Hotărârea nr. 232/2020

HOTĂRÂREA NR. 232 privind reglementarea operațiunilor taxabile prestate de Serviciul Public Baia Populară Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR.232 privind reglementarea operațiunilor taxabile prestate de Serviciul Public Baia Populară Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.40588/17.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.40619/17.06.2020 prin care Serviciul Public Baia Populară Sibiu propune reglementarea operațiunilor taxabile prestate în cadrul acestui serviciu public,

Având în vedere următoarele:

  • - Serviciul Public Baia Populară Sibiu s-a înregistrat, prin opțiune, la data de 01.04.2019 în scopuri de TVA la organul fiscal teritorial, fiindu-i atribuit un cod fiscal, dată la care se afla în derulare procedura de reabilitare și modernizare a imobilului în care funcționează acest Serviciu Public (lucrările fiind demarate la data de 01.10.2018);

  • - serviciile care urmează a fi prestate către populație după finalizarea lucrărilor de Reabilitare și Modernizare a Băii Populare sunt servicii ce intră în sfera TVA, acestea nefiind operațiuni scutite de taxă, așa cum sunt definite la art. 292 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,

- HCL nr. 141/28.05.2015 prin care au fost aprobate tarifele/prețurile pentru serviciile prestate în cadrul Serviciul Public Baia Populara Sibiu, prețuri practicate pentru serviciile oferite până la data de 01.10.2018 data la care s-au început lucrările de Reabilitare și Modernizare a Băii Populare,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și d), alin.7 lit.s), ale art.196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă reglementarea operațiunilor taxabile prestate de Serviciul Public Baia Populară Sibiu, urmând ca tarifele practicate, purtătoare de TVA, să fie supuse aprobării Consiliului Local Sibiu.

Art.2. Directorul Serviciului Public Baia Populară Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor


I

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor