Hotărârea nr. 242/2020

HOTĂRÂREA NR. 242 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea spațiilor cu destinație alimentație publică și a contractului de concesiune pentru luciul de apă în vederea închirierii de ambarcațiuni, din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.242

privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea spațiilor cu destinație alimentație publică și a contractului de concesiune pentru luciul

de apă în vederea închirierii de ambarcațiuni, din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.41459/19.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41461/19.06.2020 prin care Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu propune aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea spațiilor cu destinație alimentație publică și a contractului de concesiune pentru luciul de apă în vederea închirierii de ambarcațiuni, din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu,

Având în vedere următoarele:

faptul că pe teritoriul României a fost instituită starea de urgență în perioada 16.03.2020-14.05.2020 prin care au fost impuse o serie de restricții privind deplasările persoanelor și ulterior a fost instituită starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile,

închiderea Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, în perioada 12.03.2020-19.05.2020 și solicitările înaintate din partea operatorilor economici de acordare a unor facilități referitoare la plata chiriei,

faptul că activitățile desfășurate de către operatorii economici în baza contractelor care au ca obiect închirierea spațiilor pentru desfășurarea activității de alimentație publică respectiv concesionarea luciului de apă în vederea închirierii de ambarcațiuni, din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu au fost afectate de măsurile instituite în această perioadă,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art.129 alin.2 lit.c) și lit.d), alin.6 lit. a) și lit. b), alin.7 lit.h ) și ale art. 136 alin.1 și alin. 8, art. 196 alin.1 lit. a și art. 243 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modelul de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea spațiilor cu destinație alimentație publică și a contractului de concesiune pentru luciul de apă în vederea închirierii de ambarcațiuni, din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Contrasemnează Secretar General Doriri l.lie Nistor

Județul Sibiu

9

Anexa la HCL nr.<?t./.f^2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ACT ADIȚIC" aL NR« [a

C T\ ' 1- .LUzA-CZi T U1—** ceeecccrrcctroc.Krcrr.ecuceccecrrceectrccr-

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

- SERVICIUL PUBLIC GRĂDINA ZOOLOGICĂ A MUNICIPIULUI SIBIU, cu sediul social în Sibiu. Calea Dumbrăvii, nr. 142. jud. Sibiu, cod fiscal 17298786. având contul R035TREZ57621G300530XXXX deschis la Trezoreria Sibiu. IU Czâ.lltalC OC .c.oo.<.e«oie«‘P...o.<ooo<r.

Și

S.C. ............ ............ .....o....... S.R.L.. cu sediul social în ....................................... înregistrată la O.R.C................ sub nr.............................. având C.U.I.: .............................. cont: ............................................. deschis la

...................................... reprezentată de.............................-......................în calitate de

oetooeo&o«»ec#occ#«o»o«oeop«*c«e*

încheie prezentul act adițional, cu următoarele clauze:

Art. 1 - Contractul.........................își suspendă toate efectele. începând cu data

de 12.03.2020. până la redeschidere Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu.

Art. 2 - Plata chiriei / redevenței lunare se va achita conform contractului, fiecare fracțiune de lună urmând să fie facturată și achitată împreună cu factura aferentă primei luni integrale după redeschiderea Grădinii Zoologice a Municpiului Sibiu.

Art. 3 - Garanția de bună execuție a contractului se poate constitui în termen maxim de 21 de zile de la data reluării activității.

Art. 4 - Toate celalalte clauze din contract, rămân neschimbate, inclusiv data încetării contractului.

SER3TCIUL PUBLIC GRĂDINA ZOOLOGICĂ A MUNICPIULUI SIBIU

S.C. .............................. S.R.L.


P reșed i nte^e /£ed i nță Corinal BContrasemnează

Secreta^ General

Dorin fie Nistor