Hotărârea nr. 234/2020

HOTĂRÂREA NR. 234 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z - "Extindere PUZ și RLU aprobat cu HCL nr. 148/2018 - constituire trup intravilan - construire hală depozitare, logistică servicii, mică producție, împrejmuire, drumuri, rețele, casă pompe, casă portar, post transformare" - jud. Sibiu, DN 14 (Sibiu-Mediaș) - Calea Șurii Mari, F.N.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.234 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z - „Extindere PUZ și RLU aprobat cu HCL. nr. 148/2018 - constituire trup intravilan - construire hală depozitare, logistică servicii, mică producție, împrejmuire, drumuri, rețele, casă pompe, casă portar, post transformare” -jud. Sibiu, DN 14 (Sibiu-Mediaș) - Calea Șurii Mari, F.N.

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.40903/17.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41032/17.06.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.-,,Extindere PUZ și RLU aprobat cu HCL nr. 148/2018 - constituire trup intravilan - construire hală depozitare, logistică servicii, mică producție, împrejmuire, drumuri, rețele, casă pompe, casă portar, post transformare”-jud. Sibiu, DN 14 (Sibiu-Mediaș) - Calea Șurii Mari, F.N”., Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.165/2011 privind Planul Urbanistic General, H.G. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, precum și Regulamentul local de urbanism al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, în conformitate cu prevederile art. 32 si art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, cu modificările si completările ulterioare si H.G.R nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k și ale art. 136 alin.1 și 8, art, 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația de urbanism „ Plan Urbanistic Zonal P.U.Z. -Extindere PUZ+RLU aprobat cu HCL 148/2018 - Constituire trup intravilan - Construire hală depozitare, logistică, servicii, mică producție, împrejmuire, drumuri, rețele, casă pompe, casă portar, post transformare ", în Sibiu, DN 14 Sibiu-Mediaș (Calea Șurii Mari), FN, documentație de urbanism întocmită de SC ARHIAND SRL - arh. Diana Miclăuș, specialist atestat RUR, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Terenul generator PUZ este înscris în C.F Sibiu: nr. 101542, cu o suprafață de 121. 757 mp, aflat în proprietatea: Hususan Valeriu Cornel.

Art. 2. Etape obligatorii pentru realizarea obiectivului:

 • 1. Se instituie în sarcina proprietarilor (până la emiterea autorizațiilor de construire) obligația reglementării juridice prin notare servituti de acces carosabil si pentru rețele edilitare;

 • 2. Obținerea autorizațiilor de construire pentru realizarea drumurilor și a rețelelor edilitare.

 • a.  Lucrările de amenajare și modernizare a drumurilor propuse (carosabile și pietonale) pe profilele conform Planșei 02, iluminat public și lucrările de extindere a rețelelor edilitare publice conform planșelor 3.1 și 3.2 se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora pe terenurile dezmembrate în acest sens. Rețelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/1996.

 • b.  Străzile, la nivel de îmbrăcăminte semipermanentă și organizarea de șantier aferentă investițiilor, vor fi realizate înainte de începerea lucrărilor de construire a clădirilor din zonă.

 • 3. Obținerea autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse concomitent cu obținerea autorizațiilor de construire pentru realizarea drumurilor și a rețelelor edilitare.

Art.3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. Indicatori urbanistici conform PUZ:

POT max. propus - 60%

CUT max. propus - 1,5

 • b. Regim de construire propus:

. P+2E

 • •  H max. propus - 20m.

 • c. Funcțiune propusă prin PUZ:

 • •  Prezenta documentație propune extinderea intravilanului și schimbarea funcțională din UTR TDA în UTR UEi 1 - depozitare-logistică, industrie și servicii

 • d. Amplasarea clădirilor față de aliniament conform planșei Reglementări urbanistice A03.

 • •  Nu este cazul.

 • e. Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale ale parcelelor conform planșei Reglementări urbanistice A03:

 • •  Clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanță minimă de 10m.

 • •  Clădirile se vor retrage față de limita laterală dinspre sud cu o distanță minimă de 146m.

 • f. Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă conform planșei Reglementări urbanistice A03:

 • •  Clădirile se vor retrage unele față de altele cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5m.

 • g. Amplasarea clădirilor față de limita posterioară a parcelei conform planșei Reglementări urbanistice A03:

 • •  Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă de 10m.

 • h. Circulații si accese:

Accesul auto și cel pietonal se va asigura prin realizarea unei servituti de trecere pe terenul reglementat prin PUZ aprobat cu HCL nr. 148/2018.

Necesarul de parcaje

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale.

Se vor asigura un număr de 206 locuri de parcare, dintre care 182 locuri de parcare suprateran și 24 locuri subteran.

 • i.  Spatiile libere si spatiile plantate

Se vor asigura spații libere de folosință comună în proporție minimă de 10% din suprafața construită desfășurată (SCD) a locuințelor la nivel de parcelă, dar nu mai puțin decât 5% din suprafața construită desfășurată (SCD) totală la nivel de parcelă. Spre căile de circulație, în zonele de retragere față de aliniament, minim 60% din suprafețe vor fi prevăzute cu plantații înalte și medii.

 • j.  Depozitarea si colectarea deșeurilor: Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr.244/2018. Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea și evacuarea deșeurilor atât pe perioada executării lucrărilor de construcții cât și ulterior pe durata existenței și funcționării construcției.

Art.4.Se însușește Raportul informării și consultării publicului cu nr. 32518/ 18.05.2020, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL 137/2011, privind Regulamentul local pentru informarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitatea de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu

Art.6. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor


Contrasemnează

Secretar General

Dorin flîe Nistor