Hotărârea nr. 240/2020

HOTĂRÂREA NR. 240 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 240

pentru aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru proiectul

„Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19“

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 41042/17.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor, raportul de specialitate nr. 41421/18.06.2020 și raportul de modificare a acestuia nr. 42054/22.06.2020 prin care Direcția Strategie, Programe și Prognoze - Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19“,

Având în vedere următoarele:

  • -  Protejarea cetățenilor în contextul pandemiei cauzate de COVID 19 reprezintă o prioritate la nivel local;

  • -  Direcția de Asistență Socială Sibiu are în subordine două centre sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile, respectiv Căminul pentru persoane vârstnice și Centrul adăpostul de noapte, pentru care asigură toate măsurile necesare pentru protecția angajaților și a rezidenților împotriva riscului de contaminare cu noul coronavirus;

  • -  Dotarea cu echipamente și materiale de protecție și dezinfecție este esențială pentru limitarea răspândirii virusului și protejarea sănătății beneficiarilor și angajaților centrelor sociale.

  • -  Programul Operațional Infrastructură Mare, prin Axa Prioritară 9 Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 finanțează investițiile în dotarea centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile în lupta împotriva COVID 19;

  • -  necesitatea și oportunitatea dotării centrelor din subordinea DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție;

  • -  Municipiul Sibiu în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială propune depunerea la finanțare a proiectului „Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19";

  • -   Proiectul va include, conform Ghidului solicitantului, atât materialele deja achiziționate, cât și cele necesare în continuare pentru asigurarea unei protecții eficiente împotriva noului coronavirus;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit. c) și h) și ale art. 196 alin.1 lit.

a) și art.1243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico -economici pentru proiectul „Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19“, după cum urmează:

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei cu TVA și respectiv lei fără TVA, în conformitate cu bugetul proiectului:

Valoarea totală inclusiv TVA 442,81 mii lei

Valoarea totală fără TVA                377,38 mii lei

B. Indicatori tehnici

Conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre

Art.2. Direcția Strategie, Programe și Prognoze - Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte Corina


s ședință kor


Contrasemnează Secretar General Dorin flie Nistor


Nistor


Lista indicatorilor aferenți proiectului

„Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19"

Președint

Corinc


de ședință

Bokor


A. Produse propuse a fi achiziționate

Nr.

Denumire produs

UM

Cantitate

1

Dezinfectant! mâini (gel la 1 L)

buc.

788

2

Dezinfectant! suprafețe ( 1 L)

buc.

876

3

Spirt (alcool sanitar) (500 ml)

buc.

751

4

Săpun lichid (1 L)

buc.

500

___5

Masti chirurgicale

buc.

25,002

___6

Mânuși chirurgicale

buc.

77,760

7

Halate protecție

buc.

8,060

___8

Acoperitori igienici pantofi

buc.

19,647

__9

Bonete medicale

buc.

20,187

10

Combinezon protecție

buc.

252

11

Dispenser sapun(dozator dezinfectant)

buc.

63

12

Pulsoximetru

buc.

1

13

Kit pentru dezinfectare (tava, covoraș si cauciuc aderent)

buc.

24

14

Sterilizator profesional tub UV pentru instrumentar, masti, obiecte mici

buc.

3

15

Lampa cu Ultraviolete pentru dezinfecția și sterilizarea obiectelor, suprafețelor netede și aerului din încăperi.

buc.

7

16

Termometru infrarosu non contact

buc.

3

17

Tunel dezinfectant / decontaminare

buc.

2

18|Nebulizator pentru dezinfectie/ generator abur

buc.

2

B. Produse achiziționate

Nr.

Denumire produs

UM

Cantitate

1

Dezinfectant! mâini (1 L)

buc.

78

___2

Dezinfectant!' suprafețe (ÎL)

buc.

30

___3

Spirt (alcool sanitar) (500 ml)

buc.

105

4

Masti chirurgicale

buc.

450

5

Mânuși chirurgicale

buc.

1,900

___6

Halate protecție

buc.

150

7

Viziera

buc.

19

8

Acoperitori igienici pantofi

buc.

300

9

Combinezon protecție

buc.

60

10

Dispense săpun

buc.

3

11

Pulsoximetru

buc.

2

12

Termometru infrarosu

buc.

1

13

Bonete medicale

buc.

200

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor