Hotărârea nr. 244/2020

HOTĂRÂREA NR. 244 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.244

privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.41834/19.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41835/19.06.2020 întocmit de Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului, prin care se propune avizarea documentației de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie, respectiv: Strategia de contractare, Studiul de fundamentare, Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini, contractul, Indicatorii de performanță, Fișa de date a achiziției și celelalte formulare necesare, Având în vedere adresa nr. 600/18.06.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în baza prevederilor art. 8 alin. (3) lit. dA1), art. 30 alin. (1) și alin. (5), art. 10 alin. (4) și alin. (5A1), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Legii 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

Conform dispozițiilor art.5 alin.1 lit.n, art.7 alin.1 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, art.9 alin.2, alin.3, art.11-art.15 din HG nr.867/2016 privind Normele de aplicare a Legii nr.100/2016,

Potrivit prevederilor art.64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată,

în temeiul art. 89 alin.( 1) si alin.(2), art.132, art.129 alin.(2) lit.c si lit.d, alin.6 lit.a, alin.(7) lit.n, art.136 alin.1 și 8, art.137 alin.(1), art.139 alin.(1), art.297 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă avizarea documentației de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie, întocmită în vederea demarării procedurii de licitație publică, respectiv:

 • - Strategia de contractare, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre;

 • - Studiul de fundamentare, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;

 • - Studiul de oportunitate conform Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;

 • - documentația de atribuire a contractului de delegare prin concesiune gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie, (caietul de sarcini, contractul, Indicatorii de performanță, Fișa de date a achiziției, formulare), conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea documentelor anterior menționate, respectiv a Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie, (caietul de sarcini, contractul, Indicatorii de performanță, Fișa de date a achiziției, formulare).

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Sibiu să nominalizeze, prin Dispoziție, unul dintre viceprimarii Municipiului Sibiu să îndeplinească prin vot mandatul acordat conform art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 134/2020 având același obiect de reglementare.

Art.5. Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

/I 11

Președinte de ședință                              /

Corina Bokor or

J

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

{ /

Județul Sibiu

Anexa nr./1


.la HOL nr.;^.^./2O20


Consiliul Loca! al Municipiului Sibiu

STRATEGIA DE CONTRACTARE

privind încheierea contractelor având ca obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie”

Temei legal: art. 9 alin. (2) și (3) din H.G. 867/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

T.     Date privind autoritatea contractantă

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 'ADI ECO Sibiu'.

Adresa poștală: sediul în mun. Sibiu, str. General Magheru nr.14, jud. Sibiu, cod de înregistrare fiscală 25236865 și tel. 0269 436.560.

U.     Obiectul achiziției

Obiectul prezentei proceduri îl reprezintă delegarea prin concesiune a gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat in Zonele 1 si 2 ale SMID Sibiu, precum si a activității de compostare a deșeurilor biodegradabile colectate separat in aria urbană si periurbană din Zona 1 Sibiu;

90500000-2 Servicii privind deșeurile menajere și deșeurile 9 (Rev. 2)

77120000-7 Servicii de compostare (Rev. 2)

90510000-5 Eliminare și tratare a deșeurilor menajere (Rev. 2)

90513000-6 Servicii de tratare și eliminare de deșeuri menajere și deșeuri periculoase (Rev.2)

90514000-3 Servicii de reciclare a deșeurilor menajere (Rev. 2)

90512000-9 Servicii de transport de deșeuri menajere (Rev. 2)

III. Descrierea achiziției

Obiectul contractului va include următoarele activități din cadrul serviciului de salubrizare:

 • a) Sortarea (inclusiv transferul sticlei) și valorificarea in numele și pe seama Delegatatului a fracțiilor valorificabile material, precum și valorificarea energetică a RDF -ului rezultat prin refuzul de banda. Activitățile de sortare include procedura de acceptare a deșeurilor reciclabile colectate separate în Stație, stocarea temporară și balotarea in vederea transportului acestora. Deșeurile care vor face obiectul sortării sunt fracțiile de Plaslic/Metal, Hârtie/Carton, în timp ce deșeurile de stical vor fi stocate temporar în vederea valorificării. Deșeurile recicalbile acceptate în Stație sunt cele colectate din zonele 1 -Sibiu, 2-Avrig, 3-Agnita și 5 - Săliște, părți componente ale SMID Sibiu;

 • b) Compostarea deșeurilor biodegradabile colectate separate din deșeurile menajere și similar, precum si a celor provenite din pițe, parcuri și grădini din zona l- Sibiu; Procesul de compostare include procedura de acceptare în stație a fracțiilor biodegradabile și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini, pre-tratarea lor, compostarea intensivă, maturarea, stocarea, valorificarea în agricultură sau utilizarea pentru activități de rambleiere ori acoperire temporară la DEDMI Cristiarv'depozite de deșeuri a materialului intertizat astfel rezultat.

Având în vedere necesitatea delegării activităților anterior menționate, ADI ECO SIBIU, în calitate de autoritate contractantă în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociați implicați, a decis întocmirea prezentei strategii de contractare în vedereajustificării tuturor elementelor necesare derulării unei proceduri de achiziție publică și pentru a stabili oportunitatea demarării procedurii în conformitate cu prevederile legislației în domeniu, respectiv art. 9 coroborat cu art. 21 alin. (1) și alin. (3) iit. b) din H.G. 867/2016.

Toate datele, justificările, calculele si argumentațiile prezentate în continuare sunt preluate din conținutul și concluziile Studiului de Fundamentare, întocmit pe baza Studiului de Oportunitate, in conformitate cu dispozițiile legale.

Documentația de achiziție va fi definitivată în consecință, respectând datele din Studiul de Fundamentare și din prezenta Strategie de Contractare.

Strategia de contractare prezentată în continuare este un document al procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile si compostare a deșeurilor biodegradabile în instalațiile special edificate de la Șura Mică și Cisnădie, potrivit art. 9 alin (3) din HG 867/2016.

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a achiziției în legătură cu:

 • a) relația dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului și resursele disponibile la nivel de entitate contractantă;

 • b) contractul de concesiune propus, durata contractului și modalitatea de îndeplinire a acestuia;

 • c) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a riscurilor, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirca sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale:

 • d) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru entitatea contractantă șL'sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează entitatea contractantă;

 • e) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situațiile prevăzute la art. 50 alin. (2) din Lege și, după caz, decizia de a reduce termenele în condițiile Legii;

 • f) criteriile de calificare și selecție ce urmează a fi utilizate și caracteristicile pieței căreia se adresează concesiunea;

 • g) criteriile de atribuire și ponderile alocate acestora;

 • h) orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru entitatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează entitatea contractantă;

 • i) alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesității entității contractante.

A). Relația dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului și resursele disponibile la nivel de entitate contractantă

Delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de sortare și compostare, parte componentă a serviciului de salubrizare din județul Sibiu în Zona 1,2,3, și 5, reprezintă o componentă importantă în implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Sibiu. în scopul diminuării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane.

Obiectivul general al României prin proiectele de mediu (ex. POS Mediu) a fost și este să îmbunătățească infrastructura de mediu românească în conformitate cu standardele europene în domeniul managementului deșeurilor, protecției naturii și a termoficării pentru a spori în mod semnificativ calitatea mediului și a condițiilor de viață.

In urma negocierilor cu Uniunea Europeană privind Tratatul de aderare, România a obținut o perioadă de tranziție pentru aplicarea normei comunitare în domeniul managementului deșeurilor solide.

Guvernul României a elaborat un program complet în domeniul mediului, “Programul Operațional Sectorial de Mediu” (POS Mediu). Programul a acoperit perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile.

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standadelor de viață în România, urmărindu-se conformarea acquis-ului de mediu. Acestea sunt incluse în “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric” (Axa prioritară 2).

Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt:

îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în anul 2015

Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deșeurilor prin îmbunătățirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric în minim 30 de județe până în anul 2015

Reducerea impactului negativ asupra mediului cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localități până în anul 2015

- Protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000 Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în anul 2015

în cadrul Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor se urmărește îndeplinirea următoarele obiective:

Creșterea gradului de acoperire a populației care beneficiază de colectarea deșeurilor municipale și de serviciile de management de calitate corespunzătoare și la tarife acceptabile

Reducerea cantității de deșeuri depozitate și în special a cantității de deșeuri biodegradabile

Creșterea cantității de deșeuri reciclate și valorificate

înființarea unor structuri eficiente de management al deșeurilor

Reducerea numărului de situri contaminate istoric.

Toate aceste obiective sunt transpuneri din Directivele Europene si din Tratatul de aderare, care sunt de fapt obligații pe care România trebuie să le îndeplinească până în anul 2020.

Legislația europeană și națională privind deșeurile de care trebuie să se țină cont este următoarea:

 • 1. Legislația europeană în sectorul gestionării deșeurilor:

- Directiva 2006/12/CE privind deșeurile, care a fost înlocuită la data de 12 decembrie 2010, de Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive i Directiva cadru privind deșeurile); Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deșeuri: Decizia 2000/532/CE privind lista europeană a deșeurilor: Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea de deșeuri.

 • 2. Acte normative naționale ce transpun și implementează actele normative comunitare:
 • -  Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD), revizuită în anul 2013 și aprobată prin HG 870/2013, stabilește politica și obiectivele strategice ale României în domeniul gestionării deșeurilor pentru perioada 2014-2020.

Planul național de Gestionare a Deșeurilor și Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor adoptate prin H.G. nr. 942/20.12.2017 care expun conceptul național de implementare a legislației europene în domeniul deșeurilor și care stabilește politica și obiectivele strategice ale României în domeniul gestionării deșeurilor pentru perioada 2014-2020

Ordinul comun al MMGA nr. 1364/2006 și al MIE nr. 1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor; Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale și județene de gestionare a deșeurilor

 • -  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare care transpune Directiva cadru 98/2008/CE privind deșeurile (istoric modificări ale Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor: O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001; O.U.G. nr. 61/2006 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, modificată prin Legea nr. 27/2007, OUG 68/2016);

 • -  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • -   Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare (istoric modificări Legea nr. 101/2006: sistemul de management integrat a fost introdus de O.U.G. 92/2007 aprobată de L. 224/2008 de amendare a Legii 101/2006 privind salubrizarea localităților)

 • -  OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr.31/2019.

Sistemul de management integrat al deșeurilor solide în județul Sibiu a fost proiectat astfel încât să asigure atingerea obiectivelor și țintelor legislative, a celor din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

în anul 2010 Consiliul Județean Sibiu a depus o aplicație în vederea accesării unor Fonduri de Dezvoltare Regională/Fonduri de Coeziune, pentru a moderniza și extinde sistemul de gestiune a deșeurilor solide la nivel județean. Prin semnarea în anul 2010 a Contractului de Finanțare 98552/25.05.2010, a fost aprobată implementarea poiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Sibiu". Urmare a planului de achiziție aprobat, s-a contractat, în urma desfășurării unor proceduri de achiziție publică, asistența pentru implementarea proiectului, supervizarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construire a noilor obiective de investiție și de închidere a depozitelor neconforme din județ cât și pentru bunuri: containere, pubele, compostoare individuale, echipamentele de colectare și transport pentru deșeuri, vehicule și alte echipamente aferente.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

 • (1)     protejarea mediului și a sănătății locuitorilor;

 • (2)     utilizarea judicioasă a resurselor prin înlesnirea sortării și reciclării deșeurilor municipale.

Căile de realizare a acestor obiective sunt:

 • •      închiderea depozitelor neconforme de deșeuri din județul Sibiu Construirea unei stații de compostare a deșeurilor la Târnava

 • •      Construirea stației de sortare și compostare din localitatea Șura Mică

 • •      Introducerea unui sistem județean de colectare și transport a deșeurilor menajere solide în baza unor contracte de concesiune de servicii cu operatori selectați pe zone de arondare prestabilite, prin proceduri de achiziție publică.

 • •      Operarea stațiilor de compostare Târnava, a stației de compostare și sortare Șura Mică și stației de sortare de la Cisnădie prin atribuirea a 2 contracte de concesiune de servicii de operare;

 • • Depozitarea deșeurilor se face la Depozitul conform Cristian, operat de către SC Tracon SA, care a fost integrat SMID Sibiu.

Activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, precum și cele de sortare și de compostare a fracțiilor de deșeuri colectate separat, ca părți componente ale serviciului de salubrizare, fiind supuse regimului juridic al serviciilor de utilități publice, le sunt aplicabile obligațiile specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor și au următoarele particularități:

 • a) au caracter economico-social;

 • b) răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 • c) au caracter tehnico-edilitar;

 • d) au caracter permanent și regim de funcționare continuu.

 • e) regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol.

 • f) presupun existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

 • g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene;

 • h) sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

 • i) simt organizate pe principii economice și de eficiență în condiții care să le permită să își îndeplinească misiunile și obligațiile specifice de serviciu public;

 • j) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale;

 • k) sunt fumizale/prestale pe baza principiului "beneficiarul plătește";

 • l) recuperarea costurilor de exploatare și de investiție se face prin prețuri și tarife sau taxe și, după caz, din alocații bugetare. Măsura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situație în care autoritățile administrației publice locale solicită avizul Consiliului Concurenței.

Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul de salubrizare care face obiectul delegării sunt următoarele:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b) atingerea obiectivelor și a țintelor de reciclare și de deviere de la depozitare;

 • c) susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • d) promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • e) stimularea mecanismelor economiei de piață;

 • f) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • g) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • h) promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pc baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

 • i) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • j) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

 • k) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;

 • l) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

 • m) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

 • n) respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național și județean.

Strategia și procedura de delegare prin concesiune a gestiunii activității de sortare și de compostare a deșeurilor colectate separat din Zona 1,2,3 și 5 județul Sibiu este în concordanță cu:

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor

 • -  Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Sibiu

 • -  POS Mediu, Axa Prioritara 2 „Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor si reabilitarea siturilor contaminate”

Studiul de fezabilitate pentru Județul Sibiu întocmit în vederea obținerii Aplicației de Finanțare;

 • -   Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitari publice;

 • -  Procedura-cadru privind organizarea și derularea delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice

 • -  Acordul Document de poziție actualizat al ADI-ECO Sibiu

Având în vedere complexitatea contractului de delegare a gestiunii activității de sortare și compostare a deșeurilor municipale în Zonele 1,2, 3 și 5 prezenta strategie are în vedere cele mai reprezentative elemente de aplicare și răspunde evoluției legislației în materia achizițiilor și a deșeurilor la nivel național și internațional. Strategia identifică elemente cheie care trebuie respectate în activitatea de achiziție.

Principalele cerințe ale acestei strategii sunt după cum urmează:

Competiția de atribuire a contractelor trebuie să fie deschisă companiilor din UE și din alte țări eligibile;

 • -  Transparență totală și obiectivitate la toate nivelurile de achiziție, conform cerințelor legale românești și europene;

 • -   Selectarea celor mai potriviți, calificați și competenți operatori;

 • -   Utilizarea optimă a fondurilor alocate;

 • -   Aplicarea standardelor naționale, internaționale și europene în specificațiile tehnice;

 • -   Utilizarea formelor de contract acceptate la nivel național și european.

Obiectivele strategiei de achiziție sunt stabilirea de linii directoare în achiziția de contracte de concesiune care oferă cca mai bună valoare din punct de vedere al profitabilității, eficienței și care îndeplinesc cerințele contractului.

 • 1.1. Constrângeri identificate, efecte și modalități de atenuare

Pentru alegerea principalilor factori de justificare a tipului de contract, tipului de procedură de atribuire, precum și stabilirii criteriilor de selecție și a factorilor de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare cele mai importante constrângeri asociate obiectului contractului, existente atât ia nivel național, regional (experiența implementării SMID), cât și local.

 • a) Constrângeri generate de resursele autorității contractante pentru pregătirea, desfășurarea și finalizarea procedurii de atribuire

Constrângerile determinate de echipa de lucru din cadrul autorității contractante în legătura cu organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire în general, a procedurii de atribuire pentru contractul de delegarare prin concesiune a gestiunii activității sortare și compostare a deșeurilor municipale sunt prezentate în tabelul de mai jos, care cuprinde și resursele necesare pentru contracararea acestor constrângeri:

Constrângere asociată                Efect           '             Resurse disponibile

obiectului

Prezente

Necesare

1 Urgența și importanța atingerii țintelor prevăzute prin legislația în vigoare și a faptului ca stația de sortare/compostare a rămas fără operator desemnat prin

I procedură competitivă (ca urmare a rezilierii contractului de operare al fostului operator)

Presiune          asupra

activităților             de

planificare, desfășurare și atribuire a contractului

i

Metodele       de

monitorizare     ale

contractului       de

delegare     privind

randamentul sortării si al compostării nu j sunt suficiente pentru 1 controlul activității operatorului riscând ncatingerea țintelor. Creșterea taxelor plătite de populație, prin      ncatingerea

indicatorilor       de

performanta       ai

SMIDS si ai celor rezultați           din

modificarea acestor indicatori (colectarea separata a deșeurilor etc.)

Alocare de personal. instruire și alocarea i de fonduri pentru i sisteme           de

supraveghere, utilizare de metode ’ de motivare a operatorilor, cu efect în atingerea țintelor

Nivelul       scăzut       de

inlbrmarefinstruire            al

utilizatorilor casnici și non-, casnici cu privire la colectarea pe fracții a deșeurilor și la efectele benefice ale acestuia, inclusiv din punct de vedere ai controlului taxelor și al implementării      principiului

“plătește pentru cât arunci"

1

I

Participarea scăzută a populației la susținerea și dezvoltarea SMID.

Nu există fonduri suficiente și date concludente pentru instruire            și

conștientizare

îndeplinirea obligațiilor privind întâlnirile          cu

utilizatorii, având ca scop, procurarea de date           reale,

concludente       si

convingătoare.

Obținerea de fonduri de la OIREP cu destinația         de

campanie       de

informare.

Nivelul insuficient de echipare și

Risc                 de

Nu deține suficiente

Poate orienta, prin

rămânerile în urmă cu privire la echipamentele din instalațiile de sortare/compostare, cu rezultat în scăderea performanței instalațiilor

neconform are/decl asare din punct de vedere al calității deșeurilor (mono fracții rezultate) și risc de blocaj prin scăderea capacității instalațiilor.

1 date tehnice    cu

privire la creșterea randamentului     si

adaptarea activităților de sortare la cerințele noii legislații privind OIREP

creșterea gradului de instruire si prin activitatea depusă, , tratarea deșeurilor și poate        asigura

respectarea calității deșeurilor reciclabile sortate      si      a

compostului

Numărul relativ mic de operatori care ar putea participa la procedura de atribuire

Calitate a ofertelor scăzută sau ncprezentarea la procedură. Întârzieri în reluarea procedurii

Nu sunt prevăzute fonduri si resurse pentru revizuirea cerințelor si reluarea procedurii.

Prevederea de timp si personal suficient pentru revizuirea documentației si a procedurii          si  ;

desfasurarea unei noi proceduri

Capacitate de reacție scăzută în caz de reziliere a contractului

1

1

1

Risc de întrerupere a activității                 de

sortare/composare, de la rezilierea contractului? părăsirea de către Operator și până la reluarea activității cu un nou operator.

Nu există proceduri speciale în acest caz. Nu există o Societate Comercială cu capital public, în măsura să preia, pe perioade determinate, sarcina asigurării continuității serviciilor sortare/compostarc

înființarea       unei

societăți comerciale a ADI/UAT, cu capital | de stat, al cărei management să fie pregătit să preia în orice       moment |

exploatarea activitatii.

Elaborarea     unei

proceduri speciale j pentru acest caz.

In ceea ce privește dezvoltarea stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie în acest moment, nici autoritatea contractantă, nici CJ Sibiu nu au prevăzute fonduri necesare investițiilor ulterioare pentru a crește gradul de reciclare și valorificare. Există în schimb în acest moment prognoza alocării de fonduri nerambursabile în ceea ce privește procesarea prin tratare mecanică și biologică a deșeurilor.

în momentul de față este în lucru elaborarea unui nou Plan Județean dc Gestionarea a Deșeurilor care va prevedea mai multe alternative (scenarii) cu privire la noi investiții care să conducă la dezvoltarea infrastructii existente sau la adăugarea de noi elemente care ar crea oportunități de tratare/valorifjcare/reciclare.

Resursele umane existente la nivelul autorității contractante nu au la acest moment nici instruirea generală, nici numărul necesar pentru a asigura un management în timp real, eficace și eficient al activităților multiple, desiașurate de operatori, în paralel cu obligația de dezvoltare a sistemului și de informare si de consultare permanentă a utilizatorilor.

Participarea conștientă și informată a utilizatorilor la implementarea și dezvoltarea planurilor și programelor de exploatare (operare propriu-zisă, dar și toate celelalte activități adiacente), ca și a planurilor asociate (al forței de muncă, SSM, sănătate și situații speciale, etc.). Acestea vor fi întocmite de către operator în Perioada de Mobilizare. Lista planurilor și

programelor, ca și conținutul acestora va fi cuprins în Caietul de sarcini al achiziției.

Operatorul declarat câștigător va asocia resursele necesare (umane, materiale și bănești, prezentate corespunzător în ofertele lor), în vederea executării tuturor activităților prezentate în oferte cu privire la un proces decizional participativ.

 • b) Constrângeri generate de numărul și capacitatea operatorilor autorizați existenți pentru atribuirea gestiunii activităților sortare și compostare al deșeurilor reciclabile și biodegradabile colectate separat în Zonele 1, 2, 3 și 5.

Constrângeri asupra procedurii de atribuire sunt generate de:

 • -  gradul scăzut al colectării separate a deșeurilor municipale, coroborat cu gradul marc de contaminare al fracțiilor, necesită proceduri de tratare complexe care determina scăderea randamentului de operare;

 • -  gradul mare de munca realizată manual, tradus în număr mare de angajați la nivel de execuție primară, coroborat cu criza de personal de pe piața muncii, pune serioase probleme viitorului operator.

există un număr mic de operatori autohtoni cu experință care operează instalații similare în țară în regim de sustenabilitate economică. Din acest punct de vedere, lărgirea cadrului de participare la procedura de atribuire, admiterea asocierilor susținute de terți și sprijinite de subcontractanți este un punct extrem de important.

Având în vedere prefigurarea unei concurențe și participări scăzute, din motivele expuse, alegerea unui contract de concesiune de servicii se recomandă autorității contractante în vederea formulării unor minime cerințe de calificare profesională și experiență similară, scopul fiind asigurarea, în condițiile prevăzute de lege a cât mai mulți ofertanți. în paralel cu o experiență similar relevantă.

în legătură cu prevederile Legii nr. 211/2011. art. 22, alin . (1), respectiv :

‘(1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (l)-3) si art. 20."

Autoritatea contractantă va ține seamă că, potrivit acestei prevederi și în lipsa unui manual unitar și complet de bune practici la nivel național privind autorizarea și inspecția operațiunilor din domeniul deșeurilor va putea utiliza informațiile din Manualului Practic privind autorizarea și inspecția activităților de management al deșeurilor - nr. 07030/2010/576173/SER/C2 [Practicai Manual - on permitting and inspection of waste management operation - varianta finala, decembrie 2011] și va putea să solicite referințe sau susțineri ale terților, în vederea demonstrării calificării profesionale a posibililor ofertanți, pentru a nu restrânge nici un drept de participare.

Sintagma ‘‘desfășoară activități” este interpretată nu numai prin prisma faptului ca în obiectul de activitate există activități de tratare, respectiv sortare/compostare a deșeurilor, ci și faptul că această activitate se desfășoară (ori a fost desfășurată, având o întrerupere în momentul participării la procedura dintr- un alt motiv decât unul imputabil ofertantului). Se recomandă ca activitatea să se desfașoare/să fi fost desfășurată pe parcursul a cel puțin un an, pentru a putea fi prezentate suficient de complet, rezultatele a cel puțin o evaluare anuală a operatorului ofertant de către clientul/beneficiarul lor privat sau public.

Respectarea condițiilor de largă participare este cuprinsă în prevederea legală citată mai sus, având în vedere clasificarea activităților din domeniul managemetuiui deșeurilor prezentate în Tabelul 1 al Manualului Practic privind autorizarea și inspecția activităților de management al deșeurilor- nr. 07030/2010/576173/SER/C2 [ Practicai Manual -on permitting and inspection of waste management operation - varianta finală, decembrie 2011].

In România, procedurile folosite pentru autorizarea și respectarea condițiilor de la art. 4 și 20 (Legea nr. 211/2011) menționate sunt: fie autorizarea de către Autoritatea Competentă de mediu, fie înregistrarea, cu verificarea corespunzătoare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 20 din lege, pentru operatorii care nu trebuie să dețină o autorizație integrată de mediu (definirea acestor operatori este precizată în an. 32-34 ale Legii nr. 211/2011) și licențierea acestora.

Rezultă că, practic nu există vreo restricție cu privire la vreun operator de a participa la procedură în afară de a demonstra că au în obiectul de activitate activitățile pe care le vor desfășura, la data limită de depunere a ofertelor. După semnarea unui contract, aceștia vor trebui să se autorizeze în conformitate cu prevederile legale, pentru a putea să își desfășoare activitățile cerute de sortare/compostare. Deși delegarea este permisă, conform Legii nr. 211/2011, pentru orice operator din Managementul Deșeurilor, trebuie avute în vedere obiectivele substanțial necesare pentru viitoarea activitate, respectiv:

• Atingerea obiectivelor naționale privind reciclarea si devierea de la depozitare a deșeurilor biodegradabile.

Pentru atingerea acestor obiective, AC trebuie să se asigure că Operatorii participanți la procedură vor trebui sa aibă o minimă experiență similară anterioara în gestionarea/tratarea deșeurilor. De aceea, va fi necesară demonstrarea experienței similare prin prezentarea unor contracte (trecute și care s-au încheiat din alte motive decât culpa operatorului) ori în desfășurare (având însă la momentul depunerii ofertelor o vechime de ccl puțin un an) în cadrul cărora Operatorul economic ofertant (Lider de Asociere sau Asociat sau Subcontractor denumit) să fi desfășurat activități de tratare a deșeurilor municipale.

 • c) Constrângeri determinate de complexitatea activității.

Din punct de vedere tehnic, activitatea are un grad foarte înalt de complexitate. Mai mult, ea face parte din activitățile cu impact asupra mediului și a sănătății populației, și presupune:

 • -   O cunoaștere exhaustivă a legislației referitoare la deșeuri

 • -   O cunoaștere competentă a caracteristicilor deșeurilor reciclabile și deșeurilor biodegradabile, dar și a specificațiilor pe care deșeul colectat trebuie să le întrunească pentru acceptarea ulterioară a acestora în cadrul stațiilor de sortare și compostare.

Cunoașterea și aplicarea cerințelor privind monitorizarea de proces și de mediu, a standardelor și normelor aplicabile;

 • -  Cunoașterea și aplicarea de măsuri și planuri dc reducere și/sau eliminare a efectelor evenimentelor de mediu, inclusiv în cazul unor situații speciale;

O experiență dezvoltată în legătură cu recrutarea și formarea continuă a forței de muncă;

Proceduri operaționale și de asigurare a calității verificate și stabile

- O foarte bună cunoaștere a aspectelor de securitate a muncii și de pază împotriva incendiilor Experiența dezvoltată în achiziția și prelucrarea de date, inclusiv direct de la obiectele implicate în proces, în analiza și raportarea coerentă a acestora.

întrucât este imposibil ca în cadrul procedurii să fie prezentate planuri și programe aplicabile ca atare în mod direct, AC va introduce în Caietul de Sarcini și în Contract obligația ofertantului câștigător de a elabora toate planurile/programele/proceduri considerate necesare pentru acoperirea gradului de complexitate cerut de activitățile de sortare/compostare, în baza unui plan preliminar de execuție a activitățiilor prezentat în ofertă, aceste planuri'programe/proceduri urmând a fi supravegheate în aplicarea și actualizarea lor periodică de către AC, pe tot parcursul Contractului.

 • d) Constrângeri care rezultă din modificările însemnate ale costului forței de muncă, a variației Indicelui Prețurilor de Consum Total și a celui pentru Bunurile Nealimentare și a modificărilor în piața energetică și a combustibililor în perioada semnării Aplicației de Finanțare și până în prezent

în perioada scursă de la aprobarea Studiului de fezabilitate și a obținerii finanțării proiectului POS Mediu 2007-2013 pentru SMID Sibiu, au avut loc modificări și evoluții cu mult peste cele estimate în documentele menționate în ceea ce privește costul forței de munca, dar și în ceea ce privește Indicii Prețurilor de Consum.

De aceea, Studiul de oportunitate a actualizat tarifele maximale de sortare si de compostare, după cum este ilustrat mai jos:

Calculul tarifului de sortare

LEI/tona

Cost O & M(2020):

258.68

Redeventa:

17.48

Amortizare dotări-

5.85

(valori pentru cantitatea medie de 19.300t/an)

TOTAL Lei fără TVA/tonă:

282,01

Calculul tarifului de compostare (lei fără TVA)

LEI/tonă:

cost O & M(2020):

105,17

redeventa

25, 64

amortizare bunuri de retur

0, 0

(valori la cantitatea de 18.600t/an)

TOTAL (Lei fără TVA):

130,81

Având în vedere că actualizarea tarifelor s-a efectuat prin indexarea lor cu indicele mediu de inflație începând cu anul 2009 până în prezent, cunoscând că aceste tarife au fost inițial determinate fără luarea în considerare a unor taxe naționale pentru deșeurile depozitate, la valoarea lor trebuie adăugată și valoarea CEC de 80 lei/tona de deșeuri depozitată, conform indicatorilor de performanță ai operării, anume:

 • •  Activitatea de sortare: 0% deșeuri depozitate (refuzul de bandă se va valorifica enegetic)

 • •  Activitatea de compostare: maxim 20% din cantitatea acceptată la intrarea în stația de compostare poate fi depozitată.

Trebuie avut in vedere faptul că. prin OUG nr.74/2018 a fost introdusă obligativitatea includerii în tarifele operatorilor de salubritate, în limita indicatorilor de performanță stabiliți prin contracte, a contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile încredințate Ia depozitare în cuantum de 80 lei/to, începând cu anul 2020. Această contribuție nu a fost luată în calcul la stabilirea tarifelor maximale prin Aplicația de finanțare, întrucât nu exista reglementată legal la acel moment. De aceea, tarifele maximale ilustrate mai sus nu conțin CEC.

Considerând ca eventualele comisioane acordate operatorului în vederea co-interesării materiale a acestuia la tratarea superioară a deșeurilor vor rezulta dintr-un surplus care excede indicatorilor de performanță ai contractului, toate aceste sume nu vor fi incluse în calculul de suportabilitate al tarifelor.

Pentru verificarea suportabilității taxelor utilizatorilor casnici, se urmărește, așadar, exclusiv încadrarea calcului Taxei de Salubrizare de bază (PSSB) pe baza indicatorilor dc performanță, a indicelui de generare și pe baza tarifelor aprobate de colectare și transport, împreuna cu cel de depozitare, luând totodată în considerare tarifele maximale de sortare și compostare de mai sus.

Având în vedere că deșeurile de ambalaj de sticlă generează costuri care nu au fost incluse in calculul tarifului maximal de sortare și, mai mult, acest tip de deșeuri sunt preluate fără acoperirea cheltuielilor de transport către reciclatori, se recomandă introducerea unui tarif pentru transfcrul/transportul sticlei la valorificatorii finali, care, mai apoi, să fie inlcus în calculul de compensare de către O1REP; în fapt, delegatul va organiza logistica și va achita costurile de încărcarc/transport ale deșeurilor de sticlă primite în stație, le va percepe Autorității contractante sub forma de tarif de transfer, care, la rândul său, le va solicita OIREP-urilor în procesul de recuperare al costului net al respectivelor deșeuri de ambalaj de sticlă.

Pentru stabilirea tarifului de transfer al sticlei, se va determina valoarea maximală a acestuia prin raportare la costurile curente ale transportatorilor rutieri.

Astfel, se consideră cererea de transport specializat cu camioane prevăzute cu containere deschise de 60mc, care pot încărca până la 20vtransport (din motive de limitare rutieră a încărcării pe osie). Se estimează că numărul de km parcurși de camion până la Stația de Sortare și, mai apoi, până la reciclator să fie de circa 500km(inclusiv dislocarea camionului), iar prețul maxim pe km este de 51ei/km+ TVA.

Prin urmare, costul cu transportul terților al deșeurilor de sticlă este de 2500 lei : 20 tone, adică 125 lei/t. La acest cost se adaugă și cel de manipulare/ încărcare a deșeurilor din sticlă, estimat la 10% din costul de transport.

Pe cale de consecință, tariful maximal al activității de transferai deșeurilor de sticlă este de 137,5 lei +TVA.

Notă:(l) Pentru deșeurile de sticlă nu se va percepe tarif de sortare, ci doar un tarif de transfer, ulterior valorificării acestora.

 • e) Constrângeri privind personalul care va fi utilizat

Personalul angajat cu funcții de conducere este prezentat mai jos, incluzând cerințele minime care trebuiesc îndeplinite și certificările solicitate (prin Caiet de sarcini):

Poz.

' Funcție

| Cerințe

1

Certificări

rr

Manager, responsabil cu organizarea       activitatii

contractului

Absolvent de facultate cu licență sau echivalent, cu     experiență prin

participarea in cel puțin   un

contract/proiect la nivelul caruia sa fi 1 desfășurat activitati similare   ca

i manager/pozitie      similara      în

managementul             deșeurilor,

tratare'eliminare deșeuri sau colectare | separata și transport separat Deșeuri sau înlr- o poziție echivalentă sau

Certificare de absolvire curs în domeniul Managementul

i deșeurilor (incluzând

1 Deșeurile periculoase)

1 1

Absolvent de liceu cu bacalaureat sau echivalent, cu miniumum 5 ani in domeniul managementului deșeurilor, din care cel puțin un an experiența similara in tratare/eliminare deșeuri sau colectare separată și transport separat Deșeuri sau intr- o poziție echivalenta

2

1

I

1

1

- Responsabil de calitate si mediu

Va fi absolvent de facultate, cu licența sau echivalent cu instruire privind cerințele ISO 9001 si ISO 14001 si gestionarea deșeurilor (conform Legii 211/2011) si cu o experiența in domeniul protecției mediului sau a gestionarii deșeurilor sau calitate si mediu, funcția poate fi cumulata si din 2 persoane care trebuie fiecare sa îndeplinească cerințele menționate, în funcție de postul ocupat (specialist calitate, respectiv specialist mediu)

Absolvent al unui curs de Manager al Sistemelor de management de Mcdiu,-sau Monitor mediu înconjurător,       -sau

Responsabil de mediu si cu instruire privind cerințele ISO 9001 si ISO 14001 si gestionarea | deșeurilor conform Legii 211/2011

1

h i

1 1

Responsabil cu securitatea si janatatea muncii

1 persoana cu studii liceale (cel puțin)

Instruire în domeniul securității si sanatatii în munca        conform

legislației în domeniu, cu

exeperienta în domeniu

SSM


Justificarea vechimii în domeniul managementului deșeurilor și în poziții de conducere solicitate pentru personalul de conducere rezidă din următoarele:

Complexitatea activității, incluzând cunoașterea legislației, recunoașterea imediată a deșeurilor și clasificarea lor, cerințele de raportare, complexe și obligatorii, experiență în conducerea echipei sau a unității, elaborarea planurilor și programelor specifice, inclusiv a planului de calitate, a celui de management al mediului, etc.

- Riscul de mediu (pentru care este eliberată o Autorizare de mediu)

Luarea de decizii competente și rapide în condiții speciale, de forță majoră, etc.

B. Contractul de concesiune propus, durata contractului și modalitatea de îndeplinire a acestuia;

Tipul de gestiune ales.

Conform dispozițiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități și în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

In acest sens, în urma analizei tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare efectuate cu privire la activitățile mai sus-menționate, concretizate în studiul de fundamentare, s-a stabilit ca modalitate de gestiune a acestora să fie gestiunea delegată, în condițiile Legii nr. 51/2006, în baza a unui contract de concesiune de servicii, care urmează să fie atribuit pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență, în urma unei proceduri, conform dispozițiilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Durata contractului.

Având în vedere prevederile legale privind durata contractelor de delegare (art. 32, alin (3) din Legea 51/2006), precum și tipurile de investiții care urmează să fie realizate de către Consiliul Județean, durata contractelor de delegare pentru gestiunea activităților de sortare și de compostare a deșeurilor reciclabile și a celor biodegradabile colectate separate in Zonele 1 (reciclabile si bio) si 2, 3 și 5 (reciclabile) este de 30 luni.

Cu toate acestea, având în vedere posibilitatea achiziției de lucrări de retehnologizare a instalațiilor de la Șura Mică, printr-un program cu finanțare europeană nerambursabilă, se va include în contractul de delegare o clauză care prevede că, începând cu anul 2023, încetarea contractului de delegare al operării instalațiilor/unei părți a instalațiilor poate fi decisă unilateral de Autoritatea Contractantă, având în vedere prevalenta interesului public local, cu un preaviz de încetare trimis delegatului cu minim 3 luni înainte, fără a da posibilitatea operatorului de a solicita despăgubiri, prejudicii sau alte daune de orice natură.

Modalitatea de îndeplinire a contractului

Conform prevederilor art.29 alin. 11 din Legea nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii a activității de sortare și de compostare a deșeurilor reciclabile si biodegradabile colectate separat, va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

 • a) denumirea părților contractante;

 • b) obiectul contractului, cu indicarea precisă și detaliată a activităților din sfera serviciului de utilități publice ce urmează a fi fumizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute în legile speciale;

 • c) durata contractului;

 • d) aria teritorială din care vor proveni deșeurile pentru care vor fi prestate serviciile;

 • e) drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la fumizarea'prestarea serviciului și modul cum acesta se va integra în sistemul de utilități publice al Zonelor 1,2,3 și 5 inclusiv conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;

 • f) modul de repartizare a riscurilor între părți. în cazul contractelor de concesiune;

 • g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;

 • h) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de investiții, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanțare și de preluare a acestora;

i'jprocedura de acceptare a deșeurilor in Stație și indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora;

 • j) prețurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii fiimizării/prestării serviciului, alte comisioane, penalizările, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și modificare a acestora:

 • k) compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații;

 • l) modul de facturare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate delegatarului, după caz;

 • m) nivelul redevenței sau a! altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și ncdiscriminatoriu pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizdndu-se aceeași metodologie de calcul, valoarea redevenței se stabilește nominal și se datorează în suma fixăzan în conformitate cu prevederile art.96 alin.3 din HG nr.867/2016, chiar dacă exprimarea ei în tarif va fi prin raportate la cantitatea programată:

 • n) garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire și de executare a acesteia;

 • o) răspunderea contractuală;

 • p) forța majoră;

 • q) condițiile de revizuire a clauzelor contractuale;

 • r) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile realizate:

 • s) menținerea echilibrului contractual;

 • t) cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

 • u) forța de muncă;

 • v) alte clauze convenite de părți, după caz.

Astfel, modalitate a de îndeplinire a contractului va fi clar și strict determinată potrivit clauzelor contractuale și, în special, în baza obligațiilor instituite în sarcina viitorului operator de salubrizare.

C) Mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a riscurilor, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale
Mecanisme de plată în cadrul contractului dc delegare
 • a) Plata contravalorii serviciului de sortare al operatorului delegat se va face prin raportre la tariful ofertantului câștigător, exprimat in LEEtona de deșeuri sortate. Tariful maxim determinat de Autoritatea contractantă pentru activitatea de sortare este de

 • 282,1 Olei/tonâ+TVA.

 • b) Costurile de sortare se vor factura lunar până în data dc 15 a lunii pentru luna anterioară pentru cantitatea de deșeuri efectiv sortată înscrisă pe rapoartele de sortare din luna respectivă, validate de către autoritatea contractantă.

 • c)  în calculul tarifului de sortare al deșeurilor reciclabile nu va fi prevăzută Contribuția la Economia Circulară, deoarece refuzul de bandă va fi valorificat energetic, practic, fluxul tehnologic nu prevede nicio cantitate de deșeuri reciclabile care, urmare a procesului de sortare, să fie eliminată prin depozitare finală.

 • d) Plata serviciilor de sortare va fi calculată prin înmulțirea tarifului aprobat cu cantitatea de deșeuri sortate în luna respectivă.

 • e)  Pentru co-interesarea delegatului de a depune toate eforturile cu scopul de a crește procentul de sortare pozitivă la bandă, cantitatea de deșeuri valorificată material care, trimestrial, depășește procentul de 75% din cantitatea totală admisă in Stație, va permite partajarea cu delegatul a veniturior medii obținute din valorificare. Astfel, vanzarea cantității de deșeuri reciclabile care depășește procentul de 75% din cantitatea intrata, va genera venituri atât pentru delegatar si pentru delegat, veniturile delegatului fiind determinate de produsul valorii medii de vanzare din luna respectivă x cantitatea de deșeuri care depășește 75% din intrări și x procentul de comision ofertat. Venitul delegatului se va constitui prin facturarea către delegatar a serviciilor de sortare suplimentară. Venitul calculat conform mecanismului de mai sus va conține TVA.

 • f)  Orice cantitate de deșeuri reciclabile care a fost predată, în baza protocolului încheiat, de către Delegatar unui OIREP sau unui reciclator care plătește pentru respectivele deșeuri, va fi contabilizată ca o cantitate valorificată material.

 • g)  Orice cantitate de deșeuri rezultată din procesul de sortare pozitivă pe care delegatul consideră ca trebuie să o elimine prin depozitare finală sau prin incinerare, în cazul deșeurilor periculoase, nu va putea face obiectul unei pretenții din partea acestuia către delegatar, toate costurile de depozitare/incinerarc precum si CEC vor fi achitate de delegat, fără a purea fi recuperate din tarif.

 • h)  Tariful ofertat va include și eventualele costuri cu transportul si valorificarea energetică a refuzului de bandă rezultat.

 • i)   Tariful de sortare include și diligențele de valorificare materială, în numele și pe seama delegatarului, a deșeurilor reciclabile către reciclatorii finali, precum și întocmirea dosarului dc trasabilitate.

 • j)  Plata contravalorii activității de compostare a deșeurilor a operatorului delegat se va face, de asemeni, prin raportare la tariful ofertat de acesta pentru această activitate, exprimat în LEI/tonă. Tariful maxim determinat de Autoritatea contractantă este de 130.81lei/tonâ+TVA.

 • k) Tariful ofertat va conține costurile cu depozitarea finală a unui procent de maxim 20% din cantitatea de deșeuri biodegradabile admise în stație; Tariful actual de depozitare este de 79.47 lei'to + TVA, la care se adaugă contribuția pentru economia circulară.

 • l)  Tarifului ofertat i se va adăuga suplimentar Contribuția la Economia Circulară, in cuantumul prevăzut de Lege, aplicabilă unei cantități de maxim 20% din cantitatea admisă în stația de compostare; calculul CEC se va face pe baza cantităților efectiv conduse la depozitarea finală în decursul unei luni calandaristice, pe baza bonului de cântar.

 • m) Eventualele venituri obținute din valorificarea compostului si a materialului inertizat (CLO) vor fi acordate delegatului până la concurenta sumei echivalente cu procentul de 10% din totalul facturatului lunar al acestuia corespunzător activității de compostare. Veniturile care depășesc acest prag vor fi împărțite 50:50 între delegat si delegatar.

 • n) Plata contravalorii serviciului de transfer al deșeurilor de sticlă al operatorului delegat se va face prin raportre la tariful ofertantului câștigător, exprimat in LEl/tona de deșeuri de sticlă transferate. Tariful maxim determinat de Autoritatea contractantă pentru activitatea de transfer a deșeurilor de sticlă este de 137,50 lei/tonă+TVA.

 • o) Costurile de transfer ale deșeurilor de sticlă se vor factura lunar până în data de 15 a lunii pentru luna anterioară pentru cantitatea de deșeuri efectiv valorificată înscrisă pe rapoartele din luna respectivă, validate de către autoritatea contractantă.

 • p) Plata serviciilor dc transfer al deșeurilor dc sticlă va fi calculată prin înmulțirea tarifului aprobat cu cantitatea de deșeuri valorificată în luna pentru care sc emite factura.

 • q) Eventualele costuri de transport și de acces la poartă ('gate fee') ale delegatului în legătura cu valorificarea energetică prin coincincare a refuzului dc bandă vor fi achitate de către Autoritatea contractantă numai în măsura în care, prin grija delegatului, acestea vor fi compensate de către OIREP și numai în limita sumelor încasate de la O1REP pentru valorificarea energetică. In acest context, grija delegatului este aceea de a permite determinarea compoziției respectivelor deșeuri și de a asigura trasabi 1 itatea acestora.

 • r)  Revin autorității contractante eventualele venituri care ar putea fi obținute de delegat din valorificarea energetică a unor categorii de deșeuri sortate (altele decât deșeuri de ambalaje) unde s-a obținut în prealabil acordul Autorității contractante.

Facturarea lunară a tarifelor privind activitatea de sortare de către delegat se va face după următorul mecansim:

 • > 60% din contravaloarea serviciului de sortare se va factura UAT-ului de pe raza căruia provin deșeurile reciclabile, proporțional cu cantitatea recepționată în stație în luna respectivă de la acel UAT;

 • > 40% din contravaloarea serviciului de sortare va fi facturată către ADI ECO.

 • > Facturile astfel întocmite vor fi remise până la data de 15 ale lunii următoare celei pentru care au fost calculate serviciile. Respectivelor facturi li se va aplica TVA legal.

Facturarea lunară a tarifelor privind activitatea de compostare de către delegat se va face direct și integral către UAT-ul de pe raza căruia provin respectivele cantități admise la compostare.

Facturarea lunară a tarifelor privind activitatea de transfer a deșeurilor de sticlă de către delegat se va face direct și integral către ADI ECO Sibiu.

Facturarea trimestrială a costurilor privind activitatea de valorificare energetică a refuzului de bandă se va face direct de către ADI ECO Sibiu în condițiile prevăzute la pct.C lit.q de mai sus.

Dovada cantităților de deșeuri reciclabile și biodegradabile se va face exclusiv prin bonurile de cântar Ia cele 2 instalații.

Bonurile de cântar vor prevedea:

 • > Cantitatea exprimată în tone

 • > Data recepției

 • > Tipul de deșeu (codul deșeului)

 • > Proveniența (UAT-uI de unde au fost colectate)

Plata acestor servicii se va face din taxele de salubrizare colectate de către Autorități de la utilizatori, iar în cazul .ADI ECO, din veniturile din valorificarea materială precum și din acoperirea costului net prin protocoalele încheiate cu OIREP.

 • a) Având în vedere prevederile art. 42 alin. (9) și (10) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, facturile emise către UAT-uri/ADI ECO Sibiu vor fi achitate în termenul de scandență de 15 zile de Ia data emiterii facturilor, data emiterii se înscrie pe factură. Pentru facturile emise către ADI ECO Sibiu termenul de scadență curge de la data încasării sumelor de la valorificatori/OIREP. Factura pentru serviciile fumizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată.

 • b) Facturile emise către UAT-uri vor fi achitate în cel mult 10 de zile de la verificarea, acceptarea și semnarea situațiilor cantitative și valorice privind activitățile prestate, de către persoanele responsabile din partea Delegatarului/ADI, cu respectarea de către ambele părți contractante a prevederilor art. 42 alin. (9) și (10) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare dc utilități publice.

 • c) Facturile emise către UAT-uri/ADI ECO Sibiu vor fi însoțite de situațiile cantitative și valorice privind cantitățile de deșeuri colectate separat, întocmite pentru fiecare unitate administrativ teritorială din Aria de Delegare. Delegatul pe factura emisă pentru serviciile prestate va înscrie ca poziție distinctă contribuția la economia circulară pentru deșeurile încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare, în limita indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa nr.7 ia contract.

 • d) Copii ale facturilor emise pentru activitatea de compostare. însoțite de copii ale situațiilor cantitative și valorice vor fi comunicate, în aceeași zi în care se depun la UAT-uri pentru activitatea de compostare/sortare și la sediul ADI ECO Sibiu care în urma verificării acestora are obligația ca în termen de 5 zile de la primirea lor să comunice UAT-urilor punctul său de vedere cu privire la realitatea și corectitudinea acestora, recomandând UAT-urilor fie acceptarea la plată și semnarea situațiilor, fie solicitarea de remediere a neconformităților constate.

 • e) Facturile emise pentru activitatea de sortare/transfer, însoțite de situațiile cantitative și valorice, precum și de Raportul de sortare lunar, vor fi comunicate la sediul ADI ECO Sibiu care, în urma verificării acestora, are obligația ca în termen de 5 zile de la primirea lor fie să comunice Delegatului corectitudinea acestora și acceptarea la plată, fie solicitarea de remediere a neconformităților constate.

 • g) Dacă verificarea, acceptarea și semnarea situațiilor cantitative și valorice se prelungește din diferite motive imputabile Delegatului mai mult de 5 de zile, conducând astfel la imposibilitatea UAT-urilor/ADI ECO Sibiu de respectare a termenului de plată, Delegatul devine direct răspunzător pentru neefectuarea plăților de către UAT-uri/ADI ECO Sibiu. în această situație termenul de plată curge de la data remedierii neconformităților constatate.

 • h) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • i) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • ii) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

 • iii) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului..

Tarifele ofertate de către Delegat se vor putea ajusta, la solicitarea Delegatului, la interval de un an, conform Ordinului ANRSC 109/2007, cu aprobarea prealabilă a Delegatarului, prin hotărâre AGA a AD1 - ECO Sibiu. Ajustarea se va face în raport cu evoluția paramentrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare. însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli.

Ajustarea se va face la solicitarea scrisă a Delegatului, transmisă cu minim 60 de zile înainte de data ajustării. Data de la care intră în vigoare tarifele ajustate este data de 1 iulie a fiecărui an.

Parametrul de ajustare este indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

[Delta(ct) Delta(ct) x r%]

Delta(t) ----------------------------------------------------, unde:

Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale determinate de influențele reale primite în costuri:

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.

In situația în care intervin creșteri majore a cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri, modificarea tarifelor se va face în conformitate cu Normele metodelogice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobate prin Ordin .ANRSC 109/2007, cu aprobarea prealabilă a Delagatarului, prin Hotărâre AGA a ADI-ECO Sibiu.

Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T( 1) = T(0) +Delta(t), unde:

T(1) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta(t) - creșterea de tarif:

[Delta(ct) - (Dclta(ct) x r%]

Delta(t) =--------------------------------------. unde:

Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

Tarifele aprobate trebuie sa conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • a)      asigurarea furnizării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului și prin prezentul Contract;

 • b)     realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul furnizat pe Durata Centratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de Părți;

 • c)     asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

D. Alocarea riscurilor în cadrul contractului, măsuri de gestionare a acestora

Potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, ‘‘contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi: a) contract de concesiune de servicii; b) contract de achiziție publică de servicii".

In vederea stabilirii tipului de contract este avută în vedere măsura în care riscul de operare este transmis către operatorul economic. Astfel. în cazul în care, prin contract, o parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată operatorul economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, atribuirea acestuia urmând să fie făcută conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potențială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă. Pe de altă parte, dacă o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică, iar atribuirea se va face conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Potrivit Legii nr. 100/2016, riscul de operare asociat contractului de delegare a gestiunii este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • a) este generat de evenimente care nu sc află sub controlul părților la contractul de concesiune;

 • b) implică expunerea la fluctuațiile pieței;

 • c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale dc exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea serviciilor.

Riscul de operare poate consta în:

 • a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru serviciile care fac obiectul concesiunii de servicii;

 • b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea serviciilor care fac obiectul concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii;

 • c) fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă.

în scopul stabilirii tipului de contract, respectiv a prevederilor legale conform cărora se va face atribuirea contractului de delegare a gestiunii activitatii de sortare și de compostare a deșeurilor reciclabile si biodegradabile din Zona 1, precum și a celor reciclabile din Zona de operare 2, în cadrul Studiului de fundamentare au fost analizate riscurile specifice operării cuprinse în matricea riscurilor pentru delegare. Analiza a ținut cont de

 • - modul propus de gestionare a riscului;

 • - alocarea responsabilității privind gestionarea riscului. între Operator și Autoritatea Contractantă;

 • - pierderea potențială estimată suportată de Operator:

 • - măsura în care potențialele pierderi suportate de Operator, cauzate de manifestarea riscurilor analizate, pot fi recuperate de către acesta, prin aplicarea condițiilor contractuale.

.Analiza riscurilor a relevat faptul că o parte semnificativă a riscului de operare este transferată operatorului, situație în care contractul de delegare a gestiunii va fi considerat contract de concesiune de servicii. Pentru atribuirea contractului vor fi aplicate prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Ținând seama de principiul acceptat în cazul acestor contracte, și anume că „puterea maximă de cumpărare a banilor” poate fi atinsă atunci când riscul este transferat părții capabile să-1 controleze, alocarea principalelor riscuri între Delegatar și Delegat este indicată în tabelul de mai jos, care reprezintă Matricea de alocare a riscurilor.

Tabel: Matrice alocare riscuri asociate contractului

F

Denumirea riscului

Descrierea riscului

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTELE

1

1.

Restricționarea accesului pe amplasamente

In urma unei acțiuni in instanța un fost sau pretins proprietar poate obține un ordin de resctricționare a accesului.

I 2.

Restricții induse de folosința terenurilor învecinate

Pe durata concesiunii folosința terenurilor învecinate poate suferi modificări care pot genera un impact negativ asupra proiectului.

3.

Asigurarea cu utilități -sursele de apa -exploatare neconforma

In cazul exploatării neconforme (ex. supraexploatare) a sursei subterane exista riscul întreruperii alimentarii cu apa a instalațiilor de pe amplasament.

4.

Asigurarea cu utilități -sursele de apa -degradarea calității independent de activitățile de pe amplasamente

Fara a avea nicio legătură cu activitățile desfășurate pe amplasament, calitatea apel devine improprie utilizării, parametrii de calitate suferind modificări fața de condițiile inițiale.

5.

Asigurarea cu utilități -sursa de apa -degradarea calității in legătură directa cu activitățile de pe amplasamente

In urma operării neconforme calitatea apei devine improprie utilizării, parametrii de calitate suferind modificări fața de condițiile inițiale.

Asigurarea cu utilități -gestionarea apelor uzate -exploatare neconfonna

.......

Efluenții amplasamentului sa nu fie conform cu cerințele din autorizații. Exploatare neconforma datorata operării.

L___________________

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/ Operatorul

100%

Autoritatea contractanta va verifica legalitatea actelor privind proprietatea terenului.

Autoritatea contractanta isi asuma in totalitate consecințele asociate acestui risc. Oeratorul are dreptul la despăgubiri.

100%

Autoritatea contractanta se va asigura prin DUAT ca lucrările de infrastructra si planuri urbanistice si de amenajare a teritoriului care vor fi promovate in zona de interes nu vor aduce atingerii bunei exploatări.

100%

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si funcționare.

50%

50%

Rezolvarea unei asemenea situații implica asigurarea resurselor necesare fara a aduce atingerii celorlalte prevederi ale contractului (tariful).

100%

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si funcționare.

In cazul in care evenimentul se produce, remedierea situației este responsabilitatea doar a Operatorului.

100%

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si funcționare si sa asigurare resursele financiare pentru cheltuielile operaționale.

Operatorul trebuie sa asigure un grad minim de conformitate al efluenților din punct de vedere calitativ de 95%.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

1

r

1 7.

Asigurarea cu utilități -gestionarea apelor uzate -modificarea condițiilor de calitate

Cerințe suplimentare privind calitatea afluenților.

|

8.

Asigurarea cu utilități -energie electrica

9.

1

Fenomene meteo extreme

- inundarea amplasamentelor

1___

In cazul unor ploi torențiale poate avea loc inundarea amplasamentelor, ducând la sistarea activității. Aceasta situație nu este determinata si nici favorizata de operarea neconforma a instalațiilor.

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/ Operatorul

Nu poate face obiectul unei ajustări a tarifului orice investiție/cheltuiala necesara respectării condițiilor inițiale de calitate ale efluenților.

100%

Operatorul trebuie sa asigure resursele necesare pentru rezolvarea rapida a solicitării autorității, avand dreptul de a solicita Autorității contractante o ajustare a tarifului.

100%

La momentul semnării contractului de delegare Operatorul se va asigura si va certifica printr-un înscris ca puterea furnizata este suficienta operării corespunzătoare a tuturor instalațiilor.

In situația in care, pe durata derulării contractului, Operatorul constata ca e necesara instalarea de putere suplimentara, aceasta se va realiza pe contul si cheltuiala exclusiva a Operatorului, fara a putea solicita ajustare de tarif.

In situația in care furnizorul de energie electrica nu poate îndeplini obligațiile din contractul de furnizare, Operatorul trebuie sa asigure buna desfășurare a activității pe contul si cheltuiala proprie, fara a putea solicita ajustare de tarif.

Nu poate constitui in nicio situație un motiv de recuperare de cheltuieli.

100%

Operatorul trebuie sa intervină asigurând toate categoriile de resurse pentru rezolvarea operativa a problemei. Intervenția poate depăși perimetrul strict a amplasamentelor daca situația o cere.

Riscul este acoperit de polița de asigurare. Operatorul este îndreptățit la recuperarea in totalitate a cheltuielilor, fiind îndreptățit și la solicitarea de ajustare a tarifului. Ajustarea tarifului va avea In vedere acoperirea

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/ Operatorul

corespunzătoare a riscurilor privind acoperirea acestei categorii de risc.

i

, 10-

Contestarea activității de către populația rezidenta din vecinătăți

După punere in exploatare a instalațiilor poate aparea si se poate amplifica in timp nemulțumirea populației fața de influențele activităților desfășurate asupra calității vieții. Acestea pot ajunge la situații conflictuale si litigii. Aceasta categorie de risc nu se refera la operarea neconforma a instalațiilor, situație in care Concesionarul devine responsabil.

50%

50%

Operatorul trebuie sa asigure resursele necesare efectuării studiilor si expertizelor necesare.

Orice măsură de control/ eliminare/ minimizare a fenomelor contestate va fi implementata doar cu acordul prealabil al Autorității contractante.

Costurile vor fi recuperate in proporție de 50% de către Operator, putând constitui un motiv de ajustare a tarifului.

Autoritatea contractanta are dreptul de efectua periodic, dar cel mult 1 data/an un audit de conformitate privind modul de operare al instalațiilor.

11.

I

Securitatea amplasamentelor - furt si vandalizare

Operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor este asociata, in general, prezenței pe amplasament sau in vecinătate a colectorilor informai!. O asemenea situație este inacceptabila pe amplasamente sau in vecinătatea acestora.

100%

Operatorul este in totalitate responsabil de asigurarea pazei si integrității bunurilor in limita amplasamentelor predate in operare. Operatorul poate fi îndreptățit sa ceara recuperarea constărilor suplimentare numai daca poate demostra ca autoritățile responsabile cu gestionarea acestor situații nu si-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, fara a putea invoca o ajustare a tarifului.

RISCURI ASOCIATE OPERĂRII

INSTALAȚIILOR DE PE AMPLASAMENT

E

i

12.

Cantitatea de deșeuri la intrarea in instalați este mai mica decât cea planificata

Cantitățile lunare cântărite la intrarea in instalații sunt mai mici decât estimările pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

Scăderea cantității de deșeuri duce in mod direct la scăderea cantității de materiale valorificabile obținute, respectiv la scăderea veniturilor.

50%

50%

In situația in care timp de 12 luni calendaristice se inregistreza o cantitate de deșeuri mai mica cu cel puțin 15% fața de cantitatea estimata la data contractării, Operatorul este îndreptățit sa solicite aprobarea unei modificări a tarifului. Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelație cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deșeurilor.

Nr. Denumirea riscului


Descrierea riscului


Cantitățile lunare cântărite la intrarea in instalație sunt mai mari decât estimările pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

13.


Cantitatea de deșeuri la intrarea in instalații este mai mare decât cea planificata


 • a) cantitatea de deșeuri este mai mare dar se incadreaza in limita capacității maxime de operare a instalațiilor

 • b) cantitatea de deșeuri depășește limita capacității maxime de operare a instalațiilor.

Creșterea cantității de deșeuri duce in mod direct la creșterea cantității de materiale valorificabile obținute, respectiv la creșterea veniturilor.

14.

Grad mare de impurificare a deșeurilor la intrarea in instalații

Corelat cu performanțele sistemului de colectare separata, gradul de impurificare a deșeurilor la intrarea in stația de sortare/stațiile de compostare poate varia.

In cazul in care gradul de impurificare este mai mare decât cel estimat la proiectarea instalațiilor, operarea conforma a acestora devine dificila.

15.

__

Fluctuația pieței materialelor valorificabile

Veniturile realizate din valorificarea materialelor sortate si a compostului pot fluctua corelat cu evoluția pieței si independent de performanța instalațiilor (in cazul operării conforme).

In cazul scăderii veniturilor, scăderea semnificativa a veniturilor duce la scăderea rentabilității instalațiilor.

RISCURI GENERALE

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/ Operatorul

50%

50%

 • a) In situația in care timp de 12 luni calendaristice se inregistreza o cantitate de deșeuri mai mare cu cel puțin 15% fața de cantitatea estimata la data contractării. Autoritatea contractanta este îndreptățită sa solicite aprobarea unei modificări a tarifului. Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelație cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deșeurilor.

 • b) Autoritatea contractanta va efectua o analiza tehnlco-economica pentru fundamentarea deciziei de extindere a capacității instalațiilor. Daca decizia este favorabila, investiția va fi suportata de Operator, costurile urmând a fi recuperate. Aceasta situație poate constitui un motiv de ajustare in sens negativ a tarifului.

100%

Operatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru o asemenea situație. Creșterea costurilor de operare a instalațiilor poate constitui un motiv de ajustare a tarifului. Includerea unie proceduri de acceptare în stații a deșeurilor reciclabile și biodegradabile va impune în amonte controlul strict al separării deșeurilor;

50%

50%

Operatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru o asemenea situație. Creșterea costurilor de operare a instalațiilor poate constitui un motiv de ajustare a tarifului, avand totuși in vedere pastrarea sustenabilitații.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/ Operatorul

16.

Grad redus de recuperare a contravalorii serviciilor de salubrizare, care duce la încasarea parțiala a sumelor contractate de către Operator

Gradul scăzut de incasare a contravalorii serviciilor prestate conduce la dificultăți financiare, operare neconformasi imposibilitatea derulării programului de întreținere, înlocuire si dezvoltare a activelor.

100%

Operatorul nu poate fi făcut responsabil pentru o asemenea situație, deoarece intre el si generatorii de deșeuri nu exista o relație directa.

Autoritatea contracta trebuie sa asigure un echilibru intre valoarea tarifului si capacitatea de plata a beneficiarilor, asigurând astfel un grad ridicat de incasare.

r

I 17.

|

I

Operarea neconforma a instalațiilor de tratare a deșeurilor

Operatorul nu operează conform Manualului de operare si întreținere existent si conform actelor de reglementare emise de către autoritățile competente.

100%

Operarea neconforma este constatata de actele de inspecție si control ale autorităților competente si de auditurile de evaluare a confirmitații efectuate de Autoritatea contractanta.

Nu vor fi luate in considerare auditurile realizate pentru certificarea sistemelor de management de mediu (ISO 14001). Responsabilitatea si suportarea costurilor conformării activității revine exclusiv in sarcina Operatorului.

Nu sunt îndreptățite solicitări de rambursare a cheltuielilor realizate in vederea conformării si nici solicitări de ajustare a tarifului pentru conformare.

18.

i__

Creșterea costului operării

Din motive care nu depind de activitatea Operatorului (ex. inflație) costul operării creste semnificativ. Operarea conforma a instalațiilor nu mai este posibilain limita aranjamentelor financiare inițiale.

100%

Contractul trebuie sa conțină o clauza referitoare la acest aspect.

Este un motiv de ajustare a tarifului.

Nr.

Alocare

- ---

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/ Operatorul

Managementul riscului

19.

Insolvența Operatorului

Constatarea intrării in incapacitate de plata a Operatorului. Serviciul nu mai poate fi prestat.

50%

50%

Documentația de licitație va fi întocmită de așa naturaincat Operatorul identificat sa fie solvabil.

In cazul in care Operatorul devine insolvabil, Contractul se va rezilia iar Autoritatea contractanta va organiza o noua licitație.

Pana la identificarea unui nou Operator se va asigura permanenta și durabilitatea serviciului prin forma de gestiune directa.

20.

Modificarea cerințelor legale existente la momentul semnării Contractului

Modificări legislative (naționale, locale sau la nivel de bazin hidrografic), inclusiv apariția standardelor de mediu mai restrictive.Aceste modificări pot duce la necesitatea unor investiții suplimentare fața de estimările inițiale

100%

Costurile de investiții suplimentare necesare vor fi suportate de către Operator, urmând a fi recuperate de la Autoritatea contractanta. Costurile operaționale suplimentare pot constitui un motiv de solicitare de ajustare a tarifului.

21.

Forța majora

Forța majora, astfel cum este definita prin lege, împiedica realizarea contractului.

Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate.

50%

50%

Bunurile mobile si imobile vor fi asigurate in baza viitorului contract.

Fondurile acumulate atat de Autoritatea contractanta cat si de Operator pentru dezvoltare și retehnologizare vor fi utilizate pentru a asigura continuitatea operării.

In derularea contractului de delegare Delegatarul si Delegatul isi vor asuma individual sau impreuna acele riscuri pe care le pot gestiona cel mai eficient. In tabelul următor este prezentata repartizarea riscurilor contractuale intre Delegatar si Delegat.

Nu sunt considerate riscuri toate condițiile stipulate in Documentația de atribuire, condiții ce trebuie îndeplinite de către Operator (ex. asigurarea cu personal, dotare minimala, autorizări si experiența relevanta, sisteme de management etc).

In aceasta categorie sunt cuprinse toate angajamentele asumate ca atare prin oferta de către Operator. Prin urmare toate acestea sunt responsabilități exclusive ale Operatorului pe toata durata de derulare a Contractului.

Penalitățile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale sunt incluse în documentația de atribuire și în anexa privind indicatori și penalități la contractul de delegare.

Stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale

Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalități contractuale. Indicatorii de performanță constituie, totodată, anexă a contractului de delegare.

INDICATORI CU PENALITĂȚI

 • a) Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procent din cantitatea totală de deșeuri acceptată în stațiile de sortare - prevăzută Anexa 7 din Legea nr. 211/2011 actualizata (hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat)

Cantitatea de deșeuri reciclabile valorificate material, raportate la cantitatea de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile reciclabile colectate separat, ca parte a deșeurilor municipale, după sortarea lor în instalațiile de sortare pusă la dispoziția delegatului, sa nu fie mai mică de 75% din cantitatea acceptată la intrare.

Acest lucru presupune o procedură de acceptare a deșeurilor reciclabile colectate separate la intrarea in stație, aplicabilă deopotrivă delagatului dar si operatorului de colectare, procedura care să prevină abuzul de poziție dominant a delegatului în raport cu operatorul de colectare.

O astfel de procedură va trebuie pusă în funcține și privitor la deșeurile biodegradabile acceptate în stație.

Pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, delegatul va suporta ca penalitate contractuală contravaloarea contribuției pentru economia circulară și contravaloarea tarifului operatorului depozitului ecologic pentru cantitățile eliminate final prin depozitare care depășesc cantitățile rezultate prin aplicarea indicatorilor de performanță. In plus, daca indicatorul, calculat anual este mai mic decât 75%, pentru cantitatea de deșeuri cuprinsă între indicatorul determinat și pragul de 75% operatorul va plăti cu titlu de penalitate delegatarului contravaloarea tarifului de sortare. Evaluarea îndeplirurii/neîndeplinirii indicatorilor de performanță se va realiza anual, în baza Raportului anual depus de operator. în situația în care indicatorii de performanță nu sunt îndepliniți, autoritatea contractantă va emite factură pentru plata penalităților, factură care trebuie achitată de către operator în termen de 30 de zile de Ia emitere, sub sancțiunea de aplicare a penalităților contractuale.

 • E) Justificările privind determinarea valorii estimate a contractului, precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru entitatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează autoritatea contractantă

Valoarea anuală maximă a contractelor ce urmează a fi atribuite prin procedura de achiziție s-a stabilit pe baza rezultatelor calculelor tarifelor maximale stabilite conform Aplicației de finanțare actualizată, care conțin contribuția pentru economia circulară în limita indicatorilor de performanță pentru cantitățile de deșeuri încredințate la eliminare prin depozitare finală, raportat la cantitățile de deșeuri estimate a fi aduse conform indicatorului de performanță al operatorilor de colectare.

Astfel, valoarea anuală maximă a contractului o reprezintă suma valorii maxime rezultată din activitatea de sortare, împreuna cu suma maximă rezultată din serviciile de compostare și serviciile de transfer al deșeurilor de sticlă:

282,01 lei/t x 20.311,5 tonc/an(anul 2022) = 5.728.046,1 leizan din serviciile de sortare

130,81 lei/t x 18.600 tonezan = 2.433.066 lei/an din serviciile de compostare

137.5 lei/t x 2256.83 tone/an = 310.314,7 lei/an din serviciile de transfer ale sticlei

Valoarea anuală maximă a contractului, de atins în anul 2022, devine astfel: 8.471.426,8 lei/an, la care se adaugă TVA.

Valoarea maximă a contractului pe perioada de delegare de 30 de luni este dată de tabelul de mai jos:

ANUL:

2021

2022

2023

sortare

4,919,608.0

5,728,046.1

2,858,298.3

transfer

sticlă

266,517.1

310,314.7

309,694.1

compostare

2,433,066.0

2,433,066.0

1,216,533.0

TOTAL:

7,619,191.1

8,471,426.8

4,384,525.3

Valoarea maximă a contractului (30 luni):                 20,475,143.3

(LEI, fără TVA)

 • F) Justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situațiile prevăzute Ia art. 50 alin. (2) din Lege și, după caz, decizia de a reduce termenele în condițiile Legii;

Nu este cazul, întrucât autoritatea contractantă nu uzează de procedura prevăzută la art.50 alin.2 din Legea nr. 100/2016.

 • G) Criteriile de calificare și selecție ce urmează a fi utilizate și caracteristicile pieței căreia se adresează concesiunea.

 • a) Situația personala a candidatului sau ofertantului:

Cerința 1 - Ofertantii, tertii susținători si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situațiile prevăzute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Declarații pe propria răspundere (Formular nr. 3, Formular nr. 4, Formular nr. 5). Aceste declarații vor fi prezentate odata cu DUAE. Aceste declarații vor fi completate atat de ofertant, cat si de subcontractant si de tertul susținător declarați in oferta. Nedepunerea declarației de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informațiile aferente situației lor. DUAE trebuie prezentat si de către fiecare subcontractant//tcrt susținător declarat in oferta. Nedepunerea DUAE de către operatorii economici participanti la procedura dc atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. La prezentarea DUAE sa va atașa in mod obligatoriu, daca este cazul, Acordul De Asociere (Formular nr. 7) in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica, Acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr. 8) cu subcontractantul/sucontractanrii desemnați sv'sau ANGAJAMENT (Formular nr. 6) privind susținerea tehnica - experiența similara a ofertantului/grupului dc operatori economici.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, Ia solicitarea autoritarii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat ctc.) la momentul prezentării;

-cazierul judiciar si fiscal al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

-după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 80 alin. (5), art. 81 alin. (2) din Legea nr. 100/2016.

-alte documente edificatoare, după caz.

JUSTIFICARE CERINȚE:

Necesitatea certificării neîncadrării în situațiile de excludere a ofertanților prevăzute de art.79-81 din Legea nr. 100/2016.

Cerința 2. Ofertantii, tertii susținători si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situațiile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea 100/2016

Modalitatea de îndeplinire: Declarație pe propria răspundere (Formular nr. 2). Aceasta declarație va fi prezentata odata cu DUAE.

Aceasta declarație va fi completata atat de ofertant, ofertant asociat cat si de subcontractant si de tertul susținător (daca este cazul). Ncdepunerea declarației de către operatorii economici participant! la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) duce la respingerea ofertei ca inacceptabila.

JUSTIFICARE CERINȚE:

Necesitatea certificării neîncadrării în situațiile de conflict de competență prevăzute de art.43-44 din Legea nr. 100/2016.

 • b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

 • - certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență;

 • - autorizație de mediu.

Documentele urmează sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Terțul/terții susținători vor completă DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Se va atașa angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment Ia susținerea terțului .

Angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) se prezintă odată cu DUAE. Nedepunerea angajamentului terțului nu constituie motiv de inacceptabilitate, ci poate face obiectul unei clarificări.

Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în urmă aplicării criteriului de atribuire.

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce Ia îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiză acest lucru).

Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angajă că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de concesiune. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angajă sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

JUSTIFICARE CERINȚĂ: ~

Necesitatea prezentării de documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a ofertantului din care să rezulte faptul că acesta este o entitate care poate în mod legal să presteze serviciile care fac obiectul delegării.

 • c) Capacitatea economica si financiara
Bonitate/acces la resurse

Ofertantul trebuie sa demonstreze că, la data de începere a contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banei sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de prestare a serviciilor pentru 2 luni dc derulare a contractului de operare, in valoare de: 1.365.010 lei.

Modalitatea de îndeplinire

Demonstrarea bonitatii/acesului la resure se realizează prin completarea cerinței corespunzătoare in formularul DUAE din documentația de atribuire. Documentele solicitate pentru susținerea cerinței se prezintă numai de ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire. Scrisoare din partea băncilor/ societăți finanțatoare sau alte documente echivalente prin care ofertantul atesta ca deține accesul la o finanțare corespunzătoare pentru 2 luni de executare a contractului. Pentru demonstrarea posibilității de acces la resurse financiare necesare derulării contractului pentru primele 2 luni, ofertantul/candidatul poate utiliza, dar fara a se limita, următoarele opțiuni: resurse reale negrevate de datorii care vor fi exclusiv folosite pentru derularea contractului, linii de credit confirmate de banei, alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul.

Disponibilitatea de susținere a contractului, indiferent sub ce forma este dovedita, va trebui sa conțină denumirea contractului, suma si perioada solicitata.

JUSTIFICARE CERINȚĂ: Autoritatea contractantă, prin solicitarea de asigurare a mijloacelor financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de prestare a serviciilor pentru 2 luni de derulare a contractului dc operare, se asigură asupra faptului că operatorul economic dispune de resursele financiare necesare pentru asigurarea prestării serviciilor în regim de continuitate până la momentul încasării contravalorii prestațiilor, date fiind termenele de plată legal prevăzute pentru plata facturilor emise.

 • d) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Experiență similară.

Ofertantul trebuie sa probeze ca a prestat si dus la bun sfarsit, în ultimii 3 ani servicii similare celor fac obiectul prezentului contract a căror valoare cumulată trebuie să fie de cel puțin 8.471.426 Iei +TVA.

Demonstrarea experienței similare se realizează prin completarea cerinței corespunzătoare in formularul DUAE din documentația de atribuire. Documentele solicitate pentru susținerea cerinței se prezintă numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare ofertantul va prezenta contracte și certificate/ documente/recomandari/procese verbale de recepție parțiale' finale (datate, semnate si parafate de către beneficiar) prin care se confirma prestarea serviciilor similare si din conținutul carora sa rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si valoarea acestora, perioada în care au fost prestate serviciile similare, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

Serviciile indicate în scopul dovedirii experienței similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv prestate în perioada menționata, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzătoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), după caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si dreptul de a solicita referințe oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente.

Informații sv'sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE si prin documentația de atribuire.

Note:

In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci îndeplinirea cerinței privind experiența similara se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Operatorii economici care se bazează pe capacitățile unor terti susținători vor depune un DUAE propriu si cate un DUAE separat pentru fiecare dintre tertii susținători. Terțul susținător va prezenta si angajamentul ferm .

JUSTIFICARE CERINȚĂ:

 • - Autoritatea contractanta prin solicitarea acestei cerințe, se asigura ca operatorii economici au experiența necesara pentru prestarea serviciilor de natura celor care fac obiectul procedurii, considerând că nivelurile minime impuse dovedesc experiența necesară a operatorului economic, diminuând in acest fel riscul de neindeplinire a contractului

 • - Stabilirea unui prag minim al experienței similare are ca scop atragerea unor operatori economici care au gestionat și au dus la bun sfârșit servicii similare din punct de vedere cantitativ, un contract de valoarea apropiată valorii cantitative estimate contractului ce urmează a fi atribuit.

Capacitatea profesională:

Personalul cheie propus pentru implementarea contractului:

Poz.

Funcție

1 Cerințe

Certificări

1

1

1

Manager, responsabil cu organizarea       activitatii

contractului

1

Absolvent de facultate cu licență sau echivalent, cu      experiență prin

participarea in cel puțin un contract/proiect la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare ca manager/pozitie      similara      în

managementul             deșeurilor,

tratare/eliminare deșeuri sau colectare separata și transport separat Deșeuri sau într- o poziție echivalentă sau

Absolvent de liceu cu bacalaureat sau echivalent, cu miniumurn 5 ani in '

Certificare de absolvire curs în domeniu] Managementul deșeurilor (incluzând Deșeurile periculoase)

1

domeniul managementului deșeurilor,

| din care cel puțin un an experiența

similara in tratare/eliminare deșeuri

i sau colectare separată și transport separat Deșeuri sau intr- o poziție echivalenta

I2

1

1

- Responsabil de calitate si mediu

Va fi absolvent de facultate, cu licența sau echivalent cu instruire privind cerințele ISO 9001 si ISO 14001 si gestionarea deșeurilor (conform Legii 211/2011) si cu o experiența in domeniul protecției mediului sau a gestionarii deșeurilor sau calitate si mediu, funcția poate fi cumulata si din 2 persoane care trebuie fiecare sa îndeplinească cerințele menționate, în funcție de postul ocupat (specialist calitate, respectiv specialist mediu)

Absolvent al unui curs de Manager al Sistemelor de management de Mediu,- ' sau Monitor mediu înconjurător,       -sau

Responsabil de mediu si cu instruire privind i cerințele ISO 9001 si ISO 14001 si gestionarea deșeurilor conform Legii 211/2011

3-

_________L

Responsabil cu securitatea si sanatatea muncii

__L

1 persoana cu studii liceale (cel puțin)

Instruire în domeniul securității si sanatatii în munca        conform

legislației în domeniu, cu ' exeperienta în domeniu | SSM

1

Ofertantul este liber sa propună si alte persoane pe care le considera necesare pentru realizarea contractului.

După atribuirea contractului de prestări servicii, nicio persoana nominalizata in oferta nu va putea fi inlocuita fara acceptul scris al autoritatii contractante.

Acordul entitatii contractante pentru modificarea propusa va fi condiționat de pregătirea profesionala si calificarea persoanei propuse, care trebuie sa corespunda cerințelor pe baza cărora au fost evaluate persoanele ofertate, prin prezentarea tuturor documentelor solicitate Ia aceasta secțiune.

In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerința minimă privind capacitatea tehnica si profesionala poate fi Îndeplinita prin cumul, iar formularele si documentele solicitate vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de îndeplinire:
Ofertantul trebuie să completeze Formularul nr.12

Demonstrarea capacității profesionale se realizează prin completarea cerinței corespunzătoare in formularul DUAE din documentația de atribuire. Documentele solicitate pentru susținerea cerinței se prezintă numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

In susținerea experienței profesionale se vor prezenta următoarele documente: -Curriculum Vitae in original, semnat si datat;

- Copii ale diplomelor de studii obținute, menționate in CV;

-Oricare dintre documentele suport relevante: fisa de post, recomandări, contracte de colaborare/de prestări servicii/contracte de munca/ Revisal,

sau orice alte documente similare:

-Declarația de disponibilitate in original a persoanei de specialitate propusa pentru Îndeplinirea contractului (in cazul in care ofertantul nu are angajata acesta persoana), semnata si datata.

JUSTIFICARE CERINȚĂ:

Dată fiind complexitatea activităților contractului care urmează a fi atribuit, prin solicitarea unui minim de personal cu experiență în domeniu și deținerea calificărilor profesionale indicate, autoritatea contractantă se asigură că viitorul operator va putea asigura managementul activităților delegate, de ia organizarea activităților specifice la vânzarea deșeurilor reciclabile pe tipuri de materiale în condiții optime de calitate, va asigura condițiile de sănătate și securitate în muncă precum și respectarea cerințelor legislative privind mediu.

 • e) Subcontractare

Ofertantii vor preciza in oferta partca/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propuși.

Subcontractanții propuși sunt ținuți la respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, întocmai ca și ofertanții

Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.

în cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.

Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.

Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.

O data cu DUAE, se va prezenta si Acordul de Subcontractare . (Formularul 8).

JUSTIFICAREA CERINȚĂ:

Această cerință este introdusă pentru ca autoritatea contractantă să cunoască de la început capacitatea ofertanților de a realiza activitățile conform solicitărilor din caietul de sarcini.

 • f) Terț susținător

Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută de către o altă persoană, în conformitate cu art.76 din Legea nr. 100/2016.

Modalitate de îndeplinire:

Ofertantul va completa DUAE în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului.

Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.

Doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta autorității contractante documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.

JUSTIFICAREA CERINȚĂ:

Această cerință este introdusă pentru ca autoritatea contractantă să cunoască de la început capacitatea ofertanților de a realiza activitățile conform solicitărilor din caietul de sarcini.

 • g) Standarde de asigurare a caiitatii

Certificarea conform standardului ISO 9001 sau echivalent, a sistemului de management al caiitatii.

Modalitatea de Îndeplinire:

Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare DUAE din documentația de atribuire.

Documentele solicitate pentru susținerea cerinței se prezintă numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, după cum urmeaza: ofertantul trebuie sa faca dovada implementării unui sistem de management al caiitatii in confonnitate cu SR EN 9001 sau echivalent. Se va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează in mod concludent Îndeplinirea cerinței (de ex: proceduri/manuale de calitate, activitate procedurală, etc.), toate valabile la data prezentării acestora. în cazul în care exista asociati, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezintă partea sa de implicare in contract. Se va atașa copie lizibila după certificat sau, după caz. documentul doveditor.

în cazul în care ofertantul subcontractează o arte din contract unuia sau mai multor subcontractanți, fiecare dintre aceștia trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezintă partea sa de implicare in contract. Se va atașa copie lizibila după certificat sau, după caz, documentul doveditor.

NOTA: Certificarea respectării standardelor de asigurare a caiitatii nu poate face obiectul susținerii acordate de către o alta persoana

JUSTIFICAREA CERINȚEI:

Prin cerința solicitată autoritatea contractantă se asigă că viitorul operator înțelege și știe să aplice cerințele sistemului dc management al calității, pentru a parcurge mai ușor etapele necesare demonstrării capabilității unei organizații de a furniza în mod consecvent servicii care satisfac cerințele clientului, precum și cerințele legale și reglementările aplicabile.

Certificarea conform standardului ISO 14001 sau echivalent a sistemului de management al mediului

Modalitatea de îndeplinire:

Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare DUAE din documentația de atribuire. Documentele solicitate pentru susținerea cerinței se prezintă numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, după cum urmeaza: ofertantul trebuie sa faca dovada implementării unui sistem de management de mediu in conformitate cu SR EN 14001 sau echivalent. Se va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează in mod concludent îndeplinirea cerinței, toate valabile la data prezentării acestora.

In cazul în care exista asociati, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia. Se va atașa copie lizibila după certificat sau. după caz, documentul doveditor.

în cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor subcontractanți, fiecare dintre aceștia trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia. Se va atașa copie lizibila după certificat sau, după caz, documentul doveditor.

NOTA: Certificarea respectării standardelor de management de mediu nu poate face obiectul susținerii acordate de către o alta persoana.

JUSTIFICAREA CERINȚEI:

Prin cerința solicitată autoritatea contractantă se asigă că viitorul operator are capacitatea organizațională necesară pentru ținerea sub control a impactului proceselor organizației în ansamblu asupra mediului și permit organizațiilor să aibă o imagine clară a impactului lor asupra mediului, Ie ajută să se concentreze asupra impacturilor semnificative și să le gestioneze eficient pentru îmbunătățirea continuă a performanței ecologice, astfel încât efectele negative asupra mediului să fie stopate sau cei puțin diminuate.

H) Criteriile de atribuire și ponderile alocate acestora;

Autoritatea contractantă va atribui contractul de concesiune pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilită pe baza următoarelor criterii obiective combinate:

 • 1.  nivelul tarifelor ofertate

 • 2.  nivelul plăților actualizate efectuate de către autoritatea contractantă

 • 1.Nivelul tarifelor ofertate - Prețul ofertei

Punctaj maxim factor: 80

Pondere: 80%

Punctajul la capitolul 'PREȚUL OFERTEI ' se acordă prin însumarea punctajelor obținute pentru activitatea de (I) SORTARE, (II) COMPOSTARE și (III)TRANSFER AL STICLEI. după cum este detaliat mai jos:

 • (I)     Punctajul acordat pentru tariful de sortare al deșeurilor de plastic/metal și al celor de hârtie/carton:

Punctajul se acorda astfel:

 • a)    Pentru cel mai scăzut dintre tarifele ofertate se acorda punctajul maxim alocat acestui capitol, respectiv 40 pct.;

 • b) Pentru celelalte tarife ofertate punctajul Pl(n) se calculează proporțional, astfel:

Pl(n) = (Tarif minim ofertat / Tarif n) x punctaj maxim alocat.

Notă: in calculul tarifului de sortare, ofertanții vor avea în vedere și costul cu transferul deșeurilor valorificabile pentru care reciclatorii nu oferă servicii de transport.

Totodată, tariful de sortare va avea în vedere și costurile de încărcare ale baloților rezultați/RDF, precum și diligentele privind vânzarea în numele și pe seama Autorității contractante, simultan cu asigurarea documentației de trasabilitate a deșeurilor.

 • (II)    Punctajul acordat pentru tariful de compostare al deșeurilor biodegradabile colectate separat precum si al celor verzi din parcuri si piețe:

Punctajul se acordă astfel:

 • a) Pentru cel mai scăzut dintre tarifele ofertate se acorda punctajul maxim alocat acestui capitol, respectiv 30 pct.;

 • b) Pentru celelalte tarife ofertate punctajul P2(n) se calculează proporțional, astfel:

P2(n) = (Tarif minim ofertat / Tarif n) x punctaj maxim alocat.

 • (III) Punctajul acordat pentru tariful de transfer al deșeurilor de sticlă admise în Stația de sortare:

Punctajul se acordă astfel:

 • a) Pentru cel mai scăzut dintre tarifele ofertate se acorda punctajul maxim alocat acestui capitol, respectiv 10 pct.;

 • b) Pentru celelalte tarife ofertate punctajul P3(n) se calculează proporțional, astfel: P3(n) = (Tarif minim ofertat / Tarif n) x punctaj maxim alocat.

 • 2. Nivelul plăților actualizate efectuate de către autoritatea contractantă constă în nivelul procentului de comision suplimentar solicitat de ofertant, acordat doar pentru depășirea indicatorului de performanță de 75%, repezentând cantitatea de deșeuri care va fi valorificată material, raportată la cantitatea de deșeuri admisă în stația de sortare.

Punctaj maxim factor: 20

Pondere: 20%

Procentul solicitat de ofertant este aplicabil exclusiv veniturilor obținute de Delegatar din valorificarea materială numai a deșeurilor reciclabile rezultate din sortarea peste nivelul indicatorului de performanță de 75%.

Trimestrial, se va face o determinare a indicatorului de performanță, prin raportarea cantităților valorificate material la totalul admis în stația de sortare. Nu se vor lua în calcul deșeuri le valorificate energetic.

Dacă acest procent este mai mare de 75%, atunci veniturile obținute de Autoritate, calculate prin înmulțirea prețului mediu de valorificare (din respectivul trimestru) cu cantitatea care depășește pragul de 75%, vor fi baza de calcul a comisionului suplimentar. Acest comision suplimentar se va calcula, așadar, prin aplicarea procentului de comision al ofertantului declarat câștigător la veniturile astfel obținute de Autoritate, iar valoarea reieșită din calcul va conține TVA.

Algoritm de calcul al punctajului: Ofertarea unui comision sc va face până la nivelul maxim de 30?/o inclusiv. Un comision ofertat mai mare de 30% duce la descalificarea ofertantului.

Comisionul minim este 10%. Ofertarea sub comisionul minim nu aduce punctaj la acest factor de evaluare.

Pentru cel mai mic comision ofertat situat la / peste nivelul minim se va acorda punctajul maxim. Pentru celelalte comisioane se va acorda un punctaj propoțional, dat de formula:

P4(n) = (Comision minim ofertat / Comision n) x punctaj maxim alocat.

Punctajul final pentru fiecare oferta va fi stabilit prin însumarea punctajelor obținute pentru cei 3 4 factori de evaluare: P = PI + P2 +P3 +P4.

Dacă la stabilirea punctajelor pentru oricare din cei 4 factori de evaluare se constata oferte identice, atunci toate acestea vor fi cotate cu puntaj maxim la respectivul factor.

Oferta câștigătoare va fi cea cu punctajul cumulat cel mai mare. Dacă 2 oferte primesc același punctaj, se va lua în calcul tariful ofertat cel mai mic pentru activitatea de sortare.

 • I) Orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru entitatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează entitatea contractantă;

Nu este cazul.

J) Alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesității entității contractante
Redeventa

Conform Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa. dreptul și obligația de a fumiza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității fumizate/prestate, în schimbul unei redevențe. după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociația de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse ia dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul.

Pentru concesionarea serviciilor dc sortare nivelul redevenței este de 337.528 lei/an. iar pentru activitatea de compostare redeventa are valoarea de 476.993 lei/an

Cuantumul redevenței se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Garanția de hună execuție 9                                          9

Delegatul va constitui, pe propriul său cost și va menține în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea Delegatarului/ADI, în cuantum este de 10% din valoarea contractului.

Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din Remania sau alt stat membru sau de o societate de asigurări. Garanția de bună execuție este irevocabilă.

Garanția de Buna Execuție poate fi executată oricând de către AD1- ECO Sibiu, în limita prejudiciului creat, numai după notificarea Delegatului în acest sens, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul care a fost acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu achită prejudiciul în termenul acordat, ADL ECO Sibiu va executa Garanția de Buna Execuție, fără nici o altă notificare. In situația executării garanției de bună execuție parțial sau total. Delegatul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, conform ari. 41 din HG nr.395/2016

In cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanției de Buna Execuție, Delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanție de Bună Execuție, cu cel puțin 15 (cincisprezece) Zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a valabilității și pentru o perioada cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare. In cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Delegatul va fi obligat sa refacă Garanția de Bună Execuție sau să constituie o altă Garanție dc Bună Execuție, în termen de 15 (cincisprezece) Zile de la data executării și pentru o perioada cel puțin egala cu perioada de valabilitate a Garanției de Buna Execuție anterioare.

Garanția de Bună Execuție va fi retumată Operatorului în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesului- verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă ADI-ECO Sibiu nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

Tipul delegării

Pentru gestionarea activităților componente ale serviciului de salubrizare la nivelul județului Sibiu este recomandată gestiunea delegată.

Conform dispozițiilor Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice este '"delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile prezentei legi, fumizarea'prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate. precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea” (art. 2 lit.e).

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 29, alin. (1) din același act normativ, "gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind fumizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea ia dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme", în vederea încheierii unui asemenea contract, la nivelul autorității administrației publice locale, se parcurg următorii pași:

 • •       Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale a unei hotărâri privind stabilirea procedurii de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • •      întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor;

 • •      întocmirea și aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților întocmit în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr.82/2015 pentru aprobarea regulamentului--cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • •      întocmirea și aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de salubrizare a localităților. în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr.l 11/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • •      Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea și semnarea Contractului de Delegare a gestiunii activităților aferente serviciului, în conformitate cu legislația privind achizițiile publice (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și cu Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii).

Tipul procedurii de atribuire

Art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii prevede că entitatea contractantă poate să atribuie contractul de concesiune utilizând fie procedura de licitație deschisă, fie dialogul competitiv.

Având în vedere că procedura de dialog competitiv se aplică în cazul achizițiiior care îndeplinsc cel puțin unul dintre următoarele criterii:

 • a) necesitățile autorității contractante nu pot fi asigurate fără adaptarea soluțiilor disponibile în mod rapid pe piață;

 • b) serviciile includ soluții de proiectare sau soluții inovatoare;

 • c) contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanțe specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridică și financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea;

 • d) specificațiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificație tehnică comună sau o referință tehnică;

Considerăm că, în cazul achiziției de față, nu se aplică nici una din situațiile de mai sus. De asemenea, ținând cont de principiile promovării concurenței între operatorii economici, garantarea tratamentului egal și de asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică (art. 2 alin. 2 din Legea nr. 100/2016), autoritatea contractantă a ales ca atribuirea „Contractului de delegare a gestiunii activității de sortate si de compostare in Zona 1,2, 3 și 5 Sibiu” să se facă prin aplicarea procedurii de licitație deschisă, conform prevederilor art. 51-54 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și ale HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016.

SENECCAV: kSAVY ’ ncept SAL. /


Președinte de ședință Corina Bokor


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


9

Anexa nr.S?..la HCL nr.ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO SiSIU 550058, Sibiu, Str. General Magheru, Nr. 14, CIF. RO 25236865 web: http://www.adiecosibiu.ro, e-mail: adiecosibiu@gniail.com Telefon-Fax: 0269.436560


STUDIU DE FUNDAMENTARE

a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a Stației de sortare Cisnădie

IL'ME 2‘12'■

CUPRINS
 • 1. INTRODUCERE

 • 2. CONTEXTUL PROIECTULUI SMIS ÎN JUDEȚUL SIBIU

 • 3. SITUAȚIA ACTUALĂ

 • 4. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CARE URMEAZA A FI DELEGATE

 • 5. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MODALITĂȚILE DE GESTIUNE A SERVICIULUI

DE SALUBRIZARE

 • 6. MOTIVELE CARE JUSTIFICA DELEGAREA ACTIVITĂȚII DE OPERARE A STAȚIILOR

DE SORTARE ȘI COMPOSTARE ȘURA MICĂ ȘT A S TAȚIEI DE SORTARE CISNÂDIE

 • 6.1  Motive de ordin tehnic si instituțional

 • 6.2  Motive de mediu

 • 6.3  Motive de ordin social

 • 7. ANALIZA RISCURILOR SI REPARTIȚIA ACESTORA INTRE PĂRȚILE IMPLICATE IN

CONTRACT

 • 7.1  Informații generale

 • 7.2  Identificarea si alocarea riscurilor

 • 8. PRINCIPALELE MECANISME DE PLATĂ

 • 9. CONTRACTELE DE DELEGARE A GESTIUNII

 • 10. TARIFE MAXIME ALE ACTIVITATILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

 • 11. CONCLUZII

LISTA PRESCURTĂRI SI ABREVIERI

AA

Autoritatea de Audit

AC

Autoritatea Contractanta

ACSI

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

ADI ECO

SIBIU

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara

AM

Autoritatea de Management

APM

Agenția pentru Protecția Mediului

AT

Asistenta Tehnica

CE

Comisia Europeana

Beneficiar Consiliul Județean Sibiu

CJ

Consiliul Județean Sibiu

Contract

AT

Asistenta tehnica in sprijinul Consiliului Județean Sibiu

CS

Caiet de Sarcini (de asemenea menționat ca Dosar de Negociere sau Termeni de Referința)

DEEE

Deșeuri dc Echipamente Electrice si Electronice

ELTL

Expert Local pe Termen Lung

ELTS

Expert Local pe Termen Scurt

EPTL

Expert Principal pe Termen Lung

EPTS

Expert Principal pe Termen Scurt

FC

Fonduri de Coeziune

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regionala

FSC

Fonduri Structurale si de Coeziune

HG

Hotararc de Guvern

IFI

Instituții Financiare Internationale

MDRT     Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Ol         Organismul Intermediar

OUG      Ordonanța de Urgenta a Guvernului

PNGD Plan Național de Gestionare a Deșeurilor

PJGD      Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor

PND       Perioada de Notificare a Defectelor

POR       Program Operațional Regional

POS        Plan Operațional Sectorial

Proiect Proiectul „Sistemul Integrat de Gestionare al Deșeurilor în județul Sibiu”

PRGD     Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor

SMIDS Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Sibiu

SMIS      Sistemul Unic de Managament al Informației

SMM     Sistem de Management de Mediu

UE        Uniunea Europeana

UAT        Unitate Administrativ Teritoriala

INTRODUCERE

Studiul de fundamentare privind delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și Stației de compostare Șura Mică și a Stației de sortare Cisnădie a fost elaborat având în vedere intenția autorității contractante de a atribui în baza unui contract de concesiune de servicii gestiunea unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Sibiu, prin procedura de licitație publică deschisă.

Elaborarea Studiului de fundamentare reprezintă o obligație impusă de prevederile art.7 și 8 din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

La elaborarea prezentului studiu s-a tinut seama de:

 • •   Opțiunile tehnice, legale, instituționale și financiare privând operarea stațiilor de sortare și a stației de compostare în județul Sibiu.

 • •  Existența istalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în județul Sibiu;

 • •  Strategia si Planul de acțiune pe termen scurt al tuturor unităților administrativ teritoriale implicate din județ;

 • •  Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu.

 • 2. CONTEXTUL PROIECTULUI SMID ÎN JUDEȚUL SIBIU

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”a fost inițiat de către Consiliul Județean Sibiu în anul 2009, pentru realizarea lui hotărându-se creearea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu, Asociație formată din Județul Sibiu și alte 63 UAT-uri din județul Sibiu.

în scopul realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”, a fost semnat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Contractul de finanțare nr. 98522/25.05.2010, în valoare de 80.127.089 lei exclusiv TVA, în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritara 2.

Prin intermediul acestui proiect, au fost închise 5 depozite neconforme (Depozitul de deșeuri Agnita, Depozitul de deșeuri Avrig, Depozitul de deșeuri Cisnădie, Depozitul de deșeuri Tâlmaciu. Depozitul se deșeuri Remetea ), au fost construite 2 stații de compostare (Stația Stația de Compostare Șura Mică, Stația de Compostare Târnava) și 1 stație de sortare (Stația de Sortare Șura Mică) și au fost achiziționați diferiți recipienți pentru colectarea deșeurilor reciclabile și biodegradabile.

Conform Contractului de finanțare și a documentelor suport și în baza actelor constitutive, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu a fost mandatată de către unitățile administrativ-teritoriale membre ca, în numele și pe seama acestora, să procedeze la organizarea procedurilor de licitație publică în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 1 Sibiu și delegării prin concesiune a activității de operare a stațiilor de sortare și compostare construite prin proiectul SMID.

în urma finalizării procedurilor de achiziție publică, au fost încheiate trei contracte de delegare:

 • - în data de 17.05.2016 cu Asocierea S.C. BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L. - S.C. SCHUSTER & CO ECOLOGIC S.R.L., contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de sortare și a Stației de compostare Șura Mică și a Stației de sortare de la Cisnădie;

 • - în data de 05.08.2016 cu S.C. SOMA S.R.L., contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în zona 1 Sibiu;

 • - în data de 29.11.2016 cu Asocierea S.C. Salubris S.A. - S.C. Salubris Waste Management S.R.L. contractul de delegare prin concesiune a activității de operare a stației de compostare Târnava.

Principala responsabilitate a ADI „ECO” Sibiu o reprezintă monitorizarea activității operatorilor cărora le-a fost încredințată (direct în Zonele Phare sau prin licitație publică) gestiunea serviciului de salubrizare în vederea asigurării respectării obligațiilor asumate de către operatori, precum și a obligațiilor asumate de către Consiliul Județean Sibiu în calitate de beneficiar al contractului de finanțare.

 • 3. SITUAȚIA ACTUALĂ A ACTIVITĂȚII DE OPERARE A STAȚIILOR DE SORTARE ȘI COMPOSTARE ȘURA MICĂ ȘI A STAȚIEI DE SORTARE CISNĂDIE

Situația actuală a activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie

In anul 2015, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu. în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre a organizat licitația pentru atribuirea "Contractului de delegare prin concesiune a activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie", prin procedura de “licitație publică deschisă” - procedură la care orice operator licențiat interesat a avut dreptul de a depune oferta, potrivit art. 29 alin. (8) - (10) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

Contractul anterior menționat a fost încheiat ca urmare a accesării de către Consiliul Județean Sibiu a unor fonduri ncrambursabile prin Programul Operațional Sectorial mediu 2007-2013 (Axa 2) în vederea „implementării unui Sistem de Management Integrat a deșeurilor la nivelul județului Sibiu,,. Prin această finanțare s-a asigurat amenajarea unor facilități pentru tratarea deșeurilor și achiziția unor bunuri utilizate în gestiunea deșeurilor.

în urma procedurii de achiziție publică la data de 17.05.2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, a semnat "Contractului de delegare prin concesiune a activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie NR. 178/17.05.2016”, cu operatorul Asocierea Brantner Environment SRL.

Procedura de atribuire a contractului de concesiune de servicii a fost licitație deschisă, reglementată de OUG 34/2006 privind achizițiile publice, anunț participare publicat în SEAP nr.2716/24.09.2015. în urma semnării contractului, Asocierea Brantner Environment SRL prestează activitățile de sortare a deșeurilor reciclabile si procesarea deșeurilor biodegradabile, în vederea obținerii de compost. în baza unui tarif ofertat în cadrul procedurii.

Conform clauzelor contractuale tariful ofertat de către Asocierea Brantner Evironment SRL putea fi modificat sau ajustat potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 și în limita procentului de 2% prevăzut în aplicația de finanțare.

La data de 16.03.2017, prin adresa nr.270, înregistrată la ADI ECO Sibiu, Asocierea Brantner Environment SRL a notificat Asociația cu privire la survenirea dezechilibrului contractual reglementat de prevederile art.33 din contract, motivat de faptul că între există o diferență majoră între cantitățile estimate în documentația de atribuire și situația reală a cantităților deșeurilor reciclabile intrate și acceptate in Stațiile de Sortare Șura Mică și Cisnădie, sens în care Asocierea înregistrează pierderi financiare.

In vederea restabilirii echilibrului contractual, Asocierea a solicitat o modificare a tarifului de sortare de la 157,45 lei/tona de deșeu sortat (tarif ofertat în cadrul procedurii de licitație publică) la suma de 735 lei/tonă, adică o creștere a tarifului de aproximativ 5 ori față de tariful ofertat.

Având în vedere faptul că atât modificarea cât și ajustarea tarifului este limitată prin clauze contractuale la un procent de 2%, prin adresa nr. 469/11.05.2017 ADI ECO Sibiu a comunicat operatorului faptul că tariful solicitat depășește cu mult acest procent dc 2% prevăzut în contract, sens în care o astfel de majorare constituie o modificare substanțială a clauzelor contractuale și nu poate fi acceptată o modificare a tarifului peste prevederile expres stipulate în contract.

Mai mult decât atât, .ADI ECO Sibiu a învederat faptul că în Studiul de Fezabilitate si ulterior în Caietul de Sarcini au fost utilizați indicii de generare al deșeurilor estimați în baza HG 1470/2004, privind aprobarea strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, astfel încât a fost stipulat în mod expres în documentația de atribuire faptul că aceste măsurători au caracter pur estimativ, fără să fie validate cu măsurătorile din teren, iar prin participarea la licitație Delegatarul si-a asumat acest risc contractual.

Conform prevederilor art.6 lit.d din contractul de delegare, Delegatarul și-a asumat în mod expres faptul că, în cazul de schimbare semnificativă a echilibrului contractual, modificarea tarifului se va face, dar contribuția financiară a Asociației la acoperirea acestui risc este de maxim 2% pe an. Astfel, a fost convenit de către părți, cu putere de lege, modul în care se reașează contractul sub aspect tarifar.

Ulterior purtări acestei corespondențe, Asocierea Brantner Environment SRL, prin adresa nr.248, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercom uni tară ECO Sibiu la data de 24.08.2017, a transmis un Preaviz de încetare a contractului în baza art.33 alin.4 din contract, ca urmare a eșuării negocierii restabilirii echilibrului contractual. încetare care urma să opereze însă în temeiul prevederilor art.36 alin.l lit.h) din contract, respectiv încetare cu acordul părților, prin act adițional la contract.

In această situație ADI ECO Sibiu a convocat Adunarea Generală a Asociaților in vederea supunerii Ia vot a notificării de încetare a contractului, fără culpa părților, în baza art.36 alin.l lit.h) din contractul de delegare.

Prin hotărârea AGA nr.10 din data de 21.09.2017 a fost respinsă încetarea contractului, hotărâre care a fost comunicată si Delegatarului cu aceeași dată.

La data de 09.10.2017, Asocierea Brantner Environment prin adresa nr.300, a transmis către ADI ECO Sibiu, Preavizul de încetare a contractului, ca urmare a îndeplinirii condițiilor art.33 alin.4 din contract, urmând ca la data de 10.11.2017 (30 de zile după transmiterea preavizului) contractul să înceteze, iar Serviciul să fie în continuare prestat timp de 90 de zile, conform prevederilor cuprinse în art.33 alin.3 din Legea nr.51/2006 (cu modificările aduse prin Legea nr.225/2016).

La data de 09.11.2017, ADI ECO Sibiu a răspuns Delegatarului Asocierea Brantner, arătând că urmează a fi supus acest preaviz de încetare dezbaterii Adunării Generale a Asociaților .ADI ECO Sibiu, sens în care prin adresa nr.326/10.11.2017, Asocierea Brantner a extins termenul de preaviz până la data de 04.12.2017.

Asocierea Brantner Environment SRL a transmis prin adresa nr.l 075 din data de 04.12.2017 o Invitație de conciliere pentru data de 13.12.2017. ADI ECO Sibiu. Prin adresa nr. 1113/12.12.2017, ADI ECO Sibiu comunică Delegatului faptul că este de acord cu soluționarea pe cale amiabilă a diferendului și propune ca întâlnirea să aibă loc la sediul Asocierii din Sibiu. în urma comunicării acestei adrese, Delegatul nu înțeles să dea curs acestei noi invitații sens în care ADI ECO Sibiu a considerat că procedura de negociere nu este finalizată, fapt comunicat si prin adresa nr.l 131/12.12.2017.

La data de 19.12.2017, Adunarea Generală a Asociațiilor prin Hotărârea nr.l2 a decis respingerea încetării contractului de delegare, motivat de faptul că dezechilibrul contractual invocat de către Delegat nu a fost probat, printr-un audit financiar care să demonstreze pierderile suferite, apreciindu-se astfel că procedura de restabilire a echilibrului contractual nu a fost finalizată.

Ulterior, nu a mai fost purtată nici un fel de corespondență pe această temă cu Asocierea Brantner Environment. contractul derulându-se în continuare.

La data de 02.03.2018, prin acțiunea înregistrată la Tribunalul Sibiu, sub nr.444/85/2018, Asocierea Brantner Environment SRL în contradictoriu cu ADI ECO Sibiu, a soliciat instanței ca prin sentința ce se va pronunța să se constate faptul că Preavizul de încetare transmis de către Asocierea Brantner prin adresa nr.300/09.10.2017, Preaviz prelungit prin adresa nr.326/10.11.2017, a produs efectul încetării "Contractului de delegare prin concesiune a activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr.l78/17.05.2016”, începând cu data de 04.12.2017, în baza art.33 alin.4 din Contract.

Prin sentința civilă nr.730/15.11.2019, pronunțată în dosar nr.444/85/2018. rămasă definitivă și irevocabilă prin decizia civilă nr.82/25.01.2019, pronunțată de Curtea de Apel Alba lulia, instanța a admis acțiunea promovată de Asocierea Brantner Environment si a constat încetarea Contractului de delegare prin concesiune a activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie încheiat la data de 17.05.2016, în baza Preavizului de încetare, începând cu data de 04.12.2017, conform art.33 alin.4 din contract.

Ulterior pronunțării deciziei civile de către Curtea de Apel Alba lulia, la data de 30.01.2019, Asocierea Brantner Environment SRL prin adresa nr.61, înregistrată la ADI ECO Sibiu sub nr.66/30.01.2019, solicită Asociației depunerea diligențelor necesare în vederea predării/primirii statici de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie, pentru data de 04.02.2019 orele 10.00. Predarea efectivă a stațiilor a avut loc la data de 14.03.2019. Având în vedere situația creată, ADI ECO Sibiu, prin procedură de negociere fără plublicarea unui anunț prealabil, a procedat la atribuirea unui contract de servicii singurului operator de salubrizare care a înțeles să depună ofertă în urma cererii transmise, respectiv SC SOMA SRL. Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la desemnarea unui nou operator în baza unei proceduri competitive.

Sistemul actual de tarifare

Tariful aferent activității de sortare este facturai lunar către ADI ECO Sibiu ținând cont de cantitățile acceptate la stația de sortare.

Veniturile obținute de Delegat din vânzarea materialelor reciclabile rezultate în urma sortării și a deșeurilor de sticlă se virată în integralitate către ADI ECO Sibiu Din aceste venituri, Delegatul va putea deduce:

un procent de 30% din valoarea de vanzare a deșeurilor reciclabile valorificate materia! care depășește pragul de 550 lei/tona. Acest procent ofertat se va aplica la toate facturile de valorificare a deșeurilor cu cod de ambalaj (15) după formula: (preț tona-550 lei) x cantitatea înscrisa pe factură. In situația în care valoarea de vanzare a deșeurilor reciclabile valorificate material pe luna nu depășește pragul de 550 lei/tona, aceasta va reveni integral delegatarului.

un procent adițional de 3% aplicabil tuturor veniturilor dintr-o luna, în cazul în care indicatorul de performanță al valorificării cantităților acceptate în stația de sortare, anume acela de 75%, este depășit, în caz contrar, acest procent adițional nu se aplică.

Aplicarea procentelor este condiționată de acordul scris, prealabil, al ADI ECO Sibiu.

Tariful aferent activității de compostare este facturat lunar către Delegatar (adică către fiecare unitățile administrativ-teritorială din zona de delegare beneficiară a serviciului) ținând cont de cantitățile tratate, precum și scăzându-se veniturile obținute de Delegat din: vânzarea compostului rezultat în urma compostării prin raportare procentuală la cantitățile de deșeuri biodegradabile provenite de la fiecare UAT din Aria de delegare

Noile ingerințe legislative.

în data de 25 aprilie 2018, autoritățile române au primit o scrisoare din partea Comisiei Europene -Ares (2018) 2193346 - cu privare la procedura de pre-suspendare a plăților intermediare din Fondul de Coeziune din cadrul axei 3 pe motiv că nu a fost îndeplinită condiționalitatea ex-ante 6.2 în sectorul deșeuri, și anume adoptarea instrumentelor economice care să conducă la atingerea obiectivelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor până în anul 2020 în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Directiva 2008/98/CE. în lipsa luării unor măsuri concrete din partea autorităților române, care să dovedească îndeplinirea condiționalității ex-ante, până la data de 01 iulie 2018, Comisia Europeană a urmat să suspende plățile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare -sectorul Deșeuri, cu aplicabilitate imediată.

Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în Directiva 2008/98/CE, România trebuie să utilizeze instrumente economice și alte măsuri în scopul de a promova aplicarea ierarhiei deșeurilor care includ, printre altele, descurajarea eliminării deșeurilor prin depozitare și incinerare, schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri generată, schemele de răspundere extinsă a producătorilor.

Instrumentele economice în domeniul deșeurilor reprezintă un set de măsuri pe care autoritățile naționale trebuie să le implementeze în vederea îmbunătățirii sistemului de management al deșeurilor, începând de la colectarea separată a acestora la sursa de generare, sortarea, reciclarea și în final eliminarea. Printre cele mai utilizate instrumente economice la nivel european și internațional sunt: descurajarea eliminării a deșeurilor prin depozitare, schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri generată (principiul "plătește pentru cât arunci”), schema privind răspunderea extinsă a producătorului, schema de garanție bănească pentru retumarea ambalajelelor reutilizabile, sau alte instrumente și măsuri necesare.

Astfel la data de 19 iulie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 630 Ordonanța de Urgență nr.

74 din iulie 2018 care modifică următoarele acte normative:

 • -  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare care transpune în legislația națională prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare, modificată pentru a reflecta mai bine politicile și strategiile naționale, prin detalierea unor măsuri care să asigure atingerea obiectivelor de reciclare și valorificare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale.

 • - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare care transpune în legislația națională prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu modificările ulterioare, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje modificată pentru a fi în concordanță cu elementele de noutate aduse prin promovarea Pachetului Economiei Circulare.

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare modificată pentru a introduce contribuția pentru economia circulară și a mecanismului de aplicare a acesteia.

Totodată, prin apariția O.U.G. 74/2018 se asigură un cadru unitar de interpretare la nivel european a termenilor specifici prevăzuți în Directivele din Pachetul de Economie Circulară, care modifică Directiva 2008/98/CE și Directiva 94/62/CE, motiv pentru care au fost definite în legislația națională noțiunile de ”bio-deșeuri”, "deșeuri din construcții și desființări”, "pregătirea pentru reutilizare”, "producător de deșeuri, "reciclare”, "producător inițial de deșeuri”, "colector”, "deșeuri municipale”, "rambleiere”, "deșeuri de ambalaje", "ambalaj reutilizabil” și "ambalaj compozit".

Cu toate că în legislația în vigoare până în luna iulie 2018 au existat obligații pentru autoritățile publice locale de a asigura colectarea separată a deșeurilor municipale și de a atinge până la data de 31 decembrie 2020 un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minim 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenite din deșeurile menajere, România nu a reușit să crească rata de colectare separată a acestor categorii de deșeuri, procentul actual de reciclare fiind cu puțin peste 7%, deși România a investit în sistemele de colectare, stații de sortare, instalații de reciclare și depozite conforme pentru eliminarea deșeurilor dezvoltate în cadrul Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor, cuprinse în axa prioritară 2 din Programul Operațional Sectorial mediu 2007 - 2013, suma de 1.325.826.756 euro. O mare parte din investițiile realizate nu funcționează la parametrii proiectați datorită calității necorespunzătoare a deșeurilor care trebuie să ajungă în aceste instalații.

Pentru a crește procentul actual de reciclare a deșeurilor municipale OUG 74/2018 introduce criterii și indicatori de performanță pentru operatorii de salubrizare, stațiile de sortare și instalațiile de reciclare.

Punerea în aplicare a prevederilor OUG 74/2018 trebuie să contribuie la asigurarea unui mediu de viață mai sănătos pentru cetățeni, la scăderea costurilor pentru serviciile de salubrizare prestate populației, la creșterea procentului de reciclare a deșeurilor municipale, la punerea în valoare a proiectelor realizate prin POS Mediu 2007 - 2013, dar și a celor cuprinse în Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.

Prin transpunerea directivelor în domeniul gestionării deșeurilor în legislația națională, autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații privind regimul deșeurilor:

 • - asigură implementarea la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate de România;

 • - urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din planurile regionale și județene de gestionare a deșeurilor;

 • - elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor;

 • - hotărăsc asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor, în condițiile prevăzute de lege;

 • - asigură colectarea separată, transportul, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • - asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de desen, precum și funcționalitatea acestora;

 • - asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților;

 • - acționează pentru refacerea și protecția mediului;

 • - să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, respectiv pentru gestionarea deșeurilor altele decât acestea;

 • - să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, dar și penalități pentru nerealizarea acestor indicatori;

 • - să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor, dar și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri.

De asemenea, unitățile administrativ - teritoriale sau subdiviziunile administrativ - teritoriale ale municipiilor, vor avea:

 • - dreptul să solicite organizațiilor colective care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului;

 • - obligația să stabilească modalitatea prin care se plătesc serviciile prestate de către operatorii de salubrizare.

Totodată, se prevede faptul că pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, și fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.

De asemenea, tot cu data de 1 ianuarie 2019, se prevede faptul că, pentru reducerea cantităților de deșeuri municipale care ajung să fie eliminate prin depozitare, tarifele vor include o contribuție pentru economia circulară.

Această contribuție va fi suportată de către operatorii de salubrizare pentru cantitățile de deșeuri municipale care urmează să fie depozitate în cazul în care acestea depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță stipulați în contracte.

Prin urmare, operatorii economici responsabili sunt obligați conform celor prevăzute în cadrul actului normativ să acopere, începând cu data de 01 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare.

Având în vedere instrumentul economic «plătește pentru cât arunci» și aplicarea «răspunderii extinse a producătorului» actul normativ (O.U.G. nr. 74/2018) prevede o serie de obligații pentru:

 • • operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea re vânzări ^redistribuirii, operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere și operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje și anume:

 • - să aibă o evidență cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport:

 • - să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a ambalajelor primare retumate și care au devenit deșeuri;

 • - să asigure colectarea și reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a deșeurilor de ambalaje din comerț și din industrie pentru care sunt responsabili, fără a impune costuri suplimentare producătorului inițial de deșeuri;

 • - să acopere costurile pentru colectarea și transportul ambalajelor primare folosite provenite de la produsele ambalate destinate consumului populației și, după caz, pentru valorificarea acestora atunci când devin deșeuri;

 • - să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019. costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare.

 • • organizațiile autorizate să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și anume:

 • - să acopere întreg teritoriul național;

 • - să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului:

 • a) distinct pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale indiferent de materialul din care acestea sunt fabricate;

 • b) pentru toate cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru oricare operator economic responsabil care solicită acest lucru;

 • - să stabilească și să perceapă operatorilor economici responsabili tarife distincte pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale;

 • - să includă în contribuțiile financiare percepute operatorilor economici responsabili numai categoriile de costuri care vor fi stabilite prin ordinul referitor la procedura de autorizare, avizare anuală și de anulare a dreptului de operare a organizațiilor;

 • - să acopere, cu prioritate, în limita cantităților și tipurilor dc materiale de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, pentru valorificarea, deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare;

 • - să asigure, la solicitarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sau. după caz, unităților administrativ - teritoriale sau subdiviziunilor administrativ - teritoriale ale municipiilor, preluarea și valorificarea de către operatori economici autorizați a deșeurilor dc ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate.

 • •  asociațiile de dezvoltare intercomunitară, sau, după caz, unitățile administrativ -teritoriale/subdiviziunile administrativ - teritoriale ale municipiilor și anume:

 • - să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșcurile municipale din aceleași materiale;

 • -  să solicite organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului sumele prevăzute pentru desfășurarea campaniilor de informare și educare a publicului și să stabilească modalitatea de plată a acestora:

 • - să stabilească:

 • • modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare dc piață și

 • • modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare și transport, stocare temporară și sortare prestate de către operatorul/opcratorii de salubrizare în funcție de contravaloarea materiilor prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale.

Având în vedere cele anterior menționate, contractele trebuie adaptate pentru a implementa începând cu 1 ianuarie 2019 principiul "plătește pentru cât arunci” sub sancțiunea aplicării amenzii prevăzute ari. 61 alin. (1) lit c) din Legea 211/2011 au la bază cadrul legislativ, respectiv O.U.G. nr. 74/2018 care modifică Legea nr. 211/2011 art. 17 alin. (1) și care prevede că “autoritățile administrației locale ale unităților administrativ-teritoriale sau după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municiipilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară a acestora, au următoarele obligații:

 • a) să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale

 • b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020 un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile dc hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării.

 • c) să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) și f) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);

 • d) să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute Ia lit. b), cât și penalități pentru nerealizarea lor;

 • e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic „plătește pentru cât arunci", bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:

 • (i) volum;

 • (ii) frecvență de colectare;

 • (iii) greutate;

 • (iv) saci de colectare personalizați;

I) să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri;

 • g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. t) pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a) contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;

 • h) să includă, începând cu data de l ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

 • i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte.”

 • (2) -Producătorii au obligația să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deșeuri.

 • (3) -Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE."

Totodată, aceeași Ordonanță prevede ca în operarea Stațiilor de Sortare să fie incluse noi tinte de deviere, respectiv cantitatea de totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din caritatea totală de deșeuri acceptată la Stația de Sortare să fie de 75% .

Având în vedere aspectele legislative anterior descriese, este necesar ca documentația de licitație care include și forma contractului de delegare ce urmează a fi încheiat cu viitorul operator să respecte cerințele impuse.

 • 4.   DESCRIEREA ACT1VITATELOR CARE URMEAZA A FI DELEGATE

Activitățile compomente ale serviciului de salubrizare care urmează a fi delegate sunt:

a) Sortarea și valorificarea în numele și pe seama Delegatatului a fracțiilor valorificabile material, precum și valorificarea energetică a RDF -ului rezultat prin refuzul de banda. Activitățile de sortare include procedura de acceptare a deșeurilor reciclabile colectate separate în Stație, stocarea temporară și balotarea in vederea transportului acestora. Deșeuri le care vor face obiectul sortării sunt fracțiile de Plastic/Metal, Hârtic/Carton, în timp ce deșeurile de stical vor fi stocate temporar în vederea valorificării. Deșeurile recicalbile acceptate în Stație sunt cele colectate din zonele 1 - Sibiu, 2 - Avrig, 3 - Agnita și 5 - Săliște părți componente ale SMTD Sibiu;

b) Compostarea deșeurilor biodegradabile colectate separate din deșeurile menajere și similar, precum si a celor provenite din pițe, parcuri și grădini din zona 1- Sibiu; Procesul de compostare include procedura de acceptare în stație a fracțiilor biodegradabile și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini, pre-tratarea lor, compostarea intensivă, maturarea, stocarea, valorificarea în agricultură sau utilizarea pentru activități de rambleiere ori acoperire temporară la DEDMI Cristian/depozite de deșeuri a materialului intertizat astfel rezultat.

 • 4.1 Tipuri si cantități de deșeuri gestionate

4.1.1.Stația de sortare Șura Mică

 • 4.1.1.1 Aria deservită

Stația de sortare Șura Mică, are cu o capacitate proiectată dc 20.000 tone/an, și este destinată să asigure sortarea deșeurilor de hârtie/carton și a deșeurilor de plastic, metalice/nemetalice colectate separat din localitățile care fac parte din zona 1 Sibiu (mai puțin Cisnădie), zona 2 Avrig, zona 3 -Agnita și zona 5 Săliște, astfel:

mediul urban - municipiul Sibiu, orașele Tălmaciu. Ocna Sibiului, Avrig, Agnita, Săliște, Miercurea Sibiului ;

mediul rural - Vurpăr, Șura Mică. Rășinari, Șelimbăr, Sadu, Șura Mare, Orlat, Cristian, Boița, Râul Sadului, Gura Râului, Poplaca. Loamneș, Roșia, Slimnic, Pauca, Marpod. Nocrich. Cârța, Cârțișoara. Porumbacu de Jos, Racovița și Tumu Roșu, Bruiu, Chirpăr, Merghindeal, lacobeni. Brădeni, Altâna. Bârghiș, Jina, Tilișca, Poiana Sibiului, Apoldude Jos. Ludoș.

Populația deservită de stația de sortare Șura Mică este de circa 344.149 locuitori conform datelor statistice la nivelul anului 2019, din care:

mediul urban -241.703 locuitori;

mediul rural -102.446 locuitori

Termenul estimat pentru direcționarea fluxului de deșeuri din zonele 3 și 5 în vederea sortării la stația Șura Mică este: luna ianuarie 2021.

 • 4.1.1.2 Tipuri si cantități de deșeuri sortate

în stația de sortare de la Șura Mică se sortează atât deșeurile reciclabile colectate separat de la populație, cât și cele colectate separat de la agenți economici și instituții. în cadrul stației sunt sortate numai deșeurile de hârtie, carton, plastic și deșeurile metalice/nemetalice. Deșeurile voluminoase și deșeurile electrice și electronice vor fi sortate manual prin extragerea lor din masa de deșeuri recepționată. Deșeurile de sticlă, care se colectează separat atât în mediul urban (inclusiv din Cisnădie), cât și în mediul rural vor fi stocate temporar și apoi valorificate la operatori economici de profil.

Parametrii proiectați ai stației de sortare sunt:

Cantitate material intrat - 20.000 t/an;

Zile de funcționare - 312 zile/an;

Număr schimburi - 2 schimburi pe zi, a câte 8 ore fiecare;

*Cantități de deșeuri prognozate pe perioada contractului:

DATE ANUALE:

2019

2020

2021

2022

2023

Indicator performanță:

9.132%

11.415%

19.800%

23.100%

23.100%

ZONA 1 SIBIU -municipal SOMA(t):

82384.0

82384.0

82219.2

82054.8

81890.7

ZI

ZONA 1 SIBIU -municipal ACSTAL(t):

2027.7

2027.7

2023.7

2019.6

2015.6

ZONA 1 SIBIU -RECICLABIL -SOMA(t):

7523.3

9404.1

16279.4

18954.7

18916.7

ZONA 1 SIBIU -RECICLABIL -ACSTAL(t);

267.7

334.6

400.7

466.5

465.6

72

ZONA 2 AVRIG -municipal(t):

6204.8

6204.8

6192.4

6180.0

6167.6

ZONA 2 AVRIG-RECICLABIL(t):

819.0

1023.8

1226.1

1427.6

1424.7

Z3

ZONA 3 AGNITA- municipal (t):

3111.9

3111.9

3105.7

3099.5

3093.3

ZONA 3 AGNITA- RECICtABIL (t):

410.8

513.5

614.9

716.0

714.5

Z5

ZONA 5 SAUSTE-municipaî(t):

4362.0

436210

4353.3

4344.6

4335.9

ZONASSAUSTE-REOClABIUt):

575.8

719.7

861.9

1003.6

1001.6

Zona 1+Zona 2 intrări reciclabile(t):

8610.0

10762.5

17906.2

20848.8

20807.1

Zona 3 +Zona 5 intrări reciclabile(t):

986.6

1233.2

1476.9

1719.6

1716.1

SS1

Statia Sortare SURA MICĂ:

Capacitate de sortare proiectata (t):

20000.0

20000.0

20000.0

20000.0

20000.0

SS2

SS Cisnadie sortare {t):

SS Cisnadie capacitate de sortare proiectata:

4500.0

4500.0

4500.0

4500.0

4500.0

TOTAL capacitate 2 Statii (SS1 +SS2):

24500.0

24500.0

24500.0

24500.0

24500.0

Intrări deșeuri Zonele 1, 2 (fără sticlă):

7749.0

9686.2

16115.6

18763.9

18726.4

Intrări deșeuri Zonele l,2,3,5(fâră sticlă):

8636.9

10796.1

17444.8

20311.5

20270.9

Total transfer sticlă din instalații SS1, SS2:

959.7

1199.6

1938.3

2256.8

2252.3

Capacitate sortare - Intrări Zonele 1, 2,3,5:

15863.1

13703.9

7055.2

4188.5

4229.1

Rezerva de capacitate Sura Mică & Cisnadie:

65%

56%

29%

17%

17%

Notă; Determinarea de compoziție a deșeurilor municipale din Zonele componente ale SMID Sibiu, in curs de relizare la data prezentului material, va fi referința de calcul a cantităților colectate separat conform indicatorilor de performanță, care vor sta la baza fundamentării tarifelor;

*- Cantitățile prognozate au fost determinate după cum urmează: - pentru Zona 1; prin aplicarea indicatorilor de performanta prevăzut! de lege la procentul de deșeuri reciclabile rezultat din determinarea compoziției deșeurilor municipale efectuat în decembrie 2019;

-pentru Zonele 2,3,5 și Acstal Zona 1: prin aplicare indicatorilor de performanta prevazuti de lege la procentul de 33% din totalul cantitatilor de deșeuri municipale provenite din respectivele zone de colectare."

Sub motivația faptului că serviciul de colectare-transport și operare stație de sortare nu poate fi întrerupt, viitorul operator al stației va prelua prin proces-verbal comun de predare-primire (încheiat între vechiul operator-ADI ECO Sibiu-noul operator) eventualele cantități de deșeuri aflate în faza de stocare temporare (recepționate în vederea sortării).

 • 4.1.2 Stația de compostare Șura Mică
 • 4.1.2.1 Aria deservită

Stația de compostare Șura Mică, este proiectată la o capacitate de tratare biologică de 15.000 tone/an, și va asigura compostarea deșeurilor biodegradabile municipale colectate separat de pe teritoriul municipiului Sibiu, orașului Cisnădie si satele aparținătoare, satul Șelimbăr și satul Șura Mică. Se vor accepta la compostare și deșeuri municipale biodegradabile, în special deșeuri verzi, colectate separat din celelalte unități administrativ - teritoriale din Zona 1 Sibiu.

Populația deservită de stația de compostare Șura Mică este reprezentată de populația zonei de colectare 1 Sibiu, însumând 298.617 locuitori, conform datelor statistice la nivelul anului 2019.

Compostul rezultat va fi valorificat-vândut la operatorii economici sau persoane fizice interesate, numai cu avizul prealabil al ADI ECO Sibiu, iar rezidurile rezultate din procesul de compostare (codul de deșeuri 19 05 01, conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase) vor fi transportate tot în baza avizului prealabil ADI ECO Sibiu pe cheltuiala delegatului la depozitul conform DEDMI Tracon Cristian.

 • 4.1.2.2. Tipuri și cantități de deșeuri compostate

în stația de compostare de la Șura Mică este prevăzut a se composta următoarele categorii de deșeuri biodegradabile: deșeuri biodegradabile menajere colectate separat, deșeuri verzi din parcuri și grădini, deșeuri biodegradabile din piețe, cantine, restaurante și alte unități de alimentație publică, precum și alte tipuri de deșeuri biodegradabile similare celor menajere.

Parametrii utilizați la proiectarea stației de compostare sunt:

Cantitate material intrat - 18.600 t/an;

Fracție organică pentru compostare intensivă - 15.000 t'an;

Zile de funcționare - 312 zile/an;

Număr schimburi - 2 schimburi pc zi, a câte 8 ore fiecare;

Dimensiunea maximă a fracțiunilor-100 mm;

Capacitatea medie zilnică a zonei de compostare intensivă - 48 t/zi;

Capacitatea medie zilnică a zonei de măturare - 36 t/zi.

Cantitati de deșeuri biodegradabile estimate a fî colectate (t/an):

DATE ANUALE:

% BIO

2019

2020

2021

2022

2023

1

Indicator agregat Reciclabile/Bio (SOMA):

40%

40%

40%

60%

60%

60%

2

Indicator de colectare Recidabile SOMA:

9.132%

11.415%

19.800%

23.100%

23.100%

Indicator performanță BIO - Zona 1

SOMA:

30.868%

28.585%

40.200%

36.900%

36.900%

ZONA 1 SIBIU -ACSTAL municipal(t):

0 84%

2027.7

2027.7

2023.7

2019.6

2015.6

ZONA 1 SIBIU -SOMA municipal(t):

82334.0

82384.0

82219.2

82054.8

81890.7

Total de colectat BIO ZONA 1 ACSTAL(t):

17.0

17.0

17.0

17.0

16.9

ZI

Total de colectat BIO ZONA 1 SOMA(t):

75%

19072.7

17828.0

24789.1

22708.7

22663.2

Capacitate St. Compost Șura Mica (t):

18600.0

18600.0

18600.0

18600.0

18600.0

Deficit capacitate stație vs. intrări Zona l(t):

-489.8

755.0

-6206.1

-4125.6

-4080.2

Nota: Se face mențiunea că indicatorul de performanță al operatorului ACSTAL (anume colectare separată de 7% din totalul deșeurilor biodegradabile conținute în deșeurile municipale -12% - se va putea modifica anual prin acte adiționale)

Opțional operatorul poate organiza desfășurarea activității intr-un singur schimb, justificat, și obligatoriu cu respectarea condițiilor de operare.

Viitorul operator al stației va prelua prin proces-verbal de predare-primire eventualele cantități de deșeuri biodegradabile recepționate în stație cât și eventualele cantități de deșeuri aflate în faza de compostare intensivă și maturare, preluate de la fostul operator prin intermediul ADI ECO Sibiu.

Opțional delegatul poate prelua în vederea tratării nămol rezultat de la epurarea apelor uzate. Nămolurile sunt acceptate numai daca din buletinele de analiză/'rapoartele de încercare de laborator (acreditate) rezulta acceptabilitatea acestora la compostare fără a periclita calitatea produsului final. Decizia de recepție a nămolului de la stațiile de epurare va fi luată numai cu acceptul prealabil al ADI ECO Sibiu, delegatul fiind obligat să solicitite aviz de accept pentru fiecare cantitate programată. In situația în care ADI ECO Sibiu va aviza favorabil cantitatea de nămol programată, acesta va fi obligatoriu amestecat în proces cu deșeurile biodegradabile municipale colectate separat.

Cantitatea maximă (anuală) de nămol rezultat de la epurarea apelor uzate programată în vederea tratării o reprezintă diferența dintre capacitatea stației de compostare și cantitatea efectiv colectată separat de biodeșeuri (recepționată în vederea tratării de la operatorul de colectare-transport).

Contravaloarea serviciilor de tratare a nămolului rezultat de la epurarea apelor uzate va fi facturat la tariful corespunzător de compostare, aprobat în prealabil de ADI ECO Sibiu, direct operatorului economic care fumizeză cantitățile convenite între părți.

 • 4.1.3. Stația de sortare Cisnadie
 • 4,1.3.1 Aria deservită

Stația de sortare de la Cisnădie a fost construită în cadrul proiectului PHARE CES 2003 - RO-2003/005-551.05.03.03.01 - „Colectare selectivă a deșeurilor menajere în scopul reducerii deșeurilor nedegradabile pe raza orașului Cisnădie”.

Stația de sortare Cisnădie, are o capacitate proiectată de 4.500 tone/an și este destinată să asigure sortarea deșeurilor de hârtic/carton și a deșeurilor de plastic, metalice/nemetalice colectate separat de pe raza orașului Cisnădie.

Populația desenată de stația de sortare este populația UAT Cisnădie, respectiv 22.831 locuitori, conform datelor statistice la nivelul anului 2019.

 • 4.13.2 Tipuri si cantități de deșeuri sortate

In stația de sortare de la Cisnădie se sortează atât deșeurile reciclabile colectate separat de la populație, cât și cele colectate separat de la agenți economici și instituții. în cadrul stației sunt sortate numai deșeurile de hârtie, carton, plastic și mctalice/nemetalice. Deșeurile voluminoase și deșcurile de echipamente electrice și electronice vor fi sortate manual prin extragerea lor din masa de deșeuri recepționată.

Parametrii proiectați ai stației de sortare sunt:

Cantitate material intrat - 4.500 t'an;

Zile de funcționare - 312 zilc/an;

Număr schimburi - 1 schimb pe zi, de 8 ore;

 • 5. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MODALITĂȚILE DE GESTIUNE A
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Gestiunea serviciului de salubrizare a localităților privește organizarea, funcționarea și controlul fumizarii/prestarii acestui serviciu sau a activităților sale componente conform condițiilor stabilite de autoritatile administrației publice locale.

Gestiunea serviciului de salubrizare poate fi organizata în doua modalități, alegerea fiind făcută printr-o decizie a autoritarilor administrației publice locale:

 • 1.  Gestiune directa, realizata prin intermediul unor operatori (cu sau fara personalitate juridica) de drept public și anume compartimente organizate in structura autoritarilor administrației publice locale sau servicii subordonate, care gestionează serviciul in baza unei hotarari de dare in administrare și care iși desfașoara activitatea conform unui regulament de organizare și funcționare elaborat de către consiliul local1.

 • 2.  Gestiune delegata, definita ca o modalitate de management prin care autoritatile administrației publice locale sau după caz ADI, in numele și pe seama UAT membre, atribuie unuia sau mai multor operatori (societăți comerciale) gestiunea propriu-zisa a serviciului, respectiv administrarea și exploatarea sistemelor de salubrizare aferente acestuia, in baza unui contract de delegare a gestiunii1 2.

Noile prevederi legale din Legea nr. 51/2006, republicată si actualizată, definesc delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de utilitari publice ca acțiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori licentiati gestiunea unui serviciu sau a unei activitati componente a serviciului, a cărei responsabilitate revine respectivei unitati administrativ-teritoriale, precum și concesiunea infrastructurii aferente; delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de utilitari publice implica dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata infrastructura aferenta serviciului/activitatii delegat(e). Delegarea gestiunii poate fi făcută de asemenea de către ADI cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, in numele și pe seama unitarilor administrativ-teritoriale membre, in temeiul mandatului ce i-a fost conferit de acestea.

In ceea ce privește statutul operatorilor care pot presta serviciile in funcție de modalitatea de gestiune aleasa, aceștia sunt expres și limitativ enumerări de lege distinct pentru;

 • 1. gestiunea directa - conform art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 acești operatori pot fi: ajservicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

De asemenea autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract;

 • a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile dc utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritoriala, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul fumizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor dc utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

 • 2. gestiunea delegata - conform art. 29 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 acești operatori pot fi:

 • a) societăți reglementate de Lenea nr. 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social privat;

 • b) societăți reglementate de Lenea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social mixt.

Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice în zona teritorială de competență a unităților administrativ-teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct.

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizeazâ/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului dc delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă, în condițiile legii speciale.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata (gestiune directa sau delegata), activitățile specifice componente ale serviciului de salubrizare sunt organizate și se desfașoara pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotarare a consiliului local, consiliului județean sau a asociației de dezvoltare intercomunitara, după caz, elaborate in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C. prin ordin.

Operatorii iși pot desfășură activitatea doar in baza licenței emise dc A.N.R.S.C, prestarea serviciilor de salubrizare fara licența sau in baza unei licenței a cărei perioada de valabilitate a expirat fiind interzisa, indiferent de modalitatea de gestiunea adoptata.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 si ale Legii nr. 101/2006 responsabilitatea asigurării serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul unei localitati revine exclusiv unitatii administrativ-teritoriale. Aceasta poate decide in baza unui studiu de oportunitate daca va asigura serviciul de salubrizare prin forte proprii in modalitatea gestiunii directe sau daca va delega responsabilitatea prestării serviciului unui operator - societate comerciala cu capital public, privat sau mixt.

Prin Studiul de oportunitate avizat de (JAT-uri și aprobat în AGA AD1 ECO Sibiu, modalitatea de gestiune aleasă a fost gestiunea delegată.

 • 6. MOTIVELE CARE JUSTIFICA DELEGAREA ACTIVITĂȚII DE

  • 6.1 Motive de ordin tehnic si instituțional

Prin Proiectai SMID a fost finanțată realizarea următoarelor instalații de gestionare a deșeurilor:

 • •   Statia de sortare de la Șura Mica (zona Sibiu);

 • •   Statia de compostare de Ia Șura Mica (zona Sibiu);

 • •  Statia de compostare de la Tarnava (zona Mediaș).

Potrivit analizei instituționale din cadrul aplicației de finanțare a Proiectului SMID a fost propusa ca opțiune delegarea operării fiecărei instalații construite prin POS Mediu cate unui operator diferit.

In cadrul implementării Proiectului SMID s-au analizat, luând in calcul amplasamentul acestor instalații și corelarea lor cu proiectele și montajele instituționale existente in zonele deservite (vom avea in vedere și faptul ca și această statie de sortare de la Cisnadie va fi delegată prin licitație publica tot de către ADI ECO Sibiu), mai multe opțiuni:

Opțiunea I - delegarea operării fiecărei instalații unui operator distinct (opțiunea reținuta in analiza instituționala din aplicația de finanțare) - rezulta 3 operatori, cate unul pentru fiecare instalație POS. La aceștia se va adauga operatorul stafiei de sortare Phare de la Cisnadie, licitat tot de ADI ECO Sibiu.

Opțiunea 2 - delegarea operării instalațiilor amplasate in aceeași locație unui operator distinct - rezulta 2 operatori, unul pentru stațiile de sortare și compostare de la Șura Mica (zona 1), un altul pentru statia de compostare de la Tarnava (zona 4). La aceștia se va adauga operatorul statiei de sortare Phare de la Cisnadie, licitat tot de ADI ECO Sibiu.

Opțiunea 3 - delegarea operării instalațiilor amplasate in aceeași locație unui operator distinct - rezulta 2 operatori, unul pentru stațiile dc sortare și compostare de la Șura Mica (zona 1), un altul pentru statia de compostare de la Tarnava (zona 4). Operatorului din zona 1 de la Șura Mica i se va delega și operarea statiei de sortare Phare de la Cisnadie, licitata tot de ADI ECO Sibiu.

Opțiunea 4 - delegarea operării instalațiilor realizate prin POS și a statiei dc sortare de la Cisnadie (adica toate instalațiile a căror operare unneaza sa fie scoasa la licitație de .ADI ECO Sibiu) unui singur operator.

Opțiune

Avantaje

Dezavantaje

Opțiunea 1

cate un operator

pentru fiecare instalație

-----

Este opțiunea reținuta de aplicația de finanțare si de contractai de asociere, prin urmare nu necesita modificarea nici unui document existent;

Existenta mai multor operatori poate duce Ia intarirea concurentei si la creșterea calitatii ofertelor depuse si a calitatii serviciului.

_

Existenta mai multor operatori pe același ( amplasament (cazul stafiilor de la Sura Mica) creeaza un potențial de conflict intre aceștia si reduce posibilitățile de minimizare a cheltuielilor de operare tata de situația in care ar fi un singur operator/amplasament;

Cresc costurile si durata pe care le implica organizarea mai multor proceduri de licitație distincte si incheierca mai multor

Opțiune

Avantaje

Dezavantaje

[

contracte de către ADI ECO Sibiu;

Complica activitatea de monitorizare a executării contractelor si efectuarea plătii contravalorii serviciilor, de către ADI ECO Sibiu, proporțional cu creșterea numărului de operatori implicați

| Opțiunea 2

1 un operator pentru instalațiile de la Sura Mica, un

1 operator pentru

| scatiu de

j compostare

1 Tarnava si un

, operator pentru slatie de sortare Cisnadie

1

Rezolva problemele pe care le-ar genera existenta a doi operatori diferiți la stațiile aflate pe același amplasament (Sura Mica);

Un număr mai redus de licitații de organizat de către ADI ECO Sibiu, o monitorizare mai ușoara si un mecanism de plata mai simplu fata de Opțiunea l;

1 -   0 concurenta mai mare fata de Opțiunea 3;

1 - Permite participarea la licitația pentru statia de compostare de la Tarnava a operatorului regional din zona Mediaș

Procedura de licitație, monitorizarea si un mecanismul de plăti mai complicate decât la Opțiunea 3;

Implica modificarea opțiunii reținute de aplicația de finanțare si de contractul de asociere (acesta din urma va trebui modificat prin act adițional - oricum acest document va necesita insa modificări si sub alte aspecte).

Opțiunea 3

un operator pentru instalațiile din zona 1 (statia de sortare si statia de compostare Sura Mica si statia de sortare Cisnadie) si un operator pentru statia de compostare Tarnava

Rezolva problemele pe care le-ar genera existenta a doi operatori diferiți la stafiile aflate pe același amplasament (Sura Mica);

Cheltuieli de operare mai scăzute datorita faptului ca un operator va opera trei instalații;

Un număr mai redus de licitații de organizat de către ADI ECO Sibiu, o monitorizare mai ușoara si un mecanism de plata mai simplu fata de Opțiunea 1 si 2;

0 concurenta mai mare fata de Opțiunea 4;

Permite participarea la licitația pentru statia de compostare de la Tarnava a operatorului regional din zona Mediaș

Concurenta mai scăzută fata dc Opțiunea 2;

procedura de licitație, o monitorizare si un mecanism de plăti mai complicate decât la Opțiunea 4 si chiar fata dc Opțiunea 2 (ADI ECO Sibiu nu va convoca aceiași „asociati implicați” pentru luarea deciziilor privind stafiile din zona 1 -pentru stafiile POS „asociati implicați” sunt toate UAT din zona 1, pentru statia Phare dc la Cisnadie „asociat implicat" este doar orașul Cisnadie);

Implica modificarea opțiunii reținute de Aplicația de finanțare si de Contractul de asociere (acesta din urma va trebui modificat prin act adițional - oricum acest document va necesita insa modificări si sub alte aspecte)

Opțiunea 4

un operator pentru toate instalațiile

1

Procedura de licitație, o monitorizare si un mecanism de plăti mai simple decât Ia

Opțiunea 3;

Rezolva problemele pe care le-ar genera existenta a doi operatori diferiți la stațiile 1 aflate pe același amplasament (Sura Mica)

Implica modificarea opțiunii reținute de aplicația de finanțare si de contractul de asociere (acesta din urma va trebui modificat prin act adițional - oricum acest document va necesita insa modificări si sub alte aspecte);

împiedica participarea la licitația pentru statia de compostare de la Tarnava a operatorului regional din zona Mediaș (ar deservi si UAT (

Opțiune

Avantaje

Dezavantaje

_

din zona 1 Sibiu prin operarea stațiilor de la Sura Mica si Cisnadie, prin urmare se incalca criteriul activitatii exclusive - operatorul regional SC ECO SAL SA Mediaș trebuie sa deservească doar UAT din ADI PAHRE Mediaș)

Din analiza comparata a acestor patru opțiuni s-a ales Opțiunea 3, pe baza criteriilor de eficienta in organizarea licitațiilor, a monitorizării contractelor, a simplificării mecanismului de plăti, a rezolvării potențialelor dificultăți in coexistenta a doi operatori pc același amplasament (Șura Mica),

Aceasta analiza de opțiuni a fost inclusa in Analiza Instituționala revizuita, care a fost aprobata de către AM POS Mediu prin adresa nr. nr. 125058/05.05.2014.

Prin urmare, ADI ECO Sibiu a organizat doua proceduri de licitație pentru desemnarea operatorilor, după cum urmeaza:

 • •  Un operator pentru instalațiile din zona 1 Sibiu - stațiile de sortare și compostare POS de la Șura Mica și statia de sortare Phare de la Cisnadie;

 • •  Un operator pentru statia de compostare de la Tamava (zona 4 Mediaș).

 • 6.2 Motive de mediu

In cazul gestiunii directe, realizata prin intermediul unor operatori de drept public - compartimente organizate in structura autoritarilor adminitratici publice locale sau servicii subordonate - operatorul nou infiintat nu va avea experiența necesara prestării unui astfel de serviciu, existând riscul, mai ales la inceputul activitatii, apariției de neconformitati.

Altfel, in cazul gestiunii delegate, va fi vizata selectarea unui operator cu experiența in domeniu, criteriile de selecție ce vor fi propuse in Documentația de atribuire putând favoriza operatorii care au implementat sistemul ISO 14001 sau echivalent, ceea ce se va transpune intr-o performanta ridicata in ceea ce privește managementul mediului.

Oricum, indiferent de modul de operare ales (gestiune directa sau delegata), operatorul public sau privat va opera in limitele actelor de reglementare a activitatii emise de autoritatile de mediu competente, neputand exista derogări de la Încadrarea in limitele stabilite de acestea.

Practic, alegerea opțiunii gestiunii delegate asigura selectarea unui operator cu o mai mare experiența in domeniu, si care va putea gestiona activitatea in condițiile unui management performant al calitatii mediului.

 • 6.3 Motive de ordin social

Urmând raționamentul prezentat mai sus, din punct de vedere al protecției sanatatii populației, alegerea opțiunii gestiunii delegate este preferata deoarece asigura selectarea unui operator cu experiența in domeniu, care va aplica standarde ridicate de protecție a mediului, implicit a sanatatii populației rezidente.

Oricum, indiferent de modul de operare ales (gestiune directa sau delegata), operatorul public sau privat va opera in limitele actelor de reglementare a activitatii emise de autoritatile competente privind protecția muncii, neputand exista derogări de la încadrarea in limitele stabilite de acestea.

De asemenea, indiferent de modul de operare ales, operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor menționate, va duce la infiintarea a noi locuri de munca.

 • 7. ANALIZA RISCURILOR SI REPARTIȚIA ACESTORA INTRE PĂRȚILE IMPLICATE IN CONTRACT

  • 7.1 Informații generale

Orice proiect de investiții publice implica riscuri atat in faza se construcție cat si in faza de operare. Nu este neobișnuit ca, in cazul proiectelor complexe, sa existe diferențe intre costurile si necesarul de timp reale fața de cele estimate inițial. întârzierile si depășirile de costuri apar invariabil din riscurile neprevăzute.

Riscul poate fi definit ca fiind incertitudinea veniturilor, cheltuielilor si a planificării in timp a proiectului. Pentru a obține o estimare realista a costurilor aparute de-a lungul întregii durate de viața a unui proiect, trebuie identificate, alocate si evaluate riscurile relevante aferente proiectului.

 • 7.2 Identificarea si alocarea riscurilor

Cea mai frecvent utilizata metodologie de identificare a riscurilor este Matricea riscurilor. Aceasta este prezentata ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului in ceea ce privește cheltuielile, veniturile si planificarea acestora.

La alcătuirea Matricei riscurilor va fi utilizat drept cadru de referința Matricea preliminară pentru alocarea riscurilor.

La elaborarea matricei menționate riscurile au fost grupate pe categorii in baza ordinii cronologice a evenimentelor din cadrul proiectului pentru a se evita dubla cuantificare a aceluiași risc. De asemenea, au fost identificate si evidențiate cele mai importante riscuri, care pot avea cel mai mare impact asupra proiectului.

Matricea riscurilor realizata cuprinde următoarele categorii de riscuri:

Riscuri de construcție - care apar ca rezultat direct al activităților de constuire a instalațiilor de gestionare a deșeurilor.

Riscuri de întreținere și operare - pot aparea in fiecare an pe perioda operării. Sunt mai mari in primii 1 - 3 ani de la darea in folosința și includ și riscul majorării cheltuielor cu forța de munca fata de previziunile inițiale.

Riscuri de cerere - riscuri care influențează câștigurile reale ale proiectului prin gradul de utilizare de către populație și operatori economici a serviciului prestat de delegatar.

Alte riscuri - riscuri generale ce nu sunt legate de nicio categorie de mai sus (ex. modificarea legislației și a regulamentelor, modificări ale cursului valutar etc.)

In ceea ce privește alocarea riscurilor, au fost luate in considerare următoarele reguli:

fiecărui risc i s-a atribuit un număr unic;

fiecărui risc i s-a atribuit o denumire specifica legata de natura riscului;

pentru fiecare risc s-a stabilit daca va fi reținut de către Autoritatea contractanta, va fi alocat delegatarului sau va fi impartit intre ambele parti.

La alocarea riscurilor a fost aplicata ca regula generala aceea ca riscul trebuie suportat de către partea care il poate atenua in cea mai mare masurasi'sau care poate controla cel mai bine consecințele. Astfel, fiecare parte iși va asuma riscuri pe care va fi in măsură sa le gestioneze in vederea optimizării bancabilitatii proiectului.

Distincția dintre contractul de concesiune și contractul dc achiziție publică se realizează în funcție de distribuția riscurilor, după cum urmează: contractul priit intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primește dreptul de a exploata serviciile, preluând astfel și cea mai mare parte din riscul de operare dc natură economică, în legătură cu exploatarea serviciilor respective , este considerat a fi contract de concesiune de servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achiziție publică de servicii.

In sensul art. 6 din Legea 100/2016 riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de concesiune;

 • b) implică expunerea la fluctuațiile pieței:

e) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.

Riscul de operare poate consta în:

 • a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii;

 • b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărțit în riscul de construcție și riscul operațional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția și operarea constituie cele doua mari faze ale proiectului de concesiune;

 • c) fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă.

Nu sunt considerate riscuri toate condițiile stipulate in Documentația de atribuire, condiții ce trebuie îndeplinite de către Operator (ex. asigurarea cu personal, dotare minimala, autorizări si experiența relevanta, sisteme de management etc).

In aceasta categorie sunt cuprinse toate angajamentele asumate ca atare prin oferta de către Operator. Prin urmare toate acestea sunt responsabilități exclusive ale Operatorului pe toata durata de derulare a Contractului.

In tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate și modul de alocare a acestora.

Tabel 16: Matrice alocare riscuri asociate contractului

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

I

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTELE

I__________I

I

. 1-

I

Restricționarea accesului pe amplasamente

In urma unei acțiuni in instanța un fost sau pretins proprietar poate obține un ordin de resctricționare a accesului.

I

100%

Autoritatea contractanta va verifica legalitatea actelor privind proprietatea terenului. Autoritatea contractanta isi asuma in totalitate consecințele asociate acestui risc.

Oeratorul are dreptul la despăgubiri.

Restricții induse de folosința terenurilor învecinate

Pe durata concesiunii folosința terenurilor învecinate poate suferi modificări care pot

100%

Autoritatea contractanta se va asigura prin DUAT ca lucrările de

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

|

1

genera un impact negativ asupra proiectului.

infrastructra si planuri urbanistice si de amenajare a teritoriului care vor fi ' promovate in zona de interes nu vor aduce atingerii bunei exploatări.

1

3.

Asigurarea cu utilități - sursele de apa -exploatare neconforma

In cazul exploatării neconforme (ex.

1 supraexploatare) a sursei subterane exista riscul întreruperii alimentarii cu apa a instalațiilor de pe amplasament.

100%

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si funcționare.

1

|

4-

1

Asigurarea cu utilități - sursele de apa -degradarea calității independent de activitățile de pe amplasamente

Fara a avea nicio legătură cu activitățile desfășurate pe amplasament, calitatea apei devine improprie utilizării, parametrii de calitate suferind modificări fața de condițiile inițiale.

50%

1

50%

Rezolvarea unei asemenea situații implica asigurarea resurselor necesare fara a aduce atingerii celorlalte prevederi ale contractului (tariful).

5.

Asigurarea cu utilități - sursa de apa -degradarea calității in legătură directa cu activitățile de pe amplasamente

1

In urma operării neconforme calitatea apei devine improprie utilizării, parametrii de calitate suferind modificări fața de condițiile inițiale.

1 |

100%

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si funcționare.

In cazul in care evenimentul se produce, remedierea | situației este responsabilitatea doar a Operatorului. I

6.

Asigurarea cu utilități -gestionarea apelor uzate -exploatare neconforma

1

Efluenții amplasamentului sa nu fie conform cu cerințele din autorizații. j Exploatare neconforma datorata operării.

1 |

1

100%

I

I

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si funcționare si sa asigurare resursele financiare pentru cheltuielile operaționale.

Operatorul trebuie sa asigure un grad minim de conformitate al

Nr.


Denumirea riscului


Descrierea riscului


Autoritatea contractanta


Delegatul/

Operatorul


Managementul riscului


efiuenților din punct de vedere calitativ de 95%.

Nu poate face obiectul unei ajustări a tarifului orice investiție/cheltuiala necesara respectării condițiilor inițiale de calitate ale efiuenților.


Asigurarea cu utilități -gestionarea apelor uzate -modificarea condițiilor de calitate


Cerințe suplimentare privind calitatea efiuenților.


100%


Operatorul trebuie sa asigure resursele necesare pentru rezolvarea rapida a solicitării autorității, avand dreptul de a solicita Autorității contractante o


ajustare a tarifului.

La momentul semnării contractului de delegare


Operatorul se va


Asigurarea cu utilități - energie electrica


asigura si va certifica printr-un înscris ca puterea furnizata este suficienta operării corespunzătoare a tuturor instalațiilor.

In situația in care, pe I durata derulării


100%


contractului, Operatorul constata ca e necesara


instalarea de putere suplimentara,

aceasta se va realiza


pe contul si


cheltuiala exclusiva a Operatorului, fara a putea solicita ajustare de tarif.


In situația in care furnizorul de energie


electrica nu poate indeplini obligațiile j din contractul de


Denumirea riscului


Descrierea riscului


Managementul

Autoritatea     Delegatul/   riscului

contractanta   Operatorul

furnizare, Operatorul ' trebuie sa asigure buna desfășurare a activității pe contul si cheltuiala proprie, fara a putea solicita ajustare de tarif.

Nu poate constitui in nicio situație un motiv de recuperare de cheltuieli.


Fenomene

In cazul unor ploi torențiale poate avea loc inundarea amplasamentelor,

*•

meteo extreme -inundarea

ducând la sistarea activității. Aceasta situație

amplasamentelor

nu este determinata si

nici favorizata de operarea neconforma a instalațiilor

1

1

i


Contestarea activității de către populația rezidenta din vecinătăți


După punere in exploatare a instalațiilor poate aparea si se poate amplifica in timp nemulțumirea populației fața de influențele activităților desfășurate asupra calității vieții. Acestea pot ajunge la


Operatorul trebuie sa !

intervină asigurând toate categoriile de resurse pentru rezolvarea operativa a problemei. Intervenția poate depăși perimetrul strict a amplasamentelor daca situația o cere.

100%

Riscul este acoperit de polița de asigurare.

Operatorul este îndreptățit la recuperarea in totalitate a cheltuielilor, fiind indreptațit și la solicitarea de ajustare a tarifului. ( Ajustarea tarifului va avea in vedere acoperirea corespunzătoare a riscurilor privind acoperirea acestei categorii de risc.

50%

1

50%

Operatorul trebuie sa asigure resursele necesare efectuării studiilor si expertizelor necesare.

i

Orice măsură de control/ eliminare/


Denumirea Nr. , . riscului

I_____________________________________

1

I


Descrierea riscului

situații conflictuale si | litigii. Aceasta categorie de risc nu se refera la operarea neconforma a instalațiilor situație in care Concesionarul devine responsabil.


11.


Securitatea amplasamentelor

- furt si vandalizare


Operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor este asociata, in general, prezenței pe amplasament sau in vecinătate a colectorilor informali. O asemenea situație este inacceptabila pe amplasamente sau in vecinătatea acestora.


Autoritatea contractanta


Delegatul/

Operatorul


100%


RISCURI ASOCIATE OPERĂRII.INSTALA TIILOR DE PE AMPLASAMENTE


Cantitatea de deșeuri la


i Cantitățile lunare

cantarite la intrarea in


50%


Managementul riscului


minimizare a fenomelor contestate va fi implementata doar cu acordul prealabil al Autorității contractante.

Costurile vor fi recuperate in proporție de 50% de către Operator, putând constitui un motiv de ajustare a tarifului.

Autoritatea

I contractanta are dreptul de efectua periodic, dar cel mult 1 data/an un audit de conformitate privind modul de operare al instalațiilor.

Operatorul este in totalitate responsabil de asigurarea pazei si integrității bunurilor in limita amplasamentelor predate in operare.

Operatorul poate fi îndreptățit sa ceara recuperarea consturilor suplimentare numai daca poate demostra ca autoritățile responsabile cu gestionarea acestor situații nu si-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, fara a putea invoca o ajustare a tarifului.

I

---I


50%      | ,n situația in care

timp de 12 luni


Denumirea riscului


intrarea in

' instalați este mai mica decât cea

i planificata


Descrierea riscului


instalații sunt mai mici decât estimările pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

Scăderea cantității de deșeuri duce in mod direct la scăderea cantității de materiale valorificabile obținute, respectiv la scăderea veniturilor

13.


Cantitățile lunare cântărite la intrarea in instalație sunt mai mari decar estimările pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

I                                                                                      I

a) cantitatea de deșeuri este mai mare dar se

l Cantitatea de      incadreaza in limita

deșeuri la         capacității maxime de

intrarea in          operare a instalațiilor,

instalații este mai mare decât cea    b) cantitatea de deșeuri

planificata          depășește limita

| capacității maxime de

i operare a instalațiilor.

Creșterea cantității de deșeuri duce in mod direct la creșterea cantității de materiale valorificabile obținute, respectiv la creșterea veniturilor.

Managementul Autoritatea     Delegatul/ riscului

contractanta   Operatorul '____________________

calendaristice se inregistreza o cantitate de deșeuri mai mica cu cel puțin 15% fața de cantitatea estimata la data contractării, Operatorul este îndreptățit sa solicite aprobarea unei modificări a tarifului.

Modificarea tarifului j se va realiza obligatoriu in corelație cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea 1 deșeurilor.

______________________________________!----------------------------------------------------------------------------------1

 • a) In situația in care timp de 12 luni calendaristice se inregistreza o cantitate de deșeuri mai mare cu cel puțin 15% fața de cantitatea estimata la data contractării, I Autoritatea contractanta este îndreptățită sa solicite aprobarea

1 unei modificări a 50% tarifului.

Modificarea tarifului I se va realiza obligatoriu in corelație cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea i deșeurilor.

 • b) Autoritatea contractanta va

____, efectua o analiza

1

Nr.

Denumirea riscului

I

■r

Descrierea riscului

Alocare

Autoritatea     Delegatul/

contractanta   Operatorul

Managementul riscului

|

I

tehnico-economica pentru fundamentarea deciziei de extindere a capacității instalațiilor. Daca decizia este favorabila, investiția va fi suportata de Operator, costurile urmând a fi recuperate.

Aceasta situație poate constitui un motiv de ajustare in sens negativ a tarifului.

14.

I                                         I

Grad mare de impurificare a deșeurilor la intrarea in instalații

Corelat cu performanțele sistemului de colectare separata, gradul de impurificare a deșeurilor ia intrarea in stația de sortare/stațiile de compostare poate varia.

In cazul in care gradul de impurificare este mai mare decât cel estimat la proiectarea instalațiilor, operarea conforma a acestora devine dificila.

|

100%

__________________________________________________________________________________I

Operatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru o asemenea situație. Creșterea costurilor de operare a instalațiilor poate constitui un motiv de ajustare a tarifului.

Includerea unie proceduri de acceptare în stații a deșeurilor reciciabile și biodegradabile va impune în amonte controlul strict al separării deșeurilor

15

|

Fluctuația pieței materialelor valorificabile

Veniturile realizate din valorificarea materialelor sortate si a compostului pot fluctua corelat cu evoluția pieței si independent de performanța instalațiilor (in cazul operării conforme).

In cazul scăderii veniturilor, scăderea semnificativa a veniturilor duce la scăderea rentabilității instalațiilor.

50%

I

i

i

i

1

50%

1

Operatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru o asemenea < situație. Creșterea costurilor de operare a instalațiilor poate constitui un motiv de ajustare a tarifului, avand totuși in vedere pastrarea sustenabilitații.

___1

.. Denumirea Nr. riscului

RISCURI GENERALE


Descrierea riscului

J_________________________________________


Autoritatea     Delegatul/

contractanta Operatorul


Managementul riscului


17.


Grad redus de recuperare a contravalorii serviciilor de salubrizare, care duce la incasarea parțiala a sumelor contractate de către Operator


Gradul scăzut de incasare a contravalorii serviciilor prestate conduce la dificultăți financiare, operare neconform as i imposibilitatea derulării programului de întreținere, înlocuire si dezvoltare a activelor


100%


Operarea neconforma a instalațiilor de tratare a deșeurilor


Operatorul nu operează conform Manualului de operare si întreținere existent si conform actelor de reglementare emise de către autoritățile competente.


î Operatorul nu poate fi făcut responsabil pentru o asemenea situație, deoarece intre el si generatorii de deșeuri nu exista o relație directa. Autoritatea contracta trebuie sa asigure un echilibru intre valoarea tarifului si capacitatea de plata a beneficiarilor, asigurând astfel un grad ridicat de incasare. Operarea

I neconforma este constatata de actele de inspecție si control ale autorităților competente si de auditurile de evaluare a confirm itații efectuate de Autoritatea contractanta.

Nu vor fi luate in considerare

100% auditurile realizate pentru certificarea sistemelor de management de mediu (ISO 14001). I

Responsabilitatea si suportarea costurilor I conformării activității revine exclusiv in sarcina Operatorului. I

Nu sunt îndreptățite solicitări de rambursare a cheltuielilor realizate in vederea

1 conformării si nici


Nr.

I

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

_______________________________________________________________________________________________________|

Autoritatea contractanta

Delegatul/ Operatorul

i

I

solicitări de ajustare a tarifului pentru conformare.

18.

Creșterea costului operării

Din motive care nu depind de activitatea Operatorului (ex. inflație) costul operării creste semnificativ. Operarea conforma a instalațiilor nu mai este posibilain limita aranjamentelor financiare inițiale.

100%

Contractul trebuie sa conțină o clauza referitoare la acest aspect.

Este un motiv de ajustare a tarifului.

19.

I

I

Insolvența

Operatorului

I

Constatarea intrării in incapacitate de plata a Operatorului. Serviciul nu mai poate fi prestat.

!

50 %

50%

Documentația de licitație va fi intocmita de așa naturaincat Operatorul identificat sa fie solvabil.

In cazul in care Operatorul devine insolvabil, Contractul se va rezilia iar Autoritatea contractanta va organiza o noua licitație.

Pana la identificarea unui nou Operator se va asigura permanenta și durabilitatea serviciului prin forma de gestiune directa. I

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Aloc

Autoritatea contractanta

are

Delegatul/

Operatorul

Managementul riscului

20.

Modificarea cerințelor legale existente la momentul semnării Contractului

Modificări legislative (naționale, locale sau la nivel de bazin hidrografic), inclusiv apariția standardelor de mediu mai restrictive.Aceste modificări pot duce ia necesitatea unor investiții suplimentare fața de estimările inițiale

100%

_ Costurile de investiții suplimentare necesare vor fi suportate de către Operator, urmând a fi recuperate de la Autoritatea contractanta.

Costurile operaționale suplimentare pot constitui un motiv de solicitare de ajustare a tarifului.

21.

I

Forța majora

_________________________L

Forța majora, astfel cum este definita prin lege, împiedica realizarea contractului.

Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate.

____________________L

50%

50% ______________

Bunurile mobile si imobile vor fi asigurate in baza viitorului contract.

Fondurile acumulate atat de Autoritatea contractanta cat si de Operator pentru dezvoltare și retehnoiogizare vor fi utilizate pentru a asigura continuitatea operării.

 • 8.PRINCIPALELE MECANISME DE PLATĂ

a) Tarifarea activității de sortare:

Tarifarea activității de sortare se va face într-un raport proporțional cu activitatea prestată; pentru deșeurile de sticlă, care doar tranzitează stația, nu va exista tarif de sortare, ci, eventual, un tarif de manipulare a lor (descărcare, depozitare, încărcare).

Tarifarea fracțiilor de deșeuri ce urmază a fi sortate, respectiv plastic, metal, hârtie, carton, se poate face conform următorilor algoritmi economici:

I. Plata pentru activitatea de sortare să se efectueze prin cedarea integrală a veniturilor din valorificarea recicla bilelor către delegat (se poate impune un prag maximal dincolo de care veniturile sa fie împărțite între delegate și delegator), cu luarea în considerare a costurilor ocazionate de valorificarea energetică a unei anumite fracții sortate ;

 • II.  Plata unui tarif fix (exprimat in lei/tonă) pentru întreaga cantitate procesată în stația de

sortare;

 • III. Plata mixtă: tarif fix și un commision variabil, cu condiționări și praguri de aplicare.

Analiza comparată a sistemlor de remunerare ale activității de sortare

Tip de plată

Avantaje

Dezavantaje

1. Plata prin veniturile obținute din valorificare

Nu necesită prevederea de sume in taxa de salubrizare Nu creează risc de blocaj financiar din partea Autoritășii contractante

Nu permite beneficii exprimate in reducerea in taxă in cazul creșterii cantităților valorificate material/energetic Pune presiune pe operator prin tranferul integral al riscului de piața si de cantitate pe care acesta nu le controlează.

II. Plata prin tarif |

Sistem predictibil de plata si de dimensionare a taxei de salubrizare, direct proporțional cu cantitățile procesate

Sistem ușor de monitorizat si de controlat economic.

Nu motivează performanța in sortarea pozitivă si reducerea refuzului de bandă încurajează acceptarea la sortare a unor cantități cu grad mare de contaminare, dacă tariful este mai mare decât costul de depozitare si CEC

III.Plata Mixtă (tarif și comision)

Se creează un mecanism de cointeresare a operatorului de a reduce refuzul de bandă și de a valorifica superior fracțiile de recidabile vandabile; împarte riscul de cantități intre delegat si delegatar

Mecanism impredictibil pentru operator prin prisma riscului de piața, al cantităților valorificate si a gradului de contaminare a fracțiilor

1 ------------------------------------l

Pe baza analizei comparate de mai sus, asa cum se poate observa, se recomandă ca varianta a III a să fie cea aplicabilă.

 • b) Tarifarea activității de compostare:

Cunoscând dificultățile de valorificare ca îngrășământ a compostului rezultat (prin impuritățile conținute și prin lipsa unei certificări a calitatății care decurge din vidul legislativ), activitatea dela stația de compostare nu poate fi realiztă decât prin tarif direct proporțional cu cantitatea admisă, exprimta in lei/tonă.

Eventualele venituri obținute vor putea fi partajate de parti.

Obiectivul principal realizat astăzi prin activitatea de compostare este dirijarea proceselor de descompunere ale fracției biodegradabile din deșeurile municipale si devierea de la depozitarea finală a acesteia.

9.


CONTRACTELE DE DELEGARE A GESTIUNII
 • A. Legea nr. 51/2006 - art. 29 alin. (7) — definește astfel „Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz. în calitate de de le gat ar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa. dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociația de dezvoltare intereomunitară având ca scop serviciile de utilități publice în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Lezii nr. 554/2004. cu modificările și completările ulterioare. "

 • I. In primul rând se impune o delimitare a Contractului de delegare de alte categorii / denumiri de contracte existente in legislația română și cu care este uneori confundat, după cum a rezultat din analiza unor situații existente.

I. contracte de delegare a uestiunii - contracte de concesiune - contracte de (achiziție de) servicii Conform definiției legale și a denumirii utilizate de Legea nr. 51'2006 toate contractele prin care unitățile administrativ-teritoriale acorda operatorilor dreptul de a presta activitati de salubrizare pe teritoriul lor constituie contracte de delegare a gestiunii, iar denumirea lor conform normelor legale trebuie sa fie aceea de „contracte de delegare a gestiunii', denumire preluata de altfel și in Legea nr. 101'2006. Motivul il reprezintă faptul ca în ceea ce privește fondul, conținutul acestor contracte, normele aplicabile sunt cele din legislația serviciilor publice (Legea nr. 51/2006 ca lege generala și Legea nr. 101/2006 ca lege speciala).

Denumirile de „contracte de concesiune" sau „contracte de achiziție de servicii" provin din legislația achizițiilor publice, respectiv în baza prevederilor Leuii nr. 98/2016 și Leuii nr. 100/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, fiind preluate si in cadrul Legii nr. 51/2006, art. 29 alin. (8) si (9).

De asemenea atât Legea nr.98/2016, cu modificările și completările sale ulterioare, cât si Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevede doua tipuri de contracte privind serviciile:

1) contractul de servicii definit de art.3 lit.o din Legea nr.98/2016 ca fiind acel contract de achiziție publică de servicii - contractul de achiziție publică care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică de lucrări potrivit lit. m):

2) contractul de concesiune de servicii definit de art.5 lit.h din Legea nr. 100/2016, ca fiind contractul cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entități contractante încredințează prestarea și gestionarea de servicii, altele decât executarea de lucrări prevăzută la lit. g), unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestația pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoțit de o plată”

Distincția dintre contractul de concesiune și contractul de achiziție publică se realizează în funcție de distribuția riscurilor, după cum urmează: contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primește dreptul de a exploata serviciile, preluând astfel și cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora, este considerat a fi contract de concesiune de servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achiziție publică de servicii.

Aceasta distincție intre „contracte de servicii” și „contracte de concesiune de servicii” este utila și din punct de vedere procedural pentru a determina regulile aplicabile pentru organizarea procedurii de atribuire, respectiv:

 • •  HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Legea nr.98/2016, in cazul contractelor de servicii, respectiv

 • •  HG nr.867/2016, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 100/2016, privând concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

.Analiza riscurilor a relevat faptul că o parte semnificativă de delegare a gestiunii activitatii de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mica și a stației de sortare Cisnădie va fi considerat contract de concesiune de servicii. Pentru atribuirea contractului vor fi aplicate prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

In ceea ce privește procedura aplicabila pentru atribuirea contractelor de delegare a serviciului se vor aplica normele de procedura corespunzătoare, conform Legii nr. 100/2Ol 6.

 • B. Procedura de atribuire aleasă, precum și modalitățile speciale de atribuire a contractului de achiziție publică asociate, dacă este cazul;

Tipul procedurii de atribuire

Art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii prevede că entitatea contractantă poate să atribuie contractul de concesiune utilizând fie procedura de licitație deschisă, fie dialogul competitiv.

Având în vedere că procedura de dialog competitiv se aplică în cazul achizițiilor care îndeplinsc cel puțin unul dintre următoarele criterii:

 • a) necesitățile autorității contractante nu pot fi asigurate tară adaptarea soluțiilor disponibile în mod rapid pe piață;

 • b) serviciile includ soluții de proiectare sau soluții inovatoare;

 • c) contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanțe specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridică și financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea;

 • d) specificațiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificație tehnică comună sau o referință tehnică ;

Considerăm că, în cazul achiziției de față, nu se aplică nici una din situațiile de mai sus. De asemenea, ținând cont de principiile promovării concurenței între operatorii economici, garantarea tratamentului egal și de asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică (art. 2 alin. 2 din Legea nr. 100/2016), autoritatea contractantă a ales ca atribuirea „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie” să se facă prin aplicarea procedurii de licitație deschisă, conform prevederilor art. 51-54 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și ale HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016.

 • C. Tipul de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia

Deoarece salubrizarea localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități prin care se asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice reglementează forma viitorului contract de delegare și modalitatea de îndeplinire a acestuia.

Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în două modalități: gestiunea directă și gestiunea delegată. Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Viitorul contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport se supune modalității gestiunii delegate. Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unui operator o parte din competențele și responsabilitățile privind prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată implică punerea la dispoziția operatorului a sistemelor de utilități publice aferente sistemelor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie atribuit în urma aplicării procedurii de licitație se vor derula pe o perioadă de 30 luni.

Trebuie avut în vedere că viitorul operator va presta activitatea de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie cu infrastructura pusă parțial la dispoziție de către beneficiarul proiectului cu asigurarea continuității funcționării echipamenetelor/instalațiilor date în administrare. Având în vedere că obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii comunitare de utilitate publică, iar legea care reglementează acest domeniu este legea specială, respectiv Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, în justificarea duratei contractului de delegare a gestiunii au fost avute în vedere și prevederile art. 32 alin. (3) din actul normativ anterior menționat, respectiv durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată.

Legea permite autorităților administrației publice locale să delege gestiunea uneia sau mai multor activități componente ale serviciului, respectiv art. 14 alin. (2) din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților "gestiunea directă sau gestiunea delegate, după caz. se poate acorda pentru una ori mai multe activități prevăzute la art. 2 alin. (3)". De aceea cu ocazia încheierii contractului de delegare, atunci când este formulat obiectul acestuia, trebuie stipulat expres și în mod clar care sunt activitățile delegate dintre cele enumerate.

Prin contractul care va fi atribuit urmează să se execute în condițiile impuse activitățile operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădic în mod corespunzător prevederilor Regulamentului serviciului de salubrizare pentru Județul Sibiu și în corelare nu noile ingerințe legislative impuse de prevederile OUG nr. 74/2018 aprobată cu modificări prin Lgca nr.31/2019 astfel încât să se realizeze indicatorii de performanță și de calitate doriți de autoritatea contractantă și prevăzuți ca anexă a contractului de delegare.

 • I. Descrierea achiziției

Obiectul contractului de concesiune va include următoarele activități din cadrul serviciului de salubrizare:

 • a)     Sortarea și valorificarea în numele și pe seama Delegatalului a fracțiilor valori fi cabile material, precum și valorificarea energetică a RDF -ului rezultat prin refuzul de banda. Activitățile de sortare vor include procedura de acceptare a deșeurilor reciclabile colectate separate în Stație, stocarea temporară și balotarca in vederea transportului acestora. Deseurile care vor face obiectul sortării sunt fracțiile de Plastic/Metal, Hărție/Carton, în timp ce deseurile de stical vor fi stocate temporar în vederea valorificării. Deșeurile reciclabile acceptate în Stație sunt cele colectate din zonele 1 - Sibiu, 2 - Avrig, 3 - Agnita și 5 - Săliște, părți componente ale SM1D Sibiu;

 • b)     Compostarea deșeurilor biodegradabile colectate separate din deșeurile menajere și similar, precum si a celor provenite din pițe. parcuri și grădini din zona I- Sibiu; Procesul de compostare include procedura de acceptare în stație a fracțiilor biodegradabile și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini, pre-tratarea lor, compostarea intensivă, maturarea, stocarea, valorificarea în agricultură sau utilizarea pentru activități de rambleiere ori acoperire temporară la DEDM1 Cristian/depozite de deșeuri a materialului intertizat astfel rezultat.

Având în vedere necesitatea delegării a activităților anterior menționate, Asociația de Dezvoltare Intercom uni tară ECO Sibiu în calitate de autoritate contractantă, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociați implicați din zonele 1, 2, 3 și 5 ale județului Sibiu a decis întocmirea prezentului Studiu de Fundamentare în vederea justificării tuturor elementelor necesare derulării unei proceduri de achiziție publică și pentru a stabili oportunitatea demarării procedurii în conformitate cu prevederile legislației în domeniu, respectiv art. 9 coroborat cu art. 21 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din H.G. 867/2016.

Documentația de achiziție va fi definitivată în consecință, respectând datele din Studiul de Fundamentare și din Strategia de Contractare.

 • 2. In ceea ce privește conținutul contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice:

Conform art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006 coroborat cu prevederile H.G. nr.71/2007, toate contractele de delegare prin concesiune a gestiunii, indiferent de activitățile delegate, trebuie sa cuprindă armatoarele clauze obligatorii:

 • a) denumirea pârtilor contractante

In ceea ce privește denumirile pârtilor contractante facem armatoarele precizări:

-unitatea administrativ-teritoriala sau unitățile administrativ-teritoriale care deleaga impreuna gestiunea unor activitati componente ale serviciului de salubrizare poarta denumirea, conform legii, de „Delegatar”

 • - operatorul caruia i se deleaga gestiunea este denumit, conform legii, „Delegat”

 • - chiar in situația in care acest contract este incheiat de ADI calitatea de delegatar o au in continuare impreuna UAT membre ale acelei ADI care sunt part! la contract; ADI este doar un mandatar al acestora, care actioneaza in numele și pe seama delegatarului;

-parte la contract este intotdeauna unitatea administrativ-teritoriala, singura care are personalitate juridica conform Codului Adiministrativ.

 • b) obiectul contractelor

Obiectul contractului de concesiune va include următoarele activități din cadrul serviciului de salubrizare:

Sortarea și valorificarea în numele și pe seama Delegatatului a fracțiilor valorificabile material, precum și valorificarea energetică a RDF -ului rezultat prin refuzul de banda. Activitățile de sortare include procedura de acceptare a deșeurilor reciclabile colectate separate în Stație, stocarea temporară și balotarea in vederea transportului acestora. Deseurile care vor face obiectul sortării sunt fracțiile de Plastic/Metal, Hârtie/Carton, în timp ce deșcurile de stical vor fi stocate temporar în vederea valorificării. Deșeurile recicalbile acceptate în Stație sunt cele colectate din zonele 1 - Sibiu, 2 - Avrig, 3 - Agnita și 5 - Săliște părți componente ale SMID Sibiu;

Compostarea deșeurilor biodegradabile colectate separate din deșeurile menajere și similar, precum si a celor provenite din pite, parcuri și grădini din zona 1- Sibiu; Procesul de compostare include procedura de acceptare în stație a fracțiilor biodegradabile și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini, pre-tratarea lor, compostarea intensivă, maturarea, stocarea, valorificarea în agricultură sau utilizarea pentru activități de rambleiere ori acoperire temporară la DEDMI Cristian/depozite de deșeuri a materialului intertizat astfel rezultat.

 • c) durata contractului;

Durata contractului va fi de 30 de luni.

 • d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile;

 • e) drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului și la sistemul de utilități publice aferent, inclusiv conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;

 • f) modul de repartizare a riscurilor între părți, în cazul contractelor de concesiune;

 • g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului:

 • h) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de investiții, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanțare a acestora;

 • i) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora;

 • j) prețurile/tarifelc pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și modificare a acestora;

 • k) compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompcnsații;

 • l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor și/sau delegatarului, după caz;

 • m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul;

 • n) garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire și de executare a acesteia;

 • o) răspunderea contractuală;

 • p) forța majoră;

 • q) condițiile de revizuire a clauzelor contractuale;

 • r) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, Ia încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile realizate;

 • s) menținerea echilibrului contractual;

 • t) cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

 • u) forța de muncă;

 • v) alte clauze convenite de părți, după caz.

Exista trei categorii de bunuri care sunt folosite in executare contractului;

bunuri de retur sunt acele bunuri care la încetarea din orice cauza a contractului revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcina delegatarului, fiind bunuri de retur atat bunurile proprietatea publica sau privata a L'AT date în administrare operatorului, cat și bunurile rezultate din investițiile obligatorii prevăzute de contractul de delegare in sarcina operatorului insa acestea din urma sunt proprietatea operatorului pe durata contractului abia la încetarea contractului intrând in proprietatea UAT3,

bunuri de preluare sunt acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului in măsură in care acesta din urmaiși manifesta intenția de a prelua bunurile respective in schimbul plătii unei compensații, in condițiile legii,

bunuri proprii acele bunuri care aparțin delegatului (operatorului) și care la încetarea contractului raman proprietatea acestuia, cu excepția cazului in care părțile convin altfel

Dorim sa mai precizam ca:

- pe langa definirea celor trei categorii de bunuri contractul trebuie sa identifice, cel puțin generic, bunurile care fac parte din fiecare categorie;

este indicat ca in contract sa se stipuleze care sunt obligațiile operatorului de investiții in întreținerea și înlocuirea bunurilor de retur;

De asemenea, potrivit art. 29 alin. (13) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare (aplicabila) contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților adnrinistrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c);

 • e) indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național.

Precizam ca regulamentul serviciului si caietul de sarcini trebuie sa fie elaborate conform regulamentuhri-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 110/2007. respectiv caietului de sarcini cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 111/2007.

 • 3. In ceea ce privește modalitatea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii
  • 3.1 Regula atribuirii contractelor de deleuare prin licitație publica

Alin. (8) al art. 29 din Legea nr. 51/2006, republicată, prevede următoarele: „ Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:

 • a) contract de concesiune de servicii;

 • b) contract de achiziție publică de servicii.”

Conform prevederilor coroborate ale:

Legii nr. 51/2006

- (art. 29 alin. 9) conform careia: „procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, în baza prevederilor Le di nr. 98/2016, Leaii nr. 99/2016 și Le-aii nr. 100/2016.. respectiv:

a. licitație, publica deschisa - procedura la care orice operator licențiat interesat are dreptul de a depune oferta

b. negocierea directa - procedura prin care unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitari publice, in numele si pe seama unitarilor administrativ-teritoriale membre, negociază clauzele contractuale, inclusiv redeventa, cu unul sau mai multi operatori licentiati interesați"

In prezent ne aflăm în situația aplicării procedurii de licitație pubică deschisă.

1 0. TARIFE MAXIME ALE ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Pentru determinarea tarifelor maximale ale activităților specifice de salubrizare aferente Zonei 1, la fel ca în precedentele studii de oportunitate privitoare la delegarea operării instalațiilor de tratare, având în vedere folsirea acelorași utilaje și consumuri specifice, s-a pornit de la datele existente in Aplicația de finanțare a proiectului 'Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Sibiu , regăsite in volumul de Analiza Cost Beneficiu si modelul Microsoft Excel aferent acesteia.

Analiza Cost Beneficiu nu prezintă, însă, o împărțire a tarifelor pe fiecare din cele cinci zone ale proiectului si pe componente. Singura detaliere existentă in raport este o împărțire a costurilor de operare si întreținere in costuri fixe si costuri variabile, așa cum s-a prezentat in secțiunea 3.5 Mecanismul financiar propus in cadrul Aplicației de finanțare.

Pentru a obține o împărțire a tarifelor din zona 1 pe componente, au fost utilizate următoarele ipoteze de lucru:

 • •  Structura tarifelor pe componente ale serviciului de salubrizare (colectare, sortare, compostare, depozitare) este similara cu cea a costurilor de operare si întreținere (cu alte cuvinte, se considera ca profitul si cheltuielile financiare sunt similare pentru toate componentele);

 • •   Costurile de colectare si transport in Zona 1 Sibiu se calculează ca o pondere (cota parte) in costurile totale de colectare ale proiectului, pondere egala cu cantitatea colectata din zona 1 in total proiect. Astfel, conform Analizei Cost Beneficiu, la nivelul anului 2013 a fost prognozata pentru Zona 1 o cantitate de deșeuri municipale colectate (inclusiv asimilabile) de 91.840 tone dintr-un total la nivel de proiect de 142.445 tone. Astfel, cota parte din costurile de operare aferente colectării si transporturilor deșeurilor menajere s-a considerat a fi 66.26% din total costuri de operare. Daca se adaugă si cota de IID de 10%, ponderea devine la 59.63% din total tarif;

1 Costurile de operare pentru stațiile de sortare Cisnădie si Șura Mică sunt cele estimate in modelul Excel al Analizei Cost Beneficiu;

Costurile de operare pentru stația de compostare de la Sura Mica sunt cele estimate in modelul Excel al Analizei Cost Beneficiu.

S-a introdus un nou tarif, acela pentru transferul sticlei, dat diind faptul că niciun recidator din piață nu achită costurile cu transportul acestui tip de deșeu de ambalaj.

In cadrul Studiului de fezabilitate (capitolul 9.4), parte a Aplicației de finanțare, sunt prezentate următoarele costuri de operare si întreținere pentru activitatile serviciului de salubrizare, care reprezintă tarifele maxime ale operatorilor:

 • •  pentru activitatea de sortare - 33 Euro/tonă, fără a lua în considerare veniturile din vânzarea reciclabilelor, respectiv 2,5 Euro/tonă luând în considerare veniturile din vânzarea reciclabilelor (prețuri constante 2009), ceea ce, în prețuri curente la nivelul anului 2020 reprezintă 41.03 Euro/tonă, exclusiv TVA și fără a lua in considerare veniturile din vanzarea reciclabilelor, considerând o rata medie anuala a inflației de 2 %;

Tabel 7- Actualizarea tarifului de sortare din Studiul de fezabilitate

Anul______2009    2010    2011     2012     2OÎ3~   2014     2015     2016     2017 ~ 2018  ~ ~2QÎ9~   2020

cost/t(euro)    33.00     33.66     34.33     35.02     35.72     36.43     37.16     37.91     38.56     39.44     40.23     41.03  ,

(actualizare la o rata medie anuală a inflației de 2%)

 • •  pentru activitatea de compostare - 28.7 Euro/tonă, fără a lua in considerare veniturile din vanzarea compostului, respectiv 26.3 Euro/tona luând in considerare veniturile din vanzarea acestuia (prețuri constante 2009), ceea ce reprezintă 35,68 Euro/tonă, exclusiv TVA, fără a lua in considerare veniturile din vanzarea composului, in prețuri curente pentru anul 2020, considerând o rata medie anuala a inflației de 2 %.

Tabel 8 - Actualizarea tarifului de compostare din Studiul de Fezabilitate

Anul_______2009     2010     20H~    2012     2013     2014 ~  2015     2016     2017 ~~   2018     2019     2020

cost/t(euro)    28.70     29.27     29.86     30.46     31.07     31.69     32.32     32.97     33.63     34.30     34.99     35.68

(actualizare la o rata medie anuală a inflației de 2%)

Daca se considera un curs Euro/Lei de 4.8263 (cursul mediu martie anul 2020), costurile de operare si întreținere, in prețuri curente pentru anul 2020 conform metodei de actualizare a Studiului de fezabilitate sunt:

 • •  pentru activitatea de sortare - 198.02 Lei/tonă, fără TVA și fără a lua in considerare veniturile din vânzarea reciclabilelor;

» pentru activitatea de compostare -172.2 Lei/tonă, fără TVA și fără a lua in considerare veniturile din vânzarea compostului.

O metodă de verificare a actualizării costurilor de mai sus este cea de verificare a costurilor de operare și mentenanță prevăzute in Aplicația de finanțare la nivelul anului 2013:

Tabel 9- Costurile de O&M in anul 2013 ale instalațiilor de sortare si compost Zona 1

Euro

Total, din care

Populație

Agenți economici

0&M sortare

621.000

469,869

151,131

Cisnădie

162,000

130,469

31,531 i

Sura Mica

459,000

339,399

119,601

O&M compostare

392,000

355,321

36,679

Sura Mica

392,000

355,321

36,679

Total O&M zona 1

4,109,945

3,315,804

794,141

în prețuri curente, utilizând rata de inflație medie de 2%/an, valoarea costurilor de O&M ale instalațiilor de sortare de la Cisnadie și Șura Mică este extrasă din tabelul de mai jos:

Tabel 10- Actualizarea costurilor de O&M ale instalațiilor de sortare ale zonei 1

Anul         2013      2014     2015     2016     2017     2018     2019

Cost sortare

,    , ,e   ,      621,000   633,420   646,088   659,010   672,190   685,634   699,347

Zona 1 (Euro):

2020

713,334

indicele mediu de inflație = 2%/an

Astfel, dacă se raportează aceste costuri la totalul prognozat de deșeuri reciclabile admise in instalațiile de sortare ale Zonei 1 în anul 2020, rezultă un tarif de 59,05 euro/tonă.

Cota de IID si alte cheltuieli s-au considerat a fi egale cu 10% din totalul tarifului prevăzut in Anexa

 • 1.4 la contractul de finanțare - Planul tarifar; prin urmare, cota IID ar fi de aprox. 5,9 euro/tonă, ceea ce conduce la un cost de 53,6 euro/tona, adică in lei258,68 lei/tonă, fără TVA.

Pentru determinarea tarifului maximal, la maximul dintre cele 2 valori determinate mai sus (considerentul prudențialității în acoperirea costurilor), adică la 198.10 Lei/tonă și, respectiv 258.68 lei/tonă, se adaugă Redevența si amortizarea investiției solicitate operatorului.

Pentru conveniență, se determină redevența ca valoarea de înlocuire a echipamentelor și utilajelor instalației de la Șura Mică si 55 Cisnădie, deteminată din valoarea contabilă a acestora, prin raportare la numărul de ani în care se face amortizarea:

Tabel 11 -Inventar echipamente Stația Șura Mică

Nr. Crt

Denumire

Tip/Cod

Producato

Cantitate

. ..

Preț lei/UW

Velun-exclusiv TVA i

1 1

Sediu admii-Strat V

0.00

1

h_

Hali sortare

L 3

Garaj

[

1 4

Static pompare

Wlfo

Wlta

2

1375.00

2750.00

»

Ventilator axial

1

5

Con vector electric

1

1                          1

1 7

Static cbrinare

RPG 503

Aqua sistem dus

! 1

1900.03

I 290000 __________J

s

Pompa submersibil a ptr. put forat

Wilo

WILD

1

43468. C0

| 40453.00

Bazin vidanjat» 40mc

RS4CC00

S.C. Crlber

N«tS.R.L

P‘atra

Neamț

1

52800 00

529C0.M

|_____________________________________________1

! 10

Separator de hidrocarburi

CriberNET SH 1,5

S.C. Criter

NetiR.L

Piatra

Neamț

2

3800.30

7600.00 1

r

Cabină recepție ;i vestiar

TX 20

Tehnix

1

19630 00

19630.00 |

12

Centrala termică

Eioblok Ve 28

VAILLANT

1

3703.68

3703.68 i

13

încărcător frontal

924 H

Caterpillar

România

1

526=64.00

526554.00 |

14

Autovehicul PICX-UP

Rangar

Ford

1

126950.00

126960.00

15

Separator magnetic

MPQ11CO J

FG

IFE

2

92714.31

1354 28.42

1 «

Autobascul antă 12 t3

MAN TGL

12 2204X2 03

MAN

1

297930 00

287930 00

1

r 17

Camion cu cârlig

MAN TGS

33400 6X4

BL

MAN

1

445830. C0

445830 0C

L :s

Conteina-

l.lmc

40

1771 53

70863.00 |

19

Statle sortare 'Cabina de sortare climatizDta

Tehnix

Tehnix

’0600J.72

1

2120CS.44

J

r*

1     20

L

Container sk?pcu4 roti pivotante

4mc

C Tehnix SH .

5 1

9000 00 |

1

1

45000.00

a 1

i____________________i

Banda ariiontala sortare :l scceso’-.,

1

903584 44

1

903334.44

1 22 1

___L

Sanda elevatoare

1

1

23

nstaîațîe pJtare roti

APV-4/20

C Tehnix SRî

1

117450.03

117450.30

24

:antar

rchnimarfcet

rehnlmarkat

1 4-

53087 0C

53CS7.DO

25

’teh-t PSi

275.00

5SO.OO >

1 -

Rezervor uprataran re Fa creat

LEO mc

Metalic cu membrana PVC

S.C.

Tankrom Construct SRL

‘ i

1

150000.00 |

15000-0.00

1

27

'e’efcn nobil

JT-E 1200rr

Samsurg

i r

1

150.00 |

150.00 '

28

■esa dictat

APKC42 1/

utopressen

i

1391375.371

1391S75 37

2’ J

ren alotat

APXC42

utopresser

i

30

ofîer lectric

/ai.'lant'/iri

R150/5

VAILLANT

i

803.50 |

Roa.aa

TOT AU(lei) ,4.aS7,93S.35|

Prin urmare, pentru SS Șura Mică, valoarea de 4,657.933,35 lei, împărțită la 12 ani (perioada de amortizare contabilă), conduce la determinarea unei redevențe anuale de 388.161 lei.

La aceasta, se adaugă valoarea de 22.005 lei/an, după cum este înregistrat în evidențele contabile ale DAT Cisnădie. Astfel, valoarea totală a redeventei pentru instalațiile de sortare aferente Zonei 1 este de 410.166 lei/an, sau, prin raportare la numărul de mediu de tone procesate, valoarea de 30,38 lei/tonă.

Dacă utilizăm valoarea de 10% din costurile de O&M de mai devreme, valoarea anuală a redeventei astfel calculate este de aprox: 5euro x 4.8263 = 23.68 lei/tonă, sau 337.528 lei/an.

Având în vedere apropierea celor 2 valori determinate prin 2 metode distincte, se propune considerarea redevenței celei mai mici, date fiind investițiile prognozate a avea loc in viitoarul apropiat. Deși in contractul de delegare, valoarea redevenței se va înscrie în suma fixă, pentru calculul tarifului se va folosi valoarea de 17.48 lei/t, obținută prin raportarea sumei anuale fixe la valoarea medie a intrărilor de reciclabile în anii 2021-2023 (fără sticlă).

Cu privire la amortizarea pe perioada contractului (30 de luni) a dotărilor cu statut de bun propriu ale operatorului delegat, se consideră suma anuală de amortizat, anume 113.000 lei fără TVA, aferentă exclusiv utilajelor solicitate ( a se vedea pg 47), rezultând valoarea de recuperat a amortizării anuale prin tarif de 113.000 lei/an : 19.300to, respectiv 5,85 lei/tonă.

Astfel, prin considerarea interesului public și a performanței solicitate ofertanților, la valoarea cea mai mică reieșită din determinările costurilor de operare si mententanță, se vor adauga costurile cu redevența si cu amortizarea bunurior de retur, rezultând tariful maximal al activității de sortare, fără a considera veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile (acestea vor intra in beneficiul autorității contractante):

Tabel 12 - Calculul tarifului maximal de sortare

Calculul tarifului de sortare

LEI/tona

Cost O&M:

258.68

Redevența:

17.48

Amortizare dotări:

5.85

(valori pentru cantitatea medie de 19.300t/an)

TOTAL Lei

282,01

fără TVA/tonă:

Notă: Tariful de mai sus nu cuprinde C.E.C; în cazul în care contractul de delegare nu prevede că refuzul de bandă va fi depozitat, costul cu depozitarea si cu CEC nu vor fi adaugate acestui tarif.

Cantitatea de 19.300 t/an a fost determinată ca o medie a sortării pe durata de 30 luni a contractului, în ipoteza în care se vor procesa toate deșeurile reciclabile colectate separat din zonele 1,2,3,5. Aceasta cantitate nu cuprinde deșeurile de sticlă.

Având în vedere că tariful maximal de sortare nu ia în calcul eventualele costuri cu valorificarea energetică a refuzului de bandă, strategia de contractare va trebui să prevadă o compensare a delegatului privind costul de transport și de coincinerare a deșeurilor, dacă valorificarea energetică a acestora va fi compensată de către OIREP.

Privitor la tariful de compostare, se aplică aceeași metodologie de determinare a costurilor de operare, adică actualizarea cu rata medie a inflației a valorii costurilor de O&M de la nivelul anului 2013, după cum este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabel 13-Actualizarea costurilor de O&M ale instalațiilor de compostare ale zonei 1

Anul

2013     2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cost compostare

,    ,      392,000   399,840

Zona 1 (Euro):

indicele mediu de inflație = 2%/an

407,837

415,994

424,313

432,800

441,456

450,285

Astfel, prin raportare la totalul cantității ce urmează a fi supusă procesului de compostare, anume 18.600t/an, costurile de O&M raportate la tonă sunt de 24,21 Euro/tona.

Considerând fondul IID de 10% din această valoare, rezultă că din costurile O&M se scad 2,42 Euro/tonă, rezultând un cost de 21,79 Euro/tonă, sau, în lei, 105,17 lei/tonă.

La aceste costuri se adaugă redevența, calculată ca valoarea de amortizat a echipamentelor instalației de compostare, al căror total este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabel 14 Lista bunurilor mobile și imobile din stafia de compostare Șura Mică

Nr.

Crt

Denumire

I

Tip/Cod

Producător

Cantitate

Preț lei/UM

Valoare exclusiv TVA

Li

Sediu administrativ

1

i

10,051,699.2 1

' 2

1

Hala sortare

1

3

__

Hala maturare

1

4

Separator grăsimi

Cribnet

1

5

I______________

Garaj

1

1 6

1

Bazin vidanja bil 15 mc

_

RS 15000

S.C. Criber Net

S.R.L. Piatra Neamț

1

6500.00

6,500.0    |

7

Cabină recepție ji vestiar

S.C. Metal Built Oradea

1

19630.00

19,630.0

8

Centrala termică

Ray

Protherm

1

3703.69

1

3,703.7

9

Încărcător frontal

924 H

Caterpillar

România

1

526564.00

526,564.0

10

Autovehicul PICK-UP

Ranger

Ford

1

J

126960.00

126,960.0

11

1 Desfăcător de saci

Schiitz-O-Mat

| MSW 2-3-15

BRT

1

1034119.86

1,034,119.9

12

Separator magnetic

1 MPQ1100J-

l P

I IFE

1

1

92714.21

92,714.2

13

Banda elevatoare

I H206

1

679158.35

679,158.9

14

Tocător deșeuri

RS 40-2-5

1

1 UNTHA

1

1

1

1 15 _

Sită rotativă de separare

1 KOMPTECH-

1 Primus

luT GmbH -Austria

1

570548.38

570,548.9

1 ÎS

1 Autobasculantă 12

1 m3

MAN TGL12

220 4X2 BB

MAN

1

1

287930 00

287,930.0

17

1

Mebrana de acoperire compost

16

1530714.86

J

1 .......i

1,530,714.9

' 18

I

Mașina de infasurare/defasurare membrane

1

i

1

1 ' '

1 |___________________________________________________________________________

19

Sistem de aerare al grămezilor

1 JORDI

i

' luTGmbH-

1 Austria

1

!

20

1

Banda elevatoare H 201

Tehnix + Blue

Tech

1 1

421461.73

421,461.7 i

■ 21

1

Banda sortare H 202

1

1

22

Cabina sortare

1

1 23 |___________________

Container

4mc

SC Tehnix SRL

’ 5

9000.00

45,000.0

24

Instalație spălare roti

APV-4/20

SC Tehnix SRL

1

_

117450.00

117,450.0

25

Cantar

Tehnimarket

Tehnimarket

1

53087.00

53,087.0

26

Separator de hidrocarburi

CriberNET SH

1,5

S.C. Criber Net

S.R.L. Piatra Neamț

1

3800.00

1

3,800.0

i 27

Pichet PSI

1

2

275.00

550.0

1 28

Rezervor suprateran prefabricat 180 mc

Metalic cu membrana PVC

S.C. Tankrom Construct SRL

1 |

1

150000.00

1

150,000.0

F 29

Telefon mobil

GT-E 1200m |

Samsung

1

150.00 _

150.0

30

Ventilator axial

_____L

1

1

____________________________________________|

31

Convertor electric

_1

1

i

Westwood

1

1

_

32 1

1

I                   1

|                   |

1                                                  1

Statie (hidrofor) pompare apa

1

WiloS-

Confort- |

Vario- |

W1L0

i

2        1

2750.00

i

1

i

5,500.0

33

Statie clorinare

1

RPG 603

Aqua sistem plus

1

1

2900.00 j

2,900.0

34

|

Pompa submersibila ptr. put forat

WILO

WILO

1

40468.00

1

40,468.0 1

35

1

Pompa submersibila umezire comoost+

WILO

WILO

1

2750.00

2,750.0

I 36

i -

Pompa submersibila in basa

WILO

WILO

1

1458.80

1,458.8

Boiler electric _

Unistor

Unistor

800.00

1

800.0

1

TOTAL:

1

15,775,619^1 J

Din totalul rezultat, se scad investițiile în clădiri, rezultând o valoare de amortizat de 5,723,919.9 lei, utilizată pentru calculul redevenței.

După calculul amortizăriii anuale (prin împărțire la 12 ani), se obține valoarea de 475,993.3 lei/an, care, raportată la cantitatea procesată intr-un an, conduce la valoarea redevenței de 25,64 lei/tonă.

Tabel 15 Calculul tarifului maximal de compostare

Calculul tarifului de compostare (lei fără TVA)

LEI/tonă:

cost O & M

105,17

redeventa

25, 64

amortizare bunuri de retur

0,0

(valori la cantitatea de 18.600t/an)

TOTAL (Lei fără TVA):

130,81

Astfel, suma tuturor costurilor de mai sus, determină valoarea de 130,81 lei/tonă, ca tarif maximal al activității de compostare, fără a lua în calcul venituri din vânzarea compostului.

Tariful maxim de transfer al deșeurilor de sticlă:

Având în vedere că deșeurile de ambalaj de sticlă sunt preluate fără costuri de reciclatori, se recomandă introducerea unui tarif pentru transportul sticlei la valorificatorii finali, care, mai apoi, să fie compensat de către OIREP; în fapt, delegatul va organiza și va achita costurile de încărcare/transport ale deșeurilor de sticlă primite în stație, le va percepe Autorității contractante, care, la rândul său, le va solicita OIREP-urilor în procesul de recuperare al costului net al respectivelor deșeuri de ambalaj de sticlă.

Pentru stabilirea tarifului de transfer al sticlei, se va determina valoarea maximală a acestuia prin raportare la costurile curente ale transportatorilor rutieri.

Astfel, se consideră cererea de transport specializat cu camioane prevăzute cu containere deschise de 60mc, care pot încărca până la 20t/transport (din motive de limitare rutieră a încărcării pe osie). Se estimeazaă că numărul de km parcurși de camion până la Stația de Sortare și, mai apoi, până la reciclator să fie de circa 500km, iar prețul maxim pe km este de 5lei/km+ TVA.

Prin urmare, costul cu transportul terților al deșeurilor de sticlă este de 2500 lei: 20 tone, adică 125 lei/t. La acest cost se adaugă și cel de manipulare/ încărcare a deșeurilor din sticlă, estimat la 10% din costul de transport.

Pe cale de consecință, tariful maximal al activității de transfer al deșeurilor de sticlă este de 137,5 lei +TVA.

Notă:(l) Pentru deșeurile de sticlă nu se va percepe tarif de sortare, ci doar un tarif de transfer, ulterior valorificării acestora.

 • (2) Pentru transferui/transportul altor tipuri de deșeuri pentru care valorificatorii nu oferă servicii de transport, ofertanțîi nu vor putea solicita aplicarea acestui tarif; de aceea, aceștia își vor include eventualele costuri de acest tip în ofertă, prin tariful de sortare.

 • (3) Cu privire la facturarea activităților de tratare, se propune ca factura lunară a operatorului să conțină exclusiv cantitățile tratate (sortate ori compostate, după caz) și nu cele intrate în instalații. în plus, factura lunară va conține și costurile cu deșeuriie de sticla, determinate prin aplicarea tarifului de transfer la cantitățile efectiv valorificate de deșeuri de sticlă în perioada pentru care se aplică facturarea.

 • 11. CONCLUZII

Studiul de fundamentare a deciziei privind delegarea gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie fundamentează decizia de atribuire în urma aplicării procedurii de licitație publică deschisă privind delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie.

Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie va avea o durată determinată de 30 de luniF.

Delegarea activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie se va realiza de către ADI ECO Sibiu in numele si pe seama Consiliului Județean Sibiu si unităților administrativ-teritoriale din zonele de delegare.

Director economic
Președinte do. ședință Corina Bokor


Contrasemnează

Secretar Genera.

Dorin 11 ie NistorJudețul Sibiu

Consiliul Local ai Municipiului Sibiu


Anexa nr..^?..la HCL nr..‘^Aj?/2020


STUDIU DE OPORTUNITATE

privind

"Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie"

întocmit: Senecca & Savv Concept SRL

Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sibiu

Data: 16 IUNIE 2020

Versiune: 08

Aprobat:

Cuprins:

 • 1.  Lista cu prescurtări și abrevieri

 • 2.  Lista tabelelor

 • 3.  Introducere {scopul realizării studiului de oportunitate)

 • 4.  Infrastructura pentru gestionarea deșeurilor existentă în present

 • 5. Considerații generale privind modalitățile de gestiune a serviciului de salubrizare

 • 6. Motivele care justifica delegarea operării instalațiilor de tratare

 • 7. Situația economico-financiară actuală a serviciului de salubrizare din zona de operare 1 Sibiu

 • 8. Analiza prognozei privind fluxurile de deșeuri reciclabile si biodegradabile in zonele de operare 1,2,3,5

 • 9. Costurile privind operarea instalațiilor și tarifele maximale

 • 10. Dotări în sarcina operatorului delegat

 • 11. Analiza riscurilor si repartiția acestora intre părțile implicate in contract

 • 12. Concluzii

 • 1. LISTA CU PRESCURTĂRI Șl ABREVIERI:

AA

Autoritatea de Audit

AC

Autoritatea Contractanta

ACSI

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

ADI

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara

AM

Autoritatea de Management

APM

Agenția pentru Protecția Mediului

AT

Asistenta Tehnica

CE

Comisia Europeana

Beneficiar Consiliul Județean Sibiu

O

Consiliul Județean

Contract

AT

Asistenta tehnica si supervizarea lucarilor de construcții in sprijinul Consiliului Județean Sibiu

CS

Caiet de Sarcini (de asemenea menționat ca Dosar de Licitație sau Termeni de Referința)

DEEE

Deșeuri de Echipamente Electrice si Electronice

FC

Fonduri de Coeziune

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regionala

FSC

Fonduri Structurale si de Coeziune

HG

Hotarare de Guvern

IFI

Instituții Financiare Internationale

MDRT

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Ol

Organismul Intermediar

OUG

Ordonanța de Urgenta a Guvernului

PGD

Plan de Gestionare a Deșeurilor

PJGD

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor

PND

Perioada de Notificare a Defectelor

POR

Program Operațional Regional

POS

Plan Operațional Sectorial

Proiect

Proiectul „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor in județul Sibiu"

PRGD

Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor

SMID

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Sibiu

SMIS

Sistemul Unic de Managament al Informației

SMM

Sistem de Management de Mediu

UE

Uniunea Europeana

UAT

Unitate Administrativ Teritoriala

 • 2. Lista tabelelor.-

Tabel 1     Sistemul de colectare Zona 1

Tabel 2     Proiecte PHARE CES/ POS MEDIU - bunuri de infrastructura si UAT-uri deservite

Tabel 3     Diferente intre modalitățile de gestiune a serviciului

Tabel 4     Prognoza generării de deșeuri în perioada 2020- 2024 - Zonele 1,2,3,5

Tabel 5     Analiza opțiunilor privitoare la instalațiile de sortare din zonele 1,2,3,5

Tabel 6     Prognoza de colectare separată a fracției BIO in Zona 1

Tabel 7     Actualizarea tarifului de sortare din Studiul de fezabilitate

Tabel 8     Actualizarea tarifului de compostare din Studiul de Fezabilitate

Tabel 9     Costurile de O&M in anul 2013 ale instalațiilor de sortare si compost Zona 1

Tabel 10    Actualizarea costurilor de O&M ale instalațiilor de sortare ale zonei 1

Tabel 11 Inventar echipamente Stația Șura Mică

Tabel 12 Calculul tarifului maximal de sortare

Tabel 13 Actualizarea costurilor O&M al instalațiilor de sortare Zona 1

Tabel 14 Lista bunurilor componente ale stației de compst Șura Mică

Tabel 15 Calcul tarif maximal de compostare

Tabel 16 Matrice alocare riscuri asociate contractului

 • 3. INTRODUCERE (Scopul realizării studiului de oportunitate)

Necesitatea realizării unui studiu de oportunitate privind modalitatea delegării activităților de tratare a deșeurilor în instalațiile amplasate în Zona 1 de operare Sibiu rezidă, în primul rând, din respectarea cerințelor legale: elaborarea Studiului de fundamentare reprezintă o obligație impusă de prevederile art. 7 alin. 1 și art. 8 din Legea 100/2016 și are la bază Studiul de oportunitate privind delegarea gestionării activității de colectare și transport și operare a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale.

Elaborarea studiului de oportunitate reprezintă o obligație impusă de Legea 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice (aplicabilă in domeniul serviciilor publice, chiar dacă Legea nr. 100/2016 nu face mențiune despre acest lucru). Delegarea gestiunii serviciilor de utilităti publice, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciilor, pe baza unor (1) analize tehnico-economice si de eficientă a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate (art. 29 alin. 2 din Legea 51/2006). Art. 32 alin 2 din Legea 51/2006 prevede ca în vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice vor asigura elaborarea si vor aproba, in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru (2) fundamentarea si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii (art. 32 alin. 2 din Legea 51/2006).

în mod particular, cerințele Caietului de Sarcini care au stat la baza încheierii contractului de servicii nr. 1011/17.10.2019 cu Beneficiarul - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu (ADI ECO SIBIU ) sunt sintetizate după cum urmează:

- analiza tehnico-economică a (3) menținerii operării Stației de Sortare Săliste sau transformarea ei în statie de Transfer; fluxul de deșeuri reciclabile ar urma, în această din urmă alternativă, să fie dirijat în vederea tratării către Stația de Sortare Șura Mică;

-analiza tehnico-economică a (4) menținerii operării Stației de Sortare Cisnădie sau închiderea acesteia și transferul fluxurilor de deșeuri reciclabile către Stația de Sortare Șura Mică;

-analiza tehnico-economică a (5) menținerii în operare a Stației de Compostare Avrig sau închiderea acesteia și transferul deșeurilor biodegradabile colectate separate în Zona de operare 2 Avrig către Stația de Compostare Șura Mică.

Totdată, conform ofertei Consultantului, s-a preconizat realizarea unui audit de performanță a Stațiilor de Sortare Șura Mică, Săliște, Cisnădie, precum și a celor de compostare de la Șura Mică și Avrig, avand ca scop, pe de o parte, verificarea practică a cantităților procesate raportat la noile cerințe legale (impuse de OUG 74/2018), dar și stabilirea unor eventuale investiții care să crească randamentul și/ sau capacitatea acestor instalații.

Astfel, materialul de față trebuie să prezinte și o analiză de oportunitate a alternativelor de operare, prin transferul deșeurilor reciclabile și organice, din cauza necesității de scoatere din funcțiune a unor instalații de tratare care sunt depășite prin prisma uzurii și a tehnologiei vechi.

In concluzie, prezentul material trebuie să identifice din punct de vedere tehnico- economic soluțiile optime de adaptare la legislație, la indicatorii de performanță ai sistemului de Salubrizare și la echipamentele puse la dispoziție, a modului cum vor fi delegate activitățile de tratare a deșeurilor din Zona 1 de operare a SMID Sibiu; pornind de la acest studiu, se vor putea întocmi documentațiile de delegare a operării instalațiilor de tratare a deșeurilor supuse analizei.

La elaborarea prezentului raport s-a ținut seama de:

 • •  Raportul de audit al performanței privind opțiunile tehnice, cerințele legale, instituționale si financiare privind operarea instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale;

 • •  Raportul de analiza instituționala privind integrarea contractelor existente in Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor in Județului Sibiu predat in data de 15 august 2011, revizuit in februarie 2014.

 • •  Planul Județean de Gestionarea Deșeurilor -draft 04;

 • •  Informații scrise, alte documente cu incidență asupra operării transmise de către unitățtile administrativ teritoriale și ADI ECO Sibiu;

 • •  Informații obținute in cadrul întâlnirilor cu reprezentanții ADI ECO Sibiu.

 • 4. INFRASTRUCTURA PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR EXISTENTĂ ÎN PREZENT

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu privește cinci zone de colectare și parțial de tratare a deșeurilor, după cum este ilustrat in figura de mai jos:

Figura 1 - Zonele de colectare din județul Sibiu

în prezent, există in județul Sibiu o serie de bunuri care compun infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, realizate cu finanțare prin Proiecte Phare sau cu finanțare din alte surse, care sunt integrate in Proiectul POS Mediu, fara ca prin aceasta sa se aduca vreo modificare regimului de proprietate al acestor bunuri. Singurele modificări care sunt operate privesc aria de deservire a acestor bunuri care este extinsă pentru a se realiza corelarea cu zonarea din cadrul Proiectului SMID.

De asemenea, conform Aplicației de finanțare din Proiectul POS și conform Contractului de Asociere semnat de toate UAT membre ale ADI ECO Sibiu, s-a decis ca depozitul conform din comuna Cristian, operat de S.C. TRACON S.R.L. sa devină depozit județean, fiind integrat in Proiectul SMID (cu precizarea ca depozitul a fost pus la dispoziția Proiectului SMID, dar fara integrarea in Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor ca proprietate a Județului, regimul juridic de proprietate al depozitului nefiind modificat in vreun mod prin aceasta punere ia dispoziție) și sa deservească toate UAT din județ membre ale ADI ECO Sibiu. In acest sens a fost încheiat Actul Adițional la Contractul de asociere in participatiune din 19.02.2002, intre comuna Cristian și operatorul S.C. TRACON S.R.L., care a devenit „Contractul de delegare a gestiunii activitatii de înființare a depozitului de deșeuri Rampa Ecologica de Deșeuri Cristian si administrare a acesteia" care răspunde următoarelor obiective:

 • a)  obligația conformării/adaptării Contractului la prevederile imperative ale legislației in vigoare;

 • b) punerea depozitului la dispoziția Proiectului SMID, astfel incat acesta sa deservească intreg județul Sibiu, respectiv toate UAT membre ale ADI ECO Sibiu, (nefiind prevăzut a se construi prin Proiectul SMID vreun alt depozit in județul Sibiu), posibilitatea ca depozitul sa deservească și alte localitati fiind, de altfel, expres mentionatain contractul inițial dintre parti;

 • c)  obligația operatorului depozitului de a nu primi la depozitare decât deșeuri produse pe raza județului Sibiu, fiindu-i interzis sa primească la depozit alte deșeuri decât cele provenind de la UAT membre ale ADI ECO Sibiu, pe baza contractelor de depozitare încheiate cu operatorii de salubrizare care opereazain județul Sibiu;

 • d) monitorizarea executării acestui contract de către ADI ECO Sibiu, precum și exercitarea drepturilor și obligațiilor delegatarului (comuna Cristian), prin intermediul ADI ECO Sibiu, in baza mandatului acordat.

Cu privire la infrastructura de colectare a deșeurilor municipale, au fost realizate investiții atât prin Programul POS MEDIU 2007-2014, cât și de către operatorul de colectare, astfel ăncât la data prezentului Studiu, colectarea selectivă se realizează pe următoarele fracții:

a) In mediul urban si periurban (Mun.Sibiu, Oraș Cisnădie, sat Șura Mică, sat Șelimbăr):

 • I)     Sistem din poartă în poartă:
 • •   Deșeuri reciclabile de plastic/metal;

 • •  Deșeuri biodegradabile;

 • •  Deșeuri reziduale;

Deșeurile de hartie/carton si cele de sticlă generate de locuințele individuale sunt colectate în puncte publice in containere distincte.

 • II)     Platforme publice:
 • •  Deșeuri reciclabile de plastic/metal

 • •  Deșeuri reciclabile de hârtie/carton

 • •   Deșeuri reciclabile de sticlă

 • •  Deșeuri biodegradabile

 • •  Deșeuri reziduale

JZSENECCA

în plus, mun Sibiu a implementat începând cu anul 2019 colectarea separate din poartă în poartă a deșeurilor reciclabile de hârtie/carton.

b) în mediul rural si orașele Ocna Sibiului si Tălmaciu:

I) Sistem din poartă în poartă:
 • •   Deșeuri reziduale

 • •  Deșeuri reciclabile plastic/metal

II) Platforme comunale pt deșeuri reciclabile:
 • •  Plastic/metal

 • •  Hârtie/carton

 • •  Sticlă

Aproximativ 60% din locuințele individuale din mediul rural au fost dotate cu unități de compostare individual de 2201.

Tabel 1- Sistemul de colectare Zona 1

ZONA 1 SMID SIBIU: Configurația infrastructurii de colectare la utilizatorii casnici

Rezidual |Biodegradabil| hartie/cartori j plastic/metal | sticla

Mun.

Sibiu

A.l Platforme publice:

da

da

da

da

da

A.2.Condominii

da

da

da

da

nu

A.3. Locuințe unifamiliale

da

da

da

da

nu

Aria perlurbana Sibiu

Oraș

Cisnadie

B.l Platforme publice:

da

da

da

da

da

B.Z.Condominii

da

da

da

da

nu

B.3. Locuințe unifamiliale

da

da

nu

da

nu

Ui cu JO

* E ra cu iSl </1

C.l Platforme publice:

da

da*

da

da

da

C.Z.Condominii

da

da*

nu

da

nu

C.3. Locuințe unifamiliale

da

da*

nu

da

nu

Sat Sura Mica

D.l Platforme publice:

da

da*

da

da

da

D.Z.Condominii

da

da*

nu

da

nu

D.3. Locuințe unifamiliale

da

da*

nu

da

nu

Oraș

Ocna

Sibiului

E.l Platforme publice:

da

nu

da

da

da

E.2.Condominii

da

nu

nu

da

nu

E.3. Locuințe unifamiliale

da

nu

nu

da

nu

RURAL

F.3. Locuințe unifamiliale

da

opțional

nu

da

nu

Note: "da*" reprezintă fracția de gradina a deșeurilor verzi din gospodarii colectata sezonier (martie-octombrie)

"nu" - deșeuri le din aceste categorii vor fi depuse la platformele comune de pe domeniul public

Tabel 2: Proiecte PHARE CES/ POS MEDIU - bunuri de infrastructura si UAT-uri deservite

Zona

Bunuri de infrastructura

UAT prevăzute inițial a fi deservite (partenerii

Phare)

UAT deservite in prezent

Proiectul prin care au fost finanțate bunurile respective

1 Sibiu

Stație de sortare

Mun. Sibiu și 22 UAT din

Zona 1 si 2

POS Mediu 2007-2013

1 Sibiu

Statia          de

compostare

Mun. Sibiu și 22 UAT din Zona 1 (periurban) -deșeuri verzi

POS Mediu 2007-2013

1 Sibiu

statie de sortare

Cisnadie

Cisnadie, UAT din zona de proximitate

PHARE CES 2003 - RO-2003/005-551.05.03.03.01 -Colectare selectiva a deșeurilor menajere in scopul reducerii deșeurilor nedegradabile pe raza orașului Cisnadie

2 Avrig

 • •  statie de compostare

 • •  statie de transfer

Avrig

Porumbacu de Jos Carta, Cartisoara Turnu Roșu Racovița

Avrig

Porumbacu de Jos Carta, Cartisoara Turnu Roșu Racovița

PHARE CES 2005 - RO 2005/017- 553.04.01.04.01 ECOSISTEM Avrig - Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor municipale.

3

Agnita

statie de sortare

Agnita

Barghis

Chirpar

Merghindeal

Agnita Chirpar Merghindeal Bruiu

Bradeni,        Barghis,

Altana, lacobeni

PHARE CES 2005 - RO-2003/005-551.05.03.03.02 - Eco Agnita - Proiect pentru implementarea unui sistem simplu, eficient si durabil de gestionare a deșeurilor locale

statie de transfer

Finanțare din partea orașului Agnita, independent de proiectul Phare

4

Mediaș

• statie de sortare

Mediaș

Mediaș Dumbrăveni Copsa Mica Tarnava

PHARE CES 2005 - RO-2003/005-551.05.03.03.08: Colectarea selectiva si transferul deșeurilor menajere in Mediaș

Zona

Bunuri de infrastructura

UAT prevăzute inițial a fi deservite (partenerii Phare)

UAT deservite in prezent

Proiectul prin care au fost finanțate bunurile respective

• statie de transfer

Bazna Brateiu Darlos Laslea Micasasa Valea Viilor Alma Aței Seica Mica Axente Sever Mihaileni Seica Mare, Seica Mica Hoghilag Biertan Blajel

5

Saliste

statie de sortare

Saliste

Miercurea Sibiului

Apoldu de Jos Ludoș

Tilișca

Poiana Sibiului Jina

Saliste

PHARE CES 2005: Gestionarea integrata a deșeurilor menajere in 20 de localitati ale zonei "Marginimea Sibiului"

Descrierea instalațiilor care fac obiectul studiului:

Stația de sortare Șura Mică

Stația de sortare Șura Mică, are cu o capacitate proiectată de 20.000 tone/an, și este destinată să asigure sortarea deșeurilor de hârtie/carton, a deșeurilor de plastic, metalice/nemetalice și transfer sticlă, colectate separat din localitățile care fac parte din zona 1 Sibiu, zona 2 Avrig, zona 3 Agnita și zona 5 Săliște:

 • •   mediul urban - municipiul Sibiu, orașele Tălmaciu, Ocna Sibiului, Avrig, Agnita, Săliște, Miercurea Sibiului;

 • •  mediul rural - 23 de comune în zona 1 și 2 (Vurpăr, Șura Mică, Rășinari, Șelimbăr, Sadu, Șura Mare, Orlat, Cristian, Boița, Râul Sadului, Gura Râului, Poplaca, Loamneș, Roșia, Slimnic, Pauca, Marpod, Nocrich, Cârța, Cârțișoara, Porumbacu de Jos, Racovița și Turnu Roșu) și 12 comune în zona 3 și 5 (Bruiu, Chirpăr, Merghindeal, lacobeni, Brădeni, Altâna, Bârghiș, Jina, Tilișca, Poiana Sibiului, Apoidu de Jos, Ludoș).

Populația deservită de stația de sortare Șura Mică este de circa 344.149 locuitori, conform datelor statistice la nivelul anului 2019, din care:

 • •  mediul urban -241.703 locuitori;

 • •  mediul rural -102.446 locuitori.

Materialele reciclabile rezultate sunt valorificate la operatorii economici de profil (reciclatori finali) în numele și pe seama ADI ECO SIBIU, iar rezidurile de la sortare pot fi transportate la depozitul conform Cristian.

Amplasamentul pe care află statia de sortare de la Sura Mica este situat in partea de sud a localității Sura Mica din județul Sibiu. Suprafața totala este de circa 60.000 mp.

Amplasamentul are următoarele vecinătăți:

 • •  la Nord - teren proprietate particulara;

 • •  la Sud - teren proprietate particulara;

 • •  la Sud-Est - drum de exploatare din balast;

 • •  la Nord-Est - teren proprietate particulara;

la Vest - teren proprietate particulara.

Distanta de la amplasament pana la primele locuințe din localitatea Șura Mică este de aproximativ 1000 m. In partea de sud a amplasamentului, la o distanta de circa 450 m se afla depozitul conform de la Cristian.

Accesul la amplasament se face imediat din DC spre Rusciori, la stanga pe un drum de piatra care duce la depozitul conform de deșeuri de la Cristian.

Parametrii tehnici care au fost folosiți la proiectarea statiei de sortare sunt:

• Capacitate (deșeuri la intrare):

20.000 t/an


 • •  Deșeuri sortate (estimat): 9000t/an-H/C și ll.OOOt/an-P/M (carton, hârtie, plastic si metale)

 • •  Sticlă (fără sortare):                 3.400t/an

 • •  Zile lucratoare intr-un an:           312

 • •  Număr schimburi de lucru/zi:       2.

Deseurile de sticla colectate separat sunt stocate temporar pe amplasament, nefiind realizată o sortare a acestora.


Figura 2: Stația de sortare Șura Mică

Statia este dotată cu 2 linii de sortare (o linie pentru deseurile de hârtie și carton si o linie pentru deseurile de plastic si metal) si 2 linii de balotare. Sortarea se realizează manual, in cabinele de sortare, cu excepția deșeurilor de metale feroase care sunt sortate cu ajutorul unui separator magnetic aflat la capătul benzii de sortare. In cabina sunt organizate 10 posturi de sortare dispuse simetric pe o parte si alta a benzii rulante (cite 5 pe o parte a benzii). Cabina este prevăzută cu instalație de climatizare a aerului.

Sortarea este „pozitiva", adică materialul recuperat manual de lucratorii din cabina de sortare este extras de pe banda transportoare si dirijat prin intermediul unui jgheab vertical intr-un container din plastic cu capacitatea de l,lmc care se afla sub cabina.

După operațiunea de sortare, containerele din plastic pline cu materialul sortat sunt transportate la presa de balotare unde vor fi golite in buncărul presei cu ajutorul liftului mobil. Materialele balotate rezultate de la presa sunt stocate temporar intr-o zona special amenajata tot in hala de sortare, după care aceste materiale in funcție de natura lor vor fi valorificate către diverși beneficiari.

Materialele refuzate la sortare sunt considerate fracții „negative" si vor fi colectate la căpătui benzilor transportoare, in recipient) adecvați, care, după umplere se vor stoca temporar si transfera la depozitul conform Cristian.

în baza contractului de delegare directă, s-a preconizat că refuzul de bandă sa fie valorificat energetic prin co-incinerare.

Deseurile sunt cântărite la intrarea in statia de sortare. Materialele valorificabile rezultate, sunt, de asemenea, cântărite la ieșirea din statia de transfer.

Deși manualul de operare al Stației de sortare Șura Mică prevede o schema de personal de 30/angajați/schimb, la care se adauga personalul de conducere 3 persoane, numărul angajaților care deservește instalația trebuie defininit cu exactitate de delegat, în corelație cu fișa postului și cantitatea de deșeuri prelucrată/schimb.

Statia de compostare Sura Mica

Este situată pe același amplasament cu stația de sortare anterior prezentată. Are o capacitate de compostare de 15.000 tone/an, asigură compostarea deșeurilor biodegradabile colectate separat de pe teritoriul municipiului Sibiu si zona periurbana (oraș Cisnădie , couna Șura Mică și sat Șelimbăr), astfel:

 • •  deșeuri biodegradabile colectate separat de la populație;

 • •   deșeuri din parcuri si grădini;

 • •  deșeuri de la cantine, restaurante și alte unități de alimentație publică;

deșeuri din piețe.

De asemenea, sunt acceptate la compostare, in limita capacitatii disponibile, orice tipuri de deșeuri biodegradabile municipale, inclusiv deșeuri verzi, colectate separat din zona 1 Sibiu.

Parametrii tehnici care au fost folosiți la proiectarea statiei de compostare sunt:

 • •  cantitate de deșeuri la intrare (inclusiv impurtitati):        18.600 t/an

 • •  cantitate deșeuri biodegradabile compostabile:           15.000 t/an

 • •  nr. brazde de compostare intensivă                           8

 • •  număr zile lucratoare intr-un an:                              312

 • •  număr schimburi de lucru:                                1 (8 ore/zi)

Principalele zone tehnologice ale statie de compostare sunt: zona de recepție si stocare, zona de pre-tratare, zona de sortare, zona de compostare intensiva, zona de maturare si zona stocare compost. După cântărirea camioanelor, deseurrle biodegradabile sunt descărcate in zona stabilită, direct pe platforma construită, un încărcător frontal realizând alimentarea statiei. Echipamentul de încărcare este prevăzut cu un desfăcător de saci.

Apoi, deseurile sunt transportate cu ajutorul unei bande transportoare la cabina de sortare, unde are loc sortarea manuala a fracțiilor nebiodegradabile mari. Materialul nebiodegradabil selectat este stocat in containerele de sub cabina de sortare, urmând a fi transportat spre eliminare la depozitul conform de la Cristian.

La ieșirea din cabina de sortare, separatorul magnetic asigură separarea deșeurilor metalice. Acestea sunt transportate cu ajutorul unei benzi, descărcate intr-un container și ulterior valorificate.

De aici sunt preluate, transportate si așezate cu ajutorul încărcătorului frontal in 8 brazde (grămezi) in vederea compostării intensive. Procesul va dura 4 saptamani, asigurandu-se ventilarea si udarea acestora (daca este cazul). Grămezile sunt acoperite cu o folie realizata dintr-un material adaptat acestui tip de compostare (geotextil nețesut).

După terminarea procesului de compostare intensivă, deseurile sunt transportate in hala de maturare si depuse în grămezi. Procesul de maturare se desfasoara pe parcursul a 12 saptamani.

După maturare, materialul rezultat trece printr-un proces de separare si sitare (se separa compostul maturat fin de impurități). Compostul rezultat este stocat temporar in vederea valorificării in hala stocare compost.

Compostul rezultat poate fi utilizat ca strat de acoperire la depozitul Cristian, ori utilizat la alte acțiuni de umplere, rambleiere, fertilizare in agriculturea, etc.

Statia de compostare Sura Mica este deservita de un număr de angajați pe care îl definește delegatul în corelație cu fișa postului și cantitatea de deșeuri prelucrată. Constuctiv, stația a fost prevăzută cu un număr de 20 de posturi (personal operativ și de conducere)

 • 5. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MODALITĂȚILE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Gestiunea serviciului de salubrizare a localităților privește organizarea, funcționarea și controlul furnizarii/prestarii acestui serviciu sau a activitatilor sale componente conform condițiilor stabilite de autoritatile administrației publice locale.

Gestiunea serviciului de salubrizare poate fi organizatain doua modalitati, alegerea fiind făcută printr-o decizie a autoritatilor administrației publice locale:

 • 1.  Gestiune directa, realizata prin intermediul unor operatori (cu sau fara personalitate juridica) de drept public și anume compartimente organizate in structura autoritatilor administrației publice locale sau servicii subordonate, care gestionează serviciul in baza unei hotarari de dare in administrare și care iși desfașoara activitatea conform unui regulament de organizare și funcționare elaborat de către consiliul local1.

 • 2.  Gestiune delegata, definita ca o modalitate de management prin care autoritatile administrației publice locale sau după caz ADI, in numele și pe seama UAT membre, atribuie unuia sau mai multor operatori {societăți comerciale) gestiunea propriu-zisa a serviciului, respectiv administrarea și exploatarea sistemelor de salubrizare aferente acestuia, in baza unui contract de delegare a gestiunii4 5.

Aceleași două modalități erau prevăzute și de legislația anterioară, respectiv Legea serviciilor publice de gospodărie comunala nr. 326/2001 (abrogata și înlocuita de Legea nr. 51/2006 la data de 21 martie 2007) și OG nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților (abrogata și înlocuita de Legea nr. 101/2006 la data de 1 mai 2007). Modalitatea de gestiune a serviciului se stabilește prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale (HCL/HCJ), in funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport pret/calitate, de interesele actuale și de perspectiva ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de marimea și complexitatea sistemelor de utilitati publice.

Noile prevederi din Legea nr. 51/2006 definesc delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati publice ca acțiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori licentiati gestiunea unui serviciu sau a unei activitati componente a serviciului, a cărei responsabilitate revine respectivei unitati administrativ-teritoriale, precum și concesiunea infrastructurii aferente; delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati publice implica dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata infrastructura aferenta serviciului/activitatii delegat(e). Delegarea gestiunii poate fi făcută de asemenea de către ADI cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, in temeiul mandatului ce i-a fost conferit de acestea.

In ceea ce privește statutul operatorilor care pot presta serviciile in funcție de modalitatea de gestiune aleasa, aceștia sunt expres și limitativ enumerati de lege distinct pentru:

 • 1.  gestiunea directa - conform art. 28alin. (2) din Legea nr. 51/2006 acești operatori pot fi:

 • a.  compartimente funcționale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene;

 • b.  servicii publice de interes local sau județean, fara personalitate juridica, înființate și organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale;

 • c.  servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridica, infiintate și organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

 • 2.  gestiunea delegata - conform art. 29alin. (4) din Legea nr. 51/2006 acești operatori pot fi:

 • a.  societăți comerciale cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale acestora;

 • b. societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean, existente la data intrării in vigoare a prezentei legi, al căror capital social este detinut in totalitate de unitățile administrativ-teritoriale, in calitate de asociat sau de acționar unic;

 • c.  societăți comerciale cu capital social privat;

 • d. societăți comerciale cu capital social mixt.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata (gestiune directa sau delegata), activitatile specifice componente ale serviciului de salubrizare sunt organizate și se desfașoara pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotarare a consiliului local, consiliului județean sau a asociației de dezvoltare intercomunitara, după caz, elaborate in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C. prin ordin.

Operatorii iși pot desfășură activitatea doar in baza licenței emise de A.N.R.S.C, prestarea serviciilor de salubrizare fara licența sau in baza unei licenței a cărei perioada de valabilitate a expirat fiind interzisa, indiferent de modalitatea de gestiunea adoptata.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 si ale Legii nr. 101/2006 responsabilitatea asigurării serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul unei localitati revine exclusiv unității administrativ-teritoriale. Aceasta poate decide in baza unui studiu de oportunitate daca va asigura serviciul de salubrizare prin forte proprii in modalitatea gestiunii directe sau daca va delega responsabilitatea prestării serviciului unui operator - societate comerciala cu capital public, privat sau mixt.

Potrivit normelor legale care reglementează cele doua modalitati de gestiune (directa și delegata) un serviciu fara personalitate juridica din cadrul unei primari nu poate presta serviciul, pe baza de contract de delegare, pentru o alta UAT. Precizam in continuare care sunt argumentele de ordin juridic care indreptatesc aceasta concluzie:

 • 1.  Un compartiment sau serviciu public, cu sau fara personalitate juridica, din cadrul unei primarii nu se incadreaza in nicio categorie de operatori enumerati limitativ de legea nr. 51/2006 in art. 29 alin. (4) citat mai sus, care trebuie sa fie societăți comerciale, indiferent de forma capitalului social. Mai mult, in cazul compartimentelor sau serviciilor publice fara personalitate juridica, precizam ca un astfel de compartiment/serviciu nu poate încheia contractul de delegare in nume propriu astfel incat am fi in situația in care o unitate administrativ-teritoriala ar încheia un contract in calitate de „delegat", or o unitate administrativ-teritoriala nu poate avea niciodată calitatea de operator in modalitatea gestiunii delegate unde cum am văzut operatorii trebuie sa fie societăți comerciale (este important de subliniat ca „primăria" nu este persoana juridica distincta, ci doar unitatea administrativ-teritoriala).

 • 2.  In plus, avand in vedere și principiul autonomiei locale consacrat de Codul Administrativ, o unitate administrativ-teritoriala nu iși poate exercita competențele decât în limitele propriei arii administrative și, in consecința, nu poate presta un serviciu cum este cel de salubrizare pentru o alta unitate administrativ-teritoriala.

In tabelul de mai jos sunt prezentate diferentele dintre cele doua forme distincte de gestiune a serviciului.

Tabel 3: Diferente intre modalitățile de gestiunea serviciului

Modalitatea de gestiune

Statutul operatorului

Actele juridice in baza carora operatorul prestează serviciul/activitatea delegat (a)

Aria pe care poate presta operatorul respectivul serviciu / respectiva activitate

Gestiune directa

._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• compartimente funcționale organizate         in

structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene;

 • •  hotararea de dare in

administrare          a

serviciului (HCL);

 • •  licența AN RSC;

 • •  regulament         de

organizare            și

funcționare           a

• doar pe aria teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale in cadrul careia a fost infiintat și funcționează, nu poate presta serviciul pentru alte UAT

1 Modalitatea de gestiune

Statutul operatorului

Actele juridice in baza carora operatorul prestează serviciul/activitatea delegat (a)

Aria pe care poate presta operatorul respectivul serviciu / respectiva activitate

• servicii publice de interes local sau județean, cu sau fara personalitate juridica, înființate și organizate       prin

hotarari           ale

autoritatilor deliberative       ale

unităților administrativ-teritoriale;

(art. 28al. 2 din Legea nr. 51/2006)

operatorului (aprobat prin HCL);

• regulamentul și caietu de sarcini ale serviciului delegat (aprobate prin HCL)

(art. 28al. 5 și 6din Legea nr. 51/2006)

Gestiune delegata

societăți comerciale cu capital privat, public sau mixt

(art. 29al. 4 din Legea nr. 51/2006)

 • •  contract de delegare a gestiunii încheiat cu UAT pe teritoriul careia prestează serviciul;

 • •  HCL de atribuire prin care s-a aprobat contractul de delegare;

 • •  licența ANRSC;

 • •  regulamentul și caietul de sarcini ale serviciului delegat (aprobate prin HCL)

art. 29al. 2 și 5 din Legea nr.

51/2006)

• in general pentru orice UAT care ii deleaga gestiunea serviciului pe baza de contract de delegare;

ca excepție, pentru operatorii care au primit un contract de delegare a gestiunii prin încredințare directa, doar pentru acele UAT care i-au incredintat gestiunea serviciului prin acei contract incredintat direct (criteriul „activitatii exclusive" impus de art. 31 al. 2 lit. b) din Legea nr. 51/2006)

 • 6. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ DELEGAREA OPERĂRII INSTALAȚIILOR DE TRATARE

  • 6.1 Motive de ordin tehnic si instituțional

Prin Proiectul SMID a fost finanțata realizarea următoarelor instalații de gestionare a deșeurilor:

 • •  Statia de sortare de la Șura Mica (zona Sibiu);

 • •  Statia de compostare de la Șura Mica (zona Sibiu);

 • •  Statia de compostare de la Tarnava (zona Mediaș).

Potrivit analizei instituționale din cadrul aplicației de finanțare a Proiectului SMID, a fost propusa ca opțiune delegarea operării fiecărei instalații construite prin POS Mediu de câte un operator diferit.

In cadrul implementării Proiectului SMID s-au analizat, luând in calcul amplasamentul acestor instalații și corelarea lor cu proiectele și montajele instituționale existente in zonele deservite, mai multe opțiuni:

Opțiunea 1 - delegarea operării fiecărei instalații unui operator distinct (opțiunea retinutain analiza instituționala din aplicația de finanțare) - rezulta 3 operatori, cate unul pentru fiecare instalație POS. La aceștia se va adauga operatorul statiei de sortare Phare de la Cisnadie, licitat tot de ADI ECO Sibiu.

Opțiunea 2 - delegarea operării instalațiilor amplasate in aceeași locație unui operator distinct -rezulta 2 operatori, unul pentru stațiile de sortare și compostare de la Șura Mica (zona 1), un altul pentru statia de compostare de la Tarnava (zona 4). La aceștia se va adauga operatorul statiei de sortare Phare de la Cisnadie, licitat tot de ADI ECO Sibiu.

Opțiunea 3 - delegarea operării instalațiilor amplasate in aceeași locație unui operator distinct -rezulta 2 operatori, unul pentru stațiile de sortare și compostare de la Șura Mica (zona 1), un altul pentru statia de compostare de la Tarnava (zona 4). Operatorului din zona 1 de la Șura Mica i se va delega și operarea statiei de sortare Phare de la Cisnadie, licitata tot de ADI ECO Sibiu.

Opțiunea 4 - delegarea operării instalațiilor realizate prin POS și a stației de sortare de la Cisnadie (adica toate instalațiile a căror operare urmează sa fie scoasă la licitație de ADI ECO Sibiu) unui singur operator, Deoarece delegarea Staței de Compostare Târnava este realizată, această opțiune nu mai este posibilă.

Opțiune

Avantaje

Dezavantaje

Opțiunea 1 cate un operator pentru fiecare instalație

Este opțiunea reținuta de aplicația de finanțare si de contractul de asociere, prin urmare nu necesita modificarea nici unui document existent;

- Existenta mai multor operatori poate duce la intarirea concurente si la creșterea calitatii ofertelor depuse si a calitatii serviciului.

Existenta mai multor operatori pe același amplasament (cazul stațiilor de la Sura Mica) creeaza un potențial de conflict intre aceștia si reduce posibilitățile de minimizare a cheltuielilor de operare fata de situația in care ar fi un singur operator/amplasament; Cresc costurile si durata pe care le implica organizarea mai multor proceduri de licitație distincte si încheierea mai multor contracte de către ADI ECO Sibiu;

Complica      activitatea      de

monitorizare a executării contractelor si efectuarea plătii contravalorii serviciilor, de către ADI ECO Sibiu, proporțional cu creșterea numărului de operatori implicați

Opțiunea 2 un operator pentru instalațiile de la Sura Mica, un operator pentru statia de compostare Tar na va si un operator pentru statie de sortare Cisnadie

Rezolva problemele pe care le-ar genera existenta a doi operatori diferiți la stafiile aflate pe același amplasament (Sura Mica);

Un număr mai redus de licitații de organizat de către ADI ECO Sibiu, o monitorizare mai ușoara si un mecanism de plata mai simplu fata de Opțiunea 1;

0 concurenta mai mare fata de Opțiunea 3;

Permite participarea la licitația pentru statia de compostare de la Tarnava a operatorului regional din zona Mediaș

 • -   Procedura       de       licitație,

monitorizarea si un mecanismul de plăti mai complicate decât la Opțiunea 3;

 • -   Implica modificarea opțiunii reținute de aplicația de finanțare si de contractul de asociere (acesta din urma va trebui modificat prin act adițional - oricum acest document va necesita insa modificări si sub alte aspecte).

Opțiunea 3 un operator pentru instalațiile din

- Rezolva problemele pe care le-ar genera existenta a doi operatori

- Concurenta mai scăzută fata de Opțiunea 2;

Opțiune

Avantaje

Dezavantaje

zona 1 (static de sortare si statia de compostare Sura Mica si statia de sortare Cisnadie) si un operator pentru statia de compostare Tarnava

diferiți la stațiile aflate pe același amplasament (Sura Mica);

 • -  Cheltuieli de operare mai scăzute datorita faptului ca un operator va opera trei instalații;

Un număr mai redus de licitații de organizat de către ADI ECO Sibiu, o monitorizare mai ușoara si un mecanism de plata mai simplu fata de Opțiunea 1 si 2;

 • -  0 concurenta mai mare fata de Opțiunea 4;

Permite participarea la licitația pentru statia de compostare de la Tarnava a operatorului regional din zona Mediaș

- procedura de licitație, o monitorizare si un mecanism de plăti mai complicate decât la Opțiunea 4 si chiar fata de Opțiunea 2 (ADI ECO Sibiu nu va convoca aceiași „asociati implicați" pentru luarea deciziilor privind stațiile din zona 1 - pentru stațiile POS „asociati implicați" sunt toate UAT din zona 1, pentru statia Phare de la Cisnadie „asociat implicat" este doar orașul Cisnadie);

Implica modificarea opțiunii reținute de Aplicația de finanțare si de Contractul de asociere (acesta din urma va trebui modificat prin act adițional - oricum acest document va necesita insa modificări si sub alte aspecte)

Opțiunea 4 un operator pentru toate instalațiile

Procedura de licitație, o monitorizare si un mecanism de plăti mai simple decât la Opțiunea 3;

Rezolva problemele pe care le-ar genera existenta a doi operatori diferiți la stațiile aflate pe același amplasament (Sura Mica)

Implica modificarea opțiunii reținute de aplicația de finanțare si de contractul de asociere (acesta din urma va trebui modificat prin act adițional - oricum acest document va necesita insa modificări si sub alte aspecte);

împiedica participarea la licitația pentru statia de compostare de la Tarnava a operatorului regional din zona Mediaș țar deservi si UAT din zona 1 Sibiu prin operarea stațiilor de la Sura Mica si Cisnadie, prin urmare se incalca criteriul activitatii exclusive -operatorul regional SC ECO SAL SA Mediaș trebuie sa deservească doar UAT din ADI PAHRE Mediaș)

Din analiza comparată a acestor patru opțiuni s-a optat pentru Opțiunea 3, pe baza criteriilor de eficiență în organizarea licitațiilor, a monitorizării contractelor, a simplificării mecanismului de plăti, a rezolvării potențialelor dificultăți in coexistenta a doi operatori pe același amplasament (Șura Mica), , chiar daca alegerea acestei opțiuni implică modificări la nivelul unor documente deja adoptate (de exemplu document de poziție).

Aceasta analiza de opțiuni a fost inclusa in Analiza Instituționala revizuita, care a fost aprobata de către AM POS Mediu prin adresa nr. nr. 125058/05.05.2014.

Prin urmare, ADI ECO Sibiu va organiza o singură procedură de licitație pentru desemnarea operatorului pentru instalațiile din zona 1 Sibiu - stațiile de sortare și compostare POS de la Șura Mica și statia de sortare Phare de la Cisnadie

 • 6.2 Motive de mediu

In cazul gestiunii directe, realizată prin intermediul unor operatori de drept public - compartimente organizate in structura autoritatilor adminitratiei publice locale sau servicii subordonate-operatorul nou infiintat nu va avea experiența necesara operării unor astfel de instalații, existând riscul, mai ales la începutul activitatii, apariției de neconformitati.

Altfel, in cazul gestiunii delegate, va fi vizata selectarea unui operator cu experiența in domeniu, criteriile de selecție ce vor fi propuse in Documentația de atribuire putând favoriza operatorii care au implementat sistemul ISO 14001 sau echivalent, ceea ce se va transpune intr-o performanta ridicata in ceea ce privește managementul mediului.

Oricum, indiferent de modul de operare ales (gestiune directa sau delegata), operatorul public sau privat va opera in limitele actelor de reglementare a activitatii emise de autoritatile de mediu competente, neputand exista derogări de la încadrarea in limitele stabilite de acestea.

Practic, alegerea opțiunii gestiunii delegate asigură selectarea unui operator cu o mai mare experiența in domeniu, si care va putea gestiona activitatea in condițiile unui management performant al calitatii mediului

 • 6.3 Motive de ordin social

Urmând raționamentul prezentat mai sus, din punct de vedere al protecției sanatatii populației, alegerea opțiunii gestiunii delegate este preferata deoarece asigura selectarea unui operator cu experiența in domeniu, care va aplica standarde ridicate de protecție a mediului, implicit a sanatatii populației rezidente.

In ceea ce privește igiena si securitatea muncii, alegerea opțiunii gestiunii delegate este preferata deoarece, in funcție de criteriile din Documentația de Atribuire, poate asigura selectarea unui operator certificat conform OH SAS 18001:2008, operator care implementează un sistem de management care minimizează riscurile pentru angajați si alte parti interesate.

Oricum, indiferent de modul de operare ales (gestiune directa sau delegata), operatorul public sau privat va opera in limitele actelor de reglementare a activitatii emise de autoritatile competente privind protecția muncii, neputand exista derogări de la încadrarea in limitele stabilite de acestea.

De asemenea, indiferent de modul de operare ales, operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor menționate, va duce la prezervarea a aproximativ 60-90 locuri de muncă în zonă.

 • 7. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ACTUALĂ A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE din Zona de operare 1 SIBIU

La nivelul Zonei de operare 1 Sibiu există un singur operator caruia i-a fost delegată activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale generate în cele 23 de UAT-uri componente.

Deșeurile stradale generate in localitățile componente nu fac parte din contractul de delegare al operatorului SC SOMA SRL.

Urmare a aplicării cerințelor prevăzute de OUG 74/2018, acestuia i-au fost aprobate tarife distincte pentru colectarea deșeurilor reziduale (care conțin și fracțiile biodegradabile, voluminoase și periculoase) și pentru deșeurile reciclabile colectate separate pe 3 fracții (plastic/metal, hârtie/carton, sticlă).

Tariful pentru colectare transport deșeuri reziduale: 457,33 lei/t;

Tariful pentru colectare fracții reciclabile: 1253,46 lei/t

Tariful pentru colectarea biodeșeurilor: 294,63 lei/t

Tarifele nu conțin TVA.

Activitatea de sortare in Stația de sortare de la Șura Mică precum și în cea de la Cisnădie este încredințată direct pe o perioadă de 1 an operatorului SC SOMA SRL, ca urmare a rezilierii contractului de delegare anterior, motivat de nerealizarea veniturilor prognozate ale operatorului, din cauza unor cantități intrate in stație cu mult sub nivelul estimat la procedura de atribuire a contractului.

Astăzi, tariful pentru activitatea de sortare are 2 componente:

> tarif fix/tona de deșeuri acceptate în stația de sortare;

 • > comision pentru vanzarea peste un prag de 550lei/tonă al deșeurilor reciclabile in numele ți pe seama ADI ECO Sibiu (veniturile sunt obținute de delegatar);

 • >  Comision pentru depășirea pragului de 75% privitor la valorificarea deșeruilor admise in stație.

Veniturile din vânzarea deșeurilor reciclabile sunt realizate în beneficiul ADI ECO Sibiu.

Compensarea costului net de la OIREP se realizează exclusiv de către ADI ECO SIBIU.

Activitatea de compostare a deșeruilor biodegradabile colectate separate se realizează in cadrul stației de compostare de la Șura Mica, iar aceasta este, de asemeni, încredințată direct operatorului SC Soma SRL, în contextul identic cu stația de sortare.

Tariful operatorului pentru acesta activitate este de 81,17lei/tonă intrată în stație.

Depozitarea deșeurilor se face la DEDMI Cristian, unde tariful în vigoare este de 79,79 Lei/t.

în completarea veniturilor din valorificarea materială și a compensării costului net de la OIREP, sistemul de Salubrizare al Zonei 1 se finanțează prin taxele plătite de utilizatorii casnci și non-casnici.

Toate localitățile componente ale Zonei 1 au insituit un sistem de taxa specială de Salubrizare, cu 2 componente: (1) Pachetul de Servicii de Salubrizare de Bază (PSSB) - care cuprinde un număr de ridicări lunare ale diferitelor tipuri de recipienți si care este exprimat in lei/locuitor/lună, și (2) Regularizările care cuprind atât generarea excedentară de deșeuri reziduale căt si penalizările penru neselactare ori pentru contaminarea fracțiilor de deșeuri colectate separate.

PSSB se calculează astfel:

 • A) Pentru utilizatorii casnici:

 • > prin raportare la indicatorii de performanță;

 • > cu luarea în considerarea a indicelui de generare specific UAT ului respectiv (care se calculează ca un raport intre cantitate de deșeuri municipale colectată si numărul de rezident! ai UAT-ului)

 • > cu includerea costului cu contribuția la economia circualară pentru cantitățile de deșereuri progamata să fie eliminate prin depozitare, stabilită prin raportare la indicatorii de performanță

 • B) Pentru utilizatorii non-casnici (instituții publice si aqenti economici):

 • >  Prin declararea numărului , tipului si frecventei de colectare a recipientilor penrtu deșerui reziduale și biodegradabile (care au un cost exprimat tabular pe baza volumetriei si al densității specific tipului de deșeu colectat); acest mecanism de stabilire a PSSB este specific agentilor economici cu profil commercial situati in imobile individuale.

 • > Sau prin declararea numărului de angajați, în cazul agentilor economici cu profil de birouri, meserii liberale, servicii, situati in immobile de tip condominium, unde colectarea se face la platforme publice;

> Sau prin aplicarea SR 13400:2016 care determina costul în funcție de unitățile de măsură specifie diferitelor tipuri de activitate.

Taxa de Salubrizare este instituită prin Hotărâre a Consiliului Local, este calculate pe baza declarațiilor de impunere date pe proria răspundere privind falsul în declarații si este impusă de Serviciul de taxe și impozite prin decizii de impunere.

Măsurarea generării excesive sau contaminarea fracțiilor colectate separat se face cu ajutorul unui sistem digital de măsurare a numărului de goliri, prin momntarea pe recipientii destinați deșeurilor reziduale de dispozitive RFID (Cipuri) și de sisteme de citire, transmisie a datelor montate pe autogunoiere, care, mai poi, tranmit primăriilor datele înregistrate.

Tarifarea dupâ delegarea instalațiilor prin licitație publică

a) Tarifarea activității de sortare:

Tarifarea activității de sortare se va face într-un raport proporțional cu activitatea prestată; pentru deșeurile de sticlă, care doar tranzitează stația, nu va exista tarif de sortare, ci, eventual, un tarif de manipulare a lor (descărcare, depozitare, încărcare).

Tarifarea fracțiilor de deșeuri ce urmază a fi sortate, respectiv plastic, metal, hârtie, carton, se poate face conform următorilor algoritmi economici:

 • I.      Plata pentru activitatea de sortare să se efectueze prin cedarea integrală a veniturilor din valorificarea reciclabilelor către delegat (se poate impune un prag maximal dincolo de care veniturile sa fie împărțite între delegate și delegator), cu luarea în considerare a costurilor ocazionate de valorificarea energetică a unei anumite fracții sortate ;

 • II.      Plata unui tarif fix (exprimat in lei/tonă) pentru întreaga cantitate procesată în stația de sortare;

 • III.     Plata mixtă: tarif fix și un comision variabil, cu condiționări și praguri de aplicare.

Analiza comparată a sistemlor de remunerare ale activității de sortare

Tip de plată

Avantaje

Dezavantaje

1. Plata prin veniturile obținute din valorificare

Nu necesită prevederea de sume in taxa de salubrizare Nu creează risc de blocaj financiar din partea Autoritășii contractante

Nu permite beneficii exprimate in reducerea in taxă in cazul creșterii cantităților valorificate material/energetic Pune presiune pe operator prin tranferul integral al riscului de piața si de cantitate pe care acesta nu le controlează.

II. Plata prin tarif

Sistem predictibil de plata si de dimensionare a taxei de salubrizare, direct

Nu motivează performanța in sortarea pozitivă si reducerea refuzului de bandă

proporțional cu cantitățile procesate

Sistem ușor de monitorizat si de controlat economic.

încurajează acceptarea la sortare a unor cantități cu grad mare de contaminare, dacă tariful este mai mare decât costul de depozitare si CEC

Plata Mixtă (tarif și comision)

Se creează un mecanism de cointeresare a operatorului de a reduce refuzul de bandă și de a valorifica superior fracțiile de reciclabile vandabile; împarte riscul de cantități intre delegat si delegatar

Mecanism impredictibil pentru operator prin prisma riscului de piața, al cantităților valorificate si a gradului de contaminare a fracțiilor

Pe baza analizei comparate de mai sus, asa cum se poate observa, se recomandă ca varianta a III a să fie cea aplicabilă.

 • b) Tarifa rea activității de compostare:

Cunoscând dificultățile de valorificare ca îngrășământ a compostului rezultat (prin impuritățile conținute și prin lipsa unei certificări a calitatății care decurge din vidul legislativ), activitatea de la stația de compostare nu poate fi realiztă decât prin tarif direct proporțional cu cantitatea admisă, exprimta in lei/tonă.

Eventualele venituri obținute vor putea fi partajate de parti.

Obiectivul principal realizat astăzi prin activitatea de compostare este dirijarea proceselor de descompunere ale fracției biodegradabile din deșeurile municipale si devierea de la depozitarea finală a acesteia.

 • c)  Facturarea serviciilor prestate

Cu privire la facturarea pentru activitățile de compostare și de sortare prestate într-o lună, se propune următorul mecanism:

 • - facturarea sa fie efectuată lunar, distinct pentru activitățile de (1) compostare, (2) transfer sticlă, respectiv (3) sortare;

 • - facturarea să priveasă doar cantitățile procesate -respectv transferate la valorificare în cazul sticlei

 • - (și nu cele admise!) în perioada pentru care se calculează serviciile;

 • - facturile lunare pentru activitățile de compostare să fie transmiseUAT-urilor pentru întreaga cantitate, în timp ce pentru activitatea de sortare și transfer asticlei, facturarea către UAT-uri să se facă pentru un procent de 50% din cantități, restul de 40% fiind facturat delegatarului, care va achita aceste sume din veniturile din valorificare și compensarea costului net de la OIREP-uri;

 • - facturarea efectuată de delegat direct UAT-urilor deservite din zonele 1,2,3,5, se va face utilizând o cheie de alocare a cantităților pentru fiecare UAT (se propune numărul de gospodării locuite- ca fiind cel mai fidel parametru de calcul);

 • - eventualele penalități în sarcina delegatarului, pentru achitarea facturilor delegatului peste termenul de plată prevăzut de lege, vor începe să curgă din momentul încasării efective a sumelor cuvenite de la OIREP-rui pentru respectivele cantități.

 • 8. Analiza prognozei privind fluxurile de deșeuri reciclabile si biodegradabile în Zonele de operare 1,2,3,5

în vederea evaluării opțunilor de inchidere/transformare a stațiilor de sortare și compostare PHARE, anume Să liste și Avrig, dar si a celei de la Agnita, se determină în prealabil prognoza de generare de deșeuri pe 3 ani (durata estimată a contractului de delegare) pentru Zonele de operare 1, 2,3 și 5 .

DEȘEURI LE RECICLABILE GENERATE:

In ceea ce privește cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat de la utilizatorii casnici și non-casnici din zonele de mai sus, s-a pornit de la următoarele date și prezumții:

 • > Datele furnizate de ADI ECO SIBIU privitoare la cantitatea de deșeuri municipale colectate de operatorii de Salubrizare la nivelul ultimului an calendaristic încheiat de raportare, anume 2019; din categoria deșeurilor municipale nu au fost considerate deșeurile stradale, ci doar cele menajere, similare și voluminoase.

 • >  Pentru anul in curs, 2020 a fost considerată aceeași cantitate de deșeuri municipale generată ca in anul de referință 2019 , pentru toate Zonele de operare;

 • >  Analiza de față este limitată de neluarea în considerare a unor cantități de deșeuri reciclabile pe care agenții economici pot opta să le încredințeze altor colectori autorizați, prin urmare ea poate fi considerată acoperitoare prin prsima verificării capacității instalațiilor de sortare.

 • >  Privitor la prognoza de generare pe perioada 2020-2024, s-a considerat un indice de descreștere a generării de - 0.998/an, raportat la anul anterior, același utilizat în versiunea draft_04 a PJGD, pusă la dispoziția Consultantului.

 • >  Procentul de deșeuri reciclabile conținut în deșeurile municipale din Zona 1 s-a considerat a fi 22,83% pentru anul 2020, conform unei determinări de compoziție a deșeurilor din zonele realizată de un organism independent; pentru celelalte zone, s-a considerat procentul de 33% de reciclabile din deșeurile municipale; începând cu anul 2021, se aliniază și pentru operatorul din Zona 1 procentul de reciclabile din deșeurile municipale la 33%;

 • >  Nu s-a luat în calcul o anumită cantitate de deșeuri reciclabile preluate de reciclatori/colectori autorizați direct de la locul de generare de la utilizatorii cansici si non-casnici, în absența unor date concludente centralizate (prin lipsa raportărilor de la toti operatorii autorizați).

 • >  S-a considerat un procent de 10% din totalul cantităților de deșeuri reciclabile colectate în județ ca fiind deșeuri de sticlă, care nu vor fi sortate, ele fiind aduse exclusiv în tranzit la stația de sortare.

 • >  Colectarea separată a fracțiilor de deșeuri reciclabile de plastic/metal, hârtie/carton, sticlă din deșeurile municipale sa va face conform indicatorilor de performanță din Anexa 7 de la Legea 211/2011 revizuită, anume: 50% - pentru anul 2020, 60% - pentru anul 2022, 70% incepând din anul 2023.

 • >  Cantitatea maximă de tratare a instalațiilor de sortare se va analiza raportat la capacitatea proiectată ale instalațiilor din Zona 1, în scenariul în care instalațiile de sortare aferente Zonelor 3 și 5 sunt considerate a avea performanțele afectate prin uzura fizică și morală a echipamentelor și utilajelor din dotarea lor;

> Tabelul 4 - Prognoza generării de deșeuri reciclabile în perioada 2020- 2023 - Zonele 1,2,3,5 (tone):

DATE ANUALE:

2019

2020

2021

2022

2023

Indicator performanță:

9.132%

11.415%

19.800%

23.100%

23.100%

ZONA 1 SIBIU -municipal SOMA(t):

82384.0

82384.0

82219.2

82054.8

81890.7

71

ZONA 1 SIBIU -municipal ACSTAL(t):

2027.7

2027.7

2023.7

2019.6

2015.6

ZONA 1 SIBIU -RECICLABIL -SOMA(t):

7523.3

9404.1

16279.4

18954.7

18916.7

ZONA 1 SIBIU -RECICLABIL -ACSTAL(t):

267.7

334.6

400.7

466.5

465.6

ZONA 2 AVRIG -municipal(t):

6204.8

6204.8

6192.4

6180.0

6167.6

ZONA 2 AVRIG -RECICLABIL(t):

819.0

1023.8

1226.1

1427.6

1424.7

Z3

ZONA 3 AGNITA- municipal (t):

3111.9

3111.9

3105.7

3099.5

3093.3

ZONA 3 AGNITA- RECICLABIL (t):

410.8

513.5

614.9

716.0

714.5

Z5

ZONA 5 SALISTE -municipal(t):

4362.0

4362.0

4353.3

4344.6

4335.9

ZONA 5 SALISTE -REClCLABIL(t):

575.8

719.7

861.9

1003.6

1001.6

Zona 1+Zona 2 intrări reciclabile(t):

8610.0

10762.5

17906.2

20848.8

20807.1

Zona 3 +Zona 5 intrări reciclabile(t):

986.6

1233.2

1476.9

1719.6

1716.1

SS1

Statia Sortare SURA MICĂ:

Capacitate de sortare proiectata (t):

20000.0

20000.0

20000.0

20000.0

20000.0

SS2

SS Cisnadie sortare (t):

SS Cisnadie capacitate de sortare proiectata:

4500.0

4500.0

4500.0

4500.0

4500.0

TOTAL capacitate 2 Statii (SS1 +SS2):

24500.0

24500.0

24500.0

24500.0

24500.0

Intrări deșeuri Zonele 1, 2 (fără sticlă): Intrări deșeuri Zonele l,2,3,5(fără

7749.0

9686.2

16115.6

18763.9

18726.4

sticlă):

Total transfer sticlă din instalații SS1,

8636.9

10796.1

17444.8

20311.5

20270.9

SS2:

959.7

1199.6

1938.3

2256.8

2252.3

Capacitate sortare - Intrări Zonele 1, 2,3,5:

15863.1

13703.9

7055.2

4188.5

4229.1

Rezerva de capacitate Sura Mică & Cisnadie:

65%

56%

29%

17%

17%

Notă: Determinarea de compoziție a deșeurilor municipale din Zonele componente ale SMID Sibiu, în curs de relizare la data prezentului material, va fi referința de calcul a cantităților colectate separat conform indicatorilor de performanță, care vor sta la baza fundamentării tarifelor;

Așa cum rezultă din prelucrarea datelor, se relevă următorul nivel de analiză:

Compararea prognozei de generare de deșeuri recidabile cu capacitatea de procesare proiectată a instalațiilor:

o Procentul de deșeuri recidabile conținute în deșeurile municipale cu care s-a realizat prognoza este de 22,83% pt Zona 1 -în anul 2020 (așa cum este el calculat in raportul de determinare a compoziței -nov.2019-SC SOMA SRL) si 33% pt Zonelel (Acstal), 2,3 și 5; acesta este păstrat constant de-a lungul perioadei de prognoză.

o Cantitatile de deșeuri municipale din zonele de operare sunt cele comunicate de operatori la nivelul anului 2019.

o Recomandarea refacerii anuale a Raportului de compoziție a deșeurilor recidabile rămâne de actualitate;

o Raportul 'capacitate proiectată de sortare' a instalațiilor de sortare Șura Mică și Cisnădie (total: 24.500t/an) versus cantitatea de deșeuri recidabile din Zonele 1 și 2 (fluxul actual de deșeuri) - 20.807,It -în anul 3 de operare - este mereu supraunitar, deci, teoretic acest flux actual de transport pentru tratare va putea fi continuat fără alte investiții în creșterea capacității pe perioada de contractare.

o Aducerea deșeurilor recidabile din Zona 5 Săliște la stația de Sortare Șura Mică (prin transformarea instalației de sortare Săliște in stație de transfer) este posibilă, dacă se face raportarea la capacitatea proiectată; Același scenariu se relevă și în cazul renunțării la Stația de Sortare de la Agnita și aducerea consecutivă a deșeurilor recidabile din Zona de operare 3 AGNITA - la stația de sortare Șura Mică.

o Ipoteza colectării separate a unor cantități de deșeuri recidabile mai mici decât cele prognozate nu a fost considerată, deși situația actuala arată procente semnificativ mai mici de colectare a acestor tipuri de deșeuri; motivul ignorării acestei analize a fost riscul pozitiv de creștere de colectare separate, după punerea în funcțiune a instrumentelor economice prevăzute de lege in Zonele analizate (1,2,3,5).

c De asemeni, analiza fluctuației procentului de deșeuri recidabile din deșeurile municipale (în plaja 22.83%- nivelul actual - și 33% nivelul prevăzut de legiuitor) este ignorată, pe de o parte din lipsa datelor care privesc o determinare de anvergură, pe o periodă de cel puțin 2 trimestre, pe de altă parte, din lipsa unor elemente specifice (sociale, de mediu, tehnice sau legale) care să arate măsuri/rezultate de prevenire a generării, ori alte schimbări de comportament ale utilizatorilor față de aceste categorii de deșeuri. Mai mult, datele cu privire la alți colectori autorizați care preiau deșeuri municipale în puncte fixe ori de la locul de generare, nu sunt elocvente cu privire la conturarea unei tendințe care sa fie luată în analiză, deoarece raportările acestora au scăzut semnificativ prin încadrarea acestor deșeuri ca fiind generate din alte surse. Totuși, preocuparea de a contingența datele de prognoză cu cele prelevate de la colectorii autorizați din zonele de operare trebuie avută în vedere, deoarece creșteri ale cantităților preluate de aceștia impactează negativ cantitatea de deșeuri reciclabile considerate ia tratare în analiza de față.

o Opțiunea de delegare a stației de sortare în care, pe lângă fluxul actual de deșeuri reciclabile din Zonele 1 și 2 se adaugă cel al deșeurilor reciclabile provenite din zonele 3 și 5 și se tratează la aceeași facilitate de sortare din prezent, este realizabilă, dacă se coroborează cantitățile prognozate cu randamentului actual al instalațiilor (fără investiții suplimentare).

Tabel 5- Analiza opțiunilor privitoare la instalațiile de sortare din zonele 1,2,3,5

Nr.crt.

SCENARII de ANALIZA:

OPȚIUNE

MOTIV

1

2

închiderea Statiei Sortare Saliste și

transformarea in statie de transfer:

închiderea SS Cisnădie și transferul deșeurilor reciclabile la Stația Șura Mică: Menținerea fluxurilor actuale al Stației de

DA

NU

DA- deoarece sortarea actuala este depășită tehnic; exista capacitate de sortare la Sura Mica, in condiții de randament sporit lipsa de rezerva de capacitate disponibilă la SS Sura Mica; disponibil proiectat de capacitatela

3

sortare Sura Mica fără investiții suplimentare:

Dotarea Statiei sortare Sura Mica cu

DA

SS Sura Mica , dacă se menține in operare Statia Cisnădie

4

investiții suplimentare minime si sortarea doar H/C la Stația Cisnădie

Introducerea schimbului de lucru 3 la Statia

DA

opțiune viabilă pentru procesarea reciclabilelor din Zonele 1, 2,3 și 5

opțiune de considerat DOAR in

5

Sura Mică si sortare exclusiv deșeuri de hartie/carton la Stația Cisnădie:

DA/NU

cazul creșterii cu peste 38% a cantitatilor de reciclabile colectate separat aduse din zonele 1,2,3,5;

DEȘEURI LE BIODEGRADABILE COLECTATE SEPARAT:

Studiul pornește, la fel ca și în cazul deșeurilor reciclabile, de la determinarea colectării separate, în cadrul schimbărilor legislative precum și al extinderii ariei de colectare separate a deșeurilor biodegradabile, coroborat cu clauzele contractului de delegare al operatorului din Zona 1, la calcularea prognozei de generare de biodeșeuri și la verificarea capacității disponibile de compostare în instalații.

Următoarele informații, date și prezumții au fost luate in calcul la verificarea capacității de

compostare:

 • >  Indicatorul de performanță al colectării separate din Zona 1 se referă exclusiv la aria prevăzută cu infrastructura de colectare separată, respectiv mun. Sibiu, oraș Cisnădie, precum și aria periurbană (sat. Șura Mică, sat Șelimbăr) care reprezintă aprox. 75% din cantitatea de deșeuri municipale. Astfel, presupunem că până la dotarea cu echipamente de colectare prognozată pentru anul 2022 a Zonei 2 Avrig, a zonei 3 Agnita si a celei 5 Săliște, nu se va colecta separat fracția BIO de la utilizatorii casnici și non-casnici din aceste zone.

 • >  Indicatorul de performanță al operatorului de colectare al Zonei 1, confom informațiilor comunicate de ADI ECO SIBIU, este derivat dintr-un indicator agregat de colectare separată a reciclabilelor si a fracției bio (asumat inițial la semnarea contractului de către operator) de 40% din total deșeuri municipale in primii 4 ani de operare, apoi de 60% până la sfârșitul anului 5 de operare si ulterior. Deșeurile municipale, in situația datelor obținute, NU conțin deșeurile stradale, care fac obiectul unor alte contracte de delegare și sunt transportate direct la depozitare.

 • >  Prin urmare, indicatorul de colectare separată a! fracției BIO se obține din diferența între 40% (in primii 4 ani- conservator), respectiv 60% (începând cu anul 5 de operare) și indicatorul de colectare separată a fracțiilor reciclabile, așa cum a fost el calculat mai sus.

 • > Exclusiv pentru anul 2020, s-a luat în considerare cantiatea de 17.828 tone, pentru similitudine cu cantitatea programată de operatorul Soma în fișa de fundamentare a tarifului pentru biodeșeuri.

 • >  Deșeurile verzi generate în Zona de operare 2 vor fi tratate pe platforma de compostare de la Avrig;

 • >  Prin urmare, cu privire la cantitățile de biodeșeuri ce vor colectate, se vor primi la stația de compostare în următoarea ordine: mai întâi Zona 1; dacă nu va fi atinsă capacitatea stației cu aceste cantități provenite din Zona 1,opțional, vor putea fi aduse cantități de deșeuri verzi ori alte biodeșeuri din Zona 2 dacă platforma de compostare Avrig nu va face față, până la concurența cantității maxime de 18.600 t/an.

 • > Suplimentar, se acceptă și ipoteza că, în absența acoperirii capacității de compostare proiectate a stației de compost cu cantitățile de biodeșeuri din Zonele 1,2, se pot aduce la tratare nămolurile rezultate din epurarea municipală. Prin urmare, ofertanții vor fi informați că prin acest mecanism de admitere etapizată a biodeșerilor nu există niciun temei pentru aceștia de a invoca modificarea tarifului prin lipsa cantităților transportate la Stația de compostare.

Tabel 6- Prognoza de colectare separată a fracției BIO: Zona 1

DATE ANUALE:

% BIO

2019

2020

2021

2022

2023

1

Indicator agregat Recidabile/Bio (SOMA):

Indicator de colectare Reciclabile

40%

40%

40%

60%

60%

60%

2

SOMA:

9.132%

11.415%

19.800%

23.100%

23.100%

Indicator performanță BIO - Zona 1 SOMA:

30.868%

28.585%

40.200%

36.900%

36.900%

ZONA 1 SIBIU -ACSTAL municipal(t):

ZONA 1 SIBIU -SOMA municipal(t):

Total de colectat BIO ZONA 1

0.84%

2027.7 82384.0

2027.7 82384.0

2023.7

82219.2

2019.6

82054.8

2015.6

81890.7

ACSTAL(t):

17.0

17.0

17.0

17.0

16.9

ZI

Total de colectat BIO ZONA 1 SOMA(t):

75%

19072.7

17828.0

24789.1

22708.7

22663.2

Capacitate St. Compost Șura Mica (t):

18600.0

18600.0

18600.0

18600.0

18600.0

Deficit capacitate stație vs. intrări Zona l(t):

-489.8

755.0

6206.1

-4125.6

-4080.2

Nota: Se face mențiunea că indicatorul de performanță al operatorului ACSTAL (anume colectare separată de 7% din totalul deșeurilor biodegradabile conținute în deșeurile municipale -12% - se va putea modifica anual prin acte adiționale)

Analiza tabelului de mai sus relevă următoarele situații:

o Indicatorul de performanță al fracției BIO astfel calculate pentru operatorul SOMA al Zonei 1 arată un maxim în anul 2021 (40,2%!), după care, prin aplicarea prevederilor contractuale și legale incidente, el începe să scadă pănă la 36,9%

o Verificarea capacității Stației de compostare de la Șura Mică ( 18.600 t /an la intrare si 15.000t/an deșeuri trimise la compostare intensivă in cele 8 brazde, diferența fiind impurificări - aprox 20% din input) ne arată un deficit de capacitate de circa 6.000t/anul 2021, apoi deficitul de capacitate rămâne negativ pe intreg intervalul de analiză până la 3 ani, deși mai scade pe măsură ce scade și generarea de deșeuri municipale, conform procentului de colectare selectivă din contractul operatorului. Toate acestea, pentru că țintele rezultate din aplicarea indicatorului de performanță al operatorului de colectare nu au fost corelate cu capacitatea reală a stației de compost.

Concluzii;

-Indicatorul de performanță al colectării selective al deșeurilor biodegradabile al operatorului din Zona 1 trebuie considerat DOAR până la atingerea capacității statiei de compostare Sura Mică, anume 18.600t/an la intrare, cu grad de impurificare de 20%. Acest lucru se va face până la darea în funcțiune a unor noi capacități de compostare/tratare a fracției organice. în situația în care se urmează recomandările MM si ale experților (BEI/JASPERS) cu privire la gradul de impurificare de max. 10% al acestei fracții colectate separat, indicatorul de performanță al colectării trebuie interpretat corespunzător, pentru a permite încadrarea în capacitatea de compostare intensivă, anume 15.000t/an. Deci, acest nou indicator de performanță ar fi: 100/90 x 15.000 t, adică max. 16.666 t/an.

 • - Prin raportare la cantitățile de deșeuri biodegradbile conduse astăzi la stația de compostare, anume circa 8.000 t/an ( exclusiv din Zona 1), prognoza privitoare la capacitatea de procesare a stației este acoperitore: astfel, pentru Zona de operare 1, chiar în contextul unor indicatori de performanță ambițioși, există capacitate de tratare disponibilă.

Astfel, cu privire la instalațiile supuse analizei, se relevă că stația de compostare Sura Mică nu poate prelua biodeșeuri decât din Zona 1, dacă se consideră atingerea indicatorilor de performanță ai operatorilor acestei Zone, în timp ce zonele 2,3 și 5 ar putea fi deservite de alte instalații; o ipoteză de lucru mai apropape de realitate o reprezintă însă, disponibilitatea staței de compostare Șura Mică în cazul în care colectarea biodeșeurilor din Zona 1 nu atinge indicatorii programați; astfel, biodeșeurile/deșeurile verzi din Zona 2 vor putea fi duse, în primul rând, la Șura Mică, dacă platforma de compostare Avrig nu va mai face față, și doar în lipsa unei capacități de prelucrare la Șura Mică vor fi tratate de alte instalații din vecinătate.

Astfel, prin permisiunea acordată delegatului stației de compostare de la Șura Mică de a accepata biodeșeuri din Zonele 1 și 2 (cu condiția să existe disponibil de prelucrare), coroborat cu permisiunea de a aduce și nămolul rezultat de la Stația de epurare ( dacă, CONSECUTIV aducerii in stației a biodeșeurilor din Zonele 1,2 se înregistrază încă disponibil de capacitate), pentru a menține pe tot parcursul contractului un grad de 100% de utilizare a stației de compost, se creează condițiile prin care:

 • - se va putea menționa în contractul de delegare că nu există niciun temei pentru care delegatul să solicite modificare tarifului pe temeiul lipsei de cantități;

 • - se va putea oferta un tarif prin raportare la cantiatea maximă admisă, anume de 18.600t, cu un grad de impurificare de maxim 20%.

9. Costurile privind operarea instalațiilor și tarifele maximale

Pentru determinarea tarifelor maximale ale activităților specifice de salubrizare aferente Zonei 1, la fel ca în precedentele studii de oportunitate privitoare la delegarea operării instalațiilor de tratare, având în vedere folsirea acelorași utilaje și consumuri specifice, s-a pornit de la datele existente in Aplicația de finanțare a proiectului 'Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Sibiu’, regăsite in volumul de Analiza Cost Beneficiu si modelul Microsoft Excel aferent acesteia.

Analiza Cost Beneficiu nu prezintă, însă, o impărtire a tarifelor pe fiecare din cele cinci zone ale proiectului si pe componente. Singura detaliere existentă in raport este o împărțire a costurilor de operare si întreținere in costuri fixe si costuri variabile, așa cum s-a prezentat in secțiunea 3.5 Mecanismul financiar propus in cadrul Aplicației de finanțare.

Pentru a obține o impărtire a tarifelor din zona 1 pe componente, au fost utilizate următoarele ipoteze de lucru:

 • •  Structura tarifelor pe componente ale serviciului de salubrizare (colectare, sortare, compostare, depozitare) este similara cu cea a costurilor de operare si întreținere (cu alte cuvinte, se considera ca profitul si cheltuielile financiare sunt similare pentru toate componentele);

 • •  Costurile de colectare si transport in Zona 1 Sibiu se calculează ca o pondere (cota parte) in costurile totale de colectare ale proiectului, pondere egala cu cantitatea colectata din zona 1 in total proiect. Astfel, conform Analizei Cost Beneficiu, la nivelul anului 2013 a fost prognozata pentru Zona 1 o cantitate de deșeuri municipale colectate (inclusiv asimilabile) de 91.840 tone dintr-un total la nivel de proiect de 142.445 tone. Astfel, cota parte din costurile de operare aferente colectării si transporturilor deșeurilor menajere s-a considerat a fi 66.26% din total costuri de operare. Daca se adaugă si cota de IID de 10%, ponderea devine la 59.63% din total tarif;

 • •  Costurile de operare pentru stațiile de sortare Cisnădie si Șura Mică sunt cele estimate in modelul Excel al Analizei Cost Beneficiu;

 • •  Costurile de operare pentru stația de compostare de la Sura Mica sunt cele estimate in modelul Excel al Analizei Cost Beneficiu.

 • •  S-a introdus un nou tarif, acela pentru transferul sticlei, dat diind faptul că niciun recidator din piață nu achită costurile cu transportul acestui tip de deșeu de ambalaj.

In cadrul Studiului de fezabilitate (capitolul 9.4), parte a Aplicației de finanțare, sunt prezentate următoarele costuri de operare si întreținere pentru activitatile serviciului de salubrizare, care reprezintă tarifele maxime ale operatorilor:

• pentru activitatea de sortare - 33 Euro/tonă, fără a lua în considerare veniturile din vânzarea reciclabilelor, respectiv 2,5 Euro/tonă luând în considerare veniturile din vânzarea reciclabilelor (prețuri constante 2009), ceea ce, în prețuri curente la nivelul anului 2020 reprezintă 41.03 Euro/tonă, exclusiv TVA și fără a lua in considerare veniturile din vanzarea reciclabilelor, considerând o rata medie anuala a inflației de 2 %;

Tabel 7- Actualizarea tarifului de sortare din Studiul de fezabilitate

Anul       2009     2010     2011     2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

cost/t (euro) 33.00     33.66     34.33     35.02

(actualizare la o rata medie anuală a inflației de 2%)

35.72

36.43

37.16

37.91

38.66

39.44

40.23

41.03

• pentru activitatea de compostare - 28.7 Euro/tonă, fără a lua in considerare veniturile din vanzarea compostului, respectiv 26.3 Euro/tona luând in considerare veniturile din vanzarea acestuia (prețuri constante 2009), ceea ce reprezintă 35,68 Euro/tonă, exclusiv TVA, fără a lua in considerare veniturile din vanzarea composului, in prețuri curente pentru anul 2020, considerând o rata medie anuala a inflației de 2 %.

Tabel 8 -Actualizarea tarifului de compostare din Studiul de Fezabilitate

Anul

2009

2010

2011     2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

cost/t(euro)

(actualizare la o

28.70     29.27     29.86     30.46

rata medie anuală a inflației de 2%)

31.07

31.69

32.32

32.97

33.63

34.30

34.99

35.68

Daca se considera un curs Euro/Lei de 4.8263 (cursul mediu martie anul 2020), costurile de operare si intretinere, in prețuri curente pentru anul 2020 conform metodei de actualizare a Studiului de fezabilitate sunt:

 • •  pentru activitatea de sortare -198.02 Lei/tonă, fără TVA și fără a lua in considerare veniturile din vânzarea reciclabilelor;

 • •  pentru activitatea de compostare -172.2 Lei/tonă, fără TVA și fără a lua in considerare veniturile din vânzarea compostului.

O metodă de verificare a actualizării costurilor de mai sus este cea de verificare a costurilor de operare și mentenanță prevăzute in Aplicația de finanțare la nivelul anului 2013:

Tabel 9- Costurile de O&M in anul 2013 ale instalațiilor de sortare si compost Zona 1

-Euro

Total, din care

Populație

Agenți economici

O&M sortare

621,000

469,869

151,131

Cisnădie

162,000

130,469

31,531 ,

Sura Mica

459,000

339,399

119,601 ■

O&M compostare

392,000

355,321

36,679

Sura Mica

392,000

355,321

36,679

Total O&M zona 1

4,109,945

3,315,804

794,141

în prețuri curente, utilizând rata de inflație medie de 2%/an, valoarea costurilor de O&M ale instalațiilor de sortare de la Cisnadie și Șura Mică este extrasă din tabelul de mai jos:

i abel 10- Actualizarea costurilor de O&M ale instalațiilor de sortare ale zonei 1

Anul        2013     2014    2015    2016    2017    2018     2019

Cost sortare

_    ,     .    621,000 633,420 646,088 659,010 672,190 685,634 699,347

Zona 1 (Euro):

2020

713,334

indicele mediu de inflație = 2%/an

Astfel, dacă se raportează aceste costuri la totalul prognozat de deșeuri reciclabile admise in instalațiile de sortare ale Zonei 1 în anul 2020, rezultă un tarif de 59,05 euro/tonă.

Cota de IID si alte cheltuieli s-au considerat a fi egale cu 10% din totalul tarifului prevăzut in Anexa

 • 1.4 la contractul de finanțare - Planul tarifar; prin urmare, cota IID ar fi de aprox. 5,9 euro/tonă, ceea ce conduce la un cost de 53,6 euro/tona, adică in lei258,68 lei/tonâ, fără TVA.

Pentru determinarea tarifului maximal, la maximul dintre cele 2 valori determinate mai sus (considerentul prudențialității în acoperirea costurilor), adică la 198.10 Lei/tonă și, respectiv 258.68 lei/tonă, se adaugă Redeventa si amortizarea investiției solicitate operatorului.

Pentru conveniență, se determină redevența ca valoarea de înlocuire a echipamentelor și utilajelor instalației de la Șura Mică si 55 Cisnădie, deteminată din valoarea contabilă a acestora, prin raportare la numărul de ani în care se face amortizarea:

Tabel 11 -Inventar echipamente Stația Șura Mică

' Nr. Crt

Denumire

Tlp/Cod

Producato

Cantitate

Preț lel/UR

Valoare exclusiv TVA

1

Sediu administrat

0.00

2

Hala sortare

3

Garaj

4

State pompare

Wilo

Wllo

2

1375.00

2750.00

5

Ventilator axia.

1

5

C'onvector electric

1

7

Statie dorirwre

RPG503

Aqua sistem plus

1

2900.00

2900.30

8

Pompa submersibil a ptr. put forat

Wllo

WILO

1

40458.00

40468.00

9

Bazin •ddarjabil 4Cme

RS 40000

SC. Cnber

NetS.R.L

Piatra Neamț

1

62300 C0

62800X

10

Sepsrator de hidrocarburi

Crbe'MET

SH U

SC. Cnber NfltSR.L.

Piatra

Neamț

2

3800 0C

760C.D0

11

CabhS necepț.e ?l vesta r

TX2O

Tehnix

■*

19530.00

19630.00

12

Centrala termica

Elobiok Ve 28

VA1LLANT

1

3703 e8

3703.63

13

încărcător frontal

924 H

Caterpillar

România

1

526554.00

526554.00

14

Autovehicul

PlCK-UP

Rs nger

Foni

1

L26O6O.0C

126960.00

13

Separator magnetic

MPQ11C0J-

PG

IFE

2

92714.21

1B5428 42

16

Auto bascul anta 12 m3

MAN TGL

IZ 2204X2

BB

MAN

1

287930.00

287930.00

17

Camion cu cartig

MAN TGS 334006X4 BL

MAN

1

445830.00

445830 00

18

Container

Llmc

40

1771.63

7036= CD

19

State sorta -c 'Cabina de sortare dimatlzata

Tehnix

Tehnix

2

106034.72

212C09.44

20

Conteiner sklpcuA roti pivota nte

4mc

C Tehnix SRi

5

9000.00

45000 OG

Banda orizontale sortare sl accesorii

1

903584 44

9J35S4 44

n

Banda elevatoare

1

23

nsbilațle pălare rcti

APV-4/20

CTehnix SR!

1

117450.00

11745C.OC

24

Zantar

Fer nima rket

EhnlmaricBt

1

53087.C0

53087 00

25

’ichet P51

2

275.00

550.00

26

Rezervor upratera* irefabrlcat SU mc

Metalic cu membra na PVC

SC

Tankrcm Construct SRL

1

150000.00

15O0OO.CC

27

elefon robii

ST-E 120 Om

Samsung

1

150.00

150.00

’resa ulotat

APKC42

utopr-wen

1

1391875.37

1391875.37

resa a bta t

APKC42

utepressen

1

30

oller fectric

VaHlairt V!H

R 150/5

VAILLANT

1

800.00

800.00

□TAL

Itell

1,557,935.35

Prin urmare, pentru SS Șura Mică, valoarea de 4.657.933,35 lei, împărțită la 12 ani (perioada de amortizare contabilă), conduce la determinarea unei redevențe anuale de 388.161 lei.

La aceasta, se adaugă valoarea de 22.005 lei/an, după cum este înregistrat în evidențele contabile ale UAT Cisnădie. Astfel, valoarea totală a redeventei pentru instalațiile de sortare aferente Zonei 1 este de 410.166 lei/an, sau, prin raportare la numărul de mediu de tone procesate, valoarea de 30,38 lei/tonă.

Dacă utilizăm valoarea de 10% din costurile de O&M de mai devreme, valoarea anuală a redeventei astfel calculate este de aprox: 5euro x 4.8263 = 23.68 lei/tonă, sau 337.528 lei/an.

Având în vedere apropierea celor 2 valori determinate prin 2 metode distincte, se propune considerarea redevenței celei mai mici, date fiind investițiile prognozate a avea loc in viitoarul apropiat. Deși in contractul de delegare, valoarea redevenței se va înscrie în suma fixă, pentru calculul tarifului se va folosi valoarea de 17.48 lei/t, obținută prin raportarea sumei anuale fixe la valoarea medie a intrărilor de reciclabile în anii 2021-2023 (fără sticlă).

Cu privire la amortizarea pe perioada contractului (30 de luni) a dotărilor cu statut de bun propriu ale operatorului delegat, se consideră suma anuală de amortizat, anume 113.000 lei fără TVA, aferentă exclusiv utilajelor solicitate ( a se vedea pg 47), rezultând valoarea de recuperat a amortizării anuale prin tarif de 113.000 lei/an : 19.300to, respectiv 5,85 lei/tonă.

Astfel, prin considerarea interesului public și a performanței solicitate ofertanților, la valoarea cea mai mică reieșită din determinările costurilor de operare si mententanță, se vor adauga costurile cu redevența si cu amortizarea bunurior de retur, rezultând tariful maximal al activității de sortare, fără a considera veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile (acestea vor intra in beneficiul autorității contractante):

Tabel 12 - Calculul tarifului maximal de sortare

Calculul tarifului de sortare

LEI/tona

Cost O&M:

258.68

Redevența:

17.48

Amortizare dotări:

5.85

(valori pentru cantitatea medie de 19.300t/an)

TOTAL Lei

fără

282,01

TVA/tonă:

Notă: Tariful de mai sus nu cuprinde C.E.C; în cazul în care contractul de delegare nu prevede că refuzul de bandă va fi depozitat, costul cu depozitarea si cu CEC nu vor fi adaugate acestui tarif.

Cantitatea de 19.300 t/an a fost determinată ca o medie a sortării pe durata de 30 luni a contractului, în ipoteza în care se vor procesa toate deșeurile reciclabile colectate separat din zonele 1,2,3,5. Aceasta cantitate nu cuprinde deșeurile de sticlă.

Având în vedere că tariful maximal de sortare nu ia în calcul eventualele costuri cu valorificarea energetică a refuzului de bandă, strategia de contractare va trebui să prevadă o compensare a delegatului privind costul de transport și de coincinerare a deșeurilor, dacă valorificarea energetică a acestora va fi compensată de către 01REP.

Privitor la tariful de compostare, se aplică aceeași metodologie de determinare a costurilor de operare, adică actualizarea cu rata medie a inflației a valorii costurilor de O&M de la nivelul anului 2013, după cum este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabel 13- Actualizarea costurilor de O&M ale instalațiilor de compostare ale zonei 1

Anul         2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020

Cost compostare

, H %      392,000   399,840  407,837  415,994   424,313   432,800   441,456   450,285

Zona 1 (Euro):

indicele mediu de inflație = 2%/an

Astfel, prin raportare la totalul cantității ce urmează a fi supusă procesului de compostare, anume 18.600t/an, costurile de O&M raportate la tonă sunt de 24,21 Euro/tona.

Considerând fondul IID de 10% din această valoare, rezultă că din costurile O&M se scad 2,42 Euro/tonă, rezultând un cost de 21,79 Euro/tonă, sau, în lei, 105,17 lei/tonă.

La aceste costuri se adaugă redevența, calculată ca valoarea de amortizat a echipamentelor instalației de compostare, al căror total este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabel 14 Lista bunurilor mobile și imobile din statia de compostare Șura Mică

Nr

Crt

Denumire

Tip/Cod

Producător

Cantitat e

Preț lei/UM

Valoare exclusiv TVA

1

Sediu administrativ

1

10,051,699.

2

2

Hala sortare

1

3

Hala maturare

1

4

Separator grăsimi

Cribnet

1

5

Garaj

1

6

Bazin vidanjabil 15 mc

RS 15000

S.C. Criber

NetS.R.L

Piatra

Neamț

1

6500.00

6,500.0

7

Cabină recepție și vestiar

S.C. Metal

Built Oradea

1

19630.00

19,630.0

8

Centrala termică

Ray

Protherm

1 _

3703.69

3,703.7

9

încărcător frontal

924 H

Caterpillar

România

1

526564.00

526,564.0

10

Autovehicul PICK-UP

Ranger

Ford

1

126960.00

126,960.0

11

Desfăcător de saci

Schlitz-O-

Mat MSW 2-3-15

BRT

1

1034119.8

6

1,034,119.9

12

Separator magnetic

MPQ1100

J-P

IFE

1

92714.21

92,714.2

13

Banda elevatoare

H 206

1

679158.85

679,158.9

14

Tocător deșeuri

RS 40-2-S

UNTHA

1

15

Sită rotativă de separare

KOMPTECH

- Primus

luT GmbH -Austria

1

570548.88

570,548.9

16

Autobasculantă 12 m3

MAN TGL 12

220 4X2 BB

MAN

1

287930.00

287,930.0

17

Mebrana de acoperire compost

16

1530714.8

6

1,530,714.9

18

Mașina de infasurare/defasurar e membrane

1

19

Sistem de aerare al grămezilor

JORDI

luT GmbH -Austria

1

20

Banda elevatoare H 201

Tehnix +

Blue Tech

1

421461.73

421,461.7

21

Banda sortare H 202

1

22

Cabina sortare

1

23

Container

4mc

SC Tehnix

SRL

5

9000.00

45,000.0

24

Instalație spălare roti

APV-4/20

SC Tehnix

SRL

1

117450.00

117,450.0

25

Cantar

Tehnimarke

t

Tehnimarke t

1

53087.00

53,087.0

26

Separator de hidrocarburi

CriberNET

SH 1,5

S.C. Criber

NetS.R.L

Piatra

Neamț

1

3800.00

3,800.0

27

Pichet PSI

2

275.00

550.0

28

Rezervor suprateran prefabricat 180 mc

Metalic cu membrana PVC

S.C.

Tankrom Construct SRL

1

150000.00

150,000.0

1 29

Telefon mobil

GT-E 1200m

Samsung

1

150.00

150.0

30

Ventilator axial

1

31

Convector electric

Westwood

1

32

Statie (hidrofor) pompare apa

Wilo S-Confort-Vario-

WILO

2

2750.00

5,500.0

33

Statie clorinare

RPG 603

Aqua sistem plus

1

2900.00

2,900.0

34

Pompa submersibila ptr. put forat

WILO

WILO

1

40468.00

40,468.0

35

Pompa submersibila umezire compost+

WILO

WILO

1

2750.00

2,750.0

36

Pompa submersibila in basa

WILO

WILO

1

1458.80

1,458.8

37

Boiler electric

Unistor

Unistor

1

800.00

800.0

TOTAL:

15,775,619.

1

Din totalul rezultat, se scad investițiile în clădiri, rezultând o valoare de amortizat de 5,723,919.9 lei, utilizată pentru calculul redevenței.

După calculul amortizăriii anuale (prin împărțire la 12 ani), se obține valoarea de 476,993.3 lei/an, care, raportată la cantitatea procesată intr-un an, conduce la valoarea redevenței de 25,64 lei/tonă.

Tabel 15. Calculul tarifului maximal de compostare

Calculul tarifului de compostare (lei fără TVA)

LEI/tonă:

cost O & M

105,17

redeventa

25, 64

amortizare bunuri de retur

0, 0

(valori la cantitatea de 18.600t/an)

TOTAL (Lei fără TVA):

130,81

Astfel, suma tuturor costurilor de mai sus, determină valoarea de 130,81 lei/tonă, ca tarif maximal al activității de compostare, fără a lua în calcul venituri din vânzarea compostului.

Tariful maxim de transfer al deșeurilor de sticlă:

Având în vedere că deșeurile de ambalaj de sticlă sunt preluate fără costuri de reciclatori, se recomandă introducerea unui tarif pentru transportul sticlei la valorificatorii finali, care, mai apoi, să fie compensat de către OIREP; în fapt, delegatul va organiza și va achita costurile de încărcare/transport ale deșeurilor de sticlă primite în stație, le va percepe Autorității contractante, care, la rândul său, le va solicita OIREP-urilorîn procesul de recuperare al costului net al respectivelor deșeuri de ambalaj de sticlă.

Pentru stabilirea tarifului de transfer al sticlei, se va determina valoarea maximală a acestuia prin raportare la costurile curente ale transportatorilor rutieri.

Astfel, se consideră cererea de transport specializat cu camioane prevăzute cu containere deschise de 60mc, care pot încărca până la 20t/transport (din motive de limitare rutieră a încărcării pe osie). Se estimeazaă că numărul de km parcurși de camion până la Stația de Sortare și, mai apoi, până la reciclator să fie de circa 500km, iar prețul maxim pe km este de 5lei/km+ TVA.

Prin urmare, costul cu transportul terților al deșeurilor de sticlă este de 2500 lei: 20 tone, adică 125 lei/t. La acest cost se adaugă și cel de manipulare/ încărcare a deșeurilor din sticlă, estimat la 10% din costul de transport.

Pe cale de consecință, tariful maximal al activității de transfer al deșeurilor de sticlă este de 137,5 lei +TVA.

Notă:(l) Pentru deșeurile de sticlă nu se va percepe tarif de sortare, ci doar un tarif de transfer, ulterior valorificării acestora.

 • (2) Pentru transferul/transportul altor tipuri de deșeuri pentru care valorificatorii nu oferă servicii de transport, ofertanții nu vor putea solicita aplicarea acestui tarif; de aceea, aceștia își vor include eventualele costuri de acest tip în ofertă, prin tariful de sortare.

 • (3) Cu privire la facturarea activităților de tratare, se propune ca factura lunară a operatorului să conțină exclusiv cantitățile tratate (sortate ori compostate, după caz) și nu cele intrate în instalații. în plus, factura lunară va conține și costurile cu deșeurile de sticla, determinate prin aplicarea tarifului de transfer la cantitățile efectiv valorificate de deșeuri de sticlă în perioada pentru care se aplică facturarea.

SUPORTABILITATEA TARIFELOR

Se impune calculul de suportabilitate al tarifelor maximale determinate mai sus, prin punerea lor în contextul indicatorilor de performanță și al noilor tarife aprobate ale operatorilor și prin raportare la analiza de afordabilitate efectuată de Autoritatea Contractantă.

Pentru acest calcul se pornește de la următoarele prezumții:

 • •  deși tarifele de sortare, transfer al sticlei și compostare vor produce efecte in diferite măsuri asupra tuturor zonelor de colectare din jud. Sibiu, se vor lua în calcul doar noile tarife aprobate ale operatorului din Zona 1 care sunt cele mai mari prin raportarea lor la tonă;

 • •  se vor considera indicatorii de performanță ai Zonei 1, fiind cei mai ambițioși din zonele de colectare; aceștia, ala nivelul anului 2020 sunt: 11,415% pentru reciclabile, 21,640% pt. biodegradabile, restul de 66,945% pt. reziduale, raportate la total deșeuri menajere și similare colectate agregat din mediile rural și urban;

 • •  indicii de generare de deșeuri sunt 0.66kg/loc/zi în mediul urban, respectiv 0.45kg/loc/zi în mediul rural;

 • •  Deși tariful de sortare al fracției reciclabile colectate este o medie ponderată a tarifului de sortare al fracțiilor de plastic/metal si hârtie/carton (90% din colectat) cu tariful de transfer al sticlei (10% din total), pentru motive care țin de prudența financiară în acoperirea costurilor de operare s-a folosit doar tariful de sortare al plasticului și hârtiei (care este mai mare decât tariful de transfer al sticlei).

Formula folosită pentru determinarea tarifului/persoană în mediul urban este:

((Qu X 66,945% X Trezidual + Qu X 11.415% X 50% X (Treciclabll +T"sortare) + Qu X 21.640% X (Tbio +TcomPost))*119%

Iar în mediul rural:

((Qr x 88,585% X Lezidual + QrX 11.415% X 50% X (Treddabil +TSortare))*H9%

Unde:

 • •  Q. = cantitatea generată lunar pe mediile de rezidență, astfel Qurban = 0.66*30 = 19.8kg/pers/lună și respectiv 0.45 x 30 = 13.5kg/pers/lună;

 • •  Trezidual = tariful pentru colectarea deșeurilor reziduale;

 • •   Trecidabii = tariful pentru colectarea deșeurilor reciclabile;

 • •  Tsortare = tariful maximal determinat pentru sortarea deșeurilor de plastic/metal și hartie/carton;

 • •  Tbio = tariful pentru colectarea deșeurilor biodegradabile;

 • •  Tcompost = tariful determinat de compostare

 • •  50% -procentul stabilit in sarcina utilizatorilor privind plata colectării și tratării deșeurilor reciclabile (diferența este suportată de către OIREP prin intermediul ADI ECO Sibiu)

 • •  119% = procentul care permite includerea TVA în calculul tarifului.

Tabel comparativ privind determinarea tarifului raportat la pragul de suportabilitate:

Tip tarif

Calculat

Suportabil

Urban

RON

11.45

RON 14.43

Rural

RON 7.92

RON 8.45

Astfel, prin calcularea formulei de mai sus pentru mediile urban si rural se verifică încadrarea tarifelor maximale în pragul de suportabilitate pentru anul 2020.

10. DOTĂRI ÎN SARCINA OPERATORULUI DELEGAT

Așa cum s-a arătat în cuprinsul prezentului Studiu, necesitatea unor echipamente care să completeze instalațiile proiectate rezidă prin prisma unor dotări care să corecteze neajunsuri de operare care pot conduce la o scădere a eficienței.

După cum se estimează de către Beneficiar, până la sfârșitul contractului de delegare se vizează accesarea unor fonduri UE nerambursabile care să co-finanțeze retehnologizarea tuturor instalațiilor de tratare din Zona 1, prin urmare dezvolarea sistemului operațional actual nu mai este necesară.

Dotări obligatorii pentru utilaje și echipamente destinate Statiei de sortare Șura Mică:
 • - lbuc. Motostivuitor, dotat cu sistem de manipulare a baloților cu „fălci laterale", care asigură prinderea și fixarea din zona laterală a acestora, ridicarea / coborârea si translatarea pe orizontala. Acest sistem de prindere, este un sistem eficace care face ca baloții în timpul operațiunilor de încărcare si stivuire să nu fie afectați / distruși, si, mai mult, care elimina riscurile de accidentare ale angajaților, prin evitarea formării unor șiruri de 4-5 metri înălțime, compuse din baloți a căror formă si dimensiuni nu sunt evident rectangulare și stabile .

-1 buc. Autospecială de transport a containerelor de tip „skip loader" de 7-10 mc, 12t cu masa containerului inclusă, care trebuie manipulate în vederea descărcării de conținutul (i) de deșeuri de ambalaje de fier rezultate in zona separatoarelor magnetice, precum si (ii) de deșeuri de sticlă ce se regăsesc mai ales in deșeurile de Plastic si Metal supuse sortării.

 • - 3 buc. Container de 30 mc de tip „Abroll", necesare pentru stocarea unor categorii de deșeuri recepționate in Statie care necesita o astfel de operație înaintea livrării ca atare către reciclatori/valorificatori finali. *);

- aprox. 700 elemente din beton prefabricate destinate construcției de pereți despărțitori (amenajare zonă stocare-transfer sticlă și deșeuri recepționate, înaintea urcării pe banda transportoare a deșeurilor (dimensiuni orientative 0.5 x 1 x 0.5m);

Notă - Trebuie menținat faptul că in zona de presortare (înainte ca deșeurile sa fie introduse in bancarele de alimentare ale Cabinelor de Sortare), deșeurile sunt separate și răsfirate manual, evitând blocarea transferului pe banda al deșeurilor de ambalaje în Cabina de Sortare, Exemplificativ, aceste deșeuri se pot încadra în următoarele subgrupe (i) deșeuri precum jucării, (ii) vase din plastic precum tăvi, coșuri, ligheane, oale, (iii) elemente de mobilier din plastic precum uși, sertare, blaturi, picioare si rezemători de dulapuri, mese si scaune, (iv) elemente de plastic ale unor unelte gospodărești precum cozi, greble și (v) alte categorii greșit precolectate de utilizatorii serviciului de salubrizare . Odată separate (presortate), aceste deșeuri trebuie depozitate temporar și eliminate din zona de lucru.

Listă cu utilaje și echipamente suplimentare propuse pentru dotarea Stației de sortare Șura Mică (obligatorii si opționale)

Dotări

Caracteristici

Nr. unit ati

Preț unitar (LEi fără TVA)

Valoare (Lei fără TVA)

1

Motostivuitor

- sarcina de ridicare nominală: 4000 kg

- înălțime maximă ridicare furci: 4000 mm

- lungime furci: 1000 mm

- dispozitiv de manipulat baloți

1

110.00 0

110.000

1

2

Autospeciala de transport a containerelor de tip skip loader

- configurație 4x2

- motor diesel, Euro 6

- masa maximă autorizată: 18000 kg

1

465.00 0

465.000

3

Container 30mctip Abroll

Stocarea deșeurilorvalorificcabile energetic/sticla in cadrul Stației si transportul acestora la alte facilități

3

35.000

105.000

4

Elemente prefabricate beton

Garduri de separare; dimensiuni aprox 0.5 x 1 x 0.5 ml

700

100

70.000

TOTAL (lei, fără TVA)

750.000

Notă: (1) Valoarea individuală și cumulată a investițiilor solicitate este orientativă pentru ofertanți; valoarea totală ofertată va fi utilizată doar in determinarea încadrării în tariful maximal (vezi cap 9- tariful maximal al sortării deșeurilor recidabile).

 • (2) Prevederile legate de încadrarea tarifului ofertat în plafonul maxim determinat de Autoritatea Contractanta rămân aplicabile; de aceea, tariful ofertat va cuprinde costurile cu amortizarea contabilă a investitțiilor bunurilor de retur, luând în considerare durata contractului de 30 de luni.

 • (3) dat fiind statutul de bunuri proprii ale acestor dotări pe care ofertantul le va aduce, amortizarea acestora in tarif se va face după cum urmează: utilajele de la pct 1-3 din tabel se vor amortiza contabil liniar pe o perioadă de 8 ani, în timp ce elementele prefabricate - construcții temporare- se vor amortiza pe perioada de 2.5 ani; astfel valoarea de amortizat calculată pentru determinarea tarifului maximal al sortării cuprinde:

 • - 680.000 lei: 8 ani = 85.000lei/an

 • - 70.000 lei: 2.5 ani = 28.000 lei/an

Total de amortizat in tarif: 113.000lei/an

Stația de compostare Șura Mică

Stația de compostare Șura Mică este proiectată si echipată ca urmare a accesării de fonduri nerambursabile prin POS Mediu 2007-2013, acestea fiind in stare de funcțiune, cu o uzura corespunzătoare duratei de folosință la cantități cu până la 50% mai mici decât cele proiectate.

Ofertanții vor putea face vizite la fața locului anterior depunerii ofertei pentru a putea observa procedeul de obținere a compostului precum si gradul de uzură al utillajelor.

Având în vedere calitatea biodeșeurilor la intrare, potențialul de piață pentru distribuția (chiar și fără beneficii materiale) a compostului/CLO astfel rezultat este mică, de aceea ofertantul nu este obligat să ia în calcul venituri din activitatea de vânzare în fișa de fundamentare .

Nu se prevede achiziția de echipamente sau alte reinvestiții, dată fiind perioada scurtă a contractului, anume de 30 de luni.

Totodată, în fișa de funadamentare a tarifului se vor include cheltuielile cu depozitarea si cu Contribuția la Economia Circulară pentru maxim 20% din cantitatea acceptată.

11. ANALIZA RISCURILOR Șl REPARTIȚIA ACESTORA ÎNTRE PĂRȚILE IMPLICATE ÎN CONTRACT

 • 11.1 Informații generale

Orice proiect de investiții publice implica riscuri atat in faza se construcție cat si in faza de operare. Nu este neobișnuit ca, in cazul proiectelor complexe, sa existe diferențe intre costurile si necesarul de timp reale fața de cele estimate inițial. întârzierile si depășirile de costuri apar invariabil din riscurile neprevăzute.

Riscul poate fi definit ca fiind incertitudinea veniturilor, cheltuielilor si a planificării in timp a proiectului. Pentru a obține o estimare realista a costurilor aparute de-a lungul întregii durate de viața a unui proiect, trebuie identificate, alocate si evaluate riscurile relevante aferente proiectului.

 • 11.2 Identificarea si alocarea riscurilor

Cea mai frecvent utilizata metodologie de identificare a riscurilor este Matricea riscurilor. Aceasta este prezentata ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului in ceea ce privește cheltuielile, veniturile si planificarea acestora.

La alcătuirea Matricei riscurilor va fi utilizat drept cadru de referințaMatnceo preliminară pentru alocarea riscurilor6.

La elaborarea matricei menționate riscurile au fost grupate pe categorii in baza ordinii cronologice a evenimentelor din cadrul proiectului pentru a se evita dubla cuantificare a aceluiași risc. De asemenea, au fost identificate si evidențiate cele mai importante riscuri, care pot avea cel mai mare impact asupra proiectului.

Matricea riscurilor realizata cuprinde următoarele categorii de riscuri:

 • •   Riscuri de construcție - care apar ca rezultat direct al activităților de construire a instalațiilor de gestionare a deșeurilor.

 • •   Riscuri de întreținere și operare - pot aparea in fiecare an pe perioda operării. Sunt mai mari in primii 1 - 3 ani de la darea in folosința și includ și riscul majorării cheltuielor cu forța de munca fata de previziunile inițiale.

 • •   Riscuri de cerere - riscuri care influențează câștigurile reale ale proiectului prin gradul de utilizare de către populație și operatori economici a serviciului prestat de delegatar.

 • •  Alte riscuri - riscuri generale ce nu sunt legate de nicio categorie de mai sus (ex. modificarea legislației și a regulamentelor, modificări ale cursului valutar etc.)

In ceea ce privește alocarea riscurilor, au fost luate in considerare următoarele reguli:

 • •   fiecărui risc i s-a atribuit un număr unic;

 • •   fiecărui risc i s-a atribuit o denumire specifica legata de natura riscului;

 • •   pentru fiecare risc s-a stabilit daca va fi retinut de către Autoritatea contractanta, va fi alocat delegatarului sau va fi impartit intre ambele parti.

La alocarea riscurilor a fost aplicata ca regula generala aceea ca riscul trebuie suportat de către partea care il poate atenua in cea mai mare masurasi/sau care poate controla cel mai bine consecințele. Astfel, fiecare parte iși va asuma riscuri pe care va fi in măsură sa le gestioneze in vederea optimizării proiectului.

Alocarea riscurilor propusa nu este statica. Este posibil ca pe parcursul derulării procedurii de atribuire a Contractului de delegare Matricea riscurilor sa fie actualizata ca urmare a negocierilor cu ofertantii.

In tabelul de ma jos sunt prezentate riscurile identificate și modul de alocare a acestora.

Tabel 16: Matrice alocare riscuri asociate contractului

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTELE

1.

Restricționarea accesului pe amplasamente

In urma unei acțiuni in instanța un fost sau pretins proprietar poate obține un ordin de resctricționare a accesului.

100%

Autoritatea contractanta va verifica legalitatea actelor privind proprietatea terenului. Autoritatea contractanta isi asuma in totalitate consecințele asociate acestui risc.

Oeratorul are dreptul la despăgubiri.

2.

Restricții induse de folosința terenurilor învecinate

Pe durata concesiunii folosința terenurilor invecinate poate suferi modificări care pot genera un impact negativ asupra proiectului.

100%,

Autoritatea contractanta se va asigura prin DUAT ca lucrările de infrastructra si planuri urbanistice si de amenajare a teritoriului care vor fi promovate in zona de interes nu vor aduce atingerii bunei exploatări.

3.

1

1______________________

Asigurarea cu utilități -sursele de apa -exploatare neconforma

In cazul exploatării neconforme (ex. supraexploatare) a sursei subterane exista riscul întreruperii alimentarii cu apa a instalațiilor de pe amplasament.

100%

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si funcționare.

Senecca & Savy S.R.L.

Sediul social: str. Vasile Alecsandri nr. IA, Voluntari, jud. Ilfov

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/2011, cod fiscal nr. RO29119949 cont bancar nr. R053RZBR0000999914392889, deschis la Raiffelsen Bank, suc. Chitila, tel. 0725.522.515, email officegBadviceitivers.ro

J1SENECCA

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

4.

Asigurarea cu utilități -sursele de apa -degradarea calității independent de activitățile de pe amplasamente

Fara a avea nicio legătură cu activitățile desfășurate pe amplasament, calitatea apei devine improprie utilizării, parametrii de calitate suferind modificări fața de condițiile inițiale.

50%

50%

Rezolvarea unei asemenea situații implica asigurarea resurselor necesare fara a aduce atingerii celorlalte prevederi ale contractului (tariful).

5.

Asigurarea cu utilități -sursa de apa -degradarea calității in legătură directa cu activitățile de pe amplasamente

In urma operării neconforme calitatea apei devine improprie utilizării, parametrii de calitate suferind modificări fața de condițiile inițiale.

100%

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si funcționare.

In cazul in care evenimentul se produce, remedierea situației este responsabilitatea doar a Operatorului.

6.

Asigurarea cu utilități -gestionarea apelor uzate-exploatare neconforma

Efluenții amplasamentului sa nu fie conform cu cerințele din autorizații. Exploatare neconforma datorata operării.

100%

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si funcționare si sa asigurare resursele financiare pentru cheltuielile operaționale.

Operatorul trebuie sa asigure un grad minim de conformitate al efluenților din punct de vedere calitativ de 95%.

Senecca & Savy S.R.L

Sediul social: str. Vasile Alecsandri nr. IA, Voluntari, jud. Ilfov

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/2011, cod fiscal nr. RO29119949 cont bancar nr. R053RZBR0000999914392889, deschis la Raiffeisen Bank, suc. Chitită, tel. 0725.522.515, email offlce(jj>adviceRivers.ro

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

Nu poate face obiectul unei ajustări a tarifului orice investiție/cheltuiala necesara respectării condițiilor inițiale de calitate ale efluenților.

7.

Asigurarea cu utilități -gestionarea apelor uzate - modificarea condițiilor de calitate

Cerințe suplimentare privind calitatea efluenților.

100%

Operatorul trebuie sa asigure resursele necesare pentru rezolvarea rapida a solicitării autorității, avand dreptul de a solicita Autorității contractante o ajustare a tarifului.

8.

Asigurarea cu utilități -energie electrica

100%

La momentul semnării contractului de delegare Operatorul se va asigura si va certifica printr-un înscris ca puterea furnizata este suficienta operării corespunzătoare a tuturor instalațiilor.

In situația in care, pe durata derulării contractului, Operatorul constata ca e necesara instalarea de putere suplimentara, aceasta se va realiza pe contul si cheltuiala exclusiva a

Senecca & Savy S.R.L.

Sediul social: str. Vaslle Alecsandrl nr. IA, Voluntari, jud, Ilfov

înregistrată la Oficiul Registi ului Comerțului sub nr. J23/3219/2011. cod fiscal nr. RO29119949 cont bancar nr. R053RZBR0000999914392889, deschis la Ralffeisen Bank, suc. Chitila, tel. 0725.522.S15, email officeffladvicegivers.ro

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

Operatorului, fara a putea solicita ajustare de tarif.

In situația in care furnizorul de energie electrica nu poate indeplini obligațiile din contractul de furnizare, Operatorul trebuie sa asigure buna desfășurare a activității pe contul si cheltuiala proprie, fara a putea solicita ajustare de tarif.

Nu poate constitui in nicio situație un motiv de recuperare de cheltuieli.

9.

Fenomene meteo extreme - inundarea camplasamentelor

In cazul unor ploi torențiale poate avea loc inundarea amplasamentelor, ducând la sistarea activității. Aceasta situație nu este determinata si nici favorizata de operarea neconforma a instalațiilor.

100%

Operatorul trebuie sa intervină asigurând toate categoriile de resurse pentru rezolvarea operativa a problemei.

Intervenția poate depăși perimetrul strict a amplasamentelor daca situația o cere.

Riscul este acoperit de polița de asigurare.

Operatorul este îndreptățit la recuperarea in totalitate a cheltuielilor, fiind îndreptățit și la solicitarea de

Senecca & Savy S.R.L.

Sediul social; str. Vasile Alecsandri nr. IA, Voluntari, jud. Ilfov

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/2011, cod fiscal nr. RO29119949 cont bancar nr. R053RZBR00009999143928B9, deschis la Raiffeisen Bank, suc. Chitila, tel. 0725.522.515, email office^advicegivers.ro

Nr.

_

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

ajustare a tarifului. Ajustarea tarifului va avea in vedere acoperirea corespunzătoare a riscurilor privind acoperirea acestei categorii de risc.

110.

Contestarea activității de către populația rezidenta din vecinătăți

___

După punere in exploatare a instalațiilor poate aparea si se poate amplifica in timp nemulțumirea populației fața de influențele activităților desfășurate asupra calității vieții. Acestea pot ajunge la situații conflictuale si litigii. Aceasta categorie de risc nu se refera la operarea neconforma a instalațiilor, situație in care Concesionarul devine responsabil.

50%

50%

Operatorul trebuie sa asigure resursele necesare efectuării studiilor si expertizelor necesare.

Orice măsură de control/ eliminare/ minimizare a fenomelor contestate va fi implementata doar cu acordul prealabil al Autorității contractante.

Costurile vor fi recuperate in proporție de 50% de către Operator, putând constitui un motiv de ajustare a tarifului.

Autoritatea contractanta are dreptul de efectua periodic, dar cel mult 1 data/an un audit de conformitate privind modul de operare al instalațiilor.

Senecca & Savy S.R.L

Sediul social: str. Vasile Alecsandri nr. IA, Voluntari, Jud. Ilfov

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. .123/3219/2011, cod fiscal nr. RO29119949 cont bancar nr. R053RZBR0000999914392889, deschis la Raiffeisen Bank, suc. Chitila, tel. 0725.522.515, email offirefi'advIceRivers.ro

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

11.

Securitatea amplasamentelor - furt si vandalizare

Operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor este asociata, in general, prezenței pe amplasament sau in vecinătate a colectorilor informai!. 0 asemenea situație este inacceptabila pe amplasamente sau in vecinătatea acestora.

100%

Operatorul este in totalitate responsabil de asigurarea pazei si integrității bunurilor in limita amplasamentelor predate in operare.

Operatorul poate fi îndreptățit sa ceara recuperarea consturilor suplimentare numai daca poate demostra ca autoritățile responsabile cu gestionarea acestor situații nu si-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, fara a putea invoca o ajustare a tarifului.

RISCURI ASOCIATE OPERĂRII INSTALAȚIILOR DE PE AMPLASAMENTE

12.

Cantitatea de deșeuri la intrarea in instalați este mai mica decât cea planificata

Cantitățile lunare cântărite la intrarea in instalații sunt mai mici decât estimările pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

Scăderea cantității de deșeuri duce in mod direct la scăderea cantității

50%

50%

In situația in care timp de 12 luni calendaristice se inregistreza o cantitate de deșeuri mai mica cu cel puțin 15% fața de cantitatea estimata la data contractării, Operatorul este îndreptățit sa solicite aprobarea unei modificări a tarifului.

Senecca & Savy S.R.L.

Sediul social: str. Vasile Alecsandri nr. IA, Voluntari, Jud. Ilfov

înregistrată ia Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/2011, cod fiscal nr. RO29119949 cont bancar nr R053RZBR0000999914392889, deschis la Raiffeisen Bank, suc. Chltila, tel. 0725.522.515, email offlcețsadvlceitivers.ro

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

de materiale valorificabile obținute, respectiv la scăderea veniturilor.

Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelație cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deșeurilor.

13.

1__________________

Cantitatea de deșeuri la intrarea in instalații este mai mare decât cea planificata

Cantitățile lunare cântărite la intrarea in instalație sunt mai mari decât estimările pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

 • a) cantitatea de deșeuri este mai mare dar se incadreaza in limita capacității maxime de operare a instalațiilor.

 • b) cantitatea de deșeuri depășește limita capacității maxime de operare a instalațiilor.

Creșterea cantității de deșeuri duce in mod direct la creșterea cantității

50%

50%

 • a) In situația in care timp de 12 luni calendaristice se inregistreza o cantitate de deșeuri mai mare cu cel puțin 15% fața de cantitatea estimata la data contractării, Autoritatea contractanta este îndreptățită sa solicite aprobarea unei modificări a tarifului.

Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelație cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deșeurilor.

 • b) Autoritatea contractanta va efectua o analiza tehnico-economica pentru fundamentarea deciziei de extindere a capacității instalațiilor. Daca decizia este

Senecca & Savy S.R.L.

Sediul social: str. Vasile Alecsandri nr. IA, Voluntari, jud. Ilfov

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/2011, cod fiscal nr. RO29119949 cont bancar nr. R053RZBR0000999914392889, deschis la Raiffeisen Bank, suc. Chitită, tel. O725.522.S15, email officetffladviceRivers.ro

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

de materiale valorificabile obținute, respectiv la creșterea veniturilor.

favorabila, investiția va fi suportata de Operator, costurile urmând a fi recuperate.

Aceasta situație poate constitui un motiv de ajustare in sens negativ a tarifului.

14.

Grad mare de impurificare a deșeurilor la intrarea in instalații

Corelat cu performanțele sistemului de colectare separata, gradul de impurificare a deșeurilor la intrarea in stația de sortare/stațiile de compostare poate varia.

In cazul in care gradul de impurificare este mai mare decât cel estimat la proiectarea instalațiilor, operarea conforma a acestora devine dificila.

100%

Operatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru o asemenea situație. Creșterea costurilor de operare a instalațiilor poate constitui un motiv de ajustare a tarifului.

Includerea unie proceduri de acceptare în stații a deșeurilor reciclabile și biodegradabile va impune în amonte controlul strict al separării deșeurilor;

15.

Fluctuația pieței materialelor valorificabile

Veniturile realizate din valorificarea materialelor sortate si a compostului pot fluctua corelat cu evoluția pieței si independent de

50%

50%

Operatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru o asemenea situație. Creșterea costurilor de operare a instalațiilor poate constitui un motiv de ajustare a tarifului,

Senecca & Savy S.R.L.

Sediul social: str. Vasile Alecsandri nr. IA, Voluntari, Jud. Ilfov

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/2011, cod fiscal nr. RO29119949 cont bancar nr. R053RZBR0000999914392889, deschis la Raiffeisen Bank, suc. Chitila, tel. 0725.522.515, email office(6)advlceRivers.ro

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

|

1

performanța instalațiilor (in cazul operării conforme).

In cazul scăderii veniturilor, scăderea semnificativa a veniturilor duce la scăderea rentabilității instalațiilor.

avand totuși in vedere pastrarea sustenabilitații.

1 RISCURI GENERALE

16.

Grad redus de recuperare a contravalorii serviciilor de salubrizare, care duce la încasarea parțiala a sumelor contractate de către Operator

Gradul scăzut de încasare a contravalorii serviciilor prestate conduce la dificultăți financiare, operare neconformasi imposibilitatea derulării programului de întreținere, înlocuire si dezvoltare a activelor.

100%

Operatorul nu poate fi făcut responsabil pentru o asemenea situație, deoarece intre el si generatorii de deșeuri nu exista o relație directa.

Autoritatea contracta trebuie sa asigure un echilibru intre valoarea tarifului si capacitatea de plata a beneficiarilor, asigurând astfel un grad ridicat de încasare.

Senecca & Savy S.R.L.

Sediul social: str. VasileAlecsandri nr. IA, Voluntari, jud. Ilfov

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/2011, cod fiscal nr. RO29U9949 cont bancar nr. R053RZBR0000999914392889, deschis la Raiffelsen Bank, suc. Chitila, tel. 0725.522.515, email office(n>advicegivers.ro

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

17.

Operarea neconforma a instalațiilor de tratare a deșeurilor

Operatorul nu operează conform Manualului de operare si întreținere existent si conform actelor de reglementare emise de către autoritățile competente.

100%

Operarea neconforma este constatata de actele de inspecție si control ale autorităților competente si de auditurile de evaluare a confirmitații efectuate de Autoritatea contractanta.

Nu vor fi luate in considerare auditurile realizate pentru certificarea sistemelor de management de mediu (ISO 14001).

Responsabilitatea si suportarea costurilor conformării activității revine exclusiv in sarcina Operatorului.

Nu sunt îndreptățite solicitări de rambursare a cheltuielilor realizate in vederea conformării si nici solicitări de ajustare a tarifului pentru conformare.

18.

Creșterea costului operării

Din motive care nu depind de activitatea Operatorului (ex. inflație) costul operării creste semnificativ. Operarea conforma a instalațiilor nu

100%

Contractul trebuie sa conțină o clauza referitoare la acest aspect.

Este un motiv de ajustare a tarifului.

Senecca & Savy S.R.L.

Sediul social: str Vaslle Alecsandri nr. IA, Voluntari, jud. Ilfov

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/2011, cod fiscal nr. R029119949 cont bancar nr. R053RZBR0000999914392889, deschis la Raiffeisen Bank, suc. Chitila, tel. 0725.522.515, email officeffladvlceRivers.ro

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

mai este posibilain limita aranjamentelor financiare inițiale.

i

i

19.

L

Insolvența Operatorului

Constatarea intrării in incapacitate de plata a Operatorului. Serviciul nu mai poate fi prestat.

50%

50%

Documentația de licitație va fi întocmită de așa naturaincat Operatorul identificat sa fie solvabil.

In cazul in care Operatorul devine insolvabil, Contractul se va rezilia iar Autoritatea contractanta va organiza o noua licitație.

Pana la identificarea unui nou Operator se va asigura permanenta și durabilitatea serviciului prin forma de gestiune directa.

1

20.

1__________________

Modificarea cerințelor legale existente la momentul semnării Contractului

Modificări legislative (naționale, locale sau la nivel de bazin hidrografic), inclusiv apariția standardelor de mediu mai restrictive.Aceste modificări pot duce la necesitatea unor investiții suplimentare fața de estimările inițiale

100%

Costurile de investiții suplimentare necesare vor fi suportate de către Operator, urmând a fi recuperate de la Autoritatea contractanta.

Costurile operaționale suplimentare pot constitui un motiv de solicitare de ajustare a tarifului.

Senecca & Savy S.R.L.

Sediul social: str. Vasile Alecsandri nr. IA, Voluntari, jud. Ilfov

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/2011, cod fiscal nr. RO29119949 cont bancar nr. R053RZBR0000999914392889, deschis la Raiffeisen Bank, suc. Chitila, tel. 0725.522.515, email office(q>advicegivers.ro

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea contractanta

Delegatul/

Operatorul

21.

Forța majora

Forța majora, astfel cum este definita prin lege, împiedica realizarea contractului.

Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate.

50%

50%

Bunurile mobile si imobile vor fi asigurate in baza viitorului contract.

Fondurile acumulate atat de Autoritatea contractanta cat sl de Operator pentru dezvoltare și retehnologizare vor fi utilizate pentru a asigura continuitatea operării.

Senecca & Savy S.R.L.

Sediul social: str. Vasile Alecsandri nr. IA, Voluntari, jud. Ilfov

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/2011, cod fiscal nr. RO29U9949 cont bancar nr. R053RZBR0000999914392889, deschis la Raiffeisen Bank, suc. Chitila, tel. 0725.S22.S15, email offîce(£>adviceRivers.ro

12. CONCLUZII:

 • •  Delegarea operării instalațiilor de sortare de la Cisnădie, precum și a celor de sortare și de compostare de la Șura Mică se va face unui singur operator, printr-un contract de concesiune de servicii;

 • •  Durata contractului va fi de 30 luni, dar cu posibilitatea de a decide încetarea unilaterală de către delegatar, cu un preaviz de minim 3 luni, în căzui retehnologizării mai rapide înainte de terminarea contractului, prin accesarea de fonduri nerambursabile UE - POIM 2014-2020 pentru dezvoltarea SMID Sibiu.

 • •  Alternativ la prevederea de mai sus, ADI ECO Sibiu poate decide cu privire la modificarea fluxurilor de sortare a deșeurilor pe perioada lucrărilor de retehnologizare.

e Indicatorii de performanță trebuie să facă obiectul unei revizii de către personalul ADI ECO Sibiu (cu luarea în calcul a determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale -pentru colectarea separată a reciclabileior, dar și cu verificarea încadrării in capacitatea stației de compostare a indicatorului de colectare separată a fracției biodegradabile, in caz contrar cantitatea colectată depășind capacitatea statiei de compost};

 • •  închiderea /transformarea in statie de transfer a Stației de sortare de la Săliște este posibilă, în contextul capacității de tratare proiectate de la Șura Mică fără investiții majore ale Operatorului delegat.

 • •  Operarea în statia de la Sura Mica fără a utiliza capacitățile Stației Cisnădie nu este posibilă, în condițiile in care vor fi dirijare și fluxurile de deșeuri reciclabîle colectate din Zonele 2,3 și 5, chiar dacă la Cisnădie, preponderent, vor fi sortate deșeuri de hartie/carton.

Verificat: Razvan Blid - Coordonator Proiect / SC SENECCA & SAVY CONCEPT SRL


Senecca & SavyS.R.L.

Sediul social: str. Vasile Alecsandri nr. IA, Voluntari, iud. Ilfov

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/2011, cod fiscal nr. RO29119949 cont bancar nr. R053RZBR0000999914392389, deschis la Raiffeisen Bank, suc. Cnitila, tei. 0725.522.515, email officeg' adviceaivers.ro

■ ■

Președinte ere ședință

Corina/Bo^or

Contrasemnează

Secretar Genera!

Dorin llie Nistor


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


A

Anexa nr..!...la HCL nr,?~.:.!./2020


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu

ROMÂNIA

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

„CONTRACTUL DE DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE OPERARE A STAȚIEI DE SORTARE Șl A STAȚIEI DE COMPOSTARE ȘURA MICĂ Șl A STAȚIEI DE SORTARE CISNĂDIE*

SECȚIUNEA II

CAIET DE SARCINI

IUNIE 2020

Cuprins

 • 1. PREZENTAREA AMPLASAMENTELOR INSTALAȚIILOR

 • 1.1 Amplasamentul stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică__

 • 1.2 Amplasamentul stației de sortare Cisnădie_____ _____________________________

 • 2. DESCRIEREA INSTALAȚIILOR

 • 2.1 Stația de sortare Șura Mică_____ __ ___ ________________

 • 2.1.1 Aria deservită __

 • 2.1.2 Tipuri si cantități de deșeuri sortate _____                        

 • 2.1.3 Fluxul de deșeuri care ajunge în stația de sortare Șura Mică și descrierea procesului tehnologic la data prezentei 8

 • 2.1.3.1 Recepția deșeurilor____________ __________________

 • 2.1.3.2 Stocarea temporară a deșeurilor 10

 • 2.1.3.3 Alimentarea benzilor de sortare __ _______

 • 2.1.3.4 Linia de sortare și balotare hârtie și carton II

 • 2.1.3.5 Linia de sortare și balotare plastic și metal

 • 2.1.4 Cerințe minime de operare 16

 • 2.1.5 Dotări puse la dispoziție de Delegat

 • 2.2 Stația de compostare Șura Mică          __ __ ___ _____ ____ __ ____

 • 2.2.1 Aria deservită 18

 • 2.2.2 Tipuri și cantități de deșeuri compostate

 • 2.2.3 Descrierea procesului tehnologic ___     

 • 2.2.3.1 Recepția deșeurilor               

 • 2.2.3.2 Stocarea temporară a deșeurilor pe platforma betonată cu supraînălțare pe 3 laturi__

 • 2.2.3.3 Pretratarea deșeurilor 22

 • 2.2.3.4 Sortarea propriu zisa a deșeului biodegradabil (hala de sortare)

 • 2.2.3.4 Compostarea intensiva

 • 2.2.3.5 Maturarea           _      _  ___ _   __ ____

 • 2.2.3.6 Cernerea si stocarea compostului

 • 2.2.4 Cerințe minime de operare 28

 • 2.2.5 Dotări puse la dispoziție de Delegat

 • 2.3. Stația de sortare Cisnadie                                    ______ ___

 • 2.3.1 Aria deservită

 • 2.3.2 Tipuri de deșeuri sortate și parametrii stației de sortare 29

 • 2.3.3 Fluxul de deșeuri care ajunge în stația de sortare Cisnădie și descrierea procesului tehnologic 29

  2.3.3.1 Recepția deșeurilor

  30

  2.3.3.2 Stocarea temporară a deșeurilor

  30

  2.3.3.3 Alimentarea benzii de sortare

  31

  2.3.3.4 Linia de sortare

  31

  2.3.3.5. Balotarea și stocarea temporara a deșeurilor sortate și a

  refuzului de bandă

  32

  2.3.4. Cerințe minime de operare

  32

  2.3.5. Recomandări

  33

  3. REGULI GENERALE

  33

  3.1 Definiții

  33

  3.2 Scopul serviciilor

  33

  3.3 Perioada de mobilizare și data programată pentru începere

  33

  3.4 Legislație, standarde și linii directoare

  35

  3.5 Cerințe statutare (inclusiv permise și licențe)

  36

  3.6 Operare și întreținere

  36

  3.7 Personal și instructaj

  37

  3.8 Operațiuni de urgență___________________

  37

3.9 Supravegherea

38

3.10 Comunicare

38

3.10.1. Comunicarea cu Delegatarul___      _____

_____________38

3.10.2. Comunicarea cu Clienții__

__38

3.11 Programul de lucru

39

3.12 Programul de funcționare

39

3.13 Deșeuri admise și n.eadmise

39

3.14 Conștientizarea publicului

42

3.15 Identitatea firmei și identificarea personalului

42

3.16 Echipament de protecție și siguranță

43

3.17 Reclamatii și plângeri ale terților

43

3.18 Asigurarea utilităților

43

3.19 Securitatea obiectivelor

43

3.20 Controlul și monitorizarea mediului

43

3.21 Vehicule și echipamente suplimentare

44

3.22 Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupațională

44

3.22.1. Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor_________

______ 45

3.22.2. Monitorizarea, verificarea și controlul activității ___________

45

3.22.2.1 Anunțarea verificării controlului

45

3.22.2.2 Verificarea/ controlul în teren

46

3.22.2.3 Finalizarea verificărilor/controlului

47

3.22.2.4 Sancțiuni

48

3.22.2.5 Măsuri dispuse în urma aplicării sancțiunilor

48

3.22.3. Cerințe privind raportarea- înainte de Data de începere           48

 • 3.22.4. Cerințe privind raportarea - perioada de operare 49

 • 3.22.5. Ședințe de management al serviciilor      55

4. BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI Șl TRANSFERUL INFRASTRUCTURII PRIN CONCESIUNE 55

4.1 Bunurile de Retur

55

4.2 Bunurile de preluare

56

4.3 Bunurile proprii

57

INFORMAȚII PRIVIND OFERTA TEHNICĂ

57

5.1 Clauze generale

57

5.2 Conținutul ofertei tehnice

58

6. TERMENII Șl NOȚIUNILE UTILIZATE           ~      61

ANEXE

Anexa 1   Plan de încadrare în zona Stație de sortare

Anexa la  Plan de încadrare în zonă Stație de compostare Șura Mică

Anexa 2   Plan de încadrare în zona Stație de sortare Cisnădie

Anexa 3   Plan de situație Stație de sortare Șura Mică

Anexa 4   Plan de situație Stație de compostare Șura Mică

Anexa 5   Plan de situație Stație de sortare Cisnădie

Anexa 6 Manualul de operare și întreținere Stația de sortare Șura Mică*

Anexa 7   Manual de operare și întreținere Stația de compostare Șura Mică**

Anexa 8   Manual de operare și întreținere Stația de sortare Cisnădie***

Anexa 9 Fișe tehnice compostare Șura Mică

Anexa 10 Fișe tehnice sortare Șura Mică

Anexa 11 Fișe tehnice sortare Cisnădie

Anexa 12 Lista bunurilor care fac obiectul delegării

 • l.PREZENTAREA AMPLASAMENTELOR INSTALAȚIILOR

 • 1.1 Amplasamentul stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică

Amplasamentul pe care este construită stația de sortare de la Șura Mică este situat în partea de sud a localității Șura Mică din județul Sibiu. Stația de sortare Șura Mică se află pe același amplasament cu stația de compostare Șura Mică. Suprafața totală a amplasamentului este de circa 60.000 mp.

Amplasamentul are următoarele vecinătăți:

 • •  la Nord - teren proprietate particulară;

 • •  la Sud - teren proprietate particulară;

 • •  la Sud-Est - drum de exploatare din balast;

 • •  la Nord-Est - teren proprietate particulară;

 • •  la Vest - teren proprietate particulară.

în Anexa 1 și Anexa 1 a sunt prezentate planurile de încadrare în zona a Stației de sortare ș: Stației de compostare Șura Mică.

Distanța de la amplasament până la primele locuințe din localitatea Șura Mică este de aproximativ 1000 m. în partea de sud a amplasamentului, la o distanță de circa 450 m se află depozitul ecologic de deșeuri menajere și industriale DEDMI (SC Tracon SRL) punct de lucru Cristian.

Accesul la amplasament se face imediat din DC spre loc. Rusciori, la stânga pe un drum de piatră care duce la DEDMI Cristian (SC Tracon SRL).

Terenul pe care se află amplasamentele instalațiilor conform CF nr. 101216 aparține:

 • •  domeniului public al județului Sibiu, cotă Z conform HCJ 98/25.05.2009, intabulare, drept de proprietate, încheiere 30938, 30940/2009 ;

 • •  domeniul public al municipiului Sibiu, cotă Vi intabulare. drept de proprietate, încheiere 21331/2009.

în ceea ce privește cota de teren aflată în domeniul public al municipiului Sibiu, se notează dreptul de administrare în favoarea Consiliului Județean Sibiu.

 • 1.2 Amplasamentul stației de sortare Cisnădie

Stația de sortare Cisnădie este situată pe partea stânga a DJ 106C Cisnădie - Sibiu, pe direcția către Sibiu, la o distanță de circa 200 m de Cisnădie, în intravilanul orașului Cisnădie.

Stația este amplasată pe un teren cu o suprafața totală de 3.156 mp aflat în proprietatea Consiliului Local Cisnădie, conform CF nr. top. 5081/1 parcela CAD NDS 1215, accesul făcând-se din DJ106C.

în Anexa 2 este prezentat planul de încadrare în zonă al Stației de sortare Cisnădie

 • 2. DESCRIEREA INSTALAȚIILOR

  • 2.1 Stația de sortare Șura Mică

   • 2.1.1 Aria deservită

Stația de sortare Șura Mică, are cu o capacitate proiectată de 20.000 tone/an, și este destinată să asigure sortarea deșeurilor de hârtie/carton, a deșeurilor de plastic, metaiice/nemetalice și transfer sticlă, colectate separat din localitățile care fac parte din zona 1 Sibiu, zona 2 Avrig, zona 3 Agnita și zona 5 Săliște:

 • •  mediul urban - municipiul Sibiu, orașele Tălmaciu, Ocna Sibiului, Avrig, Agnita, Săliște, Miercurea Sibiului;

 • •  mediul rural - 23 de comune în zona 1 și 2 (Vurpăr, Șura Mică, Rășinari, Șelimbăr, Sadu, Șura Mare, Orlat, Cristian, Boița, Râul Sadului, Gura Râului, Poplaca, Loamneș, Roșia, Slimnic, Pauca, Marpod, Nocrich, Cârța, Cârțișoara, Porumbacu de Jos, Racovița și Turnu Roșu) și 12 comune în zona 3 și 5 (Bruiu, Chirpăr, Merghindeal, lacobeni, Brădeni, Altâna, Bârghiș, Jina, Tilișca, Poiana Sibiului, Apoldu de Jos, Ludoș).

Populația deservită de stația de sortare Șura Mică este de circa 344 149 locuitori, conform datelor statistice la nivelul anului 2019, din care:

 • •  mediul urban -241.703 locuitori;

 • •  mediul rural -102.446 locuitori.

Delegatarul-ADI ECO Sibiu va decide direcționarea întreagii cantități de deșeuri reciclabile colectată selectiv (plastic-metal și hârtie-carton, sticlă în vederea transferului) spre sortare-transfer în stația de sortare Șura Mică imediat ce Contractele de delegare pentru zona 3 Agnita și zona 5 Săliște își încetează valabilitatea. Delegatul va fi înștiințat asupra acestui aspect cu 30 zile înainte de direcționarea fluxului de deșeuri către stația Șura Mică, timp necesar pentru a lua măsuri organizatorice suplimentare cu privire la obligativitatea preluării în scop de sortare a deșeurilor reciclabile din cele 2 zone PHARE menționate. Termenul estimat pentru direcționarea fluxului de deșeuri din zonele 3 și 5 în vederea sortării la stația Șura Mică este: luna ianuarie 2021.

 • 2.1.2 Tipuri si cantități de deșeuri sortate

în stația de sortare de la Șura Mică se sortează atât deșeurile reciclabile colectate separat de la populație, cât și cele colectate separat de la agenți economici și instituții. în cadrul stației sunt sortate numai deșeurile de hârtie, carton, plastic și deșeurile metaiice/nemetalice. în situația în care pe fluxul de sortare sunt regăsite deșeuri voluminoase sau deșeuri de echipamente electrice și electronice acestea vor fi sortate manual prin extragerea lor din masa de deșeuri recepționată. Deșeurile de sticlă, care se colectează separat atât în mediul urban (inclusiv din Cisnădie), cât și în mediul rural vor fi stocate temporar și apoi valorificate la operatori economici de profil.

Parametrii proiectați ai stației de sortare sunt:

 • •  Cantitate material intrat - 20.000 t/an;

 • •  Zile de funcționare - 312 zile/an;

 • •   Număr schimburi - 2 schimburi pe zi, a câte 8 ore fiecare;

*Cantități de deșeuri reciclabile estimate a se colecta separat (tone/an):

DATE ANUALE:

2020

2021

2022

2023

Intrări deșeuri [reciclabile) Zonele 1 și 2 (fără sticlă)

9.686

16.115

18.763

18.726

Intrări deșeuri [reciclabile) Zonele 3 și 5 (fără sticlă):

1.109

1.329

1.547

1.544     '

Total transfer sticlă:

1.199

1.938

2.256

2.252

*- Cantitățile prognozate au fost determinate după cum urmează:

-procentul de deșeuri reciclabile conținut în deșeurile municipale din Zona 1 s-a considerat a fi 22,83% pentru anul 2020, conform determinării de compoziție a deșeurilor realizată de un organism independent;

-pentru celelalte zone, s-a considerat procentul de 33% de reciclabile din deșeurile municipale;

-începând cu anul 2021 cantitățile estimate în tabel se aliniază și pentru operatorul din Zona 1 procentul de reciclabile din deșeurile municipale la 33%;

- Odată cu finalizarea studiului privind determinarea de compoziție a deșeurilor realizată de Consiliul Județean Sibiu, începând cu anul 2021 baza de calcul a cantitatilor estimate va fi corelată cu rezultatele acestei determinări.

Sub motivația faptului că serviciul de colectare-transport si operare statie de sortare nu poate fi întrerupt viitorul operator al stației va prelua prin proces-verbal comun de predare-primire (încheiat între vechiul operator-ADI ECO Sibiu-noul operator) eventualele cantități de deșeuri aflate în faza de stocare temporară (recepționate în vederea sortării).

 • 2.1.3 Fluxul de deșeuri care ajunge în stația de sortare Șura Mică și descrierea procesului tehnologic la data prezentei

în stația de sortare de la Șura Mică se realizează sortarea manuală (pe bandă) a deșeurilor colectate separat (materiale plastice, hârtie/carton și metal/nemetale ) în figura de mai jos este prezentată schematic hala de sortare și zonele de operare în configurația proiectată.

Stația de sortare este structurată pe 3 zone după cum urmează: Zona de recepție , Zona de sortare, Zona de stocare expediere. Sortarea se efectuează utilizând două linii de sortare. Pregătirea pentru livrare a deșeurilor sortate se realizează pe două linii de balotare, câte una pentru fiecare linie de sortare.

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele etape, începând de la recepția deșeurilor până la valorificarea lor:

 • •  Recepția deșeurilor (cântărire și verificare documente);

 • •  Zona de depozitare temporară deșeuri (zona de descărcare/ recepție)

 • •  Sortarea deșeurilor (hala de sortare);

 • •  Balotarea deșeurilor;

 • •   Cântărirea și înregistrarea baloților

 • •  Stocarea temporară în vederea expediției deșeurilor (Valorificarea deșeurilor),

în Anexa 3 este prezentat Pianul de situație, iar în Anexa 6 este Manualul de operare a Stației de sortare Șura Mică

 • 2.1.3.1 Recepția deșeurilor

Autovehiculele care asigură transportul deșeurilor colectate separat sunt monitorizate atât la intrarea în stație, cât și la ieșire. După intrarea în stație a vehiculelor se efectuează recepția deșeurilor,verificarea documentelor însoțitoare și cântărirea. Deșeurile se descărcă numai în zona de depozitare temporară, direct pe platforma betonată, de lângă buncărul de alimentare al liniei, separat pentru fiecare flux.

După cântărire și descărcare, autovehiculul trece obligatoriu pe la stația de spălare. Pe baza diferenței între masa totală a autovehiculului la intrare și la ieșire, softul cântarului va genera un bon de cântar, care după recepția materialelor descărcate , se va înregistra imediat în baza de date a sistemului informatic.

 • 2.1.3.2 Stocarea temporară a deșeurilor

După cântărire, autovehiculele se deplasează direct în zona de descărcare și alimentare a celor două linii de sortare. Camioanele descarcă deșeurile pe platforma din interiorul halei lângă buncărele de alimentare ale liniilor-de sortare.

în cazul sticlei, pentru care stația de sortare funcționează ca o stație de transfer, întreaga cantitate se va depozita în exteriorul halei de sortare, în container metalic de capacitate mare. Pentru buna gestionare a fracției de sticlă delegatul va amenaja un perimetru delimitat din elemente prefabricate din beton pe o suprafață de cca. 350 m2. Transferul deșeului de sticlă în vederea valorificării va fi asigurat de delegat cu frecvență sporită pentru evitarea formării de stocuri excesive., care să nu depășească 60 tone.

Pentru evitarea formării unor stocuri excesive care să împiedice buna funcționare a celor două benzi de sortare se impune respectarea următoarelor termene și cantități:

 • • timpul de stocare a deșeurilor recepționate în vederea procesării nu poate depăși 72 ore

de la momentul descărcării;

 • • cantitatea de deșeu aflată în faza de stocare temporară vrac înaintea procesării nu poate

depăși 1001

 • • nu se admit stocuri de deșeuri recepționate în vrac care să genereze neconformități prin

amestecarea celor doua fluxuri

 • • nu se admit stocuri de deșeuri sticlă depozitate vrac în afara perimetrului delimitat.

După descărcarea direct pe platformă, se va efectua imediat o inspecție preliminară a deșeurilor recepționate. Deșeurile de dimensiuni mari sunt presortate (extrase manual) de către operatori, direct în containerele pentru material sortat cu volum 1,1 m3, și duse în funcție de destinația ulterioară a acestora fie la linia de balotare fie la containerul destinat fracției corespunzătoare. Operatorii cu ajutorul unei cange vor sparge sacii în care au fost depozitate deșeuri și vor controla conținutul acestora pentru a îndepărta materialele neconforme.

Operatorii care vor realiza presortarea vor avea și rolul de a împiedica și de a exclude din deșeurile ce urmează a fi introduse pe linia de sortare eventuale categorii de deșeuri ajunse accidental în masa de deșeuri, ce pot provoca daune, blocaje, respectiv dereglări în funcționarea echipamentelor stației de sortare, respectiv:

 • •  deșeuri voluminoase de orice natură (material lemnos, crengi, ambalaje carton de mari dimensiuni, mase plastice de mari dimensiuni, etc);

 • •  obiecte și materiale ascuțite (deșeuri provenite din demolări, deșeuri metalice de dimensiuni mari, deșeuri sticlă, obiecte și aparatură electrocasnică-DEEE);

materiale pulverulente (pământ, nisip, alte tipuri de reziduuri),

 • •  și orice alte materiale cu dimensiuni mari;

 • •  deșeuri periculoase: în eventualitatea în care în masa de deșeuri se vor identifica materiale cu caracter periculos, acestea se vor izola în containere speciale urmând a fi tratate de către o firmă specializată cu care delegatul are obligația de a încheia un contract. Costurile privind eliminarea/valorificarea deșeurile periculoase vor fi suportate de către delagat, sens în care operatorul are obligația încheierii unui contract.

După sortarea preliminară, urmează procesul de alimentare a benzilor aferente celor două cabine de sortare. Cele două linii sunt identice din punct de vedere constructiv. O linie este folosită pentru hârtie/carton și este amplasată în partea stângă a halei și o linie este folosită pentru plastic și metal și este amplasată în partea dreaptă (în direcția fluxului). Cei doi operatori din zona de alimentare vor dirija vehiculele ce descarcă deșeurile, în funcție de tipul acestora, cât mai aproape de linia destinată fiecărui flux de deșeuri.

încărcătorul frontal ce acționează în zona de stocare temporară (recepție) va realiza și activitatea de transfer a sticlei din mijlocul de transport în containerul special destinat fracției de sticlă, poziționat în perimetrul delimitat.

 • 2.1.3.3 Alimentarea benzilor de sortare

Alimentarea celor două fluxuri de deșeuri se va face cu încărcătorul frontal prin preluarea deșeurilor de pe platforma de recepție și transferarea acestora în buncărul liniei de sortare.

Alimentarea buncărelor se va asigura uniform în vederea evitării formării unor blocaje. Viteza fiecărei benzi de alimentare va fi corelată în așa fel încât pe banda de sortare deșeurile să vină în flux uniform și continuu, astfel încât să permită o sortare eficientă.

Ciclul de lucru obișnuit al încărcătorului frontal în zona de stocare temporară (recepție) este următorul:

 • •  preluarea materialului din zona de descărcare;

 • •  transportul materialului la buncărul de alimentare al liniilor de sortare;

 • •   transferul sticlei în containerul special destinat;

 • •  descărcarea materialului în buncărul de alimentare.

 • 2.1.3.4 Linia de sortare și balotare hârtie și carton

Banda transportoare cu racleti dirijează materialul în porțiunea orizontală a benzii din cabina de sortare, după cum urmează în figura de mai jos:

Schema boxelor liniei de sortare hârtie-carton este prezentată schematic în figura de mai jos:

Ca recomandare generală, linia boxelor de sortare va separa cel puțin următoarele tipuri: carton, hârtie albă (office), hârtie colorată, alte tipuri de deșeuri ajunse accidental pe linia de sortare (deșeuri de plastic, sticle, doze, etc.).

Cabina de sortare este un ansamblu tehnico-funcțional format din următoarele elemente distincte: platforma de sortare; scări acces cu balustrade și pasarelă, pe ambele părți, cabină de sortare.

Platforma de sortare este o structură metalică de susținere cu prindere în fundație, pe care este fixată cabina de sortare, accesul în cabină facându-se pe scările laterale. Cabina de sortare are 10 posturi de lucru dispuse de o parte și de alta a liniei de sortare. Banda transportoare de sortare trece prin mijlocul cabinei de sortare în direcție longitudinală, iar pe o parte și alta a ei se află operatorii care selectează fracțiile supuse sortării, exceptând materialele metalice feroase care sunt extrase de separatorul magnetic poziționat la capătul benzii.

Materialele sortate sunt dirijate gravitațional, prin jgheaburi către boxele de acumulare cu rol de stocare temporară poziționate sub cabină. în boxele de acumulare sunt poziționate (sub fiecare jgheab) containere mobile cu capacitate de 1,1 mc., care, la umplere sunt transportate în zona de balotare (linia preselor). Alimentarea presei se face prin partea superioară cu ajutorul liftului prevăzut cu un dispozitiv de prindere a containerului. Baloții produși vor fi extrași din banda de evacuare a presei și depozitați în zona de stocare. Această fază va fi executată de operator cu ajutorul utilajului specific de tip stivuitor.

Cabina este prevăzută cu un sistem de exahaustare al noxelor și un sistem de iluminare adecvat.

La capătul benzii de sortare este amplasat un separator magnetic care elimină materialele feroase din fluxul rămas de deșeuri. 5-a ales amplasarea lui după zona de sortarea manuală și nu înaintea ei, pentru că după sortare densitatea deșeurilor pe bandă este mai mică. Sub separatorul magnetic va fi amplasat un container metalic de 4 m3 (container skip cu 4 roti pivotante) pentru preluarea materialelor feroase. Containerul plin se manipulează cu autospeciala dotată cu mecanism de manipulare cu furcă pentru containerele de 4 m3 (skip -loader) care va fi pusă la dispoziție de delagat pentru transferul în exteriorul halei. Containerul plin se înlocuiește cu unul gol de aceiași capacitate.

Refuzul de bandă rezultat în urma procesului de sortare va fi descărcat/colectat în container metalic cu volum de 30 mc pus la dispoziție de operator doar în situația în care instalația de valorificare energetică solicită transportul acestei fracții în vrac. în situația în care deșeul refuz de bandă va fi transportat balotat este necesară tranzitarea fracției de deșeu către linia de prese în vederea balotării, urmată de stocarea temporară și livrarea către instalația de valorificare energetică.

Containerele metalice destinate transportului și stocului temporar de deșeu (inclusiv a refuzului de bandă) vor fi de tip "abroll” obligatoriu prevăzute cu sistem de manipulare pentru camion cu cârlig (hook-lift-din dotarea stației) conform descrierii din lista de dotări puse la dispoziție prezentată.

Refuzul de bandă (balotat sau vrac) va fi livrat exclusiv în scop de valorificare energetică numai la operatori/instalații autorizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare pe cheltuiala delegatului. Costurile generate de valorificarea energetică pot fi acoperite de Autoritatea contractantă în măsura în care acestea sunt compensate de către OIREP numai în limita sumelor încasate de la OIREP pentru valorificare energetică. în acest context Delegatul trebuie să permită, după caz, determinarea compoziției refuzului de bandă și să asigure obligatoriu trasabilitatea deșeurilor valorificate energetic. în situația în care motivat, instalația de valorificare energetică nu recepționează cantitatea de deșeuri transportată se acceptă eliminarea finală a cantităților respective pe depozitul DEDMI Tracon Cristian numai după avizul (acceptul) prealabil al ADI ECO Sibiu, tot pe cheltuiala delegatului.

Delegatul este liber să propună delegatarului și alte forme agreate de valorificare a refuzului de bandă, urmărind minimizarea cantității de deșeuri eliminată final.

 • 2.1.3.5 Linia de sortare și balotare plastic și metal

Banda transportoare cu racleți transportă materialul alimentat la banda transportoare de sortare, în vederea sortării manuale, după cum urmează în figura de mai jos:

5

5a

Banda sortare      ________________

4

4a

3

3a

2

2a

1

la

Schema boxelor liniei de sortare plastic metal

Ca recomandare generală linia boxelor de sortare va separa cel puțin următoarele tipuri: folie color și transparentă, PET color și transparent, LDPE, HDPE, PP(lădițe găleți, etc.), alte tipuri de materiale plastice, ambalaje nemetalice (doze), sticle.

în situția în care pe banda transportoare apar deșeuri cu caracter periculos (ex: cutii de vopsea, pensule, bidoane de ulei, medicamente expirate, ambalaje de medicamente, etc.) acestea vor fi separate de restul deșeurilor, stocate temporar pe timpul acțiunii benzii în saci de material plastic și transferate la containerul special destinat stocării deșeurilor periculoase la încheierea ciclului de lucru pe bandă.

Pentru facilitarea procesului de sortare pe bandă, prima dată se selectează folia color și transparentă, restul fracțiilor fiind sortate etapizatîn funcție de decizia operatorului.

Cabina de sortare este un ansamblu tehnico-funcțional format din următoarele elemente distincte: platforma de sortare; scări acces cu balustrade și pasarelă, pe ambele părți; cabină de sortare.

Cabina de sortare are 10 posturi de lucru dispuse de o parte si de alta a liniei de sortare.

Banda transportoare de sortare trece prin mijlocul cabinei de sortare în direcție longitudinală, iar de o parte și alta a ei se află operatorii care selectează fracțiile supuse sortării, în afară de materialele metalice feroase. Materialele sortate sunt dirijate gravitațional, prin jgheaburi către boxele de acumulare cu rol de stocare temporară poziționate sub cabină. în boxele de acumulare sunt poziționate (sub fiecare jgheab) containere mobile cu capacitate de

 • 1,1 mc., care, la umplere sunt transportate în zona de balotare (linia preselor). Alimentarea presei se face prin partea superioară cu ajutorul liftului prevăzut cu un dispozitiv de prindere a containerului. Baloții produși vor fi extrași din banda de evacuare a presei și depozitați în zona de stocare. Această fază va fi executată de operator cu ajutorul utilajului specific de tip stivuitor.

Cabina este prevăzută cu un sistem de exahaustare al noxelor și un sistem de iluminare adecvat.

La capătul benzii de sortare este amplasat un separator magnetic care elimină materialele feroase din fluxul rămas de deșeuri. S-a ales amplasarea lui după zona de sortarea manuală și nu înaintea ei, pentru că după sortare densitatea deșeurilor pe bandă este mai mică. Sub separatorul magnetic va fi amplasat un container metalic de 4 m3 (container skip cu 4 roti pivotante) pentru preluarea materialelor feroase. Containerul plin se manipulează cu autospeciala dotată cu mecanism de manipulare cu furcă pentru containerele de 4 m3 (skip -loader) care va fi pusă la dispoziție de delagat pentru transferul în exteriorul halei. Containerul plin se înlocuiește cu unul gol de aceeași capacitate.

Refuzul de bandă rezultat în urma procesului de sortare va fi descărcat/colectat în container metalic cu volum de 30 mc pus la dispoziție de operator doar în situația în care instalația de valorificare energetică solicită transportul acestei fracții în vrac. în situația în care deșeul refuz de bandă va fi transportat balotat este necesară tranzitarea fracției de deșeu către linia de prese în vederea balotării, urmată de stocarea temporară și livrarea către instalația de valorificare energetică.

Containerele metalice destinate transportului și stocului temporar de deșeu (refuz de bandă) vor fi de tip "abroll" obligatoriu prevăzute cu sistem de manipulare pentru camion cu cârlig (hook-lift-din dotarea stației) conform descrierii din lista de dotări puse la dispoziție prezentată.

Refuzul de bandă (balotat sau vrac) va fi livrat exclusiv în scop de valorificare energetică numai la operatori/instalații autorizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare pe cheltuiala delegatului. Costurile generate de valorificarea energetică pot fi acoperite de Autoritatea contractantă în măsura în care acestea sunt compensate de către OIREP numai în limita sumelor încasate de la OIREP pentru valorificare energetică. în acest context Delegatul trebuie să permită, după caz, determinarea compoziției refuzului de bandă și să asigure obligatoriu trasabilitatea deșeurilor valorificate energetic. în situația în care motivat, instalația de valorificare energetică nu recepționează cantitatea de deșeuri transportată se acceptă eliminarea finală a cantităților respective pe depozitul DEDMI Tracon Cristian numai după avizul (acceptul) prealabil al ADI ECO Sibiu, tot pe cheltuiala delegatului.

Delegatul este liber sâ propună delegatarului și alte forme agreate de valorificare a refuzului de bandă, urmărind minimizarea cantității de deșeuri eliminată final.

Pentru eficientizarea procesului de sortare delegatul este liber să propună metode care să conducă la creșterea randamentului global al stației ori să aducă beneficii/avantaje de ordin economic predictibile pe perioada contractului, urmărind atingerea indicatorilor de performanță impuși în Contract.

Pentru deplina înțelegere a condiției de operare delegatul este îndrumat să viziteze și să evalueze amplasament stației situat în loc. Șura Mică, Delegatarul asigurând suport ori de câte ori Delegatul consideră necesar în perioada de referință.

 • 2.1.3.6 Stocarea temporara a deșeurilor sortate și a refuzului de ban

Baloții rezultați prin presare vor fi stivuiți (stocați temporar) în vederea livrării ulterioare în zona de stocare a baloților.

Pentru evitarea formării unor stocuri excesive de deșeuri în zona de stocare expediție este permisă depozitarea și stocarea unei cantități care să nu depășească următoarele valori:

- hârtie/carton balotat 1001.

-plastic balotat 2001.

-deșeuri metalice 50 t.

-refuz de bandă balotat 200t.

 • 2.1.4 Cerințe minime de operare

Conform Ordinului ANRSC 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, prestarea activității de sortare a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) controlul calității serviciului prestat;

 • c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și predate agenților economici valorificatori;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Operatorul statei de sortare va respecta indicatorii minimi de performanță prevăzuți în contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare stației de sortare si stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnâdie.

Materialele rezultate în urma procesului de sortare trebuie să aibă o calitate care să permită valorificarea, Delegatul fiind singurul ținut răspunzător pentru situația în care deseurile sortate sunt refuzate la valorificare pe motiv de neconformitate a acestora, sau în situația în care procentul de scâzământ aplicat de valorificator este mai mare de 10% motivat de gradul de neconformitate al materialului valorificat.

 • 2.1.5 Dotări puse la dispoziție de Delegat

înainte de depunerea ofertei se recomandă o vizită la amplasamentul stației de sortare Șura Mică. în situația în care Ofertantul nu înțelege să procedeze la vizitarea amplasamentului anterior depunerii ofertei acesta nu va mai putea invoca ulterior neconformităti constructive ale statiei.

Lista cu utilaje și echipamente solicitată pentru dotarea Stației de sortare Șura Mică:

Dotări puse la dispoziție de Delegat

Caracteristici

Nr. unitati

1

1______________________

Motostivuitor

- sarcina de ridicare nominală: 4000 kg

- înălțime maximă ridicare furci: 4000 mm

- lungime furci: 1000 mm

- dispozitiv de manipulat baloți

1

2

Autospecială de transport a containerelor de tip "skip loader"

-capacitate de ridicare de la sol 12 tone (cu masa containerului inclusă)

- configurație 4x2

1

3

Container metalic tip "abroll" 30 mc

-capacitate 30 mc

-grosime pereți 4 mm, grosime podea 5 mm Dimensiuni: 6500x2300x2000

3

4 __

Elemente din beton prefabricate destinate construcției de pereți despărțitori (amenajare zonă stocare-transfer sticlă și deșeuri recepționate)

Dimensiuni blocuri apoximative 0,5x1x0,5m

Se acceptă și alte dimeniuni sub condiția îndeplinirii obligației

700 buc

cca. 350 1 mp

Echipamentele (dotările) prezentate în tabel sunt puse la dispoziție de către Delegat și constituie bunuri proprii.

Ofertanții vor prezenta în propunerea tehnică documente (Fișe tehnice ale bunurilor furnizate, cataloage, manuale de utilizare, certificat de garanție, certificat/declarație de conformitate) din care să reiasă cel puțin caracteristicile solicitate mai sus. în situația în care echipamentele pentru care ofertanții prezintă antecontracte de vânzare-cumpărare în propunerea tehnică acestea vor fi însoțite de certificatul de garanție și certificatul/declarație de conformitate care atestă conformarea cu cerințele solicitate prin caietul de sarcini având în vedere că deja se cunoaște furnizorul/producătorul echipamentului. în cazul în care echipamentele/utilajele nu sunt în proprietatea ofertantului, se vor prezenta copii ale contractelor încheiate cu proprietarii.

 • 2.2 Stația de compostare Șura Mică

  • 2.2.1 Aria deservită

Stația de compostare Șura Mică, este proiectată la o capacitate de tratare biologică de 15.000 tone/an, și va asigura compostarea deșeurilor biodegradabile municipale colectate separat de pe teritoriul municioiului Sibiu, orașului Cisnădie si satele aparținătoare, satul Șelimbăr și satul Șura Mică. Se vor accepta la compostare și deșeuri municipale biodegradabile, în special deșeuri verzi, colectate separat din celelalte unități administrativ - teritoriale din Zona 1 Sibiu.

Populația deservită de stația de compostare Șura Mică este reprezentată de populația zonei de colectare 1 Sibiu, însumând 298.617 locuitori, conform datelor statistice la nivelul anului 2019.

Compostul rezultat va fi valorificat-vândut la operatorii economici sau persoane fizice interesate, numai cu avizul prealabil al ADI ECO Sibiu, iar rezidurile rezultate din procesul de compostare (codul de deșeuri 19 05 01, conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase) vor fi transoortate tot în baza avizului prealabil ADI ECO Sibiu pe cheltuiala delegatului la depozitul conform DEDMI Tracon Cristian.

 • 2.2.2 Tipăriși cantități de deșeuri compostate

în stația de compostare de la Șura Mică este prevăzut a se composta următoarele categorii de deșeuri biodegradabile: deșeuri biodegradabile menajere colectate separat, deșeuri verzi din parcuri și grădini, deșeuri biodegradabile din piețe, cantine, restaurante și alte unități de alimentație publică, precum și alte tipuri de deșeuri biodegradabile similare celor menajere.

Parametrii utilizați la proiectarea stației de compostare sunt;

 • •  Cantitate material intrat - 18.600 t/an;

 • •  Fracție organică pentru compostare intensivă - 15.000 t/an;

 • •  Zile de funcționare - 312 zile/an;

 • •  Număr schimburi - 1 schimburi pe zi, a câte 8 ore fiecare;

 • •  Dimensiunea maximă a fracțiunilor-100 mm;

 • •  Capacitatea medie zilnică a zonei de compostare intensivă - 48 t/zi;

 • •  Capacitatea medie zilnică a zonei de măturare - 36 t/zi.

Opțional operatorul poate organiza desfășurarea activității în 2 schimburi, justificat, și obligatoriu cu respectarea condițiilor de operare.

Cantitati de deșeuri biodegradabile estimate a fi colectate (t/an):

1 Date anuale

2020

2021

2022

2023

Intrări deșeuri biodegeadabile zona 1

17.845

18.600

18.600

18.600

______________________________________________________________________________________________________________________________l

Viitorul operator al stației va prelua prin proces-verbal de predare-orimire eventualele cantități de deșeuri biodegradabile recepționate în statie cât si eventualele cantități de deșeuri aflate în faza de compostare intensivă si maturare, preluate de la fostul operator prin intermediul ADI ECO Sibiu.

Opțional delegatul poate prelua în vederea tratării nămol rezultat de la epurarea apelor uzate. Nămolurile sunt acceptate numai daca din buletinele de analiză/rapoartele de încercare de laborator (acreditate) rezulta acceptabilitatea acestora la compostare fără a periclita calitatea produsului final. Decizia de recepție a nămolului de la stațiile de epurare va fi luată numai cu acceptul prealabil al ADI ECO Sibiu, delegatul fiind obligat să solicitite aviz de accept pentru fiecare cantitate programată. In situația în care ADI ECO Sibiu va aviza favorabil cantitatea de nămol programată, acesta va fi obligatoriu amestecat în proces cu deșeurile biodegradabile municipale colectate separat.

Cantitatea maximă (anuală) de nămol rezultat de la epurarea apelor uzate programată în vederea tratării o reprezintă diferența dintre capacitatea stației de compostare și cantitatea efectiv colectată separat de biodeșeuri (recepționată în vederea tratării de la operatorii de colectare-transport).

Contravaloarea serviciilor de tratare a nămolului rezultat de la epurarea apelor uzate va fi facturat la tariful corespunzător de compostare, aprobat în prealabil de ADI ECO Sibiu, direct operatorului economic care furnizeză cantitățile convenite între părți.

 • 2.2.3 Descrierea procesului tehnologic

Fluxul tehnologic din stația de compostare de la Șura Mică cuprinde următoarele etape :

 • •  Recepția deșeurilor (cântărire și verificare documente)

 • •  Depozitarea temporară a deșeurilor (descărcarea deșeurilor se va realiza în zona de stocare temporară pe platforma betonată cu supraînălțare pe 3 laturi

 • •  Pretratarea deșeurilor

 • •  Sortarea propriu zisă a deșeului biodegradabil (hala de sortare)

 • •  Compostarea intensivă

 • •  Maturarea

 • •  Cernerea compostului (depozitare compost-stocare temporară în perimetrul structurii metalice acoperite)

în Anexa 4 este prezentat Planul de situație, iar în Anexa 7 este prezentat Manualul de operare a Statiei de compostare Șura Mică.

 • 2.2.3.1 Recepția deșeurilor

Autovehiculele care asigură transportul deșeurilor biodegradabile sunt monitorizate atât la intrarea cât și la ieșirea din stație.

După intrarea în stație a autovehiculelor se efectuează recepția deșeurilor, verificarea documentelor însoțitoare și cântăritea.

Pe baza diferenței între masa totală a autovehiculul la intrare și la ieșire softul cântarului va genera un bon care după recepția materialelor descărcate se va înregistra imediat în baza de date a sistemului informatic.

Deșeurile sunt descărcate direct în zona de stocare temporară pe platforma betonată special amenajată cu supraînălțare pe 3 laturi.

După descărcare și cântărire, autovehiculul trece obligatoriu pe la stația de spălare.

 • 2.2.3.2 Stocarea temporară a deșeurilor pe platforma betonată cu supraînălțare pe 3 laturi

După cântărire, autovehiculele de transport descarcă cantitățile de deșeuri colectate separat după cum urmează:

 • •   deșeuri biodegradabile menajere și similare colectate separat și deșeurile verzi din piețe pe platforma de stocare temporară deșeuri;

 • •   deșeuri verzi din parcuri și grădini, care sunt gestionate în conformitate cu schema de mai jos

deșeuri din parcuri

____ț _

Deșeuri mici

Iarbă, Jrume,...

deșeuri lemn

< 0100 mm

deșeuri temn

> fll00rr.rn

________î________

__t_ _

pretratare

Container

Tocător (emn

f

T

|

L

compostare intensiva

__________________________________________________________1

kj paî ncrunttfte- abilitățile de deirun pe celeînri ramuri ptEzenliîe nu jus: deacur m*d wrf sosew, de^ur> din lefnnclXrntn ii dpseui (Har^nvjcrmm.

Fluxul de deșeuri verzi

Zona de stocare este înconjurată de un zid din beton armat cu înălțimea de 1,50 m și grosimea de 0,20m. Zidul format are dublu scop: în primul rând împiedică răspândirea deșeurilor stocate sub acțiunea rafalelor de vânt și în al doilea rând permite lamei încărcătorului frontal să acceseze și să încarce toate deșeurile din zona de stocare în condiții de siguranță și eficacitate.

Dimensionarea acestei zone a avut în vedere posibilitatea stocării deșeurilor pe o perioadă de maxim 3 zile. Se retine în sarcina delegatului obligativitatea de procesare a stocurilor în maxim 3 zile de la recepției și obligatoriu fără a depăși perimetrul de stocare înconjurat cu zid de beton pe 3 laturi.

 • 2.2.3.3 Pretratarea deșeurilor

în aceasta etapa deseurile biodegradabile colectate separat sunt pregătite în mod specific pentru compostare intensiva.

Materialul de alimentare (deșeuri biodegradabile colectate separat) este depozitat în zona de stocare temporara din fața halei. Alimentarea statiei se realizează printr-un buncăr cu podea mobila.

Ciclul de lucru obișnuit al încărcătorului frontal în zona de pretratare este următorul:

 • •   preluarea materialului din zona de stocare temporara a materialului de alimentare;

 • •   transportul materialului la desfăcătorul de saci;

• descărcarea materialului în buncărul de

alimentare.

Desfăcătorul de saci nu reduce dimensiunea materialului admis. Capacitatea de procesare a desfăcătorului de saci este dimensionata la 12t/h față de necesarul de 7,73 t/h sau 19,33m^/h cât rezulta din datele de alimentare a lui.

După desfăcătorul de saci, banda transportorului cu racleti (banda înclinată cu lanț) transportă materialul rezultat la banda de sortare manuală. Capacitatea de transport a acestei benzi este de 25m3/h la o înclinație a benzii de 35°. în urma calculării fluxului de material a rezultat o cantitate de deseu transportata de aproximativ 19,33 m^/h, cantitate care va intra în zona de sortare manuala.

 • 2.2.3.4 Sortarea propriu zisa a deșeului biodegradabil (hala de sortare)

Cabina de sortare este un ansamblu tehnico-functional format din 3 elemente distincte:

 • •     Platforma de sortare - reprezintă cadrul metalic de susținere cu prindere în fundație și compartimentarea boxelor de deseu sortat;

 • •  Scări de acces cu balustrade si pasarela, balustrada pe ambele părți;

 • •  Cabina de sortare propriu/zisa, la înălțime.

Se estimează astfel o cantitate de deșeuri neconforme/reziduuri de 70,51 m3/zi, sortată si depozitată temporar în boxele aflate sub cabina de sortare.

Deseurile extrase sunt aruncate de operatori în jgheaburile care duc la boxa amplasata sub cabina de sortare. Aici, materialul este stocat în containere de 4m3 până la îndepărtarea lui si eliminarea ulterioara.

Cabina de sortare are 8 posturi de lucru, muncitorii fiind instruiți asupra modului de lucru.

în urma procesului de sortare la căpătui de ieșire din cabina de sortare unde se afla separatorul magnetic va rezulta o cantitate de deseu de aproximativ 110 m3/zi. Separatorul magnetic este amplasat deasupra benzii de sortare, distanta dintre banda si magnet fiind reglabila.

Cantitatea de deseu feros ce se estimează ca va fi îndepărtata din fluxul de deșeuri este de 1,77 m5/zi, aceasta fiind stocată temporar în vederea valorificării ulterioare prin operatori economici autorizați.

în vederea realizării unui amestec cât mai omogen de deșeuri si pentru micșorarea dimensiunilor fracțiunilor este instalat un tocător (cu capacitate de 25 m3/h), în linie cu banda de sortare care va toca toate deseurile rămase pe banda de sortare manuală și care au părăsit cabina de sortare.

După marunțirea deșeurilor în tocător, materialul este descărcat automat pe o banda transportoare aflata sub tocător prin intermediul careia este transportat tot materialul rezultat în urma procesului de sortare si marunțire, în zona de stocare, pentru a fi preluat ulterior în zona de compostare intensiva. Cantitatea de deseu obținută este de 43,35 t/zi aproximativ 87 m3/zi.

în zona de stocare temporară este transportat materialul marunțit în tocător, prin intermediul benzii încorporate în construcția sa pentru a fi preluat ulterior în zona de compostare intensiva.

Deși nu reprezintă o obligație, este recomandat ca zona de stocare să fie înconjurată de elemente din beton armat înalt de 1,50 m, cu grosimea de minim 0,20 m. Zidul format va avea un dublu scop: în primul rând împiedica răspândirea deșeurilor stocate sub acțiunea rafalelor de vânt si în al doilea rând permite lamei încărcătorului frontal să încarce complet și facil deșeurile din zona de stocare, în condiții de sigurtanță.

zona de alimentare


desfâcâtor de saci

_____X2OO___


buncăr 1 • desau rteOi^radabii teuncSr 2 - desen Hede^radabK buncăr 3 - desen nedogcadatM? bune 5» d - dcscu nedegf^cUbU


sortare manuală H2O2


particule feroase


r separator magnetic

i_______E223____I

tocător deșeuri organice X2O4 zona de depozitare

Fluxul proiectat de deșeuri în hala de sortare

2.2.3A Compostarea intensiva

Materialul biodegradabil (deșeuri tocate) rezultat în urma procesului de sortare, va fi încărcat cu ajutorul încărcătorului frontal și transportat în zona de compostrare intensivă și aranjat în brazde.

Deșeurile biodegradabile de tipul iarbă, frunze, (eventual nămol), pot fi direcționate direct în brazda de compostare intensivă ce se formează. Amestecarea cu alte tipuri de deșeuri biodegradabile se face prin depozitare alternativă (stratificat) a diferitelor fracțiuni direct în brazda de compostare intensivă.

pistei țar.
maturare

spre deporit ecologic


«rV&JU


cernere compost


stocare compost


Structura unei grămezi ar fi următoarea-

 • a) Se așterne un strat de material nemărunțit de 15 - 20 cm (crengi și gard viu, paie, cozi de flori, frunze uscate, coji de copaci), afânat pentru evitarea obturării fantelor de aerare. Acest strat se stropește cu apă pentru a face legătură cu celelalte straturi și a menține atmosfera favorabila fermentării. Prin acest strat se poate realiza drenajul compostului (apa care este în plus se va putea scurge) și totodată se asigura aerisirea.

 • b) Materialul sortat va fi depus în 8 brazde cu o lungime de 40 m, lățime la bază 6 m și înălțimea 2,5 m.

Pentru faza de compostare intensivă este nevoie de o perioadă de aproximativ 30 de zile.

Pentru producerea unui compost de calitate este foarte importantă introducerea în proces a unui material conform care să nu influențeze proprietăți ale procesului precum volumul interstițiilor, umiditatea, sau mărimea particulelor din materialul introdus în grămadă, acordându-se importanță materialului de substrat.

Temperatura influențează procesul de descompunere, în special viteza de descompunere, deoarece regula generală este aceea că activitatea microorganismelor crește odată cu creșterea temperaturii (temperatura nu trebuie să treacă niciodată de 70°C).

Stratificarea descrisă mai sus trebuie luată ca recomandare, operatorul prin experiența acumulată poate îmbunătăți tehnologia de compostare.

Activitatea microorganismelor este strâns legată de nivelul pH-ului din substratul introdus. Bune pentru activitatea biologică sunt valori ale pH-ului cuprinse între 7 și 11. Valori sub 7 duc la o reducere a vitezei în primele faze ale procesului. Dacă nivelul pH — ului este sub 5 se poate observa o puternică inhibare în faza inițială (până la creșterea rapidă a temperaturii). De aceea, perioada dintre colectare, stocare și începerea tratării la stație trebuie să fie scurtă. Lipsa de oxigen în timpul intervalului corespunzător colectării și stocării determină o digestie anaerobă naturală, necontrolată, ce duce la valori scăzute ale pH-ului.

Procesul de compostare intensivă presupune tratarea aerobă a deșeurilor oiodegradabile cu insuflare de aer, prin intermediul instalației plasate sub nivelul solului, în grămezi acoperite cu o membrană semipermeabilă. Orice perioadă de timp mai mică de 4 săptămâni pentru compostarea intensivă duce la un produs de proastă calitate și generare de miros. Același fenomen se întâmplă și la nerespectarea parametrilor de compostare, respectiv: temperatură, umiditate, compoziție sau cantitate de aer.

Aerarea grămezilor se realizează prin conducte instalate în structura platformei de compostare, conectate la ventilatoare de aerare. Monitorizarea procesului și controlul aerării se face printr-un sistem automat folosind temperatura brazdei ca mărime de control. Ventilatoarele sunt controlate automat în funcție de temperatura grămezii, în fiecare grămadă existâna un senzor de temperatura care comanda pornirea ventilatoarelor.

Fiecare sistem de conducte de aerare este prevăzut cu un sistem de coșuri amplasate în platformă, coșuri unde se vor colecta scurgerile produse de grămezile umectate. Conductele prin care se realizează suflarea aerului servesc în același timp și colectării cantităților (mici) de levigat generat în perioada de compostare intensivă.

Aceste scurger’ trec printr-un filtru de pietriș amplasat în interiorul coșurilor și sunt dirijate mai apoi prin conductele de aerare spre capătul grămezii opus ventilatoarelor, datorită pantei existente în amplasarea conductelor. Aici se află amplasat un rezervor etanș, care favorizează scurgerea. Lichidul colectat se va transfera prin sifonare în rețeaua colectoare de levigat.

Folosirea acestui sistem cu conducte îngropate e avantajoasă pentru circulația încărcătorului frontal, care nu este afectată de conducte de aerare supraterane, iar aerisirea grămezilor se face în mod continuu, fără întrerupere, atunci când se intervine în brazdă pentru rearanjarea ei sau pentru îndepărtarea compostului gata preparat. Alte avantaje: dacă nu este necesară nicio aerisire, deschiderile pot fi acoperite, levigatul generat în brazde este colectat prin conducte și evacuat în canalele de apă uzată și bazinele de stocare intermediare. Apa colectată poate fi reutilizată în procesul de compostare, dacă este necesar.

De asemenea s-a prevăzut în zona de compostare intensivă un hidrant de grădină în vederea umezirii grămezilor în caz de necesitate. Hidrantul de grădină din zona de compostare intensivă este de tip îngropat, cu armături de alamă si cutie de polipropilenă, diametru! nominal de 14,5mm (3/4"). Datorită faptului că aerarea este automată nu este necesar un operator în această zonă, însă pentru cazul în care brazdele vor trebui umezite se recomandă ca periodic un angajat să supravegheze acest proces. întrucât prin construcție nu era prevăzut un furtun cu rulare pentru umezirea la nevoie a grămezilor, operatorul staț'ei va asigura dotarea cu acest furtun cu racordare la hidrantul menționat anterior.

Grămezile de compost sunt acoperite cu membrane semipermeabile care asigură un schimb optim de apă și gaze între deșeul din grămezi și mediul exterior. Utilajul folosit în timpul amplasării membranei este o mașină de înfășurat/desfășurat membrana și are următorii parametri: putere instalată 22kW, acționare cu motor diesel și este un echipament mobil.

Acest echipament poate desfășura o membrană cu lățimea de până la 7 m, suficient pentru acoperirea brazdelor formate. Membrana este așezată peste brazdă cu fixarea ei la bază împotriva acțiunii vântului, cu cărămizi sau trunchiuri de copaci, pentru a împiedica descoperirea brazdelor. Dotarea stației de compostare cu materialele necesare fixării la baza a membranei cade în sarcina viitorului operator.

 • 2.23.5 Maturarea

După terminarea procesului de compostare intensivă (minim 4 săptămâni), deșeurile sunt dirijate spre faza de maturare, proces care se desfășoară pe parcursul a 12 săptămâni, pe platforma betonată din interiorul halei de maturare (deschisă, fără pereți), cu ajutorul mijloacelor din dotare respectiv, camion cu benă și încărcător frontal.

Hala în care se desfășoară procesul maturare este o structură metalică de tip șopron de dimensiuni 60.90 x 81.40 m, realizată din cadre metalice, pe fundații izolate, cu șarpanta metalică cu înclinație 10°. Șopronul de maturare este prevăzută cu un acoperiș, realizat din tablă ondulată galvanizată.

Capacitatea zonei de maturare este dimensionată pentru 12 brazde cu înălțimea de 2,5 m, lățime la baza grămezii de 4 m, lățimea la partea superioară de 1 m și lungime de 60 m.

 • 2.2.3.6 Cernerea si stocarea compostului

Materialul tratat în stație, compostat intensiv și maturat, este în final cernut cu ajutorul ciurului rotativ mobil care separă compostul fin de particulele mai grosiere. Capacitatea ciurului rotativ este de 40 m3/h.

în urma proceselor menționate, granulația recomandată a materialelor din componența compostului nu va fi mai mare de 60 mm. Ca urmare a cerințelor din piața de vânzare de compost de calitate, s-au dimensionat ochiurile sitei de cernere a ciurului rotativ la 20 mm. Compostul fin obținut va avea dimensiuni foarte bune pentru valorificare.

Fracțiunile voluminoase separate rezultate în urma procesului de cernere sunt reintroduse în procesul de compostare.

Datorită vânzării neuniforme a compostului pe durata anului este prevăzută o zonă de stocare finală a compostului. Zona proiectată este suficient de mare pentru a putea depozita compostul și este reprezentată printr-o structură metalică de dimensiuni 60.90x 20.80m realizată din cadre metalice, pe fundații izolate, cu șarpanta metalică cu înclinație 10° și acoperiș realizat din tablă ondulată galvanizată.

Structura are înălțimea la cornișă de 7.40m, iar la coamă de 9.26m.

Expediția compostului se va realiza cu ajutorul încărcătorului frontal din dotare în mijloace de transport adecvate.

 • 2.2.4 Cerințe minime de operare

Operatorul statei de sortare va respecta indicatorii minimi de performanță prevăzuți în contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare stației de sortare si statiei de compostare Sura Mica si a stației de sortare Cisnădie.

Materialul rezultat în urma procesului de compostare trebuie să aibă o calitate care să permită valorificarea.

 • 2.2.5 Dotări puse la dispoziție de Delegat

înainte de depunerea ofertei se recomandă o vizită la amplasamentul stației de compostare Șura Mică. în situația în care Ofertantul nu înțelege să procedeze la vizitarea amplasamentului anterior depunerii ofertei, acesta nu va mai putea invoca ulterior neconformități constructive ale statiei.

Delegatul trebuie să pună ia dispoziție următoarele echipamente:

 • a) 1 containere metalic tip "abroll" cu capacitate de 30 m3 pentru depozitarea deșeurilor non-biodegradabile extrase din flux în zona de pretratare cu dimensiuni: 6500x2300x2000, prevăzut cu sistem de manipulare pentru camion cu cârlig (hook-lift) din dotarea stației de sortare;

 • b) 1 furtun pentru stropirea brazdelor din zona de compostare intensivă, cu tambur de derulare, având lungimea de minim 50 de m, diametrul nominal de J6 țoii,

 • c) materiale necesare fixării la bază a membranei semipermeabile care acoperă brazdele de deșeuri din zona compostării intensive (ex. saci sau țevi umplute cu nisip pentru care nu este necesară prezentarea unor certificate de garanție ori certificate declarație de conformitate, manual de utilizare, cataloage).

Echipamentele solicitate sunt puse la dispoziție de către Delegat și constituie bunuri proprii.

Ofertanții vor prezenta în propunerea tehnică documente (Fise tehnice ale bunurilor furnizate, cataloage, manuale de utilizare, certificat de garanție certificat/declarație de conformitate) din care să reiasă cel puțin caracteristicile solicitate mai sus, aferent pct. a). în situația în care echipamentele pentru care ofertanții prezintă antecontracte de vânzare-cumpărare în propunerea tehnică acestea vor fi însoțite de certificatul de garanție și certificatul/declarație de conformitate care atestă conformarea cu cerințele solicitate prin caietul de sarcini având în vedere că deja se cunoaște furnizorul/producătorul echipamentului.

 • 2.3. Stația de sortare Cisnadie
 • 2.3.1 Aria deservită

Stația de sortare de la Cisnadie a fost construită în cadrul proiectului PHARE CES 2003 -R0-2003/005-551.05.03.03.01 - „Colectare selectivă a deșeurilor menajere în scopul reducerii deșeurilor nedegradabile pe raza orașului Cisnadie".

Stația de sortare Cisnădie, are o capacitate proiectată de 4.500 tone/an și este destinată să asigure sortarea deșeurilor de hârtie/carton și a deșeurilor de plastic, metalice/nemetalice colectate separat de pe raza orașului Cisnădie.

Populația deservită de stația de sortare este populația UAT Cisnădie, respectiv 22.831 locuitori, conform datelor statistice la nivelul anului 2019.

 • 2.3.2 Tipuri de deșeuri sortate și parametrii stației de sortare

în stația de sortare de la Cisnădie se sortează atât deșeurile reciclabile colectate separat de la populație, cât și cele colectate separat de la agenți economici și instituții. în cadrul stației sunt sortate numai deșeurile de hârtie, carton, plastic și metalice/nemetalice. Eventualele deșeuri voluminoase și deșeurile de echipamente electrice și electronice vor fi sortate manual prin extragerea lor din masa de deșeuri recepționată.

Parametrii proiectați ai stației de sortare sunt:

 • •  Cantitate material intrat - 4.500 t/an;

 • •  Zile de funcționare-312 zile/an;

 • •   Număr schimburi -1 schimb pe zi, de 8 ore;

 • 2.3.3 Fluxul de deșeuri care ajunge în stația de sortare Cisnădie și descrierea procesului tehnologic

în stația de sortare de la Cisnădie se realizează sortarea manuală a deșeurilor colectate separat (materiale plastice, hârtie/carton și metale/nemetale ).

Stația de sortare este structurată pe 3 zone după cum urmează: Zona de recepție, Zona de sortare, Zona de stocare /expediere.

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele etape, începând de la recepția deșeurilor până la valorificarea lor:

 • •  Recepția deșeurilor (cântărire și verificare documente);

 • •  Zona de depozitare temporară deșeuri (zona de descărcare recepție)

 • •  Sortarea deșeurilor (cabina de sortare);

 • •  Balotarea deșeurilor;

 • •  Cântărirea și înregistrarea baloților

 • •  Stocarea temporară în vederea expediției deșeurilor (Valorificarea deșeurilor);

în Anexa 2 este prezentat planul de încadrare în zona a! Stației de sortare Cisnădie, iar în Anexa 5 este Planul de situație al Stației de sortare Cisnădie, iar în Anexa 8 este Manualul de operare a Stației de sortare Cisnădie.

 • 2.3.3.1 Recepția deșeurilor

Autovehiculele care asigură transportul deșeurilor colectate separat sunt monitorizate atât la intrarea în stație, cât și la ieșire. După intrarea în stație a vehiculelor se efectuează recepția deșeurilor, verificarea documentelor însoțitoare și cântărirea. Pe baza diferenței între masa totală a autovehiculului la intrare și la ieșire, softul cântarului va genera un bon de cântar, care după recepția materialelor descărcate , se va înregistra imediat în baza de date a sistemului informatic.

 • 2.3.3.2 Stocarea temporară a deșeurilor

După cântărire, autovehiculele se deplasează direct în zona de descărcare și alimentare al liniei de sortare. Deșeurile sunt descărcate pe platforma din interiorul halei lângă de banda de alimentare îngropată în pardoseală .

Pentru evitarea formării unor stocuri excesive care să împiedice buna funcționare a benzii de sortare se impune ca timpul de stocare a deșeurilor recepționate în vederea procesării să nu fie mai mare de 72 ore de la momentul descărcării.

După descărcarea direct pe platformă, urmează o inspecție preliminară a deșeurilor recepționate. Deșeurile de dimensiuni mari sunt presortate de către operatori, direct în vederea presării/balotării pe fluxuri disticte plastic/hârtie. Operatorii cu ajutorul unei cange vor sparge sacii în care au fost depozitate deșeuri și vor controla conținutul acestora pentru a îndepărta materialele neconforme.

Operatorii care vor realiza presortarea vor avea și rolul de a împiedica și de a exclude din deșeurile ce urmează a fi introduse pe linia de sortare eventuale categorii de deșeuri ajunse accidental în masa de deșeuri, ce pot provoca daune, blocaje, respectiv dereglări în funcționarea echipamentelor liniei de sortare, respectiv:

 • •  deșeuri voluminoase de orice natură (material lemnos, crengi, ambalaje carton de mari dimensiuni, mase plastice de mari dimensiuni, etc);

 • •  obiecte și materiale ascuțite (deșeuri provenite din demolări, deșeuri metalice de dimensiuni mari, deșeuri sticlă, deșeuri de echipamente electice și electronice);

 • •   materiale pulverulente (pământ, nisip, alte tipuri de reziduuri);

 • •  și orice alte materiale cu dimensiuni mari;

 • •  deșeuri periculoase: în eventualitatea în care în masa de deșeuri se vor identifica materiale cu caracter periculos, acestea se vor izola în containere speciale urmând a fi tratate de către afirmă specializată cu care delegatul are obligația de a încheia un contract. Costurile privind eliminarea/valorificarea deșeurile periculoase vor fi suportate de către delagat.

După sortarea preliminară, urmează procesul de alimentare al benzii aferent cabinei de sortare.

2.3.33 Alimentarea benzii de sortare

De pe locul de descărcare, cu ajutorul mini încărcătorului frontal tip Bobcat (din dotarea stației), are loc împingerea deșeurilor pe banda de alimentare îngropată în pardoseală, deșeurile fiind transferate astfel pe direcția cabinei de sortare.

 • 2.3.3.4 Linia de sortare

Ca recomandare generală linia boxei de sortare va separa cel puțin următoarele tipuri-carton, hârtie albă(office), hârtie colorată, folie color și transparentă, pet color și transparent, LDPE, HDPE, PP (lădițe găleți), alte tipuri de materiale plastice, ambalaje nemetalice (doze), deșeuri feroase, sticle sau alte tipuri de deșeuri ajunse accidental pe linia de sortare.

în situția în care pe banda transportoare apar deșeuri cu caracter periculos (ex:cutii de vopsea, pensule, bidoane de ulei, medicamente expirate,ambalaje de medicamente, etc.) acestea vor fi separate de restul deșeurilor, stocate temporar în sac de material plastic și transferate la containerul special destinat stocării deșeurilor periculoase.

Cabina de sortare (27,8 m2), are 4 posturi de lucru dispuse 2 pe o parte și 2 pe cealaltă parte a liniei de sortare. Banda transportoare de sortare trece prin mijlocul cabinei de sortare în direcție longitudinală, iar de o parte și alta a ei se află operatorii care selectează fracțiile supuse sortării, direcționând materialul sortat în containerele cu capacitate de 1,1 m3-

Pe linia de sortare vor fi extrase manual de către operatori și materialele feroase din fluxul de deșeuri. Materialele feroase vor fi stocate într-un container de 1,1 m3. Containerul plin se scoate în exteriorul halei și se înlocuiește cu unul gol de aceeași capacitate.

Materialele rezultate în urma procesului de sortare (refuzul de bandă ) vor fi colectate vrac în pubele de 1,1 m3-, urmând apoi fluxul de presare-balotare și valorificare energetică. Modalitatea de stocare temporară vrac sau balotat va fi stabilita de delegat în funcție de modul în care va fi realizat transportul către instalația de valorificare energetică.

Refuzul de bandă (balotat sau vrac) va fi livrat exclusiv în scop de valorificare energetică numai la operatori/instalații autorizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare pe cheltuiala delegatului. Costurile generate de valorificarea energetică pot fi acoperite de Autoritatea contractantă în măsura în care acestea sunt compensate de către OIREP numai în limita sumelor încasate de la OIREP pentru valorificare energetică. în acest context Delegatul trebuie să permită determinarea compoziției refuzului de bandă și să asigure trasabilitatea deșeurilor valorificate energetic. în situația în care motivat, instalația de valorificare energetică nu recepționează cantitatea de deșeuri transportată se acceptă eliminarea finală a cantităților respective pe depozitul DEDMI Tracon Cristian numai după avizul (acceptul) prealabil al ADI ECO Sibiu, tot pe cheltuiala delegatului.

Delegatul este liber să propună delegatarului și alte forme agreate de valorificare a refuzului de bandă, urmărind minimizarea cantității de deșeuri eliminată final.

 • 2.33.5. Balotarea și stocarea temporara a deșeurilor sortate și a refuzului de bandă

Deșeurile de tip PET vor fi trecute înainte de balotare prin perforatorul de peturi poziționat în imediata apropiere a presei.

în interiorul halei este montată o presă de balotare care asigură presarea deșeurilor (tip BR.AMIDAN-4-0F) în baloți cu dimensiuni de 70 cm x 110 cm x lungime reglabilă. în funcție de natura deșeurilor, baloții astfel realizați au o greutate cuprinsă între 120 - 450 kg.

în dotarea statiei de sortare Cisnadie se regăsește suplimentar o presa de balotare (tip Bramidan 4-x30) capabila sa realizeze baloti de dimensiuni similare. Presele pot asigura balotarea tuturor fracțiilor de deșeuri sortate excluzând deșeurile feroase, deșeurile din echipamnete electrice și electronice și deșeurile cu caracter periculos. Deșeurile sortate sunt stocate temporar în vederea livrării către operatori economici autorizați.

Baloții rezultați prin presare, vor fi stivuiți atât în interiorul halei cât și în exteriorul acesteia, în zona protejată construită în curtea interioară. Pentru evitarea formării unor stocuri excesive de deșeuri în zona de stocare expediție este permisă depozitarea și stocarea unei cantități care să nu depășească următoarele valori

- Hârtie/carton balotat 50 tone.

-Plastic balotat 50 tone.

-Deșeuri metalice 10 tone.

-Refuz de bandă balotat 50 tone.

Manipularea băieților se va realiza cu motostivuitorul din dotare.

în situația în care din fluxul de sortare rezultă cantități de sticlă Delegatul va asigura transferul deșeurilor de ambalaje sticlă la stația de sortare Șura Mică evitând formarea de stocuri ce depășesc capacitatea unui container de 7 mc.

2.3.4. Cerințe minime de operare

Conform Ordinului ANRSC111/2007privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, prestarea activității de sortare a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) controlul calității serviciului prestat;

 • c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și predate agenților economici valorificatori;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Operatorul statei de sortare va respecta indicatorii minimi de performanță prevazuți în contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare stației de sortare si statiei de compostare Sura Mica si Cisnădie.

Materialele rezultate trebuie să aibă o calitate care să permită valorificarea, Delegatul fiind singurul ținut răspunzător pentru situația în care deșerurile sortate sunt refuzate la valorificare pe motiv de neconformitate a acestora, sau în situația în care procentul de scăzământ aplicat de valorificator este mai mare de 10% motivat de gradul de neconformitate al materialului valorificat.

 • 2.3.5. Recomandări

înainte de depunerea ofertei se recomandă o vizită la amplasamentul stației de sortare Cisnădie. în situația în care Ofertantul nu înțelege să procedeze la vizitarea amplasamentului anterior depunerii ofertei, acesta nu va mai putea invoca ulterior neconformități constructive sau funcționale ale stației.

 • 3. REGULI GENERALE

  • 3.1 Definiții

în prezentul Caiet de sarcini, cuvintele scrise cu litere mari, termenii și expresiile folosite, inclusiv citatele, anexele, programele și atașamentele la acestea, vor avea sensurile stabilite în Capitolul 6-Termenii și noțiunile utilizate.

 • 3.2 Scopul serviciilor

Este cel prezentat în Capitolul II Obiectul contractului din Contractul de delegare, parte a documentației de atribuire.

 • 3.3 Perioada de mobilizare și data programată pentru începere

Durata contractului de delegare pentru gestiunea activităților de sortare și de compostare a deșeurilor reciciabile și a celor biodegradabile colectate separat in Zonele 1, 2, 3 si 5 este de 30 de luni. Având în vedere posibilitatea achiziției de lucrări de retehnologizare a instalațiilor de la Șura Mică, printr-un program cu finanțare europeană nerambursabilă contractul de delegare poate înceta o dată cu implementarea noului proiect. încetarea contractului de delegare al operării instalațiilor/unei părți a instalațiilor poate fi decisă unilateral de Autoritatea Contractantă, având în vedere prevalența interesului public local, cu un preaviz de încetare trimis delegatului cu minim 3 luni înainte, fără a da posibilitatea operatorului de a solicita despăgubiri, prejudicii sau alte daune de orice natură.

Operatorul are obligația constituirii garanției de bună execuție în termen de 5 zile de la data semnării contractului sub sancțiunea rezoluțiunii de plin drept a contractului fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată.

în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii Garanției de bună execuție, părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor care fac obiectul concesiunii, care va constitui Anexa nr.4 la contract.

Delegatarul va emite ordinul de începere a perioadei de mobilizare, astfel: în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii Proceului-verbal de predare-primire a bunurilor care fac obiectul concesiunii (Anexa nr.4 la contract).

Perioada de Mobilizare este de maxim 60 de zile și curge de la Data emiterii ordinului de începere al perioadei de mobilizare. Perioada de Mobilizare nu poate fi prelungită.

în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 60 Zile, Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

 • a)   încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate;

 • b)   obținerea celorlalte Autorizațiilor necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului.

 • c)    angajarea personalului necesar la un grad de cel puțin 8596 conform ofertei depuse;

 • d)   procurarea utilajelor și echipamentelor necesare derulării contractului;

 • e)    amenajarea și autorizarea activităților în conformitate cu cerințele;

 • f)    instalarea și întreținerea unui sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate și procesate datele legate de funcționarea acestuia, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini. în cadrul sistemului informatic Operatorul va implementa și menține o Bază de Date a Operațiunilor. Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic.

 • g)   implementarea unui sistem de management de calitate - mediu, și adaptarea procedurilor operaționale și a procedurilor de lucru conform cerințelor standardelor ISO 9001, ISO 14001;

 • h)   planificarea unui audit intern a sistemelor de management calitate - mediu, securitate ocupațională

 • i)    anunțarea operatorilor economici care colectează deșeuriie municipale, generatorii de asimilabile și alți operatori posibil interesați, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza acestui Contract;

 • j)    Delegatul va încheia un contract pentru depozitarea Deșeurilor reziduale, rezultate de la Instalațiile de Deșeuri, cu Operatorul Depozitului, cu respectarea fluxului de Deșeuri prevăzut în Contract.

Pe durata Perioadei de Mobilizare,. Părțile:

 • a)   își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului

Și

 • b)   vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile Caietului de Sarcini al Serviciului și ale anexelor acestuia, după caz.

în termen de 5 zile de la sfârșitul perioadei de mobilizare Delegatarul va emite Ordinul de începere a contractului care va marca Data de începere a contractului, dacă Operatorul a depus toate dovezile prevăzute ia cap .3.3 de mai sus.

 • 3.4 Legislație, standarde și linii directoare

Serviciile furnizate de Ofertant vor fi în deplin acord cu toate legile generale și specifice românești. Acestea includ, dar nu se limitează la următoarele:

- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea 51/2006 referitoare la serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

 • •  OM 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor cu modificările ulterioare;

 • •   Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind Protecția Mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

Serviciile vor fi conforme cu toate reglementările regionale și locale.

Delegatarul si autoritățile administrației publice locale vor implementa regulamentele cadru locale necesare facilitării Serviciilor așa cum este specificat în prezentul Caiet de sarcini, prin modificarea sau elaborarea de hotărâri privind gestionarea deșeurilor, după cum este cazul.

 • 3.5 Cerințe statutare (inclusiv permise și licențe)

Delegatul va menține valabile pe toată perioada Contractului sau va obține, după caz, orice permise, aprobări sau autorizații necesare, inclusiv autorizația de funcționare, autorizația de mediu, autorizația de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale.

 • 3.6 Operare și întreținere

Instalațiile trebuie să fie utilizate doar în scopurile proiectate.

Delegatul va păstra obiectivele în stare bună, curată și sigură și în condiții sanitare corespunzătoare. Delegatul va pune la dispoziție suficiente consumabile pentru a asigura funcționarea neîntreruptă și continuă a Serviciului. Delegatul va menține în permanență stocul de piese de rezervă și consumabilele.

Delegatul va inspecta zilnic obiectivele și va acționa imediat pentru reparare în cazul în care se identifică deteriorări/neconformități. Delegatul va reabilita/remedia imediat instalațiile sau înlocui orice echipament sau componenta , ori vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuiala, în baza unei notificări către autoritatea contractantă/ADI ECO Sibiu ce nu poate depăși termenul de 24 h.

întreținerea va fi executată numai în conformitate cu cerințele producătorului și cu Manualul de operare și întreținere. întreținerea trebuie să fie asigurată într-o manieră pro-activa, astfel încât să se întreprindă acțiuni preventive înainte să fie necesare reparații majore. Operațiile de întreținere și revizie generală care necesită întreruperi ale procesului de producție (dacă este cazul) se vor efectua conform unui plan întocmit de Delegat și aprobat de Delegatar cu cel puțin 30 de zile înainte de data efectuării reparației.

Personalul de întreținere de la fața locului se va ocupa de operațiunile regulate. Operațiunile majore, reparațiile generale sau activitățile specializate se pot derula în afara incintei de către companii specializate, aprobate de către producător, sau în ultimă instanță de către firme specializate în domeniu aprobate și acceptate de către Delegat și Delegatar.

în Baza de Date a Operațiunilor se va completa un registru pentru toate problemele legate de inspecții,întreținere și revizii. Atunci când este necesară o reparație sau o operațiune de întreținere neplanificată, aceasta va fi de asemenea înregistrată în registru.

Delegatul va fi responsabil de întreținerea și curățarea drumurilor din incinta și a celor de acces la obiective (în limita gardurilor de împrejmuire a amplasamentelor), a pavajelor și a împrejmuirilor incintelor, frecvența acestora va fi corelată cu condițiile meteorologice.

Delegatul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării clădirilor, a instalațiilor și a utilităților concesionate.

Pe parcursul desfășurării activităților se va avea în vedere protecția mediului. Se va acorda o atenție deosebită manipulării combustibililor și lubrifianților (carburanți și ulei) și solvenților pentru a preveni deversarea accidentală a acestora.

Circuitul apelor uzate tehnologice a apelor pluviale de pe platforma stației și a apelor pluviale convențional curate vor respecta întocmai actul de reglementare impus de autoritatea competentă.

Refuzul de bandă și materialele respinse la de la Stațiile de compostare și de sortare (încadrate la codul de deșeu 19 05 01 și categoria 19 12, conform HG 856/2002 privind evidență gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deșeurile periculoase), vor fi transportate de către delegat pe cheltuiala acestuia la DEDMI Tracon Cristian cu frecvență de natură să prevină degradarea, mirosurile, formarea de levigat și atragerea faunei oportuniste. Această prevedere este aplicabilă numai în situația în care nu există posibilitatea de valorificare energetică a acestor deșeuri respectând ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politicii de prevenire a generării și gestionării deșeurilor, ierarhia deșeurilor. Operațiunea de valorificare energetică este prioritară operațiunilor de eliminare finală și are ca scop încurajarea acțiunii în materie de prevenire a gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, asfel încât să se reducă efectele negative asupra mediului conform art. 4 alin. (1) din Legea 211/2011.

Perimetral amplasamentului se va planta o perdea vegetală de protecție care va asigura

 • • reducerea posibilității antrenării de către vânt a deșeurilor din incinta obiectivelor și

evitarea împrăștierea acestor deșeuri în exteriorul amplasamentului

 • • minimizarea dispersiei mirosurilor atribuibile deșeurilor sau altor elemente asociate.

în vederea calculării costurilor cu perdeaua vegetală de protecție dimensiunea perimetrelor este următoarea:

 • • Perimetrul Stației de sortare Șura Mică= 372ml

 • • Perimetrul Stației de compostare Șura Mică= 699ml

Termenul de finalizare al perdelei vegetale este de un an de la semnarea contractului

Delegatul va lua măsurile adecvate pentru prevenirea atragerii paraziților, a insectelor și a păsărilor și pentru prevenirea răspândirii bolilor.

 • 3.7 Personal și instructaj

Fiecare obiectiv va fi operat de personal tehnic calificat pentru întreținere și monitorizare.

Delegatul se va asigura ca în obiective se află personalul de operare și administrare prevăzut în oferta depusă. Organizarea posturilor de lucru se face în conformitate cu oferta depusă în vederea derulării activităților prevăzute în caietul de sarcini.

Periodic Delegatul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspecte operaționale, de sănătate în muncă și siguranță în muncă și de protecția mediului.

Delegatul va asigura monitorizarea internă corespunzătoare a personalului și a operațiunilor proprii.

Opțional, operatorul poate organiza desfășurarea activității în câte schimburi consideră necesar.

Paza obiectivelor poate fi asigurată prin personal propriu sau serviciu externalizat.

 • 3.8 Operațiuni de urgență

Delegatul va pregăti și implementa un Plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și își va instrui personalul referitor la conținutul acestui pian, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri/deversări de substanțe periculoase, etc.

 • 3.9 Supravegherea

Delegatarul va monitoriza/supraveghea activitatea Delegatului si o va lua în considerare la certificarea plăților către Delegat după cum este descris în Condițiile Contractuale.

Delegatul va coopera pe deplin cu Delegatarul pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite permanent Delegatarului să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate de Delegat privind Serviciile, inspecțile instalațiilor de pe amplasamente, echipamentele si vehiculele etc.

Delegatarul va fi informat imediat despre orice inspecție programată sau inopinată de altă autoritate competentă și va putea participa la aceasta pe toată perioada desfășurării ei.

 • 3.10 Comunicare

  • 3.10.1. Comunicarea cu Delegatarul

Delegatul va informa Delegatarul în scris împreună cu propunerile de rezolvare a situației, despre orice probleme ce afectează prestarea Serviciului. Probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației.

 • 3.10.2. Comunicarea cu Clienții

Utilizatorii și operatorii serviciilor de colectare și transport: al deșeurilor vor fi informați în campania de informare a Delegatarului că orice comentariu, plângere sau cerere a unui client sau membru al publicului privind Serviciile va fi adresata Delegatului.

Delegatul are obligația să informeze Delegatarul asupra lor și a modului de rezolvare. La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, Delegatul va transmite numărul cererilor, reclamațiilor sau plângerilor cu privire la prestarea serviciului.

Delegatul va informa pe transportatorii de deșeuri despre:

 • •   tipurile de deșeuri ce sunt acceptate la stațiile de sortare și la stația de compostare;

 • •  orarul de funcționare.

La intrarea în fiecare obiectiv va fi pus un anunț cu următoarele informații:

 • •  accesul este permis numai vehiculelor autorizate pentru transportul deșeurilor;

 • •  va indica orarul de funcționare;

 • •   numele obiectivului;

 • •  numele operatorului;

 • •  adresa sediului social sau al punctului de lucru al operatorului;

 • •  telefoane de contact-/urgență.

împreună cu Delegatarul, Delegatul va coordona rezolvarea tuturor problemelor ce apar în gestionarea obiectivelor, în relația cu operatorii de salubrizare și alți transportatori autorizați de deșeuri.

 • 3.11 Programul de lucru

Delegatul va respecta legislația națională, regională și locală referitoare la programul de lucru al angajaților.

 • 3.12 Programul de funcționare

Programul de funcționare pentru stația de compostare Sura Mică și pentru Stațiile sortare Șura Mică și Cisnădie va fi asigurat de luni până sâmbătă în intervale orare pe care delegatul le va stabili împreună cu operatorii serviciilor de colectare-transport al deșeurilor asigurându-se că programul de funcționare este compatibil cu obligațiile contractuale pe care aceștia le au față de Delegatarul comun.

 • 3.13 Deșeuri admise și neadmise

Delegatul va accepta la tratare următoarele tipuri de deșeuri:

-la stația de compostare: numai deșeuri provenite din întreținerea parcurilor, spațiilor verzi și grădinilor publice, din containerele special destinate deșeurilor biodegradabile din piețe, din recipienții destinați colectării separate a deșeurilor biodegradabile menajere și din recipienții destinați colectării deșeurilor biodegradabile de la restaurante , cantine și alte unități de alimentație publică;

-suplimentar tipurilor de deșeuri menționate se poate accepta în scop de tratare nămol deshidratat rezultat de la epurarea apelor uzate, în limita cantitatatilor maxime admise, pe fluxul tehnologic de compostare al deșeurilor biodegradabile;

-la stațiile de sortare: numai deșeuri provenind din recipienții pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile provenite de la populației și de la industrie, comerț și instituții. Delegatarul, nicio altă autoritate a administrației publice locale din județ și niciun generator de deșeuri nu îi va cere Delegatului să accepte și nu va accepta nici un fel de deșeuri periculoase sau alt tip de deșeuri decât cele menționate anterior.

Compoziția și cantitatea deșeurilor estimate (prognozate) a fi primite poate varia oe parcursul unui an sau de la an la an. Cantitatea aferentă fiecărei luni poate varia din cauza schimbărilor sezoniere sau schimbărilor de flux. Delegatul trebuie să fie pregătit să gestioneze cantitățile de deșeuri independent de fluctuațiile anuale, lunare și zilnice și trebuie să poată face față valorilor de vârf.

Deșeurile periculoase care ajung accidental în fluxul de materiale reciclabile sau biodegradabile, vor fi extrase din flux, puse în container separat și predate în cel mai scurt timp posibil firmelor specializate în colectarea deșeurilor periculoase. Deșeurile biodegradabile care au venit în contact cu deșeuri periculoase nu mai pot fi supuse compostării, trebuind tratate separat în vederea eliminării.

Toate deșeurile care ajung în stațiile de sortare vor face obiectul unei inspecții vizuale după cum urmează:

PROCEDURA OPERAȚIONALA DE ACCEPTARE/RESPINGERE
A DEȘEURILOR VALORIFICABILE/RECICLABILE
 • a)  Operatorul va efectua o inspecție vizuală preliminară a încărcăturii în momentul recepției-cântării acesteia

 • b) în cazul in care operatorul stafiei de sortare considera faptul ca deseul recepționat îndeplinește criteriul de acceptare, după realizarea procedurilor specifice de cântărire si verificare a documentelor va directiona vehiculul direct către fluxul de sortare.

 • c) în cazul în care operatorul stafiei de sortare consideră faptul că deșeul recepționat nu întrunește procentajul de compoziție de minim 75% deșeu reciclabil/valorificabil din cantitatea totala, va direcționa mijlocul de transport în vederea descărcării și analizei privind compoziția ulterioară pe platforma betonată, împrejmuita, si fără a încurca fluxul obișnuit al liniei de sortare, in zona cu acoperire/supraveghere video permanenta.

 • d) După descărcare mijlocul de transport va fi recântărit iar pe nota de cântar și formularul de încărcare/descărcare a deșeurilor nepericuloase la rubrica observații va fi notat: "deșeu ce va fi supus determinării de compoziție", mijlocul de transport poate părăsi incinta stației de sortare

 • e) în această situație operatorul stației de sortare va întocmi o Notă de informare

 • f)  Prin Nota de informare se va comunica in scris, în cel mai scurt timp posibil, decizia de analiză a compoziției deșeurilor către: reprezentanții UAT-ul din a cărei rază provine deșeul supus analizei, operatorului de colectare-transport si conducerii ADI ECO Sibiu, indicând ziua și ora la care comisia astfel constituită (cate un reprezentant al tuturor pârtilor) va asista la procedura de sortare a deșeurilor reciclabile/valorificabile cu personalul stației de sortare și pe cheltuiala acestuia, in fluxul benzii de sortare corespuzătoare fracției de deșeu analizată.

 • g)  Sortarea fracțiilor de deșeuri reciclabile/valorificabile va include toate tipurile de plastic, inclusiv DEEE, sticlă, hârtie-carton, metale/nemetale, deșeuri periculoase si fracția cu potențial de valorificare energetica, izolându-le pe acestea în vederea cântăriri deșeurilor considerate neconforme

 • h) în prezenta membrilor comisiei se cântăresc separat toate fracțiile de deșeuri sortate, sens in care se va întocmi un Proces verbal de determinare a compoziției deșeurilor, care va cuprinde cel puțin următoarele: data determinării, membri comisiei, date de identificare a vehiculului-numar de inmatriculare-nume șofer, sursa deseurilor-detinatorul (UAT), greutatea autovehiculului la intrare si la ieșire conform tichetului de cantar atașat, greutatea bruta a deșeurilor supuse analizei, caracteristici deșeuri cu precizarea greutății tuturor fracțiilor sortate inclusiv a deșeuri neconforme si indicarea procentuala a determinărilor de compoziție. Concluzia finala a comisiei cu privire la acceptarea sau respingerea deșeurilor pe criterii de neconformitate va fi asumata prin semnătură tuturor membrilor prezenți ai comisiei si a celor doi operatori, respectiv colectorul si sortatorul

 • i)  în situația in care procentul de deșeuri reciclabile-valorificabile, inclusiv fracția cu potențial de valorificare energetica este de minim 75% din greutatea totala a deșeurilor supuse analizei, intreaga cantitate de deșeuri va fi considerata conforma, îndeplinind criteriul de acceptare in vederea sortării si valorificarii ulterioare

 • j)  în situația in care procentul de deșeuri reciclabile-valorificabile, inclusiv fracția cu potențial de valorificare energetica este mai mica de 75%, doar cantitatea de deșeuri considerata neconforma va fi respinsa din fluxul de sortare al statiei si transportata in vederea eliminării finale pe depozitul DEDM) Tracon Cristian de către operatorul de colectare si transport pe cheltuiala acestuia din urmă. In aceasta situație operatorul statiei de sortare va asigura cu mijloace proprii incarnarea deșeurilor respinse/neconforme in mijlocul auto pus la dispoziție de către colectorul-transportatorul deșeurilor in maxim 24 de ore de la data încheierii procesului verbal de determinare a compoziției deșeurilor.

 • k) întreaga procedura operațională nu va putea depăși termenul de 48 ore de la data comunicării notei de informare.

Toate deșeurile care ajung în stația de compostare vor face obiectul unei inspecții vizuale după cum urmează:

PROCEDURA OPERAȚIONALA DE ACCEPTARE/RESPINGERE A DEȘEURILOR BIODEGRADABILE
ÎN STAȚIA DE COMPOSTARE
 • a)  Operatorul va efectua o inspecție vizuală preliminară a încărcăturii în momentul recepției-cântării acesteia

 • b) în cazul in care operatorul statiei de compostare considera faptul ca deseu! recepționat îndeplinește criteriul de acceptare, după realizarea procedurilor specifice de cântărire si verificare a documentelor va directiona vehiculul direct către fluxul de sortare a deșeurilor biodegradabile.

 • c) în cazul în care operatorul statiei de compostare consideră faptul că deșeul recepționat nu întrunește procentajul de compoziție de minim 80% deșeuri biodegradabile din cantitatea totala va direcționa mijlocul de transport în vederea descărcării și analizei privind compoziția ulterioară pe platforma betonată, imprejmuita, si fără a încurca fluxul obișnuit al liniei de sortare-compostare, in zona cu acoperire/supraveghere video permanenta

 • d)  După descărcare mijlocul de transport va fi recântărit iar pe nota de cântar și formularul de încărcare/descărcare a deșeurilor nepericuloase la rubrica observații va fi notat: "deșeu ce va fi supus determinării de compoziție"; mijlocul de transport poate părăsi incinta stației de compostare

 • e) în această situație operatorul stației de sortare va întocmi o Notă de informare

 • f)  Prin Nota de informare se va comunica in scris, în cel mai scurt timp posibil, decizia de analiză a compoziției deșeurilor către: reprezentanții UAT-ul din a cărei rază provine deșeul supus analizei, operatorului de colectare-transport si conducerii ADI ECO Sibiu, indicând ziua și ora la care comisia astfel constituită (cate un reprezentant al tuturor pârtilor) va asista la procedura de sortare a deșeurilor biodegradabile cu personalul stației de compostare și pe cheltuiala acestuia, in fluxul benzii de sortare.

 • g) Sortarea fracției de deșeuri biodegradabile se va face prin colectarea de pe banda de sortare a tuturor tipurilor de deșeuri ori materiale nonbiodegradabile, izolândule pe acestea în vederea cântăriri ulterioare

 • h) în prezenta membrilor comisiei se cântăresc separat toate fracțiile de deșeuri sortate, sens in care se va întocmi un Proces verbal de determinare a compoziției deșeurilor, care va cuprinde cel puțin următoarele: data determinării, membri comisiei, date de identificare a vehiculului-numar de inmatriculare-nume șofer, sursa deseurilor-detinatorul (DAT), greutatea autovehiculului la intrare si la ieșire conform tichetului de cantar atașat, greutatea bruta a deșeurilor supuse analizei, caracteristici deșeuri sortate cu precizarea greutății tuturor fracțiilor de deșeuri conforme și neconforme, indicând procentul obținut. Concluzia finala a comisiei cu privire la acceptarea sau respingerea deșeurilor biodegradabile pe criterii de neconformitate va fi asumata prin semnătură tuturor membrilor prezenți ai comisiei si a celor doi operatori, respectiv colectorul si sortatorul.

 • i)  în situația in care procentul de deșeuri biodegradabile este de minim 90% din greutatea totala a deșeurilor supuse analizei, întreaga cantitate de deșeuri va fi considerata conforma, îndeplinind criteriul de acceptare in vederea sortării si compostării ulterioare

 • j)  în situația in care procentul de deșeuri biodegradabile este mai mic de 80%, doar cantitatea de deșeuri considerata neconforma va fi respinsa din fluxul de compostare si transportata in vederea eliminării finale pe depozitul DEDMI Tracon Cristian de către operatorul de colectare si transport pe cheltuiala acestuia. In aceasta situație operatorul statiei de sortare va asigura cu mijloace proprii incarcarea deșeurilor respinse/neconforme in mijlocul auto pus la dispoziție de către colectorul-transportatorui deșeurilor in maxim 24 de ore de la data încheierii procesului verbal de determinare a compoziției deșeurilor.

 • k) întreaga procedura operațională nu va putea depăși termenul de 48 ore de la data comunicării notei de informare.

3.14Conștientizarea publicului

Delegatul va asista Delegatarul și celelalte autorități ale administrației publice locale în informarea transportatorilor și generatorilor de deșeuri cu privire la gestionarea deșeurilor și cerințele de livrare.

3.15 Identitatea firmei și identificarea personalului

Delegatul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului consorțiului marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile, și obiectivele cu același logo sau slogan, fără a aduce atingere marcajelor aplicate prin proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu".

Personalul operațional va purta îmbrăcămintea operatorului economic în timpul orelor de program.

Delegatul va furniza personalului cârduri de identificare, conținând numele, fotografia, și numărul de identificare și le va cere să poarte aceste cârduri de identificare pe toată perioada programului de lucru.

3.15 Echipament de protecție și siguranță

Delegatul este responsabil cu desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele proprii privind sănătatea și securitatea în muncă.

Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății persoanelor care își desfășoară activitatea în obiective.

Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform prevederilor legale în vigoare.

3.17 Reclamatii și plângeri ale terților

Delegatul va implementa o procedură de gestionare (preluare, răspuns și acțiune corectivă dacă este necesar) primite de la terți și va păstra pe timp de trei ani înregistrarea cronologică a tuturor sesizărilor și a măsurilor legate de acestea.

înregistrările vorfi păstrate și puse la dispoziția Delegatarului.

3.18Asigurarea utilităților

Delegatul va încheia contracte cu furnizorii de utilități, după cum este necesar pentru bună funcționare a activității, în nume propriu.

Asigurarea unei noi utilități precum și renunțarea la o utilitate existentă pe amplasament față de momentul semnării contractului nu vor putea fi realizate de către Delegat decât cu acordul preliminar al Delegatarului.

Delegatul este liber să decidă asupra măsurilor de asigurare permanenta a utilităților (instalații de rezervă) astfel încât standardul de calitate a serviciilor să nu fie afectat.

3.19Securitatea obiectivelor

Intrarea în obiective va fi controlată de Delegat și limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților și la persoanele care livrează deșeuri. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise cu acceptul Delegatului.

Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de către Delegat și vor fi comunicate Delegatarului.

Delegatul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrale (gardul) pentru întreg amplasamentul.

Orice incident neobișnuit privind securitatea va fi notificat autorităților competente de ordine publică și va fi înregistrat în Baza de Date a Operațiunilor. Delegatul va raporta Delegatarului orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Delegatul și Delegatarul vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ și vor evalua caracterul adecvat al măsurilor de securitate luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemănătoare pe viitor

3.20Controlul și monitorizarea mediului

Delegatul va respecta cerințele privind monitorizarea stabilite prin Autorizația de mediu, Autorizația de Gospodărire a Apelor precum și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă (din domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor sau sănătății publice) privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

Monitorizarea va fi realizată utilizând serviciile unor laboratoare de încercări (interne sau terță parte) acreditate.

3.21Vehicule și echipamente suplimentare

în secțiunile 2.1.5, 2.2.5 și 2.3.5 sunt prezentate echipamentele suplimentare care trebuie asigurate de către Delegat și care constituie după caz bunuri proprii sau bunuri de preluare.

în cazul în care Delegatul consideră că sunt necesare utilaje, instalații, echipamente, vehicule, dispozitive suplimentare pentru desfășurarea conformă a activității, acestea vor fi prezentate în mod distinct și justificat în oferta tehnică și vor constitui bunuri proprii ale Delegatului.

Achiziția și exploatarea acestora se va realiza prin grija și cu finanțarea exclusivă a Delegatului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de rambursare către Delegatar și nici de ajustare ulterioară a tarifului, toate cheltuielile urmând a fi incluse în tariful inițial prestării serviciului.

Ulterior semnării Contractului, Delegatul este liber să realizeze orice achiziții suplimentare de echipamente și instalații, prevederile paragrafului anterior aplicându-se în totalitate

în situația în care echipamentele pentru care ofertanții prezintă antecontracte de vânzare-cumpărare în propunerea tehnică acestea vor fi însoțite de certificatul de garanție și certificatul/declarație de conformitate care atestă conformarea cu cerințele solicitate prin caietul de sarcini având în vedere că deja se cunoaște furnizorul/producătorul echipamentului.

3.22Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupațională

Delegatul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor ISO 9001 și ISO 14001 sau echivalent.

Delegatul este liber să decidă dacă sistemele de management vor fi certificate independent sau pe amplasament va fi certificat un sistem integrat.

Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de Delegat pe amplasament. Cerința se aplică în mod similar și subcontractorilor.

Așa cum este precizat în Fișa de date, Delegatul trebuie să pună la dispoziția Delegatarului, în conformitate cu oferta, Manualul sau, după caz, Manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare și manualele subsecvente aferente sistemului.

Delegatul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele Delegatarului privind raportarea.

Delegatul trebuie să se asigure că toate bunurile și serviciile achiziționate sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională proprii.

 • 3.22.1. Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor

Delegatul va instala, utiliza și întreține la punctele de lucru un sistem informatic computerizat,unde vor fi stocate și procesate datele legate de funcționare

în cadrul sistemului informatic Delegatul va implementa și menține o Baza electronică de Date a Operațiunilor.

Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare și anuale prin agregarea și procesarea numărului de înregistrări primite zilnic pentru fiecare obiectiv în parte și per total.

Sistemul informatic și Baza de Date a Operațiunilor vor fi implementate încă din Perioada de Mobilizare și vor trebui să fie operațional la Data începerii.

Baza de Date a Operațiunilor va fi actualizată în timp real.

Delegatul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a Sistemului informatic, ținând seama de următoarele cerințe minime privind raportarea.

Dovada implementării arhitecturii hardware și software de realizare a Sistemului informatic, se va face în Oferta tehnică.

 • 3.22.2. Monitorizarea, verificarea și controlul activității

Monitorizarea, verificarea și controlul activității delegatului se realizează în vederea respectării și îndeplinirii de către delegat a indicatorilor de performanță și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin relația contractuală încheiată între părți.

Derularea activității de monitorizare și control este obligatorie pentru toate punctele de lucru în care își desfășoară activitatea delegatul și este asigurată de personalul din strucutura delegatarului pe întreaga durată de funcționare.

Activitatea de monitorizare, verificare și control se realizează cu periodicitate și fond de timp diferite de la un punct de lucru la altul, în funcție de complexitatea activității desfășurate pe amplasamentul respectiv, de performanțele acestuia și de gradul de conformare al fiecărui obiectiv raportat la relația contractuală încheiată, cerințele legislației aplicabile, etc.

 • 3.22.2.1 Anunțarea verificării controlului

Delegatul/reprezentanul legal/conducerea obiectivului verificat(controlat) vor fi informați printr-o notificare cu privire la programul inspecției/controlului pentru a participa la ședința de deschidere/închidere și pe toată perioada inspecției.

Notificarea controlului se realizeză de către delegatar cu cel puțin 2 zile înainte de începerea efectuării inspecției și se transmite în scris sau prin e-mail operatorului economic vizat.

în cazul în care delegatul solicită întemeiat amânarea inspecției, această poate fi aprobată doar o singură dată dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare.

Dacă nu există nici un răspuns sau o altă solicitare din partea delegatului atunci inspecția se va desfășura conform programării considerându-se că notificarea a fost acceptată.

Notificarea privind inspecția nu se efectuează în cazul verificărilor inopinate doar în situația suspectăm delegatului de provocare cu știință a vreunei neconformități legate de serviciul prestat sau poluării, soldată cu afectarea factorilor de mediu.

Notificarea se întocmește în 2 exemplare unul comunicat delegatului și unul anexat actului de control de către echipa care va efectua inspecția sub semnătura conducerii delegatarului fiind înregistrată în registru de intrări/ieșiri.

Programul inspecției va fi stabilit de către Delegatar și va conține orice aspecte legate de serviciul pe care le consideră oportune.

în activitatea de monitorizare, verificare, control se utilizează următoarele categorii de acte/documente:

 • a)  raport de monitorizare -act elaborat de către împuterniciții ADI ECO Sibiu în cazul controalelor efectuate pe amplasamentele care fac obiectul delegării, în care sunt consemnate orice aspecte legate de serviciu și informații relevante obțiunte ca urmare a controlului, verificărilor și monitorizărilor, inclusiv măsurile cu termen pentru conformare/remediere ce se impun a fi realizate în cazul constatării unor deficiențe sau neconformități.

 • b) raport de constatare -act elaborat de către împuterniciții ADI ECO Sibiu în cazul controalelor efectuate pe amplasamentele care fac obiectul delegării, în care se consemnează stadiul îndeplinirii /neîndeplinirii măsurilor de remediere/conformare dispuse prin raportul de monitorizare

 • c)  proces verbal de constatare-act elaborat de împuteniciții ADI ECO Sibiu în situația controalelor efectuate în toate celelalte cazuri în care sunt consemnate orice aspecte legate de serviciul și informații relevante obținute ca urmare a verificărilor realizate în teren

 • d) proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției-Formular tipizat.

 • 3.22.2.2 Verificarea/ controlul în teren

Monitorizarea/verificarea/controlul în teren se realizează prin următoarele activități.

-vizitarea întregului amplasament, incintelor, dotărilor și instalațiilor existente ori deținute de operatorul economic;

-verificarea respectării obligațiilor contractuale asumate și gradul de conformare al obiectivului la standardele de calitate și actele de reglementare existente;

-verificarea conformării obiectivului controlat la legislația specifică;

-controlul documentelor solicitate, precum și înregistrările rezultatelor zilnice, evenimentelor și incidentelor în detaliu, care sunt necesare delegatarului pentru monitorizarea indicatorilor de performanță;

-verificarea modului de exploatare și întreținere a instalațiilor/utilajelor din dotare;

-verificarea corectitudinii în cazul realizării monitorizărilor, raportărilor, evaluărilor și în general a managementului operațional implementat.

Delegatul are obligația să faciliteze accesul pe întreg amplasamentul a personalului de control împuternicit ADI ECO Sibiu și să participe la efectuarea inspecției.

Activitățile specifice care se realizează pe parcursul verificărilor/controlului în teren sunt:

-ședința de deschidere = activitatea de informare a titularului obiectivului controlat sau a reprezentantului legal al acestuia asupra tipului de inspecție care urmează să se realizeze și programul acesteia;

-controlul propriu-zis = cuprinde verificarea amplasamentului și a dotărilor obiectivului controlat, a activităților desfășurate în incinta acestuia, intervievarea persoanelor cu responsabilități și analiza aspectelor și deficiențelor constatate;

-întocmirea actelor/documentelor de control = etapa în care se definitivează controlul;

-ședința de închidere = acțiune prin care se asigură informarea titularului obiectivului sau a reprezentanților legali desemnați de aceasta asupra rezultatelor controlului, concluziilor care se desprind, măsurilor stabilite în urma controlului.

 • 3.22.2.3 Finalizarea verificărilor/controluiui

Este etapa finală, ulterioară vizitei în teren, care presupune activitate la sediul ADI ECO Sibiu, care urmărește:

-întocmirea Raportului de monitoriza re/Ra portul ui de constatare/Procesului verbal de constatare si transmiterea documentului către operatorul economic verificat/controlat, după înregistrarea actului în Registrul de evidență ADI ECO Sibiu în ordinea emiterii acestora;

în cazul în care pe perioada derulării controlului/verificării sunt constatate deficiențe ori neconformități în prestarea serviciului raportat la prevederile contractului cu anexele aferente, acestea vor fi descrise/ consemnate în actul/documentul de control încheiat și concretizate sub forma unei/unor măsuri impuse cu termen de remediere/realizare ce nu poate depăși 60 de zile de la data înaintării/semnării actului. Delegatul poate formula obiecțiuni în scris numai în documentul/ actul de control încheiat cu ocazia verificărilor inspecției, lipsa acestora însemnând asumarea realizării măsurilor impuse/dispuse la termenul prevăzut în actul de control.

Actul de control în forma finală va fi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al delegatului și de către reprezentanții împuterniciți ADI ECO Sibiu, constituind astfel finalul ședinței de Închidere.în situația în care delegatul refuză asumarea prin semnătură a actului de control încheiat acesta poate fi transmis prin poștă cu confirmare de primire sau afișat la sediul social al operatorului economic ori punctul de lucru unde acesta își desfășoară activitatea.

După primirea actului de control întocmit de reprezentanții ADI ECO Sibiu, delegatul are obligația de a transmite o informare cu privire la realizarea în interiorul termenului precizat a măsurilor impuse.

în situația neîndeplinirii la termen a măsurilor de remediere dispuse prin actul de control încheiat și a oricăror deficiențe ori neconformități constatate, reprezentanții împuterniciți ADI ECO Sibiu pot aplica sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu completările și modificările ulterioare, Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare și Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu completările și modificările ulterioare,OUG 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare și a legislației specifice incidente dar și penalități contractuale.

înaintea întocmirii procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, în mod obligatoriu se va încheia un act de control sub forma raportului de constatare în care vor fi descrise clar toate neconformitățile , actele normative aplicabile și cuantumul sancțiunii contravenționale și/sau penalitatea contractuală aplicate.

Actul de control elaborat de reprezentanții împuterniciți ai ADi ECO Sibiu respectiv raportul de constatare poate fi înaintat delegatului și fără însușirea prin semnătură a acestuia în următoarele situații:

 • a) în situația în care delegatul este prezent și refuză semnarea raportului de constatare se va consemna "refuză să semneze"

 • b) în situația în care delegatul nu este prezent la momentul încheierii raportului de constatare se va consemna "nu este de față"

Comunicarea raportului de constatare se poate face după caz.

 • a)  prin înmânarea personală a unui exemplar original din actul de control după semnarea acestuia, către reprezentantul legal al delegatului

 • b)  prin poștă cu confirmare de primire în situația în care provesul verbal de constatare este încheiat în lipsa delegatului sau delegatul refuză semnarea acestuia

Daca delegatul deși avizat prin oficiul poștal nu s-a prezentat în vederea ridicării corespondenței se va proceda la afișarea raportului de constatare la sediul social sau punctul de lucru al delegatului în prezența unui martor și consemnată în procesul verbal de afișare.

 • 3.22.2.4 Sancțiuni

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face conform competențelor stabilite în actele normative incidente de către reprezentanții împuterniciți ai ADI ECO Sibiu în temeiul mandatului acordat, aceștia având acces neîngrădit în clădiri, încăperi, linii tehnologice, și orice alt loc unde au dreptul să verifice modul de operare al delegatului precum și să execute măsurători și determinări.

Delegatul este  obligat să pună  la  dispoziția  reprezentanților  împuterniciți

documentele/situațiile  cantitative/valorice  și  orice alt  act cu privire  la serviciul

furniza t/prestat.

Dispozițiile legale referitoare la contravenții se completează cu prevederile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată și completată cu modificările ulterioare.

 • 3.22.2.5 Măsuri dispuse în urma aplicării sancțiunilor

în situația în care delegatului i-a fost aplicată a sancțiune contravențională ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale, delegatarul poate emite o Notificare de încălcare a contractului în care va preciza un termen nu mai mare de 30 de zile pentru ducerea la îndeplinire a neconformității sancționate.

Dacă delegatul nu realizează măsura dispusă în interiorul termenului acordat delegatarul devine îndreptățit să procedeze la rezilierea contractului, de plin drept și fără intervenția instanțelor de judecată (Pact comisoriu expres) rezilierea operând în acest caz la termenul indicat prin Notificarea de reziliere.

 • 3.22.3. Cerințe privind raportarea- înainte de Data de începere

înainte de Data de începere în timpul Perioadei de Mobilizare, Delegatul va furniza Delegatarului:

 • 1. Raport intermediar asupra Stării Proiectului, la 30 de zile de la emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare, incluzând:

Programul de mobilizare a proiectului și progresele la data respectivă;

Devieri de la programul de mobilizare, motive și măsuri de soluționare;

Informații diverse.

Detalii asupra implementării sistemului informatic.

 • 2. Raportul final asupra stării proiectului în a 60-a zi de la emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare incluzând aceleași cerințe menționate naterior.

 • 3.22.4. Cerințe privind raportarea - perioada de operare

Raportarea-delegatul este obligat la transmiterea de date și informații specifice activității serviciului prestat în care sunt furnizate sub forma solicitată, situații cantitative, valorice, grafice, tabelare, analize și rezultate cu caracter oficial.

 • a) Rapoarte/înregistrări Zilnice:

Delegatul va ține un jurnal zilnic al activităților în cadrul bazei de date a operațiunilor și pe format de hârtie (îndosariat) la sfârșitul fiecărei zi de operare.

Jurnalul activităților va conține după cum urmează:

Recepție deșeuri(lntrări)

| UAT proveniență

Cantități(tone)

Tip deșeu

Hârtie/carton

Plastic/metal

Sticlă

Biodegradabil

Cantități procesate(sortate)

Hârtie/carton

Plastic/metal

Sticlă

Biodegradabil

Observații

Cantități(tone)

Index bandă la sfârșitul zilei

-

Index ciur

-

-

-

Presare/balotarețnr. baloți)

-

-

Trimis la compostare intensivăfcantitate tone, nr. prismă)

-

-

Trimis la maturare(cantitate tone, nr. prismă)

-

-

-

Refuz de bandă(cantitate tone)

-

Pentru valorificare energeticățcantitate tone)

-

Pentru eliminare finală(cantitate tone)

1

L__

-

Cantități alte tipuri de deșeuri (presortare și sortare) —— —---------- --1--

. 1.--z— — —

Tipuri de deșeuri

Cantitate rezultată din presortare și sortare reciclabile (tone)

Cantitate rezultată din presortare și sortare biodegradabile (tone)

Observații

Deșeuri cu caracter periculos

Deșeuri de echipamente electrice și electronicefinclusiv baterii și acumulatori)

Deșeuri voluminoase

Alte tipuri (se va specifica tipul)

Cantități de deșeuri valorificate inclusiv valorificare energetică și eliminare finală

Tipuri de deșeuri

Cantități (tone)

Operator economic

Aviz ADI ECO Sibiu

Venit/cheltuială lei/tonă

Hârtie

Carton

Materiale plastice-PET

Materiale plastice-HDPE

Materiale plastice-LDPE

Materiale plastice-Folie

Materiale plastice-PE

Materiale plastice-PP

Alte materiale plastice (se va specifica tipul)

----

i Metale (fier, oțel etc.)

Nemetale(doze aluminiu)

Sticlă

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (inclusiv baterii și acumulatori)

Deșeuri voluminoase

Compost

Refuz de bandă trimis la valorificare energetică

Refuz de bandă eliminat final

Cantițăț[dedeșeuri care fac obiectul procedurii operaționale de acceptare/respingere la intrarea în stațiile de sortare și compostare

UAT proveniență

Tip deșeu

Cantități intrate (tone)

Cantități neconforme (tone)

Cantități conforme(tone)

Bon de cântar intrare nr.../data...

Bon de cântar ieșire nr.../data...

PV determinare a compoziției deșeurilor nr.../data...

Jurnal zilnic utilaje, echipamente, vehicule

Denumire

Ore funcționare/km parcurși

Foaie de parcurs (la vehicule)

Descriere defecțiune (dacă este cazul)

Durata reparației (dacă este cazul)

Executantul reparației

___________ _ _

Delegatul poate consemna în înregistrarea zilnică, dacă este cazul, plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare, problemele apărute și soluțiile folosite, orice alte date înregistrate solicitate de Delegatar.

Delegatarul își rezervă dreptul de a solicita periodic și furnizarea de Rapoarte zilnice.

Sistemul informatizat, pe baza înregistrărilor zilnice, trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, și anuale privind oricare categorie de înregistrări.

 • b) Raportul lunar

Raportările lunare vor fi interpretate prin aceia că delegatul trebuie să furnizeze informațiile/ raportările complete către ADI ECO Sibiu până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Raportul lunar va conține:

 • •  cantitatea de Deșeuri acceptată la fiecare instalație, pe tip de deșeuri și surse (UAT) anexând tichetul de cântărire;

 • •  cantitatea de deșeuri reciclabile rezultată din sortare, pe tipuri de materiale/deșeuri, indexul benzilor de sortare, numărul de baloți obținuți pentru tipurile de deșeuri supuse presării/balotării pe tipuri de material;

 • •  cantitatea de deșeuri reciclabile valorificate, pe tipuri de materiale/deșeuri cu precizarea operatorului economic către care s-a realizat livrarea anexând factura, tichetul de cântărire, formularul de încărcare/descărcare deșeuri nepericuloase ANEXA 3 la HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, după caz ANEXA 2-Formular expediție transport deșeuri periculoase la HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României ;

 • •  cantitatea de deșeuri refuz de bandă livrată în vederea valorifcării energetice către operatori economici autorizați în acest sens anexând factura, tichetul de cântărire, formularul de încărcare/descărcare deșeuri nepericuloase ANEXA 3 la HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României

 • •  cantitatea de Deșeuri acceptată la fiecare instalație, pe tip de deșeuri (bio si verzi) și surse (UAT) anexând tichetul de cântărire

 • •  cantitate de biodegradabil procesată cu precizarea indexului benzii, indexul ciurului rotativ, numărul prismelor constituite și cantitatea aflată în faza de compostare intensivă și maturare;

 • •  cantitate de deșeuri trimisă la eliminare finală cu avizul ADI ECO Sibiu nr.... , cu anexarea tichetului de cântărire si facturile emise de operatorul depozitului,

 • •  venitul obținut din vânzarea materialelor reciclabile centralizat:;

 • •  venitul obținut din valorificarea compostului centralizat;

 • c) Raportul anual

Un raport anual consolidat se va depune nu mai târziu de o lună după încheierea anului calendaristic. Acest raport va fi structurat astfel:

Stațiile de Sortare (separat pentru fiecare instalație în parte):

 • •  tipurile și cantitățile de deșeuri recepționate de la fiecare DAT detaliat pe materiale reclabile colectate in amestec (plastic metal);

 • •  tipurile și cantitățile de deșeuri recepționate de la fiecare UAT detaliat pe materiale reclabile colectate in amestec (hârtie carton);

 • •  cantitățile de sticla recepționate de la fiecare UAT

 • •  tipurile și cantitățile de materiale reciclabile rezultate in urma sortării (defalcate pe fiecare UAT);

 • •  raport detaliat (pe categorii de deșeuri) asupra activităților de vânzări;

 • •  o analiză a costurilor unitare pe serviciu.

 • •  informații privind: numărul de angajați/ lună ; numărul total de zile lucrate /lună; numărul de ore de operare la fiecare Instalație de Deșeuri;

 • •  gradul de atingere al Indicatorilor de Performantă stabiliți prin contract

Stația de compostare:

 • •  Cantitățile de deșeuri biodegradabile recepționate de la fiecare UAT;

 • •  Cantitățile de compost (defalcate pe fiecare UAT);

 • •  Raport asupra vânzărilor de compost;

 • •   O analiză a costurilor unitare pe serviciu.

 • •  informații privind: numărul total de angajați pe lună; numărul total de zile lucrate pe lună; numărul de ore de operare ia fiecare Instalație de Deșeuri;

 • •  gradul de atingere al Indicatorilor de Performantă stabiliți pe o bază anuală, după caz.

Raportul anual va cuprinde și următoarele dovezi și situații:

 • •  Prezentarea evidențelor contabile în mod separat, clar, distinct pentru fiecare stație în parte cu precizarea tuturor intrărilor și ieșirilor contabile pentru un an calendaristic încheiat;

 • •   De plată a tuturor impozitelor și a taxelor de asigurări sociale, de șomaj și de sănătate datorate;

 • •  De înmatriculare, asigurare obligatorie a vehiculelor;

 • •  De control tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor;

 • •   De posesie a autorizațiilor/permiselor/avizelor care condiționează desfășurarea activității;

 • •  De suma cheltuită cu lucrările (inclusiv dotările) în sarcina Delegatului în baza prezentului Contract și detaliat pe fiecare tip de lucrare;

 • • Evidență centralizată a serviciilor prestate pentru operatorii economici care nu

sunt parte din sistemul de management integrat al deșeurilor, care va cuprinde pentru fiecare operator economic generator de deșeuri în parte cantitatea de deșeuri acceptată, instalația la care au fost acceptate și contravaloarea serviciilor prestate.

• Dovada (facturi, contracte) efectuării reviziilor/reparațiilor / înlocuirii pieselor defecte și în general a tuturor specificaților din manualele de operare cu respectarea termenelor de menetenanță pentru toate utilajele/echipamentele/vehiculele din componența stațiilor

 • 3.22.5. Ședințe de management al serviciilor

Delegatarul sau delegatul poate solicita organizarea unor ședințe de management al Serviciilor cu posibilitatea participării celorlalți operatori ori de câte ori consideră necesar, justificând în solicitarea înaintată motivul întâlnirii. De regulă ședințele se vor desfășura la sediul delegatarului la termenul convenit între părți.

Sumarul ședințelor va fi consemnat în procesul verbal de ședință și asumat prin semnătură de toate părțile prezente.

 • 4. BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI Șl TRANSFERUL INFRASTRUCTURII PRIN CONCESIUNE

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele-

 • 4.1- Bunurile de retur

 • 4.2- Bunurile de preluare

 • 4.3- Bunurile proprii

 • 4.1 Bunurile de Retur

Acestea sunt bunurile proprietate publică sau privată ale Delegatarului, puse la dispoziția Delegatului, prin concesionare, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului sau a Județului Sibiu (în cazul bunurilor achiziționate cu finanțare prin Proiectul POS ) pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 12 la prezentul Caiet de sarcini(Anexa nr. 4 la prezentul contract). Pentru Bunurile de Retur se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar, care constituie Anexa nr. 4 la Contract. în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în Bunuri de Retur noi acestea vor fi concesionate Delegatului, iar Anexa nr. 12 la prezentul Caiet de sarcini(Anexa nr. 4 la prezentul contract), și Anexa nr. 4 Contract la contract vor fi actualizate corespunzător.

Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct în patrimoniul Delegatului.

Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

Delegatul are obligația de a efectua lucrări de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului .Delegatul se va asigura că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreținute și asigurate în conformitate cu instrucțiunile de fabricație și că sunt folosite conform normelor de siguranță.

Investițiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt realizate din fonduri proprii ale Delegatului, rămân în proprietatea sa pe toată Durata Contractului și revin de drept, la Data încetării Contractului, gratuit și libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului public.

Investițiile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Bunurilor de Retur, se vor amortiza de către acesta pe Durata Contractului.

Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de concesiune, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui element aferent Bunurilor Delegatului

Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente

Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor Delegatarului, cu diligența unui bun proprietar.

Pentru casarea Bunurilor de Retur- mijloace fixe sau bunuri de inventar, pe care Delegatarul le-a concesionat Delegatului, Părțile au obligația de a aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice.

Delegatul va permite accesul reprezentanților Delegatarului și al ADI în spațiile/clădirile utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-și putea exercita drepturile de monitorizare în conformitate cu prevederile Contractului.

 • 4.2 Bunurile de preluare

înseamnă acele bunuri proprietatea Delegatului care la Data încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

La încetarea Contractului din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, respectiv fiecare unitate administrativ-teritorială poate exercita acest drept asupra bunurilor pe care dorește să le dobândească, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabilă actualizată a acestora / stabilită de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părți.

Se constituie ca bunuri de preluare dotarea solicitată la Cap.2.1.5 - Lista utilajelor și echipamentelor solicitate pentru dotarea stației de sortare Șura Mică poziția tabelară 16 și Cap.2.2.5 - Dotări puse la dispoziție de Delegat paragraf 2 lit.g) constând în sistem supraveghere video.

 • 4.3 Bunurile proprii

Acestea sunt bunurile care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

Constituie bunuri proprii ale delegatului inclusiv bunurile rezultate din dotările puse la dispoziție de Delegat prevăzute în prezentul Caiet de sarcini la cap. 2.1.5, 2.2.5.

 • 5. INFORMAȚII PRIVIND OFERTA TEHNICĂ

  • 5.1 Clauze generale

Delegatarul nu consideră necesară prezentarea în oferta tehnică a procedurilor de operare a instalațiilor care fac obiectul contractului. Calificarea unui Ofertant pentru a depune o ofertă, prin aplicarea criteriilor de selecție prezentate în Fișa de date, implică faptul că respectivul Ofertant deține suficientă experiență în practica operării, având deja implementate și certificate sistemele de management al calității și al mediului.

în consecință nu este necesar ca oferta tehnică să cuprindă detalii referitor la procedurile de furnizare a serviciilor (ex., proceduri înregistrare date, proceduri operare instalații etc.). Ofertantul trebuie să aibă în vedere că aplicarea acestor proceduri trebuie inclusă în Oferta financiară.

Delegatarul își rezerva dreptul de a solicita clarificări ale aspectelor prezentate în Oferta tehnică, Ofertanții fiind obligați să răspundă în condițiile stabilite în Fișa de date și în termenele ce vor fi comunicate.

Delegatarul atrage atenția tuturor ofertanților asupra necesității corelării tututor activităților și aspectelor prezentate în oferta tehnică cu modelul financiar solicitat în Oferta financiară. Toate activitățile și aspectele tehnice trebuie cuprinse în modelul financiar, respectiv în fundamentarea tarifelor (un tarif pentru stațiile de sortare și un tarif pentru stația de compostare, un tarif pentru transferul deșeurilor ambalejor de sticlă).

Tariful de sortare și tariful de compostare cuprind suma tuturor activităților a căror desfășurare este necesară pentru prestarea serviciilor, inclusiv tariful plătit pentru eliminarea deșeurilor reziduale rezultate în urma tratării și după caz pentru alte activități de tratare a deșeurilor, incluzând aici și valorificarea energetică.

Tariful de transfer al deșeurilor de ambalaje sticla va include toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciului inclusiv costurile cu manipularea, stocarea temporară și transportul acestora la instalația de valorificare final.

în cazul în care activitățile prezentate în oferta tehnică nu se regăsesc în modelul financiar de calcul al tarifelor, oferta este considerată neconformă. De asemenea se consideră neconformă, ofertă care conține elemente necorelate.

Tarifele pot fi supuse ajustării doar cu aprobarea Delegatarului, și fără a se aduce prejudicii mecanismului financiar și planul de evoluție al tarifelor actualizat al Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Sibiu.

Tarifele vor putea fi modificate sau ajustate potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordinul A.N.R.SC. nr. 109/9.07.2007. în situația intervenției de modificările legislative în ceea ce privește metodologia și/sau formulele de calcul referitoare la ajustarea/modificarea tarifelor, se va avea în vedere legislația aplicabilă la data formulării solicitării de ajustare/modificare.

Modificarea și ajustarea tarifului se aprobă de Delegatar/ ADI în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de către UAT-uri.

 • 5.2 Conținutul ofertei tehnice

Ofertanții vor structura informațiile prezentate în Oferta tehnică conform modelului de mai jos.

în consecință, orice alte date prezentate, suplimentare față de conținutul cerut, nu vor fi luate în considerare.

 • A. Managementul $i organizarea activității

Oferta va trebui să conțină următoarele elemente.

A.l Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru necesare desfășurării activității A.2 Atribuțiile specifice aferente fiecărui post de lucru cuprins în organigramă

A.3 Detalierea atribuțiilor specifice aferente personalului, inclusiv personalului de conducere, prezentate sub forma „Fișei de post".

 • B. Mobilizarea și operaționalizarea amplasamentului

Oferta va cuprinde descrierea detaliată a activităților aferente etapei de mobilizare în mod distinct pentru toate obiectivele de investiții care vor fi operate.

Oferta trebuie să prezinte în mod clar durata de timp (exprimată în zile calendaristice) necesară Perioadei de Mobilizare, care nu poate fi mai mare de 60 de zile.

în Perioada de Mobilizare, Operatorul va îndeplini următoarele activități:

 • a) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate ;

 • b) obținerea celorlalte Autorizațiilor necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului.

 • c) angajarea personalului necesar la un grad de cel puțin 85% în conformitate cu oferta tehnică depusă

 • d) procurarea utilajelor și echipamentelor necesare derulării contractului;

 • e) amenajarea și autorizarea activităților în conformitate cu cerințele;

 • f) instalarea și întreținerea unui sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate și procesate datele legate de funcționarea acestuia, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini. în cadrul sistemului informatic Operatorul va implementa și menține o Bază de Date a Operațiunilor. Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesare a numărului mare de înregistrări primite zilnic.

 • g)implementarea unui sistem de management de calitate - mediu, și adaptarea procedurilor operaționale și a procedurilor de lucru conform cerințelor standardelor ISO 9001 și ISO 14001;

 • h) planificarea unui audit intern a sistemelor de management calitate - mediu , securitate ocupațională

 • i) anunțarea operatorilor economici care colectează deșeurile municipale, generatorii de asimilabile și alți operatori posibil interesați, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza acestui Contract;

Ofertantul trebuie să descrie modalitatea avută în vedere pentru recrutarea fiecărei categorii de personal și cerințele minime privind instruirea de bază.

De asemenea, trebuie prezentate modalitatea în care personalul nou recrutat va fi instruit și calificat cu privire la atribuțiile și sarcinile postului de lucru.

Instruirea se va realiza din surse proprii sau poate fi asigurat printr-un serviciu extern.

Oferta tehnică va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaționale și a instrucțiunilor de lucru și lista formularelor care vor fi utilizate în derularea activității prin implementarea sistemelor de management de mediu și calitate.

Nu este necesar ca aceste documente să fie atașate ofertei.

Eventualele testări, reglaje și ajustări ale obiectivelor trebuie incluse in Perioada de de mobilizare.

 • C. Autorizații/licențe/certificări

C.l Autorizații

în sarcina delegatului revine obligativitatea solicitării și obținerii autorizațiilor de mediu și gospodărire a apelor , sens în care în perioada de mobilizare va demara procedura specifică de autorizare.

Având în vedere faptul că la data prezentei atât stațiile de sortare cât și stația de compostare dețin act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului și a gospodăriri apelor există posibilitatea ca autorizațiile să fie preluate de noul operator prin decizie de transfer eliberată de autoritatea care a emis actul de reglementare.

Sistemul de management operațional va fi cuprins în Autorizații (procedurile de sistem, procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru).

Ofertantul va preciza perioada (exprimată în zile calendaristice) necesară întocmirii procedurilor de sistem, procedurilor operaționale și a instrucțiunilor de lucru pentru amplasamentul de la Șura Mică și Cisnădie. Perioadă va fi calculată începând cu data semnării contractului.

Oferta tehnică va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaționale și a instrucțiunilor de lucru și lista formularelor care vor fi utilizate pe amplasament prin implementarea sistemelor de management de mediu și calitate.

Nu este necesar ca aceste documente să fie atașate ofertei.

C.2 Certificări

Ofertă tehnică trebuie să prezinte data previzională pentru primul audit intern privind sistemele de management al calității și sistemul de management de mediu, pentru fiecare obiectiv în parte.

 • D. Controlul proceselor. Monitorizarea performantei

D.l Parametri de monitorizare și control al proceselor

Oferta tehnică trebuie să prezinte, pentru fiecare obiectiv în parte, parametri de monitorizare propuși, frecvența determinărilor, metodele de determinare și procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).

Cerințele minimale obligatorii sunt reprezentate de: stațiile de sortare

- stațiile de sortare (separat, pentru fiecare stație în parte)

cantitate de deșeuri intrată în instalație de la fiecare DAT (lunar, anual) cantitate de deșeuri respinse la recepție (lunar, anual)

cantitate deșeuri refuz de la sortare (lunar, anual)

cantitatea, pe tipuri de material, a deșeurilor reciclabile sortate (lunar, anual)

-stația de compostare

cantitate de deșeuri intrată în instalație de la fiecare UAT (lunar, anual) cantitate de deșeuri respinse la recepție (lunar, anual)

cantitate deșeuri refuz de la triere (lunar, anual) cantitate compost produsă (lunar, anual) cantitate compost valorificată (lunar, anual)

întrucât compostul rezultat trebuie valorificat. Ofertantul trebuie prezinte în cadrul Ofertei cerințele minime privind calitatea compostului și modul de urmărire al acestora.

 • E. Auditul de conformitate

Delegatarul își rezervă dreptul de a desfășura periodic, un audit propriu privind conformitatea activităților desfășurate pe amplasament în raport cu toate cerințele legale aplicabile

Oferta tehnică trebuie să precizeze perioada necesară pentru îndeplinirea condițiilor în vederea realizării auditului de conformitate (exprimată în număr de zile calendaristice de la Data predării amplasamentului).

 • F. Programul de implementare a dotărilor puse la dispoziție de Delegat

în oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan/Program care să cuprindă o descriere tehnică cât mai detaliată a lucrărilor care urmează a fi executate conform cerințelor Caietului de sarcini, calendarul realizării lucrărilor și fondurile alocate.

Perioada de implementare a calendarului nu poate depăși Perioada de mobilizare.

 • G. Alte prevederi

Delegatul primește amplasamentele în exploatare și devine responsabil cu privire la calitatea factorilor de mediu. Orice alterare a calității factorilor de mediu va fi în responsabilitatea Delegatului.

Oferta tehnică trebuie să precizeze faptul că Ofertantul se va implica în desfășurarea campaniilor de investigare a compoziției deșeurilor, împreună cu operatorul serviciilor de colectare. Ofertantul trebuie să precizeze mijloace și instalațiile puse la dispoziția acestor activități și frecvența pe care o poate susține.

Delegatarul consideră deosebit de importantă implicarea ofertantului în desfășurarea împreună cu operatorul de colectare transport a campaniilor de conștientizare a populației pentru colectarea corectă a deșeurilor biodegadabile.

Ofertanții trebuie ca la elaborarea ofertei să țină cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii. Informații suplimentare privind reglementările care sunt in vigoare la nivel național si se refera la condițiile de munca si protecția muncii,securității si sanatatii in munca se pot obține de la Inspecția Muncii

5. TERMENII Șl NOȚIUNILE UTILIZATE

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul Caiet de sarcini se definesc după cum urmează:

 • •  Autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită ANRSC;

 • •  Compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă, prin descompunere microbiană a componenței organice din deșeurile supuse compostării și care are valoare de utilizare;

Deșeu - orice substanță sau obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, de care deținătorul se debarasează sau are intenția sau obligația de a se debarasa,

Deșeu similar - deșeuri care din punctul de vedere al naturii și compoziției sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere.;

Deseu biodegradabil - deșeu care poate suferi descompuneri anaerobe sau aerobe;

Deșeu cu regim special - deșeu a cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului;

Deșeu din construcții și demolări - deșeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este încadrat ca deșeu periculos conform prevederilor legale în vigoare;

Deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu;

Deseu menajer - deșeuri provenite din gospodării/locuințe;

Deșeu municipal - deșeuri menajere și similare;

 • •  Deșeuri periculoase - deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor, care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

 • •   Deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • •   Deținător - producătorul de deșeuri ori persoană fizică sau juridică ce are deșeuri în posesie;

 • •   Gestionare - colectarea, transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații și monitorizarea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

 • •   Indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului,

 • •   Producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deșeuri și/sau care efectuează operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestor deșeuri;

 • •  Reciclare - operațiunea de prelucrare a unui deșeu într-un proces de producție pentru scopul original sau pentru alte scopuri;

 • •  Sortare - activitatea de separare pe sortimente și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați;

 • •   Levigat - deșeu lichid generat în timpul activităților de depozitare a deșeurilor solide prin: pătrunderea / percolarea apelor meteorice în / prin corpul depozitului, separarea apei conținute în deșeurile depozitate și descompunerea deșeurilor biodegradabile depozitate.

DIRECTOfyEXECUTIV jr. Claud^lordănescu


DIRECTOR ECONOMIC

ec. Simona Țeposul

INGINERCONSILIERJURIDIC

jr. Afrodita Grama


Președinte de ședință Corina Boi


Contrasemnează Secretar Genera! Dorin ilîe Nistor

„CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE OPERARE A STAȚIEI DE SORTARE ȘI A STAȚIEI DE COMPOSTARE ȘURA MICĂ ȘI A STAȚIEI DE SORTARE CISNĂDIE”

CUPRINS

CAPITOLUL I. DEFINIȚII Șl INTERPRETARE

ARTICOLUL I - DEFINIȚII Șl INTERPRETARE

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

.ARTICOLUL 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE

ÎNCEPERE

ARTICOLUL 4 -CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

CAPITOLUL EL DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARL'LUI

.ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARL'LUI

.ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

.ARTICOLUL 9 - DOTĂRI PUSE LA DISPOZIȚIE DE DELEGAT

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 10 -TARIFUL

.ARTICOLUL 11 - REDEVENȚA

ARTICOLUL 12 -INDICATORII DF. PERFORMANȚĂ

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 14 - FLUXUL DEȘEURILOR

ARTICOLUL 15 -PROCEDURILE OPRERAȚIONALE DE ACCEPTARE/ RESPINGERE A

DEȘEURILOR VALORIFICABILE/RECICL ABILE ÎN STAȚIA DE SORTARE

.ARTICOLUL 16 -PROCEDURILE OPRERAȚIONALE DE ACCEPTARE/RESPINGERE A

BIODEȘEURILOR ÎN STAȚIA DE COMPOSTARE

ARTICOLUL 17- PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE ȘI

ÎNTREȚINEREA BUNURILOR

.ARTICOLUL 19 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI SI

TRANSFERUL INFRASTRUCTURII

 • 19.1. Bunurile de Retur

 • 19.1. Bunurile proprii

ARTICOLUL 20. - GESTIUNEA SERVICIULUI ÎN RELAȚIE CU ALȚI OPERATORI DE

SALUBRIZARE

ARTICOLUL 21- MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

ARTICOLUL 22 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI. ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

.ARTICOLUL 23- GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

ARTICOLUL 24- ASIGURĂRI

ARTICOLUL 25 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

ARTICOLUL 26- CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

.ARTICOLUL 27 - SUB-DELEGAREA .TRANSFERUL ȘI SUBCONTRACTANȚI

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

.ARTICOLUL 28 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

-ARTICOLUL 29 - RĂSPUNDERE, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA

DELEGATULUI

ARTICOLUL 30 - RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI ÎN

SARCINA DELEGATARULUI

ARTICOLUL 31 -EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

ARTICOLUL 32- RECUPERAREA DEBITELOR

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 33- FORȚA MAJORĂ

ARTICOLUL 34 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

.ARTICOLUL 35 - MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

ARTICOLUL 36- MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A

CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

CAPITOLUL VIU. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

.ARTICOLUL 37 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

ARTICOLUL 38 - REZILIEREA CONTRACTULUI

 • 38.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

 • 38.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

CAPITOLUL LX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 39 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

ARTICOLUL 41 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ Șl DREPI URI DE AUTOR

AR 1TCOLUL 42 - TAXE

.ARTICOLUL 43 - CHELTUIELI

ARTICOLUL 44 - CONFLICTUL DE INTERESE

ARTICOLUL 45 - REPREZENTANȚII PĂRȚILOR

.ARTICOLUL 46 - COMUNICĂRI

.ARTICOLUL 47 - DREPTURILE TERȚILOR

-ARTICOLUL 48- RENUNȚARE

ARTICOLUL 49 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIEILITATEA PREVEDERILOR SALE

/ARTICOLUL 50 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

ARTICOLUL 51 - DECLARAȚII Șl GARANȚII

.ARTICOLUL 52 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI-ECO Sibiu , cu sediul în str. General Magheru, nr. 14, bl. sc. et. ap. municipiul Sibiu, județul Sibiu, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria Sibiu cu nr. 10/17.02.2009, CIF 25236865/5.03.2009, Cont deschis la Banca Transilvania nr. R042BTRL03301205N53691XX, reprezentată legal prin Daniela Cîmpean, având funcția de Președinte si Claudia lordănescu, având funcția de Director executiv, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre: Județul Sibiu, municipiul Sibiu, orașele Tălmăciți, Ocna Sibiului, Avrig, Agnita, Săliște, Miercurea Sibiului și comunele Vurpăr. Șura Mică, Rășinari, Șelimbăr, Sadu, Șura Mare. Orlat, Cristian, Boița, Râul Sadului, Gura Râului, Poplaca, Loamneș, Roșia, Slimnic, Pauca, Marpod, Nocrich, Cârța, Cârțișoara. Porumbacu de Jos, Racovița și Tumu Roșu. Bruiu, Chirpăr. Merghindeal, lacobeni, Brădeni, Altâna, Bârghiș, Jina. Tilișca, Poiana Sibiului, Apoldu de Jos, Ludoș.

împreună în calitate de delegatar (denumiți în cele ce urmează ,,Delegataml”), pe de o parte, Și

.................................................................................................................  înmatriculată    la Registrul Comerțului din ................................ cu numărul......................, cod unic de

înregistrare ....................................  cont  .............................................................deschis la

........................................................, reprezentată de ................................................................. având funcția de.................................................. în calitate de operator al stațiilor, denumită

în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte.

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea",

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:
 • 1. Județul Sibiu este beneficiarul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Sibiu "("Proiectul POS”), ce are in vedere investiții în infrastructura serviciului de salubrizare finanțate prin Axa 2 POS Mediu, în scopul îndeplinirii obligațiilor de conformare la standardele europene asumate de România în procesul de aderare Ia Uniunea Europeană.

 • 2.  în scopul realizării Proiectului, în anul 2009 a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU” (denumită în continuare ,ADI ECO SIBIU”), având ca membri unităp'le administrativ-teritoriale din județul Sibiu, inclusiv județul Sibiu, în scopul implementării Proiectului POS.

 • 3. Tot în anul 2009, unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI ECO SIBIU au încheiat un Contract de Asociere ce reprezintă documentul de poziție prin care este definit modul de implementare a Proiectului.

 • 4. Unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI-ECO SIBIU, mai sus menționate în calitate de Delegatar, au înțeles să delege gestiunea activităților de operare a unor componente din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, activități ce sunt componente ale serviciului de salubrizare („Serviciul”) prin intermediul acestei Asociații și au acordat acesteia un mandat în acest sens.

 • 5. Pe lângă instalațiile de deșeuri realizate prin POS Mediu, proprietate publică a Județului Sibiu, respectiv stația de sortare și stația de compostare situate pe amplasamentul de la Șura Mică, unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI ECO Sibiu au hotărât să delege prin același contract, aceluiași operator, și gestiunea stației de sortare situate în orașul Cisnădie, proprietatea publică a acestuia (realizată prin programul Phare Phare CES 2003 - RO-2003/005-551.05.03.03.01 - „Colectare selectivă a deșeurilor menajere in scopul reducerii deșeurilor nedegradabile pe raza orașului Cisnădie").

 • 6. ADI ECO Sibiu, în baza mandatului primit din partea membrilor săi, a organizat procedura de licitație publică, în vederea atribuirii prezentului contract de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului, pe o perioadă de 5 ani de zile.

 • 7. Procedura de licitație publică, în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a

gestiunii Serviciului a fost organizată în baza prevederilor Legii nr.100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, HG nr.867/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare ('‘Legea nr. 51/2006”), Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

8...................................................................................................  denumită mai sus Delegatul a

fost desemnată câștigătoarea procedurii organizate pentru delegarea gestiunii Serviciului, conform Raportului procedurii de atribuire nr..................../.................................

Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a activităților de sortare și tratare a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

“Afiliat”                   înseamnă cu privire la orice persoană, oricare altă persoană

(juridică) care controlează direct sau indirect prima persoană, care este sub controlul primei persoane sau care este controlată împreună cu prima persoană de către un terț; în sensul prezentului Contract termenul „control” cu referire la orice persoană înseamnă deținerea, direct sau indirect, a oricăreia dintre următoarele: (i) cel puțin jumătate din capitalul social sau activele afacerii sau (ii) cel puțin jumătate din drepturile de vot în adunările acționarilor/asociaților sau (iii) dreptul de a numi cel puțin jumătate dintre membrii consiliului de administrație sau organelor statutare care reprezintă o asemenea persoană (juridică);

"Durata contractului”

înseamnă o perioadă de 30 de luni de la Data de începere a Contractului;

„Aria Delegării”

înseamnă raza teritorială a următoarelor unități administrativ-teritoriale care constituie Delegatanil: municipiul Sibiu, orașele Tălmaciu, Ocna Sibiului, Avrig, Agnita, Săliște, Miercurea Sibiului și comunele Vurpăr, Șura Mică, Rășinari, Șelimbăr, Sadu, Șura Mare, Orlat, Cristian, Boița, Râul Sadului, Gura Râului, Poplaca, Loamneș, Roșia, Slimnic, Pauca, Marpod, Nocrich. Cârța, Cârțișoara, Porumbacu de Jos, Racovița și Tumu Roșu, Bruiu, Chirpăr, Merghindeal. lacobeni, Brădeni, Altâna, Bârghiș, Jina, Tilișca, Poiana Sibiului, Apoldu de Jos, Ludoș

,Asociația” sau „ADI”

înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO SIBIU", înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor la Judecătoria Sibiu cu nr. 10/17.02.2009

„Autoritate Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică, inclusiv, dar nelimitându-se la, Autoritatea de Reglementare;

„Autoritatea de Reglementare” înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) sau orice altă instituție similară care poate fi autorizată și împuternicită conform Legii în rigoare la un moment dat să monitorizeze și să reglementeze regimul tarifelor și/sau al Serviciului;

„Autorizații"                 înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele,

avizele, aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul furnizării prestării și gestiunii Serviciului;

"Biodeșeuri,,                înseamnă deșeurile biodegradabile provenite din grădini și

parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firmele de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeurile simlare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare”.

”Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Deșeurilor care, la un anumit moment dat. în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

 • (A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație: totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (C) operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

 • (D) verificări, controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

 • (E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

"Bunuri de Retur”         înseamnă acele bunuri care, la Data încetării Contractului, revin

sau intră în proprietatea Delegatarului, de plin drept, gratuit (cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul Contract), în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;

“Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân in proprietatea sa după Data încetării Contractului;

"Contract”         înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului,

împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

"Data de începere (a Contractului)” înseamnă data emiterii Ordinului de începere a contractului , după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere-’) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

”Data Intrării în Vigoare” înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra in vigoare;

"Data încetării (Contractului)” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, tară a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 50 (“Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

"Data Semnării (Contractului)” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului/ ADI în numele și pe seama Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;

"Daună”            înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea

efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuii să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

"Delegatar” înseamnă următoarele unități administrativ-teritorialc: municipiul Sibiu, orașele Tălmaciu, Ocna Sibiului, Avrig, Agnita. Săliște, Miercurea Sibiului și comunele Vurpăr, Șura Mică, Rășinari, Șelimbăr, Sadu, Șura Mare, Orlau Cristian, Boița, Râul Sadului, Gura Râului, Poplaca, Loamneș. Roșia, Slimnic, Pauca, Marpod, Nocrich, Cârța, Cârțișoara, Porumbacu de Jos, Racovița și Turuu Roșu. Bruiu, Chirpăr, Merghindea), lacobeni, Brădeni, Altâna, Bârghiș, Jina, Tilișca, Poiana Sibiului. Apoldu de Jos, Ludoș. și județul Sibiu, membre ale ADI care au atribuit prezentul Contract prin intermediul .ADI ECO SIBIU;

"Delegatul” înseamnă ................................................................................................., căruia

i-a fost atribuit prezentul Contract;

„Depozit"                  înseamnă depozitul conform, existent, din comuna Cristian,

construit de către și aflat în operarea S.C. Tracon S.R.L. la Data Semnării Contractului, care a fost pus la dispoziția Proiectului POS Mediu drept depozit județean:

“Deșeu(uri)”               înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă

ori are intenția sau obligația să îl arunce;

"Deșeuri de ambalaje,,

înseamnă orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu din anexa nr.l la Legea nr.211/2011, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv reziduurile de producție”.

Deșeuri menajere,,

înseamnă deșeuri provenite din gospodarii/locuinte, inclusiv fracțiile colectate separat, care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusive deșeuri periculoase cu completările ulterioare”

"Deșeuri municipale,,

înseamnă: a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila:

b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere.

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări."

„Deșeuri reciclabile,,

înseamnă deșeu care, în urma unor procese suferite, poate constitui materie prima intr-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri”

"Reciclare”

înseamnă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere”

“Deșeuri Similare”

înseamnă Deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al compoziției simt comparabile cu Deșeurile Menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere.

“Deșeuri Verzi”

înseamnă Bio-deșeurile compuse din Deșeuri provenind din parcuri sau grădini, precum frunze, iarbă, flori, garduri vii. crengi, etc.

"Documentația de Atribuire" înseamnă documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul Contractului și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv documentele licitației, conform procedurii aplicabile potrivit Legii;

„Documentul de Poziție” înseamnă contractul de asociere încheiat la data de 06.11.2009 de către toate unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI ECO SIBIU. în cadrul ADI ECO SIBIU, cu modificările si completările ulterioare, care stabilește modul în care va fi implementat Proiectul POS Mediu, precum și rolul ADI ECO SIBIU în acest proces, inclusiv în ceea ce privește delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare;

"Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Art. 3 din prezentul Contract:

„Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instuție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile Legii si devine anexă la contract. Granția de Bună Execuție este irevocabilă și plata Granției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Delegatarului, pe baza declarației acestuia, cu privire la culpa persoanei garantate. Garanția cuprinde angajamentul ferm, irevocabil și necondiționat al emitentului de a plăti orice sumă de bani solicitată de Delegatar dar în limita valorii Garanției de Bună Execuție, pentru a garanta:

 • a)   plata oricăror penalități, dobânzi, amenzi sau daune care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

 • b)   plata Re deveni ei,

 • c)   plata oricăror sume către Delegatar sau ADI conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

Garanția de Bună Execuție a Contractului se constituie de către Delegat în scopul asigurării Delegatarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă si în perioada convenită a Contractului.

"Generator” înseamnă orice operator economic, situat în interiorul .'Viei Delegării, care generează Deșeuri nepericuloase care sunt acceptate la sortare/tratare, după caz la Instalațiile de Deșeuri operate de Delegat;

"Indicatori de Performanță” înseamnă Indicatorii Tehnici și Indicatorii Privând Țintele, astfel cum sunt definiți în Anexa nr.7 la Contract;

"Indicatori privind Țintele” înseamnă cerințele tehnice, cantitative și procentuale legate de țintele care trebuie atinse în gestiunea Serviciului, de îndeplinit de către Delegatar conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

"Indicatori Tehnici” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

„Informații Confidențiale” înseamnă:
 • (a) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte (sau. în înțelesul prezentului Contract, de sau către ADI) în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și

 • (b) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

“Instalațiile de Deșeuri” înseamnă următoarele elemente ale sistemului de salubrizare, infrastructura aferentă Serviciului, pusă la dispoziția Delegatului prin prezentul Contract, ca Bunuri de Retur, respectiv:

 • a)  stația de sortare și stația de compostare situate pe amplasamentul de la Șura Mică, proprietatea publică a județului Sibiu, realizate în cadrul Proiectului POS Mediu, cu finanțare prin Axa 2 POS Mediu ;

 • b) stația de sortare situată în orașul Cisnădie, proprietatea publică/privată a acestuia (realizată prin programul Phare CES 2003 - RO-2003/005-551.05.03.03.01 - „Colectare selectivă a deșeurilor menajere in scopul reducerii deșeurilor nedegradabile pe raza orașului Cisnădie").

„Lege" înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre ceie de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții ..hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes” reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor” înseamnă Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, HG nr.867/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii"

Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

"Oferta” înseamnă oferta depusă de Delegat în cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică și este atașată ca Anexa nr. 3 la prezentul Contract;

“Operator de Salubrizare” înseamnă orice operator, altul decât Delegatul și decât Operatorul    Depozitului,   care prestează activități

componente ale serviciului de salubrizare (colectare, transport, sortare, prelucrare, neutralizare, valorificare materială sau energetică, curățenia căilor publice, etc.) în județul Sibiu în baza unor contracte de delegare a gestiunii a acestor activități atribuite de către unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu (individual sau prin intermediul altor asociații de dezvoltare intercomunitară) membre ale AD1 ECO SIBIU sau de către AD1 ECO SIBIU, după caz.

„Operatorul Depozitului” înseamnă operatorul care asigură administrarea și exploatarea Depozitului județean situat în comuna Cristian, județul Sibiu, în baza contractului de delegare a gestiunii activității de depozitare, componentă a serviciului de salubrizare;

O.LR.E.P.                 înseamnă Organizații care implementeză răspunderea extinsă a

producătorului, prevăzuți de Legea nr.249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje cu care ADI ECO Sibiu are încheiate contracte protocoale de colaborare.

"Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada de maxim 60 de zile, care incepe sa curgă de la data emiterii ordinului de începere a perioadei de mobilizare;

‘•Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o zi, o lună sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează zilnic, lunar sau anual) pe parcursul cărei Delegatarul sau ADI monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau ADI a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții programate/notifîcate sau inopinate.

„Programul de Operare” înseamnă frecvența cu care Delegatul trebuie să își îndeplinească obligațiile specifice de fumizare/prestare a Serviciului, în special programul pentru recepția Deșeurilor Ia Instalațiile de Deșeuri, astfel cum este prevăzut la .Articolul 17 (‘‘Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor”) din prezentul Contract;

„Redevența” înseamnă suma de bani plătibilă Delegatarului sau unora dintre unitățile administrativ-teritoriale care formează Delegatarul (județ, municipiu, oraș, comună), după caz, de către Delegat confonn prevederilor Art. 11 („Redevența”) din prezentul Contract;

“Regulamentul Serviciului” înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr 1 la prezentul Contract), aprobat de Delegatar/ADI conform regulamentului-cadru la nivel național adoptat de Autoritatea de Reglementare; în scopul prezentului Contract vor fi aplicate prevederile din Regulament care privesc Serviciului;

"Serviciul” înseamnă următoarele activități componente ale serviciului de salubrizare al Delegatarului, conform Legii:

(a) sortarea deșeurilor municipale colectare separat, respectiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, nemetale, materialele plastice, lemnul, textilele, ambalajele. Deșeurile reciclabile municipale colectate separat în orașul Cisnadie vor fi sortate in Stafia de sortare Cisnadie (exceptând deșeurile colectate separat de tip sticlă, care se vor transporta la Stația de Sortare Șura Mică), iar deșeurile reciclabile municipale colectate separat în restul unităților administrativ teritoriale vor fi sortate în stația de sortare Șura Mică;

(b) organizarea prelucrării, neutralizării, valorificării materiale și energetice a deșeurilor - respectiv compostarea biodeșeurilor municipale colectate separat in Municipiul Sibiu, orașul Cisnădic, comuna Șelimbăr, comuna Șura Mică, dar și din restul ariei de delegare, provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firmele de catering și magazinele dc vânzare cu amănuntul, deșeurile simlare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare care vor fi compostate în cadrul Stație de compostare Șura Mică;

••Tariful”                   înseamnă contravaloarea furnizării/prestării Serviciului care

face obiectul prezentului Contract, conform Articolului 10 („Tariful”) din prezentul Contract;

"Utilizator”                are înțelesul prevăzut de Lege, în mod special de legea

serviciului de salubrizare al localităților;

“Valorificarea Energetică a Deșeurilor” înseamnă orice operațiune/proces care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, urmând întrebuințarea, în principal, drept combustibil sau altă sursă de energie (include Instalații de Incinerare).

„Zi”         înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi

Lucrătoare”, an - 365 de zile;

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara; (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții; (iii) zilelor declarate nelucrătoare conform dispozițiilor legale, în conformitate cu Legea în vigoare;

 • (2) în cuprinsul prezentului Contract și/sau în .Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

 • (3) împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

 • (4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

 • (5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale dc timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

 • (6) Referirile la '‘Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

 • (7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI
 • (1) Obiectul prezentului Contract este delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare a localităților, care compun “Serviciul” astfel cum este definit acesta la Articolul 1 („Definiții și interpretări”) de mai sus, respectiv:

 • a) sortarea deșeurilor municipale colectate separat, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele. Deșeurile reciclabile municipale colectate separat în orașul Cisnadie vor fi sortate în Stația de sortare Cisnadie (exceptând deșeurile colectate separat de tip sticlă, care se vor transporta la Stația de Sortare Șura Mică), iar deșeurile reciclabile municipale colectate separat în restul unităților administrativ teritoriale vor fi sortate în statia de sortare Șura Mică;

blorganizarea prelucrării, neutralizării, valorificării materiale și energetice a deșeurilor -respectiv compostarea biodeșeurilor municipale colectate separat în Municipiul Sibiu, orașul Cisnadie, comuna Șelimbăr, comuna Șura Mică, dar și restul ariei de delegare, provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firmele de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeurile simlare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare care vor fi compostate în cadrul Stației de compostare Șura Mică;

 • (2) Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp menționată la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”), dreptul și obligația de a furniza Serviciul în Aria Delegării, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata, în schimbul unei Redevențe, Bunurile de Retur prevăzute în Anexele nr. 4 și nr. 5 la prezentul Contract.

 • (3) Obiectivele Delegatarului sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b) susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • c) promovarea calității și eficienței Serviciului;

 • d) dezvoltarea durabilă a Serviciului;

 • e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • f) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • g) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE
 • (1) Prezentul contract este încheiat pe o perioadă de 30 de luni, de la Data de începere a Contractului, durată care poate fi modificată conform prevederilor din prezentul contract.

 • (2) Data de începere este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 ( „Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

 • (3) Delegatul are obligația constituirii garanției de bună execuție în termen de 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a contractului sub sancțiunea rezoluțiunii de plin drept al prezentului contract fără a mai 11 necesară punerea în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată.

 • (4) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data constituirii Garanției de bună execuție, părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor care fac obiectul delegării/prestării Serviciului, care va constitui Anexa nr.5 la prezentul contract.

 • (5) Delegatarul va emite ordinul de începere a perioadei de mobilizare, astfel:

- în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data încheierii Procesului-verbal de predare-primire a bunurilor care fac obiectul delegării/prestării Serviciului (Anexa nr.5) si a procesului verbal de predare primire a cantităților de deșeuri recepționate, procesate/neprocesate în Stațiile de Sortare si Compostare Șura Mică si Stația de Sortare Cisnădie, preluate de la fostul operator al stațiilor de sortare si compostare, prin intermediul ADI ECO Sibiu.

(7) Perioada de Mobilizare este de maxim 60 (șaizeci) dc zile și curge de la Data emiterii ordinului de începere al perioadei de mobilizare. Perioada de Mobilizare nu poate fi prelungită.

 • (8) In Perioada de Mobilizare, Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

 • a.  încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 24 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

 • b. obținerea Autorizațiilor necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului, ori demararea procedurilor specifice de autorizare, după caz.

 • c. angajarea personalului necesar la un grad de cel puțin 85%;

 • d. procurarea utilajelor si echipamentelor necesare derulării contractului;

 • e.  organizarea activitatilor in conformitate cu cerințele Caietului de sarcini si ale Contractului;

 • f.  încheierea unui contract cu operatorul depozitul ecologic de deșeuri menajere si industriale, SC TRACON SRL.

 • g. instalarea și întreținerea unui sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate și procesate datele legate de funcționarea acestuia, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini. în cadrul sistemului informatic Delegatul va implementa și menține o Bază de Date a Operațiunilor. Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic.

 • h. includerea noii Arii de Operare în sistemul de management de calitate - mediu, și. eventual, și adaptarea procedurilor operaționale și a procedurilor de lucru conform cerințelor standardelor ISO 9001 și ISO 14001, ori demararea procedurilor specifice de autorizare, după caz;

 • i. planificarea unui audit intern a sistemelor de management calitate - mediu - securitate ocupațională, ori demararea procedurilor specifice pentru auditare, după caz.

 • j. anunțarea operatoriilor economici care colectează deșeurile municipale, generatorii de asimilabile și alți operatori posibil interesați, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza acestui Contract.

 • (9) Pe durata Perioadei dc Mobilizare. Părțile:

 • a) își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și

 • b) vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

 • (10) în termen de 24 dc ore de la emiterea Ordinului de începere a perioadei de mobilizare. Delegatul este obligat să asigure activitatea de recepționare și cântărire a deșeurilor municipale reciclabile/biodegradabile colectate separat, având în acest sens personal angajat pentru prestarea activității (minim o persoană)

 • (11) In termen de 5 zile de la sfârșitul perioadei de mobilizare Delegatarul va emite ordinul de începere a contractului care va marca data de începere a contractului, dacă Delegatul a depus toate dovezile prevăzute la alin. (8) de mai sus.

ARTICOLUL 4 -CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE
 • (1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

 • (2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. In eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din .Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

 • (3) Prezentul Contract are următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

 • a) Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

 • b) Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

 • c) Oferta Delegatului, inclusiv clarificările date de acesta, după deschiderea ofertelor (Anexa nr. 3)

 • d) Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, puse la dispoziția Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur (Anexa nr. 4)

 • e) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 4 (.Anexa nr. 5)

 • f)  Lista indicativă a Bunurilor de Proprii (.Anexa nr. 6);

 • g) Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 7), care includ Indicatorii Tehnici și Indicatorii privind Țintele, împreună cu penalitățile corespunzătoare, după caz;

 • h) Asigurările (Anexa nr. 8)

 • i)  Garanția de Bună Execuție (Anexa nr. 9)

 • j)  Listă dotări necesare activității Seviciului. realizate de Delegat ( Anexa nr. 10)

F

 • (4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL HI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

(1) Delegatarul arc următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare, programele și strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADI pentru Aria Delegării:

 • a) să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente Senă ci ului;

 • b) să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, a investițiilor, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu:

 • c) să realizeze investiții în infrastructura tehnico-edilitare aferentă Serviciului și în acest scop să finanțeze lucrările necesare, precum și să contracteze și să garanteze, conform prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanțării programelor de investiții;

 • d) să inspecteze și să verifice Bunurile de Retur, prevăzute prin Contract, puse la dispoziția Delegatului;

 • e) să încaseze Redevența de la Delegat, conform prevederilor prezentului Contract;

 • f)  să monitorizeze, să inspecteze/controleze și să verifice îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

 • g) să aplice sancțiuni si penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

 • h) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 și nr. 2 la Contract) pentru motive ce țin de interesul național sau local și/sau în caz de Modificare Legislativă, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o compensație în cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări;

 • i)  să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare (dacă există astfel de bunuri) și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri. Ia încetarea prezentului Contract;

 • j)  să aprobe structura și ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare;

 • k) să refuze. în condiții justificate, aprobarea Tarifelor propuse de Delegat;

 • l)  să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu își respectă obligațiile asumate prin Contract;

 • m) să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege;

 • n)  să solicite recuperarea debitelor în instanță

 • o) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) literele a, d, f. g, i, j, k, 1 de mai sus urmează a fi exercitate în numele și pe seama Delegatarului, de către ADT în baza mandatului primit prin statutul său. Delegatarul păstrează dreptul de a fi informat și de a propune măsuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea sa și bunurile ce le aparțin, prin intermediul și în cadrul ADI. în relația cu Delegatul, Asociația constituie interfața între Delegat și Delegatar.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifelor aprobate de Delegatar,

determinate în conformitate cu Legea în vigoare și în special cu metodologia aprobată de ANRSC. De asemenea are dreptul să încaseze contravaloarea procentului adițional de............pentru depășirea indicatorului de performanță privind ținta de valorificare.

Acest procent adițional va fi încasat în situația în care indicatorul de performanță al valorificării cantităților acceptate în stația de Sortare si anume acela de 75%, este depășit;

 • b) să aplice la facturare Tarifele aprobate și procentele prevăzute la lit.a;

 • c)  să solicite ajustarea Tarifului în raport cu dispozițiile legale în vigoare (Metodologia aplicabilă adoptată de ANRSC). Ajustarea se poate efectua la solicitarea motivată a operatorului și cu aprobarea prealabilă a autorității contractante.

 • d) să propună modificarea Tarifelor aprobate în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual. în raport cu dispozițiile legale în vigoare (Metodologia aplicabilă adoptată de ANRSC):

 • e)  să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, în condițiile legii, acordată în baza prezentului Contract de Delegare. Nicio altă entitate (societate comercială, consorțiu, serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria Delegării.

 • f)  să încheie contracte cu terții pentru întreținerea și reparațiile instalațiilor, utilajelor, echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului;

 • g)  să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGAT ARULUI

Delegatarul are următoarele obligații, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare, programele și strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADI, pentru .Aria Delegării și. după caz, prin intermediul ADI conform mandatului acordat acesteia prin statuml său:

a) să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr.

1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform legilor în vigoare, obligație care se va exercita prin intermediul ADI;

 • b) să aprobe sau să refuze motivat (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele propuse de Delegat conform Legii în vigoare, obligație care se va exercita prin intermediul ADI;

 • c) să verifice/controleze/inspecteze/monitorizeze/urmărească'supravegheze periodic, prin intermediul ADI (obligație ce va fi exercitată prin intermediul apratului tehnic al .ADI ECO Sibiu, Iară a se înțelege prin aceasta o limitare a obligației a UAT-urilor care au împreună calitate de Delegatar, de a urmări, controla sau supraveghea modul în care se realizează Serviciul):

 • 1.  calitatea Serviciului prestat;

 • 2.  îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

 • 3. menținerea echilibrului contractual;

 • 4.  asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Delegat și Utilizatori;

 • 5.  îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Delegat prin prezentul Contract.

 • d) să predea către Delegat, la termenele stabilite, toate bunurile, instalațiile, echipamentele și facilitățile aferente Serviciului delegat, precum și pe măsură ce apar noi astfel de bunuri față de cele care au fost predate inițial, împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 5), acestea fiind Bunuri de Retur din categoria prevăzută la Art. 19.1.1 din prezentul Contract;

 • e)  să faciliteze obținerea de către Delegat a Autorizațiilor pentru lucrări și investiții aferente Serviciului pe terenurile publice și private, conform Legii în vigoare:

 • f)  să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract:

 • g) să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat și Operatorii de Salubrizare/Generatori sau între Delegat și Operatorul Depozitului;

 • h) pentru deșeurile de ambalaje din deseurile municipale, ADI ECO încheie contracte/ parteneri ate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale

 • i)  să organizeze, să gestioneze și să coordoneze, activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale.

 • j)  să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare de piață și modalitatea de acoperire a costurilor pentru stocare temporară și sortare, prestate de către Delegat în funcție de contravaloarea materiilor prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale

 • k.) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent;

 • 1) să păstreze. în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele obligații generale:

 • a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), Ofertei tehnice și Caietului de Sarcini ale Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în regim de continuitate și permanență, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

 • b) să accepte la Instalațiile de Deșeuri pe care le operează: deșeurile generate în Aria Delegării definită la art.l, precum și cantități de nămol necesar în operațiunea de producere a compostului cu încadrarea în limitele capacității de tratare a stației de compostare;

 • c)  să livreze refuzul de bandă exclusiv în scop de valorificare energetică numai la operatori/instalații autorizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare . In situația în care motivat, instalația de valorificare energetică nu recepționează cantitatea de deșeuri transportată se acceptă eliminarea finală a cantităților respective pe depozitul DEDMI Tracon Cristian numai după avizul (acceptul) prealabil al ADI ECO Sibiu, pe cheltuiala Delegatului. Delegatul este liber să propună Delegatarului și alte forme agreate de valorificare a refuzului de bandă, urmărind minimizarea cantității de deșeuri eliminată final.

 • d)  să respecte fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 14 (“Fluxul Deșeurilor") din prezentul Contract;

 • e)  să urmărească ca materialele rezultate în urma procesului de sortare să aibă o calitate care să permită valorificarea. în acest caz, Delegatul este singurul ținut răspunzător pentru situația în care deșeurile sortate sunt refuzate la valorificare pe motiv de neconformitate a acestora, sau în situația în care procentul de scăzământ aplicat de valorificator este mai mare de 10% motivat de gradul de neconformitate al materialului valorificat. Materialele rezultate în urma procesului de compostare trebuie să aibă o calitate care să permit valorificarea.

 • f)  să accepte modificarea Programului de Operare și a cerințelor tehnice, așa cum sunt acestea detaliate în Caietul de Sarcini al Serviciului ori dc cate ori va fi necesar din cauza modificării regulamentelor locale privând gestionarea deșeurilor și în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementari naționale;

 • g) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;

 • h) să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității bunurilor, instalațiilor, echipamentelor, vehiculelor și dotărilor ce i-au fost puse la dispoziție pe toată Durata Contractului, și să asigure exploatarea. întreținerea și reparația acestora cu personal autorizai, în funcție de complexitatea bunului respectiv și specificul postului/locului de muncă;

 • i)  să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va înlocui și nu va dispune în nici un fel de aceste bunuri fără consimțământul prealabil, în scris, al Delegatarului;

 • j)  să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului contractual precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

 • k) să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la Art. 19.1., în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire;

 • l)  să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații; Delegatul va trebui să poată furniza în orice moment documente care să ateste că Autorizațiile necesare au fost eliberate pentru Instalațiile do Deșeuri și că Instalațiile de Deșeuri sunt operate în conformitate cu aceste Autorizații (în special autorizațiile de mediu). De asemenea. Delegatul va informa Delegatarul/ADI în cazul în care intervin modificări la condițiile atașate Autorizațiilor, schimbări în ceea ce privește deținerea Autorizațiilor sau elemente care pot afecta prezentul Contract.

 • m) Să predea Consiliului Județean Sibiu sau noului operator, la încetarea din orice cauză a contractului. Autorizațiile de orice fel care pot fi transferate conform legii.

 • n) să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în .Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

 • o) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; să vândă compostul rezultat din activitatea de compostare, deșeurile de ambalaje din deșeurile muncipale sortate și deșeurile reciclabile sortate, la cel mai bun preț posibil. Activitatea de valorificare materială și energetică a deșeurilor cu valoare de piață rezultate în urma procesului de sortare se desfășoară sub coordonarea reprezentanților împuterniciți în acest scop ai ADI ECO Sibiu. Activitatea de comercializare a deșeurilor reciclabile cu valoare de piață și a compostului se va desfășura astfel:

 • -  toate conctractele privind vânzarea se vor încheia cu acordul scris al ADI ECO Sibiu;

 • -  în vederea obținerii acordului, Delegatul va înainta ADI ECO Sibiu ofertele de prețuri;

 • -   în situația în care, în urma analizării cererii/ofertei existente pe piață reprezentanții ADI ECO Sibiu identifică o altă ofertă mai avantajoasă din punct de vedere economic, Delegatul este obligat să comercializeze deșeurile reciclabile/compostul în favoarea agentului economic indicat de către ADI ECO Sibiu;

 • -  avizul de vânzare se emite în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data solicitării și va conține denumirea agentului economic către care se avizeză vânzarea (fie dintre cei identificați de către Delegat, fie identificat de către ADI ECO Sibiu), tipul de deșeu valorificat și codul de deșeu. prețul de vânzare.

 • p) să raporteze cantitățile de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale valorificate în favoarea organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale indicate de către Delegatar și să pună la dispoziție o data cu depunerea Raportărilor lunare, documentele de trasabilitate necesare.

 • q) să suporte contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile dc deșeuri municipale depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa nr.7 la prezentul contract.

 • r)   să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/socictății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în scris în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

 • s)  să furnizeze Autorităților Competente, Delegatarului, ADI și autorităților de autorizare și control toate informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

 • t)  să se supună controlului și să se conformeze măsurilor stabilite cu ocazia activității de control, precum și să pună la dispoziția împutemiciților autorităților admnistrației publice locale, ai ADI ECO Sibiu, sau după caz, ai autorităților de reglementare competente toate datele și informațiile solicitate.

 • u) să încheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesară deslășurării activităților, în conformitate cu legislația în vigoare.

r) să țină evidența gestiunii Deșeurilor și să raporteze periodic către ADI, precum și Delegatarului și oricăror alte Autorități Competente, inclusiv prin transmiterea către Autoritatea de Competentă în domeniul protecției mediului, date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare;

s) să țină o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare în parte, după caz. astfel încât activitățile sale din diferite sectoare si localități, să fie ușor de evaluat, monitorizat si controlat.

t) să se asigure că toate substanțele și materialele periculoase folosite sau care urmează să fie folosite în prestarea Serviciului sunt păstrate într-un mediu controlat și în condiții de siguranță conform Legii în domeniu și Bunelor Practici Comerciale, precum și că toate recipientele cu substanțe periculoase sunt etichetate corect și clar;

ț.) să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale derivate din prezentul Contract, doar în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 27 (“Sub-de’egarea, transferul și Subcontractanții”). orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

u) să efectueze lucrările de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur, conform Art. 19.1.4 din prezentul Contract;

 • v) să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 24 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

 • w) să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

 • x) să plătească tariful pentru activitățile de eliminare a Deșeurilor la Depozit și, după caz. pentru alte activități de tratare a Deșeurilor care fac obiectul prezentului Contract, conform cantității de Deșeuri transportate în vederea depozitării sau tratare, în baza unui contract încheiat cu operatorii respectivi ai Depozitului sau ai altor instalații de tratare a Deșeurilor; încălcarea acestei obligații (inclusiv a obligațiilor de plată) de mai mult 3 ori sau pentru o perioadă mai mare de 60 de Zile, îi dă dreptul Delegatarului să rezilieze Contractul conform procedurii stipulate la .Art. 38;

 • y) să plătească penalitățile contractuale, sancțiunile si amenzile în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

 • z) să realizeze lucrările de reparații/intervenții/înlocuiri și lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, în baza devizelor si ofertelor de preț înaintat de către Delegat și aprobate de către ADI ECO Sibiu și în conformitate cu prevederile cap.3.6. („Operare si întreținere,,) din Caietul de Sarcini și ale Articolului 17 din prezentul Contract (“Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor’’) ;

aa) să dovedească în termen de 2 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Instalațiile de Deșeuri care fac obiectul Contractului;

bb) să dovedească în termen de 2 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al iMediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Instalațiile de Deșeuri care fac obiectul Contractului;

cc) să respecte termenele și cantitățile stabilite în Caietul de Sarcini referitoare la stocarea temporară a deșeurilor recepționate, a deșeurilor procesate a refuzului de bandă;

dd) să preia prin proces verbal de predare primire cantitățile de deșeuri recepționate, procesate-'neprocesate în Stațiile de Sortare si Compostare Șura Mică si Stația de Sortare Cisnădie, preluate de la fostul operator al stațiilor de sortare si compostare, prin intermediul AD1 ECO Sibiu.

ee) să preia în Perioada de Mobilizare cantitățile de deșeuri colectate separat din aria delegării și să gestioneze modalitatea de stocare a acestora până la data de începere a prezentului Contractului.

ff) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract si Caietul de Sarcini.

ARTICOLUL 9 - DOTĂRI PUSE LA DISPOZIȚIE DE DELEGAT
 • (1) Delegatul se obligă, pe cheltuială proprie, să pună la dispoziția Contractului dotări necesare desfășurării activităților asumate. Acestea sunt achiziționate de Delegat și vor face parte din categoria bunurilor proprii ale Delegatului.

(2) Pentru Stația de sortare Șura Mica, dotările minime necesare sunt:

1

Dotări puse la dispoziție de Delegat

Caracteristici

Nr. unitati

1

Motostivuitor

- sarcina de ridicare nominală: 4000 kg

- înălțime maximă ridicare furci: 4000 mm

- lungime furci: 1000 mm

- dispozitiv de manipulat baloți

1

2

Autospecială de transport a containerelor de tip "skip loader"

-capacitate de ridicare de la sol 12 tone (cu masa containerului inclusă)

- configurație 4x2

1 1

3

Container metalic tip "abroll" 30 mc ____

-capacitate 30 mc

-grosime pereți 4 mm, grosime podea 5 mm Dimensiuni: 6500x2300x2000

3 i

4

Elemente din beton prefabricate destinate construcției de pereți despărțitori (amenajare zonă stocare-transfer sticlă și deșeuri recepționate)

Dimensiuni blocuri apoximative 0,5x1x0,5m

Se acceptă și alte dimeniuni sub condiția îndeplinirii obligației.

700 buc

cca. 350 mp

Echipamentele prezentate în tabel sunt achiziționate de către Delegat și constituie bunuri proprii ale acestuia.

(3) Pentru Stația de Compostare Șura Mică, dotările minime necesare sunt:

 • a) 1 containere metalic tip ”abroll” cu capacitate de 30 m3 pentru depozitarea deșeurilor non-biodegradabile extrase din flux în zona dc pretratarc cu dimensiuni: 6500x2300x2000, prevăzut cu sistem de manipulare pentru camion cu cârlig (hook-lift) din dotarea stației de sortare;

 • b) 1 furtun pentru stropirea brazdelor din zona de compostare intensivă, cu tambur de derulare, având lungimea de minim 50 de m, diametrul nominal de ’/z țoii;

 • c) materiale necesare fixării la bază a membranei semipermcabile care acoperă brazdele de deșeuri din zona compostării intensive (ex. saci sau țevi umplute cu nisip pentru care nu este necesară prezentarea unor certificate de garanție ori certificate declarație de conformitate, manual de utilizare, cataloage).

Echipamentele solicitate sunt achiziționate de către Delegat și constituie bunuri proprii ale acestuia.
 • (4) Pentru Stația de sortare Cisnădie . dotările minime necesare sunt:

înainte de depunerea ofertei se recomandă o vizită la amplasamentul stației de sortare Cisnadic. In situația în care Ofertantul nu înțelege să procedeze la vizitarea amplasamentului anterior depunerii ofertei, acesta nu va mai putea invoca ulterior neconformități constructive sau funcționale ale stației.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 10-TARIFUL

 • (1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la Data de începere a Contractului sunt următoarele:

 • a) Pentru activitatea de sortare a Deșeurilor Municipale în Stațiile de sortare Șura

Mică și Cisnădie tariful este de..........lei/tonă fără TVA;

 • b) Pentru activitatea de compostare a deșeurilor în Stația de compostare Șura

Mică tariful este de...........lei/tonă fără TVA

 • c) Pentru activitatea de transfer sticlă, tariful este de........lei/to fără TVA .

 • (2) Tariful aferent activității de compostare este facturat lunar către Delegatar (adică către fiecare unitățile administrativ-teritorială din zona de delegare beneficiară a serviciului) ținând cont de cantitățile intrate în stație, Veniturile obținute de Delegat din: vânzarea compostului rezultat în urma compostării se vireaza integral la ADI ECO Sibiu, urmând ca ADI să vireze către fiecare unitate administrativ-teritorială din zona de delegare partea care-i revine prin raportare procentuală a cantitatii valorificate la cantitățile de deșeuri biodegradabile provenite de la fiecare UAT din Aria de delegare, intrate în stație.

 • (3) Tariful aferent activității de sortare a deșeurilor reciclabile este facturat lunar pentru cantitățile efectiv sortate în stațiile de sortare, conform Rapoartelor de sortare depuse și validate de aparatul tehnic al AD1 ECO Sibiu, astfel:

-60% din contravaloarea serviciului de sortare se va factura UAT-ului de pe raza căruia provin deșeurile reciclabile, proporțional cu cantitatea recepționată în stație în luna respectivă de la acel UAT;

-40% din contravaloarea serviciului de sortare va fi facturată către AD1 ECO Sibiu.

 • (4) Tariful aferent activității de transfer sticlă va fi facturat integral către ADI ECO Sibiu, conform cantităților efectiv valorificate rezultate din Rapoartele lunare depuse.

 • (5) Veniturile obținute de Delegat din vânzarea materialelor reciclabile rezultate în urma sortării și a deșeurilor de sticlă, vor fi facturate de cati’e ADI ECO Sibiu și virate în integralitate către aceasta de către reciclatorii finali la care sunt valorificate deșeurile reciclabile. . Delegatului i se va vira de către ADI ECO Sibiu, trimestrial, suma reprezentând:

- un procent de.....% din valoarea de vanzare a deșeurilor reciclabile valorificate

material care depășește procentul de 75% din cantitatea totală admisă in Stație. Acest procent ofertat se va aplica la toate facturile de valorificare a deșeurilor cu cod de ambalaj (15) după formula: (preț mediu pe tona valorificată) x cantitatea de deșeuri care depășește 75% din intrări . Aplicarea procentelor este condiționată de acordul scris, prealabil, al ADI ECO Sibiu.

 • (6) în situația realizării unui excedent după acoperirea tuturor costurilor de gestionare a deșeurilor transferate în sarcina ADT ECO Sibiu, repartizarea excedentului realizat se va face prin raportare procentuală la cantitățile de deșeuri reciclabile provenite de la fiecare UAT din Aria de delegare. Calculul excedentului se va face Ia finele anului calendaristic.

 • (7) Facturarea trimestrială a costurilor privind activitatea de valorificare energetică a refuzului de bandă se va face către .ADI ECO Sibiu, doar în condițiile prevăzute la alin.8 de mai jos.

 • (8) Tariful de depozitare al deșeurilor reziduale rezultate în urma sortării deșeurilor reciclabile este plătit operatorului depozitului de către Delegat în situația imposibilității valorificării energetice a acestora, iar tariful de depozitare al deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de compostare este plătit operatorului depozitului de către Delegat fiind cuprins în tariful ofertat pentru activitatea de compostare în limita indicatorilor de performanță aprobați.

 • (9) Costurile cu valorificarea energetică a deșeurilor reciclabile care nu pot fi valorificate material (refuz de bandă) vor fi suportate de către Delegat, acesta putând să ceară rambursarea acestora de la ADI ECO Sibiu doar în următoarele condiții:

 • a) eventualele costuri de transport și de acces la poartă ('gate fee') ale delegatului în legătură cu valorificarea energetică prin coincineare a refuzului de bandă vor fi achitate de către Autoritatea contractantă numai în măsura în care, prin grija delegatului, acestea vor fi acoperite de către OIREP și numai în limita sumelor încasate de la OIREP pentru valorificarea energetică. In acest context, grija delegatului este aceea de a permite determinarea compoziției respectivelor deșeuri și de a asigura trasabilitatea acestora.

 • b) revin ADI ECO Sibiu eventualele venituri care ar putea fi obținute de delegat din valorificarea energetică a unor categorii de deșeuri sortate (altele decât deșeuri de ambalaje) unde s-a obținut în prealabil acordul Autorității contractante și vor fi facturate și plătite acestuia până cel mai târziu în data de 10 ale lunii pentru veniturile obținute în luna precedentă.

 • (10) Tarifele vor putea fi modificate sau ajustate potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/09.07.2007. în situația intervenției de modificări legislative în ceea ce privește metodologia și/sau formulele de calcul referitoare la ajustarea/modificarea tarifelor, se va avea în vedere legislația aplicabilă la data formulării solicitării de ajustare/modificare.

Ajustarea se poate efectua cu aprobarea Delegatarului/ADI , la solicitarea Delegatului, în raport cu evoluția paramentrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor , pe elemente de cheltuieli.

Nivelul tarifului rezultat nu poate depăși nivelul actual ajustat cu indicele de creștere a parametrului de ajustare.

Parametrul de ajustare este indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Ajustarea tarifelor se face cu respectarea dispozițiilor anterioare și potrivit formulei

[Delta (ct) + Delta (ct) x r%]

Delta (t) = -----------------------------------, unde:

Q

Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale determinate de influențele reale primite în costuri:

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual

Modificarea tarifelor se face cu respectarea dispozițiilor anterioare și potrivit formulei:

T (l } = T (0) - Delta (t). unde:

T (1) - tariful modificat;

T (0) - tariful actual;

Delta (t) - creșterea de tarif;

[Delta (ct) + (Delta (ct) x r%]

Delta (t) -----------------------------------------------------, unde:

Q

Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

 • (11) Modificarea și ajustarea tarifului se aprobă de Delegatar/ ADI în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de către Delegatar.

 • (12) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului și prin prezentul Contract;

 • b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Centratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de Părți:

 • c) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Delegatarului. afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

 • (12)a) Având în vedere prevederile art. 42 alin. (9) și (10) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare dc utilități publice, facturile emise către UAT-uri/ADI ECO Sibiu vor fi achitate în termenul de scandență de 15 zile de la data emiterii facturilor, data emiterii se înscrie pe factură. Pentru facturile emise către ADI ECO Sibiu termenul de scadență curge de la data încasării sumelor de la vaiorificatori/OLREP. Factura pentru serviciile furniza te/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată.

 • b) Facturile emise către UAT-uri vor fi achitate în cel mult 10 de zile de la verificarea, acceptarea și semnarea situațiilor cantitative și valorice privind activitățile prestate, de către persoanele responsabile din partea Delegatarului/ADL cu respectarea de către ambele părți contractante a prevederilor art. 42 alin. (9) și (10) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

 • c) Facturile emise către UAT-uri/ADI ECO Sibiu vor fi însoțite de situațiile cantitative și valorice privind cantitățile de deșeuri colectate separat, întocmite pentru fiecare unitate administrativ teritorială din Aria de Delegare. Delegatul pe factura emisă pentru serviciile prestate va înscrie ca poziție distinctă contribuția Ia economia circulară pentru deșeurile încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare, în limita indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa nr.7.

 • d) Copii ale facturilor emise pentru activitatea de compostare, însoțite de copii ale situațiilor cantitative și valorice vor fi comunicate, în aceeași zi în care se depun la UAT-uri pentru activitatea de compostare/sortare și la sediul ADI ECO Sibiu care în urma verificării acestora are obligația ca în termen de 5 zile de la primirea lor să comunice UAT-urilor punctul său de vedere cu privire la realitatea și corectitudinea acestora, recomandând UAT-urilor fie acceptarea la plată și semnarea situațiilor, fie solicitarea de remediere a neconformităților constate.

 • e) Facturile emise pentru activitatea de sortare/transfer, însoțite de situațiile cantitative și valorice, precum și de Raportul de sortare lunar, vor fi comunicate la sediul ADI ECO Sibiu care, în urma verificării acestora, are obligația ca în termen de 5 zile de la primirea lor fie să comunice Delegatului corectitudinea acestora și acceptarea la plată, fie solicitarea de remediere a neconformităților constate.

 • g) Dacă verificarea, acceptarea și semnarea situațiilor cantitative și valorice se prelungește din diferite motive imputabile Delegatului mai mult de 5 de zile, conducând astfel la imposibilitatea UAT-urilor/ADI ECO Sibiu de respectare a termenului de plată. Delegatul devine direct răspunzător pentru neefectuarea plăților de către UAT-uri/ADI ECO Sibiu. în această situație termenul de plată curge dc la data remedierii neconformităților constatate.

 • h) Ncachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • i) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • ii) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

 • iii) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului.

 • (13) Soluționarea oricăror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor Articolului 51 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor’’) din prezentul Contract. Până la soluționare vor fi aplicate Tarifele în vigoare, iar în urma soluționării disputei noile Tarife aprobate conform Legii, vor intra în vigoare în luna imediat următoare.

 • (14) Părțile pot decide modificarea modului de plata a tarifelor, prin încheierea unui act adițional în acest sens, în situația intervenției unor modificări legislative sau în măsura în care o atare modificare este în interesul utilizatorilor din Aria de Delegare.

ARTICOLUL 11 - REDEVENȚA

 • (1) Pentru fiecare .An Contractual Delegatul va plăti următoarelor unități administrativ -teritoriale având calitatea de Delegatar o Redevența în suma de:

- Județului Sibiu suma de 792.516 lei/an (respectiv 315.523 lei/'an pentru Statia de Sortare Sura Mica si 476.993 lei/an pentru Statia de compostare Sura Mica).

-Orașului Cisnădie suma de 22.005 lei/an lei (pentru Stația de Sortare Cisnădie)

 • (2) Valoarea anuala a redeventei a fost calculata tinandu-se seama de valoarea ramasa neamortizarii a bunurilor pana în prezent si raportata la o perioada de 30 de luni și se stabilește în sumă fixă.

 • (3) Redevența devine exigibilă de la Data de începere a Contractului și va fi plătită o dată'an în contul notificat de Delegatar, în termen de 30 de zile calculate de la sfârșitul lunii a 11 - a a fiecărui an contractual.

 • (4) în cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenței datorată Delcgatarului în termenul prevăzut la alin. (2), Delegatul va plăti dobânzi penalizatoare, daune interese și daune-interese minimale, conform prevederilor Art. 29 alin. (7) din prezentul contract. Plățile efectuate de Delegat se vor considera efectuate prioritar în contul dobânzilor penalizatoare și al daunelor-intcrese minimale, până la plata integrală a acestora, și numai după aceea în contul redevenței restante.

 • (5) Prin prezentul Contract nu sunt acceptate plăți parțiale. în cazul efectuării unei astfel de plăți parțiale. Delegatarul va fi îndreptățit să considere plata ca fiind neefectuată, devenind astfel incidente prevederile alin. (3) ale prezentului Articol.

 • (6) Momentul efectuării plății sc consideră a fi ziua în care contul Delegatarului este creditat cu suma reprezentând tranșa anuală de plată,

 • (7) Cuantumul redevenței se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

ARTICOLUL 12 -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

 • (1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), și cei prevăzuți în Anexa nr. 7 (..Indicatorii de Performanță"’) la Contract.

 • (2) Indicatorii de Performanță stabilesc, printre altele, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Serviciul, având printre obiective:

 • a)  continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ:

 • b) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor;

 • c) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

 • (3) Indicatorii de Performanță includ, fără însă a se limita la acestea, următoarele cerințe:

 • a) Eficiența în managementul performanței;

 • b) Eficiența în reciclarea Deșeurilor colectate separat;

 • c) Indicatorii cantitativi în procesul de compostare;

 • d) Cantitatea și calitatea Deșeurilor tratate biologic;

 • e) Cantitatea de Deșeuri valorificate energetic.

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREA CONTRACTULUI

 • (1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de AD1 ECO Sibiu, conform mandatului acordat acesteia prin statutul său și conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

 • (2) Delegatul va coopera pe deplin cu Delegatarul/ADI pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite permanent Delegatarului/ADI să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate de Delegat privind Serviciile, și să inspecteze echipamentele și vehiculele.

 • (3) Delegatarul/ADI va fi informat imediat despre orice inspecție programată de alte autorități și va putea participa la orice inspecție programată de alte autorități.

 • (4) Delegatarul/ADI va monitoriza, verifica si controla activitatea Delegatului după cum urmează:

 • (A) Monitorizarea, verificarea și controlul activității delegatului se realizează în vederea respectării și îndeplinirii de către delegat a indicatorilor de performanță și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin relația contractuală încheiată între părți.

 • (B) Derularea activității de monitorizare și control este obligatorie pentru toate punctele de lucru în care își desfășoară activitatea delegatul și este asigurată de personalul din structura Delegatarului (aparatul tehnic al ADI ECO Sibiu) pe întreaga durată de funcționare.

 • (C) Activitatea de monitorizare, verificare și control se realizează cu periodicitate și fond de timp diferite de la un punct de lucru la altul, în funcție de complexitatea activității desfășurate pe amplasamentul respectiv, de performanțele acestuia și de gradul de conformare al fiecărui obiectiv raportat la relația contractuală încheiată, cerințele legislației aplicabile, etc.

 • (5) Anunțarea verificării controlului:

 • (A) Delegatul/reprezentanul legal,''conducerea obiectivului verificați controlat) vor fi informați printr-o notificare cu privire la programul inspecției/ controlului pentru a participa la ședința de deschidere/închidere și pe toată perioada inspecției.

 • (B) Notificarea controlului se rcalizezâ de către Delegatar/ADI ECO Sibiu cu cel puțin 2 zile înainte de începerea efectuării inspecției și se transmite în scris sau prin e-mail operatorului economic vizat.

 • (C) In cazul în care Delegatul solicită întemeiat amânarea inspecției, această poate fi aprobată doar o singură dată dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare.

 • (D) Dacă nu există nici un răspuns sau o altă solicitare din partea Delegatului atunci inspecția se va desfășura conform programării considerându-se că notificarea a fost acceptată.

 • (E) Notificarea privind inspecția nu se efectuează în cazul verificărilor inopinate doar în situația suspectării delegatului de provocare cu știință a vreunei neconformități legate de serviciul prestat sau poluării, soldată cu afectarea factorilor de mediu.

 • (F) Notificarea se întocmește în 2 exemplare unul comunicat delegatului și unul anexat actului de control de către echipa care va efectua inspecția sub semnătura conducerii Delegatarului/ADI ECO Sibiu fiind înregistrată în registru de intrări/ieșiri.

 • (G) Programul inspecției va fi stabilit de către Delegatar/ADI ECO Sibiu și va conține orice aspecte legate de serviciul pe care le consideră oportune.

 • (H) In activitatea de monitorizare, verificare, control se utilizează următoarele categorii de acte/documente:

 • a) raport de monitorizare -act elaborat de către împulemiciții din cadrul aparatului tehnic AD1 ECO Sibiu în cazul controalelor efectuate pe amplasamentele care fac obiectul delegării. în care sunt consemnate orice aspecte legate de serviciu și informații relevante obțiunte ca urmare a controlului, verificărilor și monitorizărilor, inclusiv măsurile cu termen pentru conformare/remediere ce se impun a fi realizate în cazul constatării unor deficiențe sau neconformități.

 • b) raport de constatare -act elaborat de către împuternicirii din