Hotărârea nr. 235/2020

HOTĂRÂREA NR. 235 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CORP NOU LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ÎN MUN. SIBIU, STR. ÎNFRĂȚIRII, NR. 37

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.235 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CORP NOU LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ IN MUN. SIBIU, STR. ÎNFRĂȚIRII, NR. 37

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.41068/17.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41033/17.06.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației de urbanism P.U.D.- Construire corp nou locuință unifamilială în Municipiul Sibiu, st. înfrățirii nr. 37, pe parcela înscrisă în C.F Sibiu: nr. 118493, nr. top. 2576/1/1, suprafața de 1.307 mp, aflată în proprietatea Lucian llie Cristea și soția Cristina Elena Cristea, întocmită de B.I.A. Alexandru Cibu-Deaconu , prin arh. Mihai Mânzat - specialist atestat RUR, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL nr.165/2011,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art.32 lit.d, art.48 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului 2701/n 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, și a HG 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k, art. 136 alin. 1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE CORP NOU LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, propus în Municipiul Sibiu, str. înfrățirii, Nr. 37, pe parcela înscrisă în C.F Sibiu nr. 118493, nr. top. 2576/1/1, în suprafața de 1.307 mp, aflată în proprietatea: Lucian llie Cristea și soția Cristina Elena Cristea, documentație întocmită de B.I.A. Alexandru Cibu-Deaconu, prin arh. Mihai Mânzat - specialist atestat R.U.R, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2 Etapele obligatorii pentru realizarea obiectivului :

 • 1. După aprobarea prezentei documentații de urbanism în ședința de Consiliu Local, se va depune documentația D.T.A.C. în vederea obținerii autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse.

 • 2. întocmirea proceselor verbale de terminare a lucrărilor de construire și emiterea certificatelor de atestare a construcțiilor, în vederea întabulării.

Art.3. Lucrările de amenajare și modernizare a acceselor propuse (carosabile și pietonale), iluminat public și lucrările de extindere / branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora. Rețelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/1996.

Art.4 . Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a) Indicatori urbanistici conform UTR RrM :

 • ■  POT max. admis - 35%

 • ■  CUT max. admis - 0,8

Se propune o soluție de mobilare cu următorii indicatori:

 • ■  POT propus - 35%

 • ■  CUT propus - 0,8

 • b) Regim de construire

Conform UTR SZCP Măierimea Porții Turnului_b:

 • ■  Regim de construire maxim admis S+P+1+M/ S+P+1+R/ S+D+P+M/ S+D+P+R

 • ■  înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12m.

 • c) Amplasarea clădirilor față de aliniament conform planșei Reglementări urbanistice U02-01

 • ■  Construcția situată în partea din față a parcelei se va amplasa pe aliniament.

 • d) Amplasarea clădirilor față de limita posterioară conform planșei Reglementări urbanistice U02-01:

• Construcțiile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea lor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5m.

 • e) Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor conform planșei Reglementări urbanistice U02-01:

 • ■  Construcția propusă la aliniament se va alipi limitelor laterale pe o adâncime de 12,75m.

 • ■  Construcția propusă în zona mediană a parcelei va fi alipită la limita laterală stânga, iar față de limita laterală dreapta se va retrage cu 1m.

 • ■  Construcția propusă a fi amplasată în partea posterioară a parcelei, va fi amplasată în regim izolat și se va retrage de la ambele limite laterale ale parcelei cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii clădirii, măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3m.

 • f) Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă conform planșei Reglementări urbanistice U02-01:

 • ■  Toate clădirile se vor retrage unele față de altele cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5m

 • g) Circulații și accese:

Atât accesul auto cât și cel pietonal se va realiza din strada înfrățirii.

Necesarul de parcaje: Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale.

 • h) Spatiile libere și spatiile plantate : Se vor asigura spații verzi plantate și perdele vegetale de protecție în proporție minimă de 20% din suprafața parcelei.

 • i)  Depozitarea și colectarea deșeurilor : Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr.244/2018. Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea și evacuarea deșeurilor atât pe perioada executării lucrărilor de construcții cât și ulterior pe durata existenței și funcționării construcției.

Art.5. Se însușește Raportul informării și consultării publicului cu nr. 24163 / 27.03.2020, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL 137/2011, privind Regulamentul local pentru informarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea a teritoriului și de urbanism.

Art.6. Prezenta documentație de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu

Art.7.Directia Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducererea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de;ședință Corina Bokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor