,223.27

0.00

111,223.27

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,054.64

33,463.15

5,000.00

38,463.15

26,870.00

32,850.00

33,431.00

10,745.00

1

Consultanta pachete străzi

I

281.71

0.00

0.00

II

258.56

23.15

23.15

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

674.71

732.67

732.67

II

407.38

1,000.00

1,000.00

3

Consultanta pachete străzi BERD

I

588.24

508.27

508.27

II

296.51

800.00

800.00

4

Analiza, studii si documentații pentru proiecte de

I

1,000.00

1,000.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

moDiiiraie si aezvoirare umana

II

1,000.00

1,000.00

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

I

89.85

0.15

0.15

II

0.00

90.00

90.00

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

I

49.39

0.61

0.61

II

0.00

50.00

50.00

7

Servicii de verificare SF/DAU+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

8

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str. Henri Coanda - Otelarilor

I

3,486.62

525.21

525.21

II

11.83

4,000.00

4,000.00

9

Reparații capitale străzi in cartierul Ștrand

I

48,734.00

0.00

48,734.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,000.00

5,000.00

10,000.00

5,000.00

14,298.00

18,691.00

745.00

10

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu

I

27,020.00

6,430.36

6,430.36

0.00

0.00

II

80.36

11,500.00

11,500.00

11,870.00

10,000.00

11

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga-Ostirii-Rahovei-M.Viteazu

I

13,552.00

13,552.00

0.00

0.00

II

5,000.00

5,000.00

5,000.00

3,552.00

12

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

I

38,740.00

38,740.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

II

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

14,740.00

10,000.00

4

Titlul

58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-

I

129,937.30

203,358.65

2,210.34

220,343.79

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,017.75

116,065.03

1,143.41

117,674.50

192,512.50

36,076.34

0.00

0.00

4.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1

SALT - SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

I

1,318.27

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

1,318.27

4,2

Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

1

57,974.92

11,584.26

2,210.34

13,794.60

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,889.03

47,357.31

1,143.41

48,500.72

19,373.34

6.43

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

57,974.92

11,584.26

2,210.34

13,794.60

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,889.03

47,357.31

1,143.41

48,500.72

19,373.34

6.43

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,982.82

0.00

0.00

II

773.79

7,209.03

7,209.03

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,545.17

0.00

0.00

II

2,615.62

4,929.55

4,929.55

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,459.26

0.00

0.00

II

165.45

7,293.81

7,293.81

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,284.72

0.00

0.00

II

142.08

7,142.64

7,142.64

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la școala Gimnaziala N.lorga Sibiu

1

8,097.61

3,514.24

3,514.24

0.00

II

53.55

7,990.28

7,990.28

3,568.02

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr.36, Sibiu

1

3,032.01

1,331.12

1,331.12

0.00

II

37.31

3,250.00

3,250.00

1,075.82

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala I.L.Caragiale

1

12,510.75

0.00

0.00

0.00

II

63.69

5,028.05

5,028.05

7,419.01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala Gimnaziala nr. 1

1

4,062.58

0.00

2,210.34

2,210.34

0.00

II

37.54

3,702.61

1,143.41

4,846.02

1,389.36

9

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta

1

0.00

6,738.90

6,738.90

0.00

0.00

II

0.00

811.34

811.34

5,921.13

6.43

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Cap. 66.02 total (A + B + C), din care:

1

17,070.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

30.25

13,389.50

0.00

13,389.50

3,651.08

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

6,786.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

25.05

4,048.10

0.00

4,048.10

2,713.54

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente

I

6,786.69

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048.10

4,048.10

2,713.54

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

9,341.40

937.54

4.3

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

I

0.00

14,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

14,774.80

o.oo'

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

1

Crearea unui parc in zona cartierului Tilișca

I

14,774.80

14,774.80

II

466.06

466.06

4,770.04

9,538.70

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Cap. 70.02 total (A + B + C), din care:

I

2,173.26

8,442.60

0.00

8,442.60

0.00

0.00

0.00

0.00

II

98.00

6,416.44

0.00

6,416.44

4,101.42

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

2,173.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

98.00

2,075.26

0.00

2,075.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice

I

2,173.26

0.00

0.00

II

98.00

2,075.26

2,075.26

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

7,444.10

0.00

7,444.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

4,041.18

0.00

4,041.18

3,402.92

0.00

0.00

0.00

1

Creare centru multifuncțional in zona str. Otelarilor, destinat comunităților marginalizate

I

5,456.63

5,456.63

0.00

II

3,130.00

3,130.00

2,326.63

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

I

1,987.47

1,987.47

0.00

II

911.18

911.18

1,076.29

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

998.50

0.00

998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

I

0.00

998.50

0.00

998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

300.00

0.00

300.00

698.50

0.00

0.00

0.00

1

Strategie inteligenta bazata pe integrare si urbanizare smart - Sibiu SMART

I

998.50

998.50

0.00

II

300.00

300.00

698.50

4.5

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:

I

51,400.02

183,331.79

0.00

183,331.79

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

47,583.51

0.00

47,583.51

160,616.62

26,531.21

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

21,423.92

20,083.89

0.00

20,083.89

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

18,815.13

0.00

18,815.13

12,840.37

9,852.31

0.00

0.00

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu

I

21,423.92

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,243.35

1,243.35

10,328.26

9,852.31

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -Modernizare strada Podului

I

16,171.76

16,171.76

0.00

II

16,095.61

16,095.61

76.15

3

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

I

3,912.13

3,912.13

0.00

II

1,476.17

1,476.17

2,435.96

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

56,459.59

0.00

56,459.59

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,045.79

0.00

2,045.79

40,534.90

13,878.90

0.00

0.00

1.

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibin

I

56,459.59

56,459.59

0.00

0.00

II

2,045.79

2,045.79

40,534.90

13,878.90

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

29,976.10

106,788.31

0.00

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26,722.59

0.00

26,722.59

107,241.35

2,800.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

29,976.10

106,788.31

0.00

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26,722.59

0.00

26,722.59

107,241.35

2,800.00

0.00

0.00

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, lași, Sibiu, Slatina, Suceava

I

29,976.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

18,046.70

18,046.70

9,128.93

2,800.00

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -40 de autobuze CNG si statii de încărcare

I

81,919.48

81,919.48

0.00

II

7,160.30

7,160.30

74,759.18

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

3

Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

1

11,450.95

11,450.95

0.00

II

974.61

974.61

10,476.34

4

Sistem automat de inchiriere biciclete in regim seif-service - Sibiu Bike City

1

13,417.88

13,417.88

0.00

II

540.98

540.98

12,876.90

1

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Total general, din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1

A

Lucrări in continuare

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

B

Lucrări noi

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul

71

Active nefinanciare, din care:

1

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1

Cap. 84.06 total (A + B + C), din care:

1

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

1

787.07

282.93

282.93

II

0.00

1,070.00

1,070.00

2

Pachet străzi zona Terezian (Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

1

4,617.21

102.79

102.79

II

0.00

4,720.00

4,720.00

3

Pachet străzi zona Lazaret III (Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)

1

2,977.45

36.27

36.27

II

0.00

3,013.72

3,013.72

4

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca (Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

1

0.00

4,934.44

4,934.44

II

0.00

4,934.44

4,934.44

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

5

Pachet străzi zona Turnisor IV (Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

1

6,961.75

4.42

4.42

II

696.17

6,270.00

6,270.00

6

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

1

6,356.70

0.96

0.96

II

635.66

5,722.00

5,722.00

Nota: Acest formular reprezintă sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, ie Nistor


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

IUNIE 2020____________________________________________ . |ej _

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL

ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

710,988,404.78

710,988,404.78

230,607,030.00

0.00

0.00

0.00

230,607,030.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

335,854,566.00

335,854,566.00

86,860,780.00

0.00

0.00

0.00

86,860,780.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

287,890,818.78

287,890,818.78

56,503,230.00

0.00

0.00

0.00

56,503,230.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

87,243,020.00

87,243,020.00

87,243,020.00

0.00

0.00

0.00

87,243,020.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02 AUTORITATI PUBLICE TOTAL din care

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotări

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02

INVATAMANT

TOTAL din care

14,289,190.00

14,289,190.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand HCL 235/2019

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

2,520,500.00

2,520,500.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

310,500.00

310,500.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-un

1,760,000.00

1,760,000.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 67.02 CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

288,873,563.00

288,873,563.00

55,414,620.00

0.00

0.00

0.00

55,414,620.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

197,951,409.00

197,951,409.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

1

Amenajare Lacul lui Binder HCL 380/2017

12,603,349.00

12,603,349.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu HCL 130/2018 si HCL 375/2019

185,348,060.00

185,348,060.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

84,431,404.00

84,431,404.00

5,360,000.00

0.00

0.00

0.00

5,360,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Complex de agrement si sport

67,274,650.00

67,274,650.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj HCL 140/2019

2,381,954.00

2,381,954.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

6,490,750.00

6,490,750.00

6,490,750.00

0.00

0.00

0.00

6,490,750.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,275,000.00

2,275,000.00

2,275,000.00

0.00

0.00

0.00

2,275,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

2,090,750.00

2,090,750.00

2,090,750.00

0.00

0.00

0.00

2,090,750.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

2,125,000.00

2,125,000.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Capitol 70.02.

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

64,773,392.78

64,773,392.78

34,688,720.00

0.00

0.00

0.00

34,688,720.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

32,343,415.00

32,343,415.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B ,D HCL425/2011

17,283,450.00

17,283,450.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei HCL 45/2018

677,988.00

677,988.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI) HCL 54/2018 si HCL 96/2018

1,763,192.00

1,763,192.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller) HCL 13/2019

7,782,876.00

7,782,876.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Reparații Turnul Archebuzierilor, Tumul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii HCL 14/2019

1,233,881.00

1,233,881.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii HCL56/2019

330,937.00

330,937.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaronțzona Bloc 23(nr.13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron) HCL 275/2019

768,731.00

768,731.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veteram(cofinantare) HCL 372/2019

2,072,680.00

2,072,680.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu HCL 373/2019

429,680.00

429,680.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

17,453,627.78

17,453,627.78

8,360,000.00

0.00

0.00

0.00

8,360,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gustenta HCL 392/2018

1,977,757.78

1,977,757.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

I

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor. destinat comunităților margmalizate HCL 299/2019

5,456,620.00

5,456,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei - Saguna HCL 473/2019

3,405,560.00

3,405,560.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in municipiul Sibiu-aferent contractului de delegare de gestiune(Sos Alba lulia, B-dul Vasile Milea. B-dul Cornehu Coposu, Calea Dumbrăvii)

6.603,690.00

6.603,690 00

6.350,000 00

0.00

0.00

0.00

6,350.000.00

0 00

0.00

0 00

01

5

Lucrări de îmbunătățire a parametrilor tehnici la centrala termica Turismului

10,000.00

10.000.00

10.000.00

0.00

0.00

0.00

10.000.00

0.00

0 00

0 00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

14,976,350.00

14,976,350.00

14,976,350.00

0.00

0.00

0.00

14,976,350.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,996,570.00

2,996,570.00

2,996,570.00

0.00

0.00

0.00

2,996,570.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

7,456,980.00

7,456,980.00

7,456,980.00

0.00

0.00

0.00

7,456,980.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,422,800.00

1,422,800.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL din care

9,022,139.00

9,022,139.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului(PNDL) HCL 313/2016

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi .total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c

Alte chelt de investiții, total din care

167,080.00

167,080.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

160,000.00

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,080.00

1,080.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

328,559,700.00

328,559,700.00

121,644,460.00

0.00

0.00

0.00

121,644,460.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

96,704,683.00

96,704,683.00

29,446,540.00

0.00

0.00

0.00

29,446,540.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei HCL162/2012

5,758,270.00

5,758,270.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare strada Papiu llarian HCL 377/2017

875,763.00

875,763.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr,4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura,Șiretului nr.3-7 si 13,intrarea Șiretului nr.2 si 1 -3,Aleea Steaza; Str Rusciorului bl.52-54) HCL 183/2017

7,812,121.00

7,812,121.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Pachet străzi zona Turmsor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepatatii, Ghiocelului)

4,970,864.00

4,970,864.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Modernizare strada Depoului

HCL184/2016

776,747.00

776,747.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor) HCL 330/2017 si HCL 104/2019

2,000,734.00

2,000,734.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Pachet străzi zona Tiglan III (Dulgherilor,Mesteacănului,Maienlor) HCL 107/2019

4,104,458.00

4,104,458.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Pachet străzi zona Tiglari ll(Hameiului,Garoafei)(BERD-TVA)

1,273,798.00

1,273,798.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 202

)

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței.. Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(BERD-TVA)

6,573,177.00

6,573,177.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

01

10

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(BERD-TVA)

4,674,932.00

4,674.932.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

01

11

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(BERD-TVA)

5,871,983.00

5,871,983.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

01

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(BERD-TVA)

9,737,750.00

9,737,750.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

01

13

Pachet străzi zona Gustenta ll(Bradului, Macazului, Viilor)(BERD-TVA)

8,292,230.00

8,292,230.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

01

14

Modernizare strada Tractorului HOL 48/2018

6,045,265.00

6,045,265.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

01

15

Modernizare prelungire strada Turda HCL 79/2019

840,290.00

840,290.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

01

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie HCL 378/2017

1,124,313.00

1,124,313.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

01

17

Modernizare strada Podului HCL 472/2018

16,171,760.00

16,171,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu HCL 278/2019

5,887,848.00

5,887,848.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini HCL 393/2018

3,912,380.00

3,912,380.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

174,237,097.00

174,237,097.00

34,580,000.00

0.00

0.00

0.00

34,580,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș HCL199/2014

9,586,030.00

9,586,030.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Reabilitare Podul Gării

HCL165/2013

930,000.00

930,000.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pod strada Rozmarinului HCL370/2018

8,430,983.00

8,430,983.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 202

3

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL

ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga -Selimbar- pe UATM SIBIU) HCL 231/2018

2,523,024.00

2,523,024.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie HCL 357/2018

12,507,145.00

12,507,145.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

36,328,324.00

36,328,324.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Amenajare parcare Piața Cibin

87,956,977.00

87,956,977.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG HCL 472/2018

4,268,016.00

4,268,016.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor HCL 300/2019

11,706,598.00

11,706,598.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

57,617,920.00

57,617,920.00

57,617,920.00

0.00

0.00

0.00

57,617,920.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

7,324,900.00

7,324,900.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-un

11,729,870.00

11,729,870.00

11,729,870.00

0.00

0.00

0.00

11,729,870.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

38,463,150.00

38,463,150.00

38,463,150.00

0.00

0.00

0.00

38,463,150.00

0.00

0.00

0.00


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL dorih4lie NISTOR

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Propunere LISTĂ INVESTIȚII Cu defalcarea poziției C "Achiziții de bunuri" Capitolul 51.02 pe anul 2020

Iunie 2020                                                                                                                                             lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cant

Valoare (cu TVA)

Plăți efectuate

Poziție bugetară

II. Dotări independente

Nr. și dată doc.

Suma

1

Echipamente de calcul

560,000.00

1. Calculatoare si echipamente de calcul portabile

400,000.00

02

2. Servere

160,000.00

02

2

Periferice si accesorii

440,000.00

1. UPS

40,000.00

02

2. Upgrade echipamente - memorii

50,000.00

02

3. Upgrade echipamente - interfețe

60,000.00

02

4. Imprimante

20,000.00

02

5. Hard Disk

60,000.00

02

6. Sistem de stocare

160,000.00

02

7. Scannere/plotere

50,000.00

02

3

Componente de rețea

1,360,000.00

1. Switch-uri, router. access point

60,000.00

02

2. Componente de rețea date/ voce sediu B-dul. Victoriei

60,000.00

02

3. Ansanblu echipamente de rețea

1,200,000.00

02

4. Echipamente conectică UTP și fibră optică

40,000.00

02

4

Soft

2,129,470.00

1. Programe pe compartimente

50,000.00

30

2. Web Intranet/ Internet/ E-mail

50,000.00

30

3. Servicii de integrare și dezvoltare aplicații

160,000.00

30

4. Reproiectare site patrimoniu

5,000.00

30

5. Dezvoltare aplicații software

100,000.00

30

6. Licențe Soft, grafică, video și comunicații

160,000.00

30

7. Licențe sisteme de operare, clienți

155,000.00

30

8. Extindere sistem GIS

750,000.00

30

9.Actualizare baza de date geospatiala

410,000.00

30

10.Licențe Sistem de gestiune Baze de date

160,000.00

30

11.Extindere funcționala Harta Interactiva on line

560.00

30

12. Licența sistem de administrare sisteme de operare, servere, aplicații

40,000.00

30

13.Sistem de monitorizare centralizata a instalațiilor de detecție alarmare la incendiu

88,910.00

30

5

Actualizare licențe software

480,000.00

1. Actualizare Licențe GIS

240,000.00

30

2. Actualizare software / Subscripții software

160,000.00

30

3. Actualizare licențe sistem virtualizare

80,000.00

30

6

Diverse

500,950.00

1. Dotări sediul Primăriei

144,000.00

03

2. Sirena electronica radio si statie meteo

65,450.00

03

3. Autoturism

85,500.00

02

4. Autoutilitare

171,000.00

02

5. Electrostivuitor pentru depozit V.Carlova

35,000.00

02

TOTAL GENERAL

5,470,420.00


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL DORINJ

IE NISTOR


LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții” Cap. 67.02 pe anul 2020

Iunie 2020                                                                                                            - |gj _

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

UM

Cant

Valoarea

Plăti efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

0.00

II. Dotări independente (b) TOTAL, din care :

2,275,000.00

1

Ornamente iluminat festiv

1,000,000.00

02

2

Echipamente de joaca si fitness cu montaj

450,000.00

03

3

Panouri Graffîti

200,000.00

03

4

Panouri de împrejmuire cu montaj

600,000.00

03

5

Sistem de climatizare Lacul lui Binder

25,000.00

02

III. Consolidari(c)

0.00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

2,090,750.00

1

Studiu de prefezabilitate in vederea relocării Complexului de agrement si sport

200,000.00

01

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilisca(PT+DE)

0.00

01

3

Amenajare Parc Sub Arini(DALI+PT+DE+alte studii)

500,000.00

01

4

Tema de proiectare amenajare Parc Sub Arini

70,000.00

01

5

Amenajare spațiu de agrement zona Obor(SF+PT+DE)

100,000.00

01

6

Amenajare Parc Astra(DALI+PT+DE)

150,000.00

01

7

Documentație tehnica ART Parc Cetatii

80,000.00

01

8

Documentetie tehnica modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

16,000.00

01

9

Amenajare terenuri de sport str.Viitorului(SF+PT+DE)

96,000.00

01

10

Amenajare terenuri de sport str.Deventer(SF+PT+DE)

70,000.00

01

11

Amenajare spațiu de agrement str.Muncel(SF+PT+DE)

70,000.00

01

12

Servicii de expertiza si documentare tehnica statui

80,000.00

01

13

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru investiții in parcuri,zone verzi si agrement

500,000.00

01

14

Reconversia unor terenuri din oraș in vederea creșterii suprafeței de spatii verzi(Studii de specialitate)

150,000.00

01

15

Amenajare Lacul lui Binder(AT)

8,750.00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

2,125,000.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

2,000,000.00

01

2

Consultanta pentru realizarea concursului de soluții -Amenajare Parc Sub Arini

25,000.00

01

3

Servicii de verificare SF/DALI+Expertize+PT+DE si alte studii

100,000.00

01

TOTAL GENERAL

6,490,750.00

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

SECRETAR GENERAL


CORINA BQKOR


DORIN IUE NISTOR


M fot, Zi4.


LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții” Cap. 70.02 pe anul 2020

- lei -


Iunie 2020

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

UM

Cant

Valoarea

Plăti efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

3,000,000.00

1

Achiziții terenuri

3,000,000.00

01

II. Dotări independente (b) TOTAL, din care :

2,996,570.00

1

Mobilier urban

1,000,000.00

03

2

Cișmele

50,000.00

03

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

8,570.00

03

4

Ansamblu grup electrogen

800,000.00

03

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

400,000 00

02

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul V.Carlova

250,000.00

03

7

Post transformare cu branșament pentru statii mcarcare electrice

400,000.00

02

8

Sistem de supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

12,000 00

03

9

Extindere sistem de supraveghere video

76,000 00

02

III. Consolidări

100,000.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri si tasan de teren, incendii, accidente tehnice

100,000.00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

7,456,980.00

1

PUZ Dumbrava

32,000.00

30

2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

115,250 00

30

3

PUZ Dealul Gusteritei

300,000 00

30

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul Sibiu

360,000.00

30

5

Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului SIBIU

1,000,000 00

30

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului SIBIU

300,000.00

30

7

PUZ-uri zone in municipiul Sibiu

500,000 00

30

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

0 00

30

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

0 00

30

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-B-dul Victoriei nr 1-

3(DALI+PT+DE)

350,000 00

01

11

Reabilitare imobil Mana Tereza - str Gladiolelor nr 2, Sibiu(DALI+expertiza tehnica+alte studii)

250,000.00

01

12

Centru de conferințe si spectacole - Studiu de prefezabilitate si alte studii

1,800,000.00

01

13

LTE - Locuințe pentru tineri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Reșița II - Finanțarea din partea Consiliului Local Sibiu conform Devizului general aprobat prin HCLnr 493/2018

141,720.00

01

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)(PT+DE)

17,260.00

01

15

Zid de sprijin parc Petofi Sandor(DALI+PT+DE)

160,000.00

01

16

Expertiza tehnica Ziduri de fortificație

120,000 00

01

17

Creare centru multifuncțional in zona str Otelanlor destinat comunităților margmalizate(PT+DE)

0.00

01

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gustenta(PT+DE)

0 00

01

19

Automatizare sistem încălzire sediul PMS(PT+masun de eficientizare energetica)

50,000.00

01

20

Iluminat public - cartier Reșița II (SF+PT+DE)

20,000.00

01

21

Realizare iluminat eco-eficient in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

260,000 00

01

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

100,000 00

01

23

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei - Saguna (DALI+PT+DE)

70,210 00

01

24

Reabilitare Turnul Pielarilor(DALI+PT+DE)

50,000.00

01

25

Reabilitare pasaj Piața Auranlor(DALI+PT+DE)

40,000.00

01

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

40,000.00

01

27

Expertiza tehnica ziduri Podul Minciunilor

40,000.00

01

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vlaicu(DALI+PT+DE)

60,000.00

01

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Arini(DALI+PT+DE)

60,000.00

01

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile in municipiul Sibiu

250,000.00

01

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru iluminat public in municipiul Sibiu

250,000 00

01

32

luminat public in Cartier V Aaron(zona Bloc13-str.Semaforului,Bloc

2 str.Sureanu si Bloc 22 str V.Aaron (AT)

480.00

01

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public Parcul Cetatn(AT)

600.00

01

34

Realizare lucrări de construcții si instalații pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr.2(AT)

3,410.00

01

35

Reabilitare imobil str Turismului nr 15,Sibiu(AT)

13,550.00

01

36

Proiectare branșamente utilitati la imobil P-ta Mica nr.25(AT)

1,200.00

01

37

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)(AT)

4,300.00

01

38

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații 3 Turnuri strada Cetatii(AT)

2,400.00

01

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str Balea -Oberth (AT)

600 00

01

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

200,000.00

01

41

Documentații Amenajau Domeniu Public

94,000 00

01

42

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in municipiul Sibiu - aferent contractului de delegare de gestiune(SF+DTAC+PT+Avize)

400,000 00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

1,422,800.00

1

Reparații capitale fântâni

300,000.00

01

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

120,000.00

30

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile

142,800 00

01

4

Realizare lucrări de înregistrare sistemica in sectoare cadastrale pe raza UAT Sibiu

160,000.00

30

5

Servicii de dirigentie de santier si alte servicii specializate pentru imobile

350,000.00

01

6

Servicii de dirigentie de santier pentru iluminat public si cablaj metropolitan

200,000.00

01

7

Servicii de verificare SF/DALI+Expertize+PT+DE si alte studii

150,000.00

01

TOTAL GENERAL

14,976,350.00

46/^2

LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții” Cap. 84.02 pe anul 2020

Iunie 2020                                            __________________________________________________________________ - lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

Valoarea

Plăti efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

0.00

II. Dotări independente (b)                                        TOTAL,

din care :

7,324,900.00

1

Statii de autobus

160,000.00

03

2

Autobuze/minibuze ecologice si sisteme conexe

4,127,900 00

02

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

420,000.00

03

4

Sisteme de suporți metalici destinați parcărilor velo

50,000 00

03

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

400,000.00

03

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

600,000.00

03

7

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City cu montaj

1,550,000 00

03

8

Biciclete electrice

17,000 00

02

III. Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice(c) TOTAL, din care :

100,000.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

100,000.00

01

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

11,729,870.00

1

Reparații capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

32,130 00

01

2

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(mtre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Sapca)(DALI+PT+DE)

343,910.00

01

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehmca+PT+DE)

114,900 00

01

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor(SF+PT+DE)

70,000.00

01

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala Vest(SF+PT+DE)

400,000.00

01

6

Drum de legătură intre str Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

70,000.00

01

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str Căpriorilor, Drumul Ocnei si str Rusciorului(SF+PT+DE)

200,000.00

01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CORINA Bi

OR

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL
DORIN ILIE NISTOR

8

Viabilizare cartier Veteram(SF+PT+DE)

300,000.00

01

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

150,000.00

01

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului+alte studii de specialitate)

720,000.00

01

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom lll(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

600,000.00

01

12

Construire si restructurare Piața Agroalimentara si parcaj Piața Cibin-Municipiul Sibiu (Concurs de solutii+PUZCP+SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

1,000,000 00

01

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron(SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

200,000.00

01

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos Alba lulia(DALI+PT+DE)

289.040 00

01

15

Reparație capitala pod strada Gladiolelor(Mana Tereza)(DALI+PT+DE)

500,000.00

01

16

Pod nou peste Cibm in zona cartierului Resita(SF+PT+DE)

300,000 00

01

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

200,000.00

01

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

15,000.00

01

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

190,000 00

30

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

30,000 00

30

21

Condor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

100,000 00

01

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Anm(PT+DE si alte studii)

265,000 00

01

23

Traseu pietonal si pentru bicichsti de-a lungul râului Cibin(PT+DE si alte studii)

1,800,000 00

01

24

Sistem automat de inchiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

400,000 00

03

25

Centru operațional al mobilității urbane(SF si alte studii)

300,000 00

01

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

500,000.00

01

27

Statii de mcarcare electrice(PT+DE+alte studii)

170,000.00

01

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritei(SF+PT+DE si alte studii)

120,000.00

01

29

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

149,000 00

01

30

Studiu de imbunatatire a conectivității cartierelor Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

500,000.00

30

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

500,000.00

01

32

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr. 1-Calea Dumbraviinr 22;Constitutiei nr 1-Regele Ferdinand nr 3,Casa de Cultura,Șiretului nr 3-7 si 13;mtrarea Șiretului nr 2 si 1-3;Aleea Steaza; Str Rusciorului bl.52-54) (AT)

2,400 00

01

33

3achet străzi zona Turnisor lll(CuculuitLucernei,Trandafirilor, Ion \garbiceanu,Drepatatn,Ghiocelului)(AT)

7,140.00

01

34

Pachet străzi zona Tiglari ll(Dulgherilor,Mesteacănului, Hameiului, Garoafei, Maierilor)(AT)

5,950.00

01

35

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

7,140.00

01

36

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

7,140.00

01

37

Pachet străzi zona Gusterita-TiliscafCisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(AT)

8,330 00

01

38

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(AT)

13,700.00

01

39

Pachet străzi zona Gusterita Il(Bradului, Macazului, Viilor)(AT)

11,310.00

01

40

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu (AT)

17,850.00

01

41

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str Henri Coanda -Otelarilor (AT)

13,100 00

01

42

Modernizare strada Depoului(AT)

1,920.00

01

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

1,500.00

01

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

1,500.00

01

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

1,800.00

01

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

2,150.00

01

47

Modernizare strada Papiu llanan(AT)

2,150 00

01

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

5,950.00

01

49

Modernizare strada F-dt Lacatusilor(AT)

3,570.00

01

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

3,570.00

01

51

Modernizare strada Macului(AT)

3,570.00

01

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

600.00

01

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str 0 Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

1,790 00

01

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

14,280.00

01

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

1,790.00

01

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

23,800 00

01

57

Modernizare str. Podului (AT)

23,800.00

01

58

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga -Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

13,090.00

01

59

Reabilitare strada Varsovia(SF+PT+DE+alte studii)

72,000.00

01

60

Reabilitare strada Bruxelles(SF+PUZ+PT+DE +alte studii)

150,000.00

01

61

Reabilitare strada Calea Surii Mici(DALi+PT+DE+alte studii)

778,000.00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

TOTAL, din care :

38,463,150.00

1

Consultanta pachete străzi

23,150.00

01

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

1,000,000.00

01

3

Consultanta pachete străzi BERD

800,000 00

01

4

Analize, studii și documentații pentru proiecte de mobilitate si dezvoltare urbană

1,000,000 00

01

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

90,000.00

30

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

50,000 00

30

7

Servicii de verificare SF/DALI+Expertize+PT+DE si alte studii

1,000,000 00

01

8

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda -Otelanlor HCL 192/2017 si HCL 12/2019

4,000,000 00

01

9

Reparații capitale străzi in cartierul Ștrand HCL 262/2019

10,000,000 00

01

10

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M Viteazu HCL 310 /2018

11,500,000 00

01

11

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N lorga -Oștirii - Rahovei - M Viteazu HCL 279 /2019

5,000,000 00

01

12

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(mtre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

4,000,000.00

01

TOTAL GENERAL

57,617,920.00


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL
DORIN ILE NISTOR

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare din fonduri europene nerambursabile

IUNIE 2020                                                                                                                                                                             _|ej-

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

352,064,797.81

352,064,797.81

117,541,430.00

0.00

0.00

0.00

117,541,430.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

122,237,256.24

122,237,256.24

73,306,140.00

0.00

0.00

0.00

73,306,140.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

78,678,480.00

78,678,480.00

6,553,030.00

0.00

0.00

0.00

6,553,030.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

151,149,061.57

151,149,061.57

37,682,260.00

0.00

0.00

0.00

37,682,260.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02.58 AUTORITATI EXECUTIVE TOTAL din care

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1

SALT - SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

3,102,011 57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02.58

INVATAMANT

TOTAL din care

71,769,503.49

71,769,503.49

48,367,650.00

0.00

0.00

0.00

48,367,650.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

71,769,503.49

71,769,503.49

48,367,650.00

0.00

0.00

0.00

48,367,650.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

HCL171/2017.HCL386/2017

7,982,816.31

7,982,816.31

7,209,030.00

0.00

0.00

0.00

7.209,030.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

HCL174/2017;HCL385/2017

7,545,167.33

7,545,167.33

4,929,550.00

0.00

0.00

0.00

4.929.550.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

HCL 339/2017;HCL 59/2018

7,459,258.93

7,459,258.93

7,293,810.00

0.00

0.00

0.00

7.293,810.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL 369/2017

7,284,710.92

7,284,710.92

7,142,640.00

0.00

0.00

0.00

7.142,640.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la Școala Gimnaziala N.lorga,Sibiu

HCL 382/2017 ; HCL 38/2018 HCL 318/2019

11,611,850.00

11,611,850.00

7,990,280.00

0.00

0.00

0.00

7,990,280.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr 36, Sibiu HCL 37 si HCL 363/2018

4.363,130.00

4,363,130.00

3,250,000.00

0.00

0.00

0.00

3,250.000 00

0.00

0.00

0.00

01

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala I.L. Caragiale HCL 432/2017;HCL 39/2018

12,510,750.00

12,510,750.00

5,028,050.00

0.00

0.00

0.00

5,028.050.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala Gimnaziala nr.1 HCL 36/2018

6,272,920.00

6,272,920.00

4,712,950.00

0.00

0.00

0.00

4,712,950 00

0.00

0.00

0.00

01

9

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta HCL 442/2018

6,738,900.00

6,738,900.00

811,340.00

0.00

0.00

0.00

811.340.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 66.02.58 SANATATE

TOTAL din care

17,070,826.71

17,070,826.71

13,389,500.00

0.00

0.00

2.00

13,389,500.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

6,786,686.71

6,786,686.71

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente HCL 129/2018 si HCL389/2018

6,786,686.71

6,786,686.71

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu HCL 185/2019

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 67.02.58 CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

14,774,800.00

14,774,800.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi, total din care

14,774,800.00

14,774,800.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

1

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774,800.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 70.02.58

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

10,615,856.04

10,615,856.04

6,416,440.00

0.00

0.00

0.00

6,416,440.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

2,173,256.04

2,173,256.04

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice HCL 448/2017

2,173,256.04

2,173,256.04

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

7,444,100.00

7,444,100.00

4,041,180.00

0.00

0.00

0.00

4,041,180.00

0.00

0.00

0.00

1

Creare centru multifuncțional in zona str Otelarilor, destinat comunităților marginalizate HCL 299/2019

5,456,630.00

5,456,630.00

3,130,000.00

0.00

0.00

0.00

3,130,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita HCL 392/2018

1,987,470.00

1,987,470.00

911,180.00

0.00

0.00

0.00

911,180.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

998,500.00

998,500.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții - alte cheltuieli de investiții

998,500.00

998,500.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Strategie inteligenta bazata pe integrare si urbanizare smart -Sibiu SMART

998,500.00

998,500.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000 00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02.58 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

234,731,800.00

234,731,800.00

47,583,510.00

0.00

0.00

0.00

47,583,510.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

41,507,810.00

41,507,810.00

18,815,130.00

0.00

0.00

0.00

18,815,130.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu HCL 296 si HCL 297/2019

21,423,920.00

21,423,920.00

1,243,350.00

0.00

0.00

0.00

1,243,350 00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu -Modernizare strada Podului

16,171,760.00

16,171,760.00

16,095,610.00

0.00

0.00

0.00

16,095,610.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini HCL 395/2019

3,912,130.00

3,912,130.00

1,476,170.00

0.00

0.00

0.00

1.476,170.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

56,459,580.00

56,459,580.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

1

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibin HCL 297/2019

56,459,580.00

56,459,580.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

136,764,410.00

136,764,410.00

26,722,590.00

0.00

0.00

0.00

26,722,590.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

136,764,410.00

136,764,410.00

26,722,590.00

0.00

0.00

0.00

26,722,590.00

0.00

0.00

0.00

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, lași, Sibiu, Slatina, Suceava HCL 276/2018 si HCL 112/2019

29,976,100.00

29,976,100.00

18,046,700.00

0.00

0.00

0.00

18,046,700 00

0.00

0.00

0.00

02

2

Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu - 40 de autobuze CNG si statii de încărcare

81,919,480.00

81,919,480.00

7,160,300.00

0.00

0.00

0.00

7,160,300.00

0.00

0.00

0.00

02

3

Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

11,450,950.00

11,450,950.00

974,610.00

0.00

0.00

0.00

974,610.00

0.00

0.00

0.00

02

4

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service-Sibiu Bike City HCL352/2018 si 201/2019

13,417,880.00

13,417,880.00

540,980.00

0.00

0.00

0.00

540,980.00

0.00

0.00

0.00

02


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL DORIN ILIE NISTOR

SERVICIUL PUBLIC DE POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU                                                                                            q              g.

Anexa nr../..la HCL nr.<7.£./2020

CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI

anul 2020

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

12,190.00

80.00

12,270.00

3,337.50

0.00

3,337.50

3,157.50

0.00

3,157.50

3,013.00

80.00

3,093.00

2,682.00

0.00

2,682.00

2

. VENITURI CURENTE

0010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

C. VENITURI NEFISCALE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

C1. VENITURI DIN

PROPRIETATE (cod 30.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)

3010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+ 35.10+36.10+37.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri din prestări de servicii

331008

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate______________________

331021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Amenzi, penalitati si confiscări

3510

0 00

o nn

n nn

n nn

n nn

n nn

n nn

n nn

rx r\r\

- - -

- -

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

25

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte venituri

361050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Donații si sponsorizări

371001

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr Finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod

39.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

IV. SUBVENȚII (cod 43.10)

12,190.00

80.00

12,270.00

3,337.50

0.00

3,337.50

3,157.50

0.00

3,157.50

3,013.00

80.00

3,093.00

2,682.00

0.00

2,682.00

38

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09)

4310

12,190.00

80.00

12,270.00

3,337.50

0.00

3,337.50

3,157.50

0.00

3,157.50

3,013.00

80.00

3,093.00

2,682.00

0.00

2,682.00

39

Subvenții pentru instituții publice

431009

12,013.00

80.00

12,093.00

3,287.50

0.00

3,287.50

3,087.50

0.00

3,087.50

2,956.00

80.00

3,036.00

2,682.00

0.00

2,682.00

40

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

177.00

0.00

177.00

50.00

0.00

50.00

70.00

0.00

70.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

Președinte de

Corina Boki


s edință VContrasemnează Secretar General Dorin IHe Nistor

Rd.

1

Denumirea indicatorilor

TOTAL CHELTUIELI

Cod

Plan inițial anual

12 190 00

Influente

80 00

Plan rectificat anual

17 97n nn

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

2

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+ 59)

01

12,013.00

80.00

12,093.00

3,287.50

0.00

0.00

3,337«50

3,287.50

3,157.50

3,087.50

0.00

0.00

3,157.50

3,087.50

3,013.00

2,956.00

80.00

80.00

3,093.00

3,036.00

2,682.00

2,682.00

0.00

0.00

2,682.00

2,682.00

3

PERSONAL (COD

10.01+10.02+10.03)

10

10,799.00

0.00

10,799.00

2,912.00

0.00

2,912.00

2,608.00

0.00

2,608.00

2,716.00

0.00

2,716.00

2,563.00

0.00

2,563.00

4

Cheltuieli salanale in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

8,634.00

0.00

8,634.00

2,211.00

0.00

2,211.00

2,110.00

0.00

2,110.00

2,219.00

0.00

2,219.00

2,094.00

0.00

2,094.00

5

Salarii de baza

100101

8,205.00

0.00

8,205.00

2,100.00

0.00

2,100.00

2,000.00

0.00

2,000.00

2,110.00

0.00

2,110.00

1 995 00

0 00

1 995 nn

10

Alte sporuri

100106

413.00

0.00

413.00

105.00

0.00

105.00

105.00

0.00

105.00

105.00

0.00

105.00

98.00

0 00

98 00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

3.00

0.00

3.00

T.00

0.00

1.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

T00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

21

Alte drepturi salariate in bani

100130

_ 1200

0.00

12.00

4.00

0.00

4.00

3.00

0.00

3.00

4.00

0.00

4.00

1.00

0.00

1 00

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

1,974.00

0.00

1,974.00

653.00

0.00

653.00

450.00

0.00

450.00

450.00

0.00

450.00

421.00

0.00

421.00

24

Norme de hrana

100202

1,771.00

0.00

1,771.00

450.00

0.00

450.00

450.00

0.00

450.00

450.00

0.00

450.00

421.00

0.00

421.00

28

Vouchere de vacanta

100206

203.00

0.00

203.00

203.00

0.00

203.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

30

Conți ibutii(uud 10.03.01 la 10.03.06)

1003

191.00

0.00

191.00

48.00

0.00

48.00

48.00

0.00

48.00

47.00

0.00

47.00

48.00

0.00

48.00

37

Contribuția asiyuratorie pentru munca

100307

191.00

0.00

191.00

48.00

0.00

48.00

48.00

0.00

48.00

47.00

0.00

47.00

48.00

0.00

48.00

38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.03)

20

1,214.00

80.00

1,294.00

375.50

0.00

375.50

479.50

0.00

479.50

240.00

80.00

320.00

119.00

0.00

119.00

39

Bunuri si servicii(cod 20.01.01 la 20.01,30)

2001

761.00

80.00

841.00

261.00

0.00

261.00

339.00

0.00

339.00

133.00

80.00

213.00

28.00

0.00

28.00

40

Furnituri de birou

200101

50.00

0.00

50.00

15.00

0.00

15.00

20.00

0.00

20.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0 00

41

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

30.00

0.00

30.00

16.00

0.00

16.00

8.00

0.00

8.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

43

Apa, canal si salubritate

^200104

6.00

0.00

6.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

44

Carburanți si lubrefianti

200105

180.00

0.00

180.00

68.00

0.00

68.00

69.00

0.00

69.00

40.00

0.00

40.00

3.00

0.00

3 00

45

Piese de schimb

200106

150.00

0.00

150.00

45.00

0.00

45.00

45.00

0.00

45.00

45.00

0.00

45.00^

15.00

0.00

15 00

47

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

95.00

0.00

95.00

35.00

0.00

35.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

10.00

0.00

10.00

49

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare _______

200130

250.00

80.00

330.00

80.00

0.00

80.00

170.00

0.00

170.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

Rtjpcifații curente

2002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

59

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

188.00

0.00

188.00

40.00

0.00

40.00

60.00

0.00

60.00

40.00

0.00

40.00

48.00

0.00

48.00

60

Uniforme si echipament

^200501

100.00

0.00

100.00

20.00

0.00

20.00

40.00

0.00

40.00

30.00

0.00

30.00

10.00

0 00

10 00

62

Alte obiecte de inventar

200530

88.00

0.00

88.00

■20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

10.00

0.00

10.00

38.00

0 00

38 00

63

Deplasări, detasari, transferări

2006

___2.00

0.00

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

64

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

2.00

0.00

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

68

Cârti, publicații si materiale documentare____

2011

2.00

0.00

2.00

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

70

Pregătire profesionala

2013

24.00

0.00

24.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

18.00

0.00

18.00

71

Protecția muncii

2014

20.00

0.00

20.00

5.00

0.00

5.00

8.00

0.00

8.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

72

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

9.00

0.00

9.00

4.00

0.00

4.00

2.00

0.00

2.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

85

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

40.00

0.00

40.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

86

Alte cheltuieli(cod 20 30.01 la

20.30.30)

2030

168.00

0.00

168.00

47.00

0.00

47.00

52.00

0.00

52.00

45.00

0.00

45.00

24.00

0.00

24.00

8/

Reclama si publicitate

203001

7.00

0.00

7.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

89

Prime de asigurare non-viata

203003

65.00

0.00

65.00

20.00

0.00

20.00

25.00

0.00

25.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

90

Chirii

203004

96.00

0.00

96.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

96

TITLUL III DOBANZI(cod 30.01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

181

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

177.00

0.00

177.00

50.00

0.00

50.00

70.00

0.00

70.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

182

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

177.00

0.00

177.00

50.00

0.00

50.00

70.00

0.00

70.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

183

Active fixe

7101

177.00

0.00

177.00

50.00

0.00

50.00

70.00

0.00

70.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

184

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

66.00

0.00

66.00

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

9.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

186

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

56.00

0.00

56.00

50.00

0.00

50.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

193

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


ză ‘neral listor


Contrasemn Secretar Dorin llr

Anexa nr.


la HCL nr.


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 6502 anul 2020

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat

1

I U I AL CntLTUIELI

72,762.36

59.26

72,821.62

11,013.38

0.00

11,013 38

25,570.00

0.00

25,570.00

24,763.00

59.26

24,822.26

11,415.98

0.00

11 415 98

2

UncL I UlcLI

CURENTE(10+20+30+40+50+5 1+55+57+59)

01

34,641.38

59.26

34,700.64

8,333.38

0.00

8,333 38

9,870.00

0.00

9,870.00

9,063 00

59.26

9,122.26

7,375.00

0.00

7,375.00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALfCOD 10.01 + 10 02+10 03)

10

3,433.00

0.00

3,433.00

975.00

0.00

975.00

1,003.00

0.00

1,003.00

585.00

0.00

585.00

870.00

0.00

870.00

4

Cheltuieli salanale in bani(cod 10 01.01 la 10 01 30)

1001

3,302.96

0.00

3,302.96

948.39

0.00

948.39

936.99

0.00

936.99

571.08

0.00

571.08

846.50

0.00

846.50

5

Salarii de baza

100101

1,815.00

0.00

1,815.00

454.00

0.00

454.00

453.00

0.00

453.00

460.00

0.00

460.00

448.00

0.00

448.00

6

Alte sporuri

100106

36.00

0.00

36.00

9.00

o.oo1

9.00

10.00

Oo

10.00

8.00

0.00

8.00

9.00

0.00

9 00

7

Fond aferent plătii cu ora

100111

1,347.96

0.00

1,347.96

459.39

0.00

459.39

447.99

0.00

447.99

77.08

0.00

77.08

363.50

0.00

363 50

8

Indemnizații de delegare

100113

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Indemnizații de hrana

100117

103.00

0.00

103.00

25.00

0.00

25.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

10

Cheltuieli salariale in natura(cod 10 02.01 la 10 02.30)

1002

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Vouchere de vacanta

100206

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

12

Contributiifcod 10 03 01 la 10 03 07)

1003

90.04

0.00

90.04

26.61

0.00

26.61

26.01

0.00

26.01

13.92

0.00

13.92

23.50

0.00

23.50

13

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

90.04

0.00

90.04

26.61

0.00

26.61

26.01

0.00

26.01

13.92

0.00

13.92

23.50

0.00

23.50

14

TITLUL II BUNURI SI SERVICIIțcod 20 01 la 20 03)

20

20,548.38

59.26

20,607.64

4,614.38

0.00

4,614.38

4,742.00

0.00

4,742.00

6,671.00

59.26

6,730.26

4,521.00

0.00

4,521.00

15

Bunuri si servicii(cod 20 01.01 la 20 01.30)

2001

13,600.19

29.52

13,629 71

3,070.85

0.00

3,070.85

2,964.61

0.00

2,964.61

3,868.23

29.52

3,897.75

3,696.50

0.00

3,696.50

16

Furnituri de birou

200101

493.40

0.00

493.40

61.30

0.00

61.30

120.83

0.00

120 83

168 00

0.00

168 00

143.27

0.00

143.27

17

Materiale pentru curățenie

200102

676.16

0.00

676.16

121.55

0.00

121.55

181.59

0.00

181.59

207.66

0.00

207.66

165.36

0.00

165.36

18

+ncalzit, Iluminat si forța motnca

200103

4,772.82

24.54

4,797.36

1,328.03

0.00

1.328.03

1,075.21

0.00

1,075.21

1,106.56

24.54

1,131.10

1,263.02

0.00

1,263.02

19

Apa, canal si salubritate

200104

1,126.14

4.98

1,131.12

284.33

0.00

284.33

297.59

0.00

297.59

280.19

4.98

285.17

264.03

0.00

264.03

20

Carburanți si lubrefianti

200105

14.00

0.00

14.00

5.50

0.00

5.50

4.50

0.00

4.50

1.50

0.00

1.50

2.50

0.00

2.50

21

Piese de schimb

200106

66.50

0.00

66.50

48.00

0.00

48.00

4.19

0.00

4.19

12.81

0.00

12.81

1.50

0.00

1.50

22

Transport

200107

368.00

0.00

368.00

111.50

0.00

111.50

106.00

0.00

106.00

62.50

0.00

62.50

88.00

0.00

88.00

23

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

462.61

0.00

462 61

123.56

0.00

123.56

115.93

0.00

115.93

118.29

0.00

118.29

104.83

0.00

104.83

24

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

1,146 27

0.00

1.146.27

171.73

0.00

171 73

174.78

0.00

174.78

419.93

0.00

419.93

379.83

0.00

379 83

25

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

4,474.29

0.00

4,474.29

815.35

0.00

815.35

883.99

0.00

883.99

1,490 79

0.00

1,490.79

1,284.16

0.00

1,284.16

2002

3,579.38

29.74

3,609.12

630.88

0.00

630.88

849.50

0.00

849.50

1,801.00

29.74

1,830.74

298.00

0 00

298 00

27

Medicamente si materiale sanitarefcod 20 04 01 la 20.04.04)

2004

8.92

0.00

8.92

0.00

0.00

0.00

8.92

0.00

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Materiale sanitare

200402

7.44

0.00

7.44

0.00

0.00

0.00

7.44

0.00

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

29

Dezinfectanti

200404

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Bunuri de natura obiectelor de mventarfcod 20 05 01 la 20.05.30)

2005

966.00

0.00

966.00

307.00

0.00

307.00

298.00

0.00

298.00

361.00

0.00

361.00

0.00

0.00

0.00

31

Alte obiecte de inventar

200530

966.00

0.00

966.00

307.00

0.00

307.00

298.00

0.00

298.00

361.00

0.00

361.00

0.00

0.00

0.00

32

Deplasări, detasari, transferări

2006

58 80

0.00

58.80

23.80

0.00

23 80

27.00

0.00

27.00

5.00

0.00

5.00

3.00

0.00

3.00

33

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

57.80

0.00

57 80

22.80

0.00

22.80

27.00

0.00

27.00

5.00

0.00

5.00

3.00

0.00

3.00

34

Deplasau tn străinătate

200602

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Materiale de laborator

2009

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

36

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

161.85

0.00

161.85

30.88

0.00

30.88

40.77

0.00

40.77

67 66

0.00

67.66

22.54

0.00

22.54

37

Consultanta si expertiza

2012

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

Pregătire profesionala

2013

477.49

0.00

477.49

122.72

0.00

122.72

128.20

0.00

128.20

139 11

0.00

139.11

87.46

0.00

87.46

39

Protecția muncii

2014

202.00

0.00

202.00

50.00

0.00

50.00

51.00

0.00

51.00

55.00

0.00

55.00

46.00

0.00

46.00

40

Chelt judiciare si extrajud din acțiuni in reprezent intereselor statului potnv disp legale

2025

2.25

0.00

2.25

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Alte cheltuielifcod 20 30.01 la 20.30 30)

2030

1,483.50

0.00

1,483.50

374.00

0.00

374.00

372.00

0.00

372.00

372.00

0.00

372.00

365.50

0.00

365.50

42

Reclama si publicitate

203001

3.00

0.00

3.00

2.00

0.00

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Prime de asigurare non-viata

203003

7.00

0.00

7.00

2.00

MO

2.00

2.50

0.00

2.50

2.00

0.00

2.00

0.50

0.00

0.50

44

Chirii

203004

1,460.00

0.00

1,460.00

365.00

0.00

365.00

365.00

0.00

365.00

365.00

0.00

365.00

365.00

0.00

365.00

45

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

13.50

0.00

13.50

5.00

Oo

5.00

3.50

0.00

3.50

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

46

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

3,229.00

0.00

3,229.00

811.00

0.00

811.00

810.00

0.00

810.00

804.00

0.00

804.00

804.00

0.00

804.00

47

A. Transferuri interne

5501

3,229.00

0.00

3,229.00

811.00

0.00

811.00

810.00

0.00

810.00

804.00

0.00

804.00

804.00

0.00

804.00

48

Finanțarea invatamautului particular sau confesional acreditat

550163

3,229.00

0.00

3,229.00

811.00

0.00

811.00

810.00

0.00

810.00

804.00

0.00

804.00

804.00

0.00

804.00

49

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

849.00

0.00

849.00

436.00

0.00

436.00

413.00

0.00

413.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Ajutoare sociale

5702

849.00

0.00

849.00

436.00

0.00

436.00

413.00

0.00

413.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Ajutoare sociale in numerar

570201

849.00

0.00

849.00

436.00

0.00

436.00

413.00

0.00

413.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

6,582.00

0.00

6,582.00

1,497.00

0.00

1,497.00

2,902.00

0.00

2,902.00

1,003.00

0.00

1,003.00

1,180.00

0.00

1,180.00

53

Burse

5901

6,582.00

0.00

6,582.00

1,497.00

0.00

1,497.00

2,902.00

0.00

2,902.00

1,003.00

0.00

1,003.00

1,180.00

0.00

1,180.00

54

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

38,120.98

0.00

38,120.98

2,680.00

0.00

2,680.00

15,700.00

0.00

15,700.00

15,700.00

0.00

15,700.00

4,040.98

0.00

4,040.98

55

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

38,120.98

0.00

38,120.98

2,680.00

0.00

2,680.00

15,700.00

0.00

15,700.00

15,700.00

0.00

15,700.00

4,040.98

0.00

4,040.98

56

Active fixe

7101

38,120.98

0.00

38,120.98

2,680.00

0.00

2,680.00

15,700.00

0.00

15,700.00

15,700.00

0.00

15,700.00

4,040.98

0.00

4,040.98

58

Construcții

710101

34,875.23

67.40

34,942.63

2,500.00

0.00

2 500.00

14,500.00

0.00

14,500.00

14,500.00

67.40

14,567.40

3,375.23

0.00

3,375.23

59

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

2,757.00

-86.40

2,670.60

150.00

0.00

150.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

-86.40

913 60

607.00

0.00

607 00

60

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

488.75

19.00

507 75

30 00

0.00

30 00

200 00

0.00

200.00

200.00

19.00

219.00

58.75

0.00

58.75


CONTRASEMNEAZĂ

SECRET,


iENERAL


DORIN ILJE NISTOR

Anexa nr^ la HCL nr.^

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 6502 0301 anul 2020

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

mi

Influente

lei

Plan rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

6,501 15

6.29

6,507.44

1,587.68

0.00

1,587.68

1,502.36

0.00

1,502.36

1,968.43

6.29

1,974.72

1,442.68

0 00

1 442 AR

2

untL I UltLl

CURENTE110+20+30+40+50+5 1+55+57+59)

01

6,501 15

6.29

6,507.44

1,587.68

0.00

1,587.68

1,502 36

0.00

1,502.36

1,968.43

6.29

1,974.72

1,442.68

0.00

1.442.68

3

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20 01 la 20 03)

20

3,167 66

7.99

3,175.65

718.02

0.00

718.02

646.53

0.00

646.53

1,164.43

7.99

1,172.42

638.68

0.00

638.68

4

Bunuri si servicii(cod 20 01 01 la 20.01 30)

2001

2,207.29

0.00

2,207.29

511.47

0.00

511 47

470.97

0.00

470.97

620.73

0.00

620.73

604.12

0.00

604 12

5

200101

81.64

0.00

81.64

10.50

0.00

10.50

17.33

0.00

17.33

25.43

0.00

25.43

28.38

0.00

28 38

6

Materiale pentru curățenie

200102

198.11

0.00

198.11

36.80

0.00

36.80

35.62

0.00

35.62

70.67

0.00

70.67

55.02

0.00

55 02

7

+ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

936.30

0.00

936 30

249.47

0.00

249.47

216.58

0.00

216.58

229.01

0.00

229.01

241.24

0.00

241.24

8

Apa, canal si salubritate

200104

226.95

0.00

226.95

55.98

0.00

55.98

57.62

0.00

57.62

58.92

0.00

58.92

54.43

0.00

54 43

9

Transport

200107

124.10

0.00

124.10

37.50

0.00

37.50

33.70

0.00

33.70

24.60

0.00

24.60

28.30

0.00

28 30

10

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

90.25

0.00

90.25

22.49

0.00

22.49

21.45

0.00

21.45

23.19

0.00

23.19

23.12

0.00

23.12

11

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

101.63

0.00

101.63

22.03

0.00

22.03

16.31

0.00

16.31

31.28

0.00

31.28

32.01

0.00

32.01

12

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

448.31

0.00

448.31

76.70

0.00

76.70

72.36

0.00

72.36

157.63

0.00

157.63

141.62

0.00

141.62

13

Reparații curente

2002

442.70

7.99

450.69

79.40

0.00

79.40

18.80

0.00

18.80

344.50

7.99

352.49

0.00

0.00

0 00

14

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la 20 05 30)

2005

375.78

0.00

375.78

103.05

0.00

103 05

120.56

0.00

120.56

152.17

0.00

152.17

0.00

0.00

0.00

15

Alte obiecte de inventar

200530

375 78

0.00

375.78

103.05

0.00

103.05

120.56

0.00

120.56

152.17

0.00

152 17

0.00

0.00

0 00

16

Deplasări, detasari, transferări

2006

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Deplasau interne, detasari, transferări

200601

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0 00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1 00

0.00

1.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

19

Pregătire profesionala

2013

85.19

0.00

85.19

9.80

0.00

9 80

21.70

0.00

21.70

28.53

0.00

28.53

25.16

0.00

25.16

20

Protecția muncii

2014

54.70

0.00

54.70

14.30

0.00

14.30

12.50

0.00

12.50

18.50

0.00

18.50

9.40

0.00

9.40

21

TITLUL VI ALTE TRANSFERURI (cod 55 01 + 55 02)

55

3,229.00

0.00

3,229.00

811.00

0.00

811.00

810.00

0.00

810.00

804.00

0.00

804.00

804.00

0.00

804.00

22

A Transferuri interne (55 01 18 + 55 01 65)

5501

3,229.00

0.00

3,229.00

811.00

0.00

811.00

810.00

0.00

810.00

804.00

0.00

804.00

804.00

0.00

804.00

23

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

550163

3,229.00

0.00

3,229.00

811.00

0.00

811.00

810.00

0.00

810.00

804.00

0.00

804.00

804.00

0.00

804.00

24

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

104 49

-1.70

102.79

58.66

0.00

58.66

45.83

0.00

45.83

0.00

-1.70

-1.70

0.00

0.00

0.00

25

Ajutoare sociale

5702

104.49

-1.70

102.79

58.66

0.00

58.66

45.83

0.00

45.83

0.00

-1.70

-1.70

0.00

0.00

0.00

26

Ajutoare sociale in numerar

570201

104.49

-1.70

102.79

58.66

0.00

58.66

45.83

0.00

45.83

0.00

-1.70

-1.70

0.00

0.00

0.00

SERVICIUL PUBLIC DE POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 61.10 anul 2020


Anexa nr./??.la HCL nr.^^../2020


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 6502 0401 anul 2020

Rd.

1

Denumirea indicatorilor

TOTAL CHELTUIELI

Cod

Plan inițial anual

6,752.29

Influente

5.20

Plan rectificat anual 6,757 49

Plan inițial trim I

1 685 05

Influente

o no

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

mii lei

Plan rectificat trim IV

2

CHELTUIELI

CURENTE110+20+30+40+50+5

1+55+57+59)

01

6,752.29

5.20

6,757.49

1,685.05

0.00

1,685.05

2,140.47

0.00

2,140.47

2,140.47

1,584.33

1,584.33

5 20

5.20

1,589.53

1,589.53

1,342.44

1,342.44

0.00

0.00

1,342.44

1,342.44

3

SERVICII(cod 20 01 la 20.03)

20

4,276.69

0.00

4,276.69

1,019.39

0.00

1,01939

1,044.59

0.00

1,044.59

1,256.84

0.00

1,256.84

955.87

0.00

955.87

la 20.01 30)

2001

3,417.90

0.00

3,417.90

791.59

0.00

791.59

745.75

0.00

745.75

970.29

0.00

970.29

910.27

0.00

910.27

^101      97 23      0.00     97.23     17 10      0.00     17 10     23.98      0.00 ----ZÎFF----SFFF-----o7)F----5F3F----22 7^-----0 00 ----^79

6 Materie pentm curățenie____ 200102 ___13Ț02_____030    131.02     29.20 _____0.00     29.20     43 12 -----FFF----43^2----4332-----FFF----FTFF----ÎFFF-----OF----777?

200103

940.15

0.00

940.15

258.35

0.00

258.35

184.80

0.00

184.80

194.73

0.00

194.73

302.27

0.00

302.27

2UUW4     234.52       0.00    234.52      57.37       0.00      57 37

56.38

0.00

56.38

62.17

0.00

62.17

58.60

0 no

68 60

y

i ranspon

200107

96.10

0.00

96.10

29.30

0.00

29.30

29.90

0.00

29.90

14.20

0.00

14.20

22.70

0 00      97 7n

10

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

89.39

0.00

89.39

24.34

0.00

24.34

23.60

0.00

23.60

22.40

0.00

22.40

19.05

0.00

19.05

11

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

271.92

0.00

271.92

29.30

0.00

29.30

25.66

0.00

25.66

127.76

0.00

127.76

89.20

0.00

89.20

12

Alte bunuri si servicii pentru tntretmere si funcționare

200130

1,557.57

0.00

1,557.57

346 63

0 00

346.63

358.31

0.00

358.31

471.75

0.00

471.75

380.88

0.00

380.88

2002--46731 ______030 ____4b7.b1     102.64      0.00    102.64    18230      030    182.00    182.97      0.00    182 97      0 00      0 00      nnn

14

□unuri oe natura ooiecteior oe inventar(cod 20 05 01 la 20.05.30)

2005

159.47

0.00

159.47

73.10

0.00

73.10

61.50

0.00

61.50

24.87

0.00

24 87

0.00

0.00

0.00

15

Alte obiecte de inventar

200530

159.47

0.00

159.47

73.10

0.00

73.10

61.50

0.00

61.50

24.87

0.00

24.87

0.00

0.00

0 00

16

Deplasări, detasari. transferări

2006

2.50

0.00

2.50

1.00

0.00

1.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

17

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

2.50

0.00

2.50

130

0.00

1.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

59.80

0.00

59.80

15.00

0.00

15.00

5.28

0.00

5.28

26.96

0.00

26.96

12.56

0.00

12.56

19

Pregătire profesionala

2013

112.61

0.00

112.61

22.81

0.00

22.81

34.81

0.00

34.81

36.20

0.00

36.20

18.79

0.00

18 79

20

Protecția muncii

2014

53.30

0.00

53.30

13.25

0.00

13.25

13.25

0.00

13.25

12.55

0.00

12.55

14.25

0.00

14 25

21

Alte cheltuielifcod 20 30.01 la 20 30.30)

2030

3.50

0.00

3.50

0 00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

22

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

3.50

030

3.50

0.00

0.00

030

0.50

0.00

0 50

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

23

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

256.89

5.20

26239

138.31

0.00

138.31

118.58

0.00

118 58

0.00

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

24

Ajutoare sociale

5702

256.89

5.20

262.09

138.31

0.00

138.31

118.58

0.00

118.58

0.00

5.20

5.20

0.00

0.00

0 00

25

Ajutoare sociale in numerar

570201

256.89

5.20

262.09

138.31

0.00

138.31

118.58

0.00

118.58

0.00

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

26

IIILUL IX ALTt C

HELTUIELI

59

2,218 71

0.00

2,218 71

527 35

0.00

527 35

977.30

0.00

977 30

327.49

0.00

327.49

386.57

0.00

386.57

27

Burse

5901

2,218.71

0.00

2,218.71

527.35

0.00

527.35

977.30

0.00

977.30

327.49

0.00

327 49

7/386 57

n nn

PREȘEDINTE L

CORINA d

I iL

4

I: StUINIA —

r -o

3     7

CONTRASTEAZĂ SECRETAR GENERAL DORII)/ lA IE NISTOR //

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 6502 0402 - anul 2020

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

-4---9^960.95____^Ș0 _ 9,957 45  2,308.38 _____MO 2,308.38  2,957.45      0.00 ~957.45 —‘742 13 ----^50 ~2.738 63 ~ 1 952 99 -----000 ~

z

CURENTE(10+20+30+40+50+5 1+55+57+59)

UI

9,960.95

-3.50

9,957.45

2,308.38

0.00

2,308.38

2,957.45

0.00

2,957.45

2,742 13

-3.50

2,738.63

1,952.99

0.00

1,952.99

3

IIILULII dUNUKI ol SERVICII(cod 20 01 la 20 03)

20

5,809.58

0.00

5,809.58

1,367.20

0.00

1,367 20

1,109.23

0.00

1,109.23

2,114.15

0.00

2,114.15

1,219.00

0.00

1,219.00

4

Bunuri si serviciifcod 20 01 01 la 20 01 30)

2001

4,157.75

0.00

4,157.75

1,024.02

0.00

1,024.02

718.66

0.00

718.66

1,262.21

0.00

1,262.21

1,152.86

0.00

1,152.86

5

Furnituri de birou

200101

179.04

0.00

179.04

21.90

0.00

21.90

47.42

0.00

47.42

60.76

I0.00

60.76

48.96

0.00

48 96

6

Materiale pentru curățenie

200102

231.08

0.00

231.08

40.57

0.00

40 57

67.55

0.00

67.55

56.55

0.00

56.55

66.41

0.00

66 41

7

+ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

1,521.43

0.00

1,521.43

483.44

0.00

483.44

261 20

0.00

261.20

360 78

0.00

360.78

416.01

0.00

416.01

8

Apa, canal si salubritate

200104

305.20

0.00

305.20

77 83

0.00

77.83

83.95

0.00

83.95

62.72

0.00

62 72

80.70

0.00

80 70

9

Carburanți si lubrefianti

200105

9.00

0.00

9.00

3.00

0.00

3.00

4.50

0.00

4.50

1.50

0.00

1 50

0.00

0.00

0.00

10

Piese de schimb

200106

62 50

0.00

62.50

46.00

0.00

46.00

3.19

0.00

3.19

11.81

0.00

11.81

1.50

0.00

1.50

11

Transport

200107

126.70

0.00

126.70

37.80

0.00

37.80

35.20

0.00

35.20

22.00

0.00

22.00

31.70

0.00

31 70

12

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2001081

194.06

0.00

194.06

53.83

0.00

53.83

49.93

0.00

49.93

47.90

0.00

47.90

42.40

0.00

42.40

13

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

431.62

0.00

431.62

63.40

0.00

63.40

72.41

0.00

72.41

152.16

0.00

152.16

143.65

0.00

143.65

14

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

1,097.12

0.00

1,097.12

196.25

0.00

196.25

93.31

0.00

93.31

486.03

0.00

486.03

321.53

0.00

321.53

15

Reparații curente

2002

880.84

0.00

880.84

113.61

0.00

113.61

171.20

0.00

171.20

596.03

0.00

596.03

0.00

0.00

0.00

16

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20 05 01 la 20 05.30)

2005

374.00

0.00

374.00

117.85

0.00

117 85

99.19

0.00

99.19

156.96

0.00

156.96

0.00

0.00

0.00

17

Alte obiecte de inventar

200530

374.00

0.00

374.00

117.85

0.00

117.85

99.19

0.00

99.19

156.96

0.00

156.96

0.00

0.00

0.00

18

Deplasări, detasari, transferări

2006

51.30

0.00

51.30

19.80

0.00

19 80

23.50

0.00

23.50

5.00

0.00

5.00

3.00

0.00

3.00

19

Deplasări interne, detasari, transferau

200601

51.30

0.00

51.30

19.80

0.00

19.80

23.50

0.00

23.50

5.00

0.00

5.00

3.00

0.00

3.00

20

Materiale de laborator

2009

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

21

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

87 65

0.00

87.65

15.88

0.00

15 88

31.49

0.00

31.49

30.70

0.00

30.70

9.58

0.00

9.58

22

Pregătire profesionala

2013

165 99

0.00

165.99

55.14

0.00

55 14

42.24

0.00

42.24

38.10

0.00

38.10

30.51

0.00

30.51

23

Protecția muncii

2014

81 80

0.00

81.80

18.65

0.00

18.65

20.45

0.00

20.45

22.15

0.00

22.15

20.55

0.00

20.55

24

Chelt judiciare si extrajud din acțiuni in reprezent intereselor statului potriv disp legale

2025

2.25

0.00

2.25

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Alte cheltuielifcod 20.30 01 la 20 30 30)

2030

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

1.00

0.00

1.00

0.50

0.00

0.50

2b

Prime de asigurare non-viata

203003

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

I0 00

0.50

0.00

0.50

1.00

0.00

1.00

0.50

0.00

0.50

27

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

51.65

-3.50

48.15

27 58

0.00

27 58

24.07

0.00

24.07

0.00

-3.50

-3.50

0.00

0.00

0.00

28

Ajutoare sociale

5702

51.65

-3.50

48.15

27.58

0.00

27.58

24.07

0.00

24.07

0.00

-3.50

-3.50

0.00

0.00

0 00

29

Ajutoare sociale in numerar

570201

51.65

-3.50

48.15

27.58

0.00

27.58

24.07

0.00

24.07

0.00

-3.50

-3.50

0.00

. 0.00

0 00

30

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

4,099.72

0.00

4,099.72

913.60

0.00

913.60

1,824.15

0.00

1,824.15

627.98

0.00

627.98

733.99

/ 0.00

733.99

31

,Burse__________________,

59p/

4,099.72

0.00

4,099.72

913.60

0.00

913.60

1,824.15

0.00

1,824.15

627.98

0.00

627.98

733.99

/ •' n.nn

73.3 QQ

WKBEUIN1 E DE.'ȘEDINȚA CC%lNABOKdR

contrașeMneaza SECRETAR GENERAL DORIN ILI^'NISTOR

Anexa nr.^îâ HCL nr.


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 6502 0403 - anul 2020

PREȘEDINTE DE


CORINA BOKl


:dinta


CONTRASEMNEAZĂ SECRE.TAR GENERAL DORIN ILIE NISTOR


mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

1,007.81

29.52

1,037.33

404.73

0.00

404 73

429.82

0.00

429.82

105.07

29.52

134.59

68.19

0.00

68.19

2

CHELTUIELI

CURENTEf 10+20+30+40+50+5 1+55+57+59)

01

1,007.81

29.52

1,037.33

404.73

0.00

404.73

429.82

0.00

429.82

105.07

29.52

134.59

68.19

0.00

68.19

3

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20 01 la 20.03)

20

628.63

29.52

658.15

216.61

0.00

216 61

238.76

0.00

238.76

105.07

29.52

134.59

68.19

0.00

68.19

4

Bunuri si serviciifcod 20 01 01 la 20 01 30)

2001

531.08

29.52

560.60

144.06

0.00

144.06

237.76

0.00

237.76

81.07

29.52

110.59

68.19

0.00

68.19

5

Furnituri de birou

200101

20.39

0.00

20.39

1.30

0.00

1.30

6.70

0.00

6.70

5.10

0.00

5.10

7.29

0.00

7.29

6

Materiale pentru curățenie

200102

18.00

0.00

18.00

3.30

0.00

3.30

4 40

0.00

4.40

4.10

0.00

4.10

6.20

0.00

6.20

7

+ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

303.89

24.54

328.43

86.46

0.00

86.46

165.66

0.00

165.66

28.77

24.54

53.31

23.00

0.00

23.00

8

Apa, canal si salubritate

200104

91.70

4.98

96.68

25.30

0.00

25.30

34.00

0.00

34.00

23 40

4.98

28.38

9.00

0.00

9.00

9

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

200108

3.10

0.00

3.10

0.70

0.00

0.70

1.00

0.00

1.00

0.70

0.00

0.70

0.70

0.00

0.70

10

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

39.50

0.00

39.50

5.50

0.00

5.50

14.00

0.00

14.00

8.50

0.00

8.50

11.50

0.00

11.50

11

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

54.50

0.00

54.50

21.50

0.00

21.50

12.00

0.00

12.00

10.50

0.00

10.50

10.50

0.00

10.50

12

Reparații curente

2002

72.55

0.00

72.55

72.55

0.00

72.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o“ocT

0.00

0.00

0.00

13

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la 20.05 30)

2005

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

14

Alte obiecte de inventar

200530

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

15

Pregătire profesionala

2013

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

379.18

0.00

379.18

188.12

0.00

188 12

191.06

0.00

191.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Ajutoare sociale

5702

379.18

0.00

379.18

188.12

0.00

188.12

191.06

0.00

191.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Ajutoare sociale in numerar

570201

379.18

0.00

379.18

188.12

0.00

188.12

191.06

0.00

191.06

0.00

0.00

0.00

„ 0.00

0.00

0.00

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 6502 50 anul 2020

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat tnm I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat tnm II

Plan inițial tnm III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

43,562.86

21.75

43,584.61

3,821.88

0.00

3,821.88

17,272.00

0.00

17,272.00

17,227.00

21.75

17,248.75

5,241.98

0 00

5 241 98

2

urttLI UIELI

CURENTE110+20+30+40+50+5 1+55+57+59)

01

5,441.88

21.75

5,463.63

1,141.88

0.00

1,141.88

1,572.00

0.00

1,572.00

1,527.00

21.75

1,548.75

1,201.00

0.00

1.201.00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10 01+10 02+10 03)

10

2,039.00

0.00

2,039.00

500.00

0.00

500 00

540.00

0.00

540.00

505.00

0.00

505.00

494.00

0.00

494.00

4

Cheltuieli salariale in bani(cod 10 01 01 la 10 01 30)

1001

1,955.00

0.00

1,955.00

489.00

0.00

489.00

489.00

0.00

489.00

494.00

0.00

494.00

483.00

0.00

483.00

5

Salarii de baza

100101

1,815.00

0.00

1,815.00

454.00

0.00

454.00

453.00

0.00

453.00

460.00

0.00

460.00

448.00

0.00

448 00

6

Alte sporuri

100106

36.00

0.00

36.00

9.00

0.00

9.00

10.00

0.00

10.00

8.00

0.00

8.00

9.00

0.00

9.00

7

Indemnizații de delegare

100113

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

8

Indemnizații de hrana

100117

103.00

0.00

103.00

25.00

OJOOl

25.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

26 00

9

Cheltuieli salariate in natura(cod 10.02 01 la 10 02.30)

1002

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Vouchere de vacanta

100206

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Contributn(cod 10.03.01 la 10.03 06)

1003

44.00

0.00

44.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

12

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

44.00

0.00

44.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

13

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20 01 la 20 03)

20

3,402.88

21.75

3,424.63

641.88

0.00

641 88

1,032.00

0.00

1,032.00

1,022.00

21.75

1,043.75

707.00

0.00

707.00

14

Bunuri si serviciifcod 20 01.01 la 20 01.30)

2001

317.58

0.00

317.58

42.00

0.00

42.00

179.58

0.00

179.58

52.00

0.00

52.00

44.00

0.00

44.00

15

Furnituri de birou

200101

7.00

I0.00

7.00

2.00

0.00

2.00

3.00

0.00

3.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

16

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Apa, canal si salubritate

200104

2.00

0.00

2.00

1.00

0.00

1.00

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

18

Carburanți si lubrefianti

200105

5.00

0.00

5.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

19

Piese de schimb

200106

4.00

0.00

4.00

2.00

0.00

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20

Transport

200107

1.00

0.00

1.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

21

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

200108

900

0.00

9.00

3.00

0.00

3.00

2.50

0.00

2.50

2.00

0.00

2.00

1.50

0.00

1.50

22

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

12.00

0.00

12.00

3.00

0.00

3.00

4.00

0.00

4.00

3.00

0.00

3.00

2.00

0.00

2.00

23

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

277 58

0.00

277.58

28.00

0.00

28.00

168.58

0.00

168.58

44.00

0.00

44.00

37.00

0.00

37.00

24

Reparații curente

2002

1.575 38

21.75

1,597.13

211 88

0.00

211 88

465 50

0.00

465.50

600.00

21.75

621.75

298.00

0.00

298 00

25

Medicamente si materiale sanitarețcod 20 04.01 la 20.04 04)

2004

8.92

0.00

8.92

0.00

0.00

0.00

8 92

0.00

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Materiale sanitare

200402

7.44

0.00

7 44

0.00

0.00

0.00

7.44

0.00

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

27

Dezinfectanti

200404

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

28

Bunuri de natura obiectelor de inventarfcod 20 05 01 la 20 05.30)

2005

8.00

0.00

8.00

4.00

0.00

4.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

29

Alte obiecte de inventar

200530

8.00

0.00

8.00

4.00

0.00

4.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III