Hotărârea nr. 245/2020

HOTĂRÂREA NR. 245 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere Cămin din Str. Oituz nr. 31 Sibiu în vederea mutării Liceului de Artă"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.245

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și extindere Cămin din Str. Oituz nr. 31 Sibiu în vederea mutării Liceului de Artă”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.41568/19.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41575/19.06.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și extindere Cămin din Str. Oituz nr. 31 Sibiu în vederea mutării Liceului de Artă”,

Având în vedere următoarele :

-indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții menționat, au fost aprobați de Consiliul Local Sibiu prin H.C.L. nr.17/2017,

-prevederile Instrucțiunii ANAP nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit. d), alin.4 lit.d) și alin.7 lit.a) și k) ,art. 136 alin 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și extindere Cămin din Str. Oituz nr. 31 Sibiu în vederea mutării Liceului de Artă, după cum urmează:

A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL : 37.563.970 lei

din care:

C+M : 31.927.166 lei

 • 1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)

  210.865 lei

  81.245 lei

  1.473.747 lei

  32.471.645 lei

  3.326.468 lei

  1.711.266 lei

  0 lei


 • 2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)

 • 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTĂ TEHNICĂ

 • 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

(cap. IV din devizul general)

 • 5. ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general)

Din care diverse si neprevăzute

 • 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE

(cap. VI din devizul general)

B. Indicatori tehnici

Reabilitare Cămin (obiect de investiții 1)

 • - Regim de înălțime P+3

 • - structură din panouri prefabricate de beton armat, realizata după un proiect tip din 1968, perioada când legislația, pentru zona Sibiu, nu impunea nici un fel de asigurare la acțiuni seismice;

 • - spații utile de 7,5x4,8m, cu înălțime liberă maximă de 2,75m

 • - sistem dublu tract, cu orientarea spatiilor NE-SV

 • - acoperiș tip terasă necirculabilă (suplimentat în prezent cu șarpantă)

Corp extindere Liceu de Artă (obiect de investiții 2)

 • - Regim de înălțime P+1 / P+2 (2 tronsoane)

 • - structură în cadre cu grinzi și planșee prefabricate de beton armat,

 • - spații utile de 7,2x7,8m, cu înălțime liberă maximă de 3,65m

 • - sistem dublu tract, cu orientarea spatiilor NV-SE

 • - acoperiș tip terasă circulabilă (excepție - acoperișul sălii de audiție, necirculabil)

Corp de legătură (obiect de investiții 3)

 • - Regim de înălțime P+1 (parterul este liber, face parte din curte)

 • - structură în cadre cu stâlpi și grinzi prefabricate de beton armat la nivelul parterului, stâlpi și grinzi metalice la nivelul etajului

 • - lățime circulație 1,6m, dimensiuni alveolă mediană 5,9x7m, înălțime liberă interioară 2,6m

 • - acoperiș tip șarpantă cu pantă minimă

Art.2. Directorul Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor // /