Hotărârea nr. 239/2020

HOTĂRÂREA NR. 239 aprobarea unui acord de parteneriat cu Spitalul Clinic de Pediatrie pentru proiectul "Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.239

aprobarea unui acord de parteneriat cu Spitalul Clinic de Pediatrie pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu“

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.41039/17.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41307/18.06.2020 prin care Direcția Strategie, Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Sibiu și Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu”,

Având în vedere următoarele:

 • -  proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu“ care urmează a fi depus spre finanțare în cadrul Axei Prioritare 9 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile,

 • -  necesitatea dotării Spitalului Clinic de Pediatrie cu aparatură medicală, echipamente și materiale de protecție, dezinfecție, testare și tratare,

 • -  necesitatea depunerii proiectului de finanțare în acord cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Axei Prioritare 9 Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, care impune încheierea unui acord de parteneriat între Spitalul Clinic de Pediatrie și Municipiul Sibiu,

- Ordinul Ministerului Sănătății nr.555/2020 privind Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID 19, modificat prin Ordinul 623/2020,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b), lit.d) și e), alin.4 lit.a) și alin.7 lit. c) și h) și ale art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin. 1 lit.a), și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea U.A.T. Municipiul Sibiu ca Membru 2/Partener 2 în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu” în vederea depunerii și obținerii finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Art.2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Sibiu și Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, în vederea implementării proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește doamna Astrid-Cora Fodor, Primarul Municipiului Sibiu în calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Sibiu, să semneze acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Spitalul Clinic de Pediatrie, lider de proiect și Municipiul Sibiu, partener al proiectului.

Art.4. Direcția Strategie, Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională și Managerul Spitalului Clinic de Pediatrie vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin

Nistor


Județul Sibiu

Anexa


.la HCL nr. .2. „-3/2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ACORD DE PARTENERIAT

Nr....../......Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Nr......../.........UAT - Municipiul Sibiu

Art. 1. Părțile

 • 1. SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU, cu sediul în Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr.2-4, județul Sibiu, codul fiscal 11411672, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1, reprezentat prin CAMELIA GRIGORE - Manager și prin MARIA BOGAZI - Director Financiar-Contabil

și

 • 2. UAT - MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, Str. Brukenthal nr.2, cod poștal 550178, telefon 0269/208.800, fax 0269/208.811, cod fiscal 4270740, având calitatea de membru 2/Partener 2, reprezentat prin ASTRID CORA FODOR - Primar și prin ELENA BUHOI - Director Executiv

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, care este depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiție 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-1,9 apel de proiecte POIM/819/9/1 Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

 • (2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, devin părți integrante a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3)  Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Lider de proiect (Partener 1)

  Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu va asigura implementarea investiției, respectiv derularea următoarelor activități:

  • - Pregătirea cererii de finanțare și a documentelor suport, precum și transmisterea acestora prin aplicația MySMIS.

  • - Realizarea managementului proiectului

  • -  Realizarea tuturor procedurilor de achiziții din cadrul proiectului

  • -  Realizarea activităților de informare și publicitate în cadrul proiectului

  • -  Raportare tehnică și financiară

  • -  Depunererea cererilor de plată/rambursare

  • -  Asigurarea evidenței distribuirii echipamentelor de protecție către utilizatorii finali

  • -  Asigurarea mentenanței și păstrării în bune condiții a echipamentelor

  Asigurarea îndeplinirii tuturor activităților proiectului pentru îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor stabiliți

  Partener 2

  UAT - MUNICIPIUL SIBIU - în calitate de Partener, are următoarele responsabilități:

  • -  Participarea la pregătirea cererii de finanțare și a documentelor suport

  • -  Monitorizarea îndeplinirii activităților prevăzute în proiect, respectării graficului de implementare, a realizării raportărilor tehnice și financiare și a cererilor de plată/rambursare;

  • -  Asigurarea sprijinului financiar temporar în vederea derulării proiectului, până la rambursarea cheltuielilor efectuate și/sau identificarea altor surse de finanțare, după caz.

  (2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

  Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

  Organizația

  Contribuția (unde este cazul)

  Lider de proiect (Partener

  1)

  Valoarea contribuției (în lei) 0 lei

  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 0%

  Partener 2

  Valoarea contribuției (în lei) 0 lei

  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (°/o) 0%

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens:

 • a)  liderul parteneri atul ui este responsabil cu transmiterea depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management' conform prevederilor contractului/ deciziei/ordinului de finanțare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în contul liderului de parteneriat/partenerului care le-a efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) prezentul acordul de parteneriat.

 • b) liderul de parteneriat și partenerul acestuia instituție publică își cuprind în bugetele proprii sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare, în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor prezentului acord de parteneriat, anexă la cererea de finațare1 2.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

 • (1) Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

 • 6.1. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celuilat partener furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

 • 6.2. Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului și îi va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

 • (4)   Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefmanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de fmanțare, conform procedurii.

 • (5)   Liderul de parteneriat va asigura transferul către Partener 2 a fondurilor obținute din procesul de rambursare pentru sumele de bani primite pentru derularea proiectului, care au fost certificate ca eligibile.

 • (6)   Liderul de parteneriat va restitui Partenerului 2 sumele angajate în cadrul proiectului si declarate neeligibile, după caz, în limita sumelor acordate, din venituri proprii sau în cazul identificării altor surse de finanțare.

 • (7)   In cazul în care partenerul 2 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care îi revin, liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va înlocui partenerul respectiv.

 • (8)   Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerului 2

Drepturile Partenerului 2

 • (1)   Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2)   Partenerul are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile efectuate din sumele primite pentru derularea proiectului, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3)   Partenerul 2 arc dreptul la restituirea sumelor alocate și declarate neeligibile in limita sumelor acordate, din venituri proprii sau în cazul identificării altor surse de finanțare.

 • (4)   Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (5)   Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect. în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management

Obligațiile Partenerului 2

 • (6)   Partenerul este obligat să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management. Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit. Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofmanțate din instrumente structurale.

 • (7)   Partenerul este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului. în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (8)   Partenerul este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către liderul parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea bunurilor de natura mijloacelor fixe pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate

din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

 • (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de CAMELIA GRIGORE

parteneriat Manager al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

(Partener 1)

Partener 2 ASTR1D (ORA FODOR

Primar al Municipiului Sibiu

Semnătura


Data și locul semnării


Semnătura


Data și locul semnării


Președinte de ședință Corina ȘokHr


de


asemnează tar General

i llie Nistor


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor


1

A se vedea art.35 alin. (1) dm Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016

2

22 A se vedea art.8 alin. (1) din OUG nr. 40/2015