Hotărârea nr. 243/2020

HOTĂRÂREA NR. 243 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea organizării și desfășurării sesiunii de informare și training în domeniul managementului integrat al destinațiilor de ospitalitate - Fundația Eurolink - Casa Europei și Centrul Internațional de Excelență a destinațiilor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.243

privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea organizării și desfășurării sesiunii de informare și training în domeniul managementului integrat al destinațiilor de ospitalitate - Fundația Eurolink - Casa Europei și Centrul Internațional de Excelență a

destinațiilor

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.41451/19.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41847/19.06.2020 prin care Serviciul Comunicare, relații externe și marketing propune aprobarea Acordului de parteneriat în vederea organizării și desfășurării sesiunii de informare și training în domeniul managementului integrat al destinațiilor de ospitalitate - Fundația Eurolink - Casa Europei și Centrul Internațional de Excelență a destinațiilor,

Având în vedere următoarele:

 • -  Propunerea Centrului Internațional de Excelență a Destinațiilor cu sediul în București cu privire la organizarea la Sibiu a unei sesiuni de formare pentru certificarea și încadrarea destinațiilor de excelență în rutele culturale și asocierea în parteneriat în vederea organizării acestei sesiuni de formare;

 • -   luând în considerare statutul recunoscut al Municipiului Sibiu ca destinație turistică și faptul că se clasează între destinațiile din Europa recomandate a fi vizitate;

 • -  faptul că sesiunea de formare urmează a se organiza la o dată stabilită ulterior, în funcție de evoluția pandemiei COVID 19;

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit. d) și ale art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă asocierea Municipiului Sibiu în parteneriat cu Fundația Eurolink -Casa Europei și Centrul Internațional de Excelență a destinațiilor București, în vederea organizării și desfășurării sesiunii de informare și training în domeniul managementului integrat al destinațiilor de ospitalitate.

(2) Se aprobă proiectul Acordului de parteneriat în vederea asocierii menționate la art.1, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Comunicare, relații externe și marketing va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.


Președinte de Corina


Contra

Secrete

Dorin I


emnează

' General ie Nistor


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr..Z)..la HCL nr.?7./..„/2020


?2oî£c?

ACORD DE PARTENERIAT

Nr................/.........................

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI DE COLABORARE

 • 1.  Fundația EUROLINK - Casa Europei, cu sediul in Sos. Kiseleff nr.47, sector 1, București, adresa poștala: Str. Alexandru cel Bun nr 18, bl T20, sc A, ap 15, sector 2, București, cod fiscal 10276454, cont IBAN RO24RNCB0281007091790001 (LEI), deschis la Banca Comerciala Romana - sucursala Floreasca, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Judecătoria Sector 1 București la nr. 59/26.06.2001, persoană juridică fără scop patrimonial,

 • 2.  MUNICIPIUL SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cod poștal 550178, având cod fiscal 4270740, telefon 0269/20.88.00, fax 0269/20.88.11, reprezentată prin ASTRID CORA FODOR -Primar și ELENA BUHOI -Director Economic

Având în vedere interesele lor convergente pentru transpunerea în practică a obiectivelor referitoare la aplicarea Legii Turismului (2019) în vederea formării și dezvoltării organizațiilor de management al destinației turistice (OMD) în contextul standardelor promovate.de Centrul Internațional de Excelență a Destinațiilor (CED, membru afiliat UNWTO), precum și interesul de a informa și contribui la perfecționarea competențelor și abilităților deținătorilor de interese și operatorilor specializați în domeniul managementului destinațiilor de ospitalitate din Municipiul Sibiu și zona adiacentă, au decis să se angajeze prezentul protocol de colaborare:

Art2. PRINCIPII DE BAZĂ

 • a) Relațiile de conlucrare dintre părți se întemeiază pe respect reciproc, bună credință și transparență în procesul de armonizare a intereselor lor specifice;

 • b) în procesul conlucrării, părțile vor folosi toate modalitățile specifice de susținere a dialogului;

 • c) Corecta și prompta informare a opiniei publice privind activitățile părților;

 • d) Punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la activitățile de interes comun pe care părțile le desfășoară în cadrul acestui protocol de colaborare;

 • e) Activitățile propuse în prezentul Protocol de colaborare nu vor avea interese comerciale, nu vor genera concurență neloială;

Art. 3. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul contractului îl reprezintă conlucrarea părților în vederea realizării intereselor convergente ale părților pentru transpunerea în practică a obiectivelor referitoare la aplicarea Legii Turismului (2019) în vederea formării și dezvoltării organizațiilor de management al destinației turistice (OMD)

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

Durata protocolului este până în 31.12.2020.

Art. 5. OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI SIBIU

Să asigure găzduirea evenimentului prin punerea la dispoziție a unei săli de conferințe Să asigure cheltuielile ocazionate de pauza de cafea

0 Să asigure cheltuielile de pregătire, administrative și pentru onorariile echipei reprezentanților Fundației EUROLINK-Casa Europei, în valoare de 5500 lei

 • ■    Sa asigure cazarea echipei reprezentanților Fundației EUROLINK-Casa Europei și a speakerilor, în perioada 9-11 iulie 2020 (4 camere]

Art. 6. OBLIGAȚIILE FUNDAȚIEI EUROLINK-CASA EUROPEI

 • ■      Formarea / perfecționarea aleșilor locali, funcționarilor publici și din rândul reprezentanților organizațiilor profesionale, educaționale și de afaceri partenere în domeniul managementului integrat al destinațiilor de ospitalitate (OMDJ;

 • ■     Acordarea de consiliere managerială / organizațională pentru Primăria Municipiului Sibiu și partenerii instituționali ai acesteia în vederea dezvoltării zonei ca destinație de ospitalitate de excelență, în special în virtutea aplicării indicatorilor, criteriilor și recomandărilor CED;

 • ■      Participarea în parteneriat la programe / proiecte cu finanțare internă și internațională;

 • ■     Sprijin curricular, logistic și de promovare în organizarea programelor de informare și formare a promotorilor și experților OMD;

 • ■     Consultare și informare reciprocă periodică pe probleme de oferte de participare la oportunități de cooperare în domeniul dezvoltării ospitalității destinațiilor și a turismului, cu accent special pe turismul care valorizează sectorul balnear, de patrimoniu cultural-istoric și natural, precum și ecumenic.

 • ■    Pregătirea logistică a evenimentului și promovarea proprie, cu sprijinul partenerilor media

 • ■     Identificarea și înscrierea participanților la sesiunea de formare. Primăria Sibiu va transmite prestatorului o listă cu maxim 10 persoane din instituție și din instituțiile colaboratoare în domeniul turismului și culturii

 • ■    Asigurarea speakerilor în cadrul dezbaterii organizate

 • ■    Acordarea de consiliere managerială/organizațională pentru Primăria Municipiului Sibiu și partenerii instituționali ai acesteia în vederea dezvoltării zonei ca destinație de ospitalitate de excelență, în special în virtutea aplicării indicatorilor, criteriilor și recomandărilor CED

 • ■     Preluarea și transmiterea proiectelor și inițiativelor zonale către CED

Art 7. PREȚUL PROTOCOLULUI

5.500 lei - cheltuielile de pregătire, administrative și pentru onorariile echipei reprezentanților Fundației EUROLINK-Casa Europei

600 lei - pauza de cafea

1.840 lei - costul maxim pentru asigurarea cazării speaker-ilor și a reprezentanților Fundației Eurolink, în perioada 9-11 iulie.

Art 8. CESIUNEA PROTOCOLULUI

Fundația EUROLFNK - Casa Europei nu poate cesiona drepturile din prezentul protocol

Art. 9. FORȚA MAJORĂ

Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării protocolului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 3 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 10. LITIGII

Părțile convin ca litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 11. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le vor deține ca urmare a executării clauzelor prezentului protocol.

Detaliile referitoare la prezentul protocol și la acțiunile preconizate sau angajate de părți pot fi făcute publice numai cu acordul părților.

Art. 12. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol încetează în următoarele cazuri:

ajungerea la termen;

 • -  denunțare unilaterală cu un preaviz de 30 zile.

 • -  reziliere pentru Îndeplinirea culpabilă sau neindeplinirea obligațiilor contractuale

Art. 13. CLAUZE FINALE

Modificarea prezentului protocol se realizează cu voința părților printr-un act adițional.

Prezentul protocol a fost încheiat azi în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL SIBIU

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS SI REGISTRUL AGRICOL,

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII EXTERNE ȘI MARKETING

Președinte de ședință Corina Bokor


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor