Hotărârea nr. 237/2020

HOTĂRÂREA NR. 237 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism P.U.D - "Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2013" în Sibiu, str. Viilor, F.N, aprobată cu HCL nr. 218/29.06.2017

PROIECT JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.237

privind prelungirea valabilității documentației de urbanism

P.U.D - “Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr.

224/2013” în Sibiu, str. Viilor, F.N, aprobată cu HCL nr. 218/29.06.2017

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.41035/17.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41066/18.06.2020, prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea prelungirii valabilității documentației de urbanism P.U.D - “Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2013" în Sibiu, str. Viilor, F.N, elaborată de SC URBAN PRO DESIGN SRL - arh. Viorel Neamtu, specialist atestat R.U.R și aprobată cu HCL nr. 218 / 29.06.2017,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu și RLU aferent aprobat cu HCL 165/2011, precum și H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, în conformitate cu prevederile art.32 lit.d) și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, art.28 (3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, ale Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a valabilității documentației de urbanism P.U.D - “Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2013” în Sibiu, str. Viilor, F.N. aprobată cu HCL nr. 218 / 29.06.2017, investitor: Cocoș Gheorghe.

Art.2, Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor


li

l\

Contrasemnează

Secretar General

Dorin Jlie Nistor