Hotărârea nr. 231/2020

HOTĂRÂREA NR. 231 privind aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru Stadionul Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.231 privind aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru Stadionul Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.40418/16.06.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.40774/17.06.2020 prin care Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu propune aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru Stadionul Municipal Sibiu,

Având în vedere următoarele:

 • - HCL nr. 415/2019 modificată și completată de HCL nr. 99/2020 prin care s-a transmis în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, Stadionul Municipal Sibiu, începând cu data de 01.05.2020,

 • - HCL nr. 362/2013 prin care Consiliul Local a aprobat Regulamentul și taxele de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, la momentul administrării acestuia de către Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și avizul Comisiei de comerț și servicii publice,

în conformitate cu prevederile art.868 alin.2 din noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, ale art.30 din Legea nr.273/2006, actualizată și ale art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), lit.c) și lit.d), alin.3 lit.a), alin.6 lit.a) și alin.7 lit.f, art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.(1) lit. a) și art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul și taxele de utilizare pentru Stadionul Municipal Sibiu, conform anexei 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 362/2013, având același obiect de reglementare.

Art.3. Directorul Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020

Președinte delt iedință

Corina Bokbr

Contrasemnează

Secretar General

Dorin IIie Nistor

ANEXA nr.l

REGULAMENTUL ȘI TAXELE DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIPAL SIBIU

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Prezentul regulament este valabil până la începerea lucrărilor de modernizare a Stadionului Municipal Sibiu. ,, Modernizare Stadion Municipal Sibiu" -Execuție Lucrări - Etapa II.

Art. 2 Utilizarea stadionului este administrată de Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, denumit în continuare administratorul stadionului.

Art. 3 Regulamentul de organizare și funcționare al Stadionului Municipal Sibiu, aflat în administrarea Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cuprinde norme de organizare și funcționare a bazei sportive, în temeiul O.U.G. 57/2019, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea educației fizice și a sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL 2 - CONDIȚII DE UTILIZARE

Art. 4 Toate evenimentele se supun analizei și aprobării proprietarului sau administratorului stadionului și dacă este cazul, comisiei de adunări publice.

Art. 5

 • (1) Administratorul stadionului își rezervă dreptul de a suspenda sau reprograma orice activitate aprobată, cu excepția meciurilor oficiale care nu pot suporta amânare, în scopul protejării terenului principal de fotbal sau secundar de antrenament, ca urmare a condițiilor meteorogice nefavorabile ce pot afecta starea gazonului natural, sau alte situații de excepție. în această situație se va contacta telefonic persoana de contact desemnată de către organizator, ulterior se va comunica și în scris.

Art. 6 Toate taxele prevăzute conțin serviciile de curățenie iar pentru spațiile interioare (vestiare și etajul 1 al stadionului care cuprinde birouri, sala de ședință, sala de protocol, sală de mese) conțin consumul de apă, curent și gaz.

Art. 7 Se vor achita toate eventualele daune provocate pe întreaga durată a evenimentului în urma constatărilor efectuate și consemnate în baza unui proces verbal încheiat de administratorul stadionului și adus la cunoștința organizatorului evenimentului, la tarifele de pe piață a obiectelor sau lucrărilor necesare pentru remedierea pagubelor produse.

Art. 8 Organizatorul va depune anticipat la casieria Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu Sibiu o garanție de 50 % din valoarea totală pe care organizatorul o are de achitat, odată cu achitarea taxelor de utilizare, atât pentru acoperirea eventualelor daune produse pe durata întregului eveniment cât și pentru cazul depășirii numărului de spectatori, garanția urmând a se restitui la sfârșit:

 • - în totalitate dacă nu sunt pagube;

 • - diferența rezultată între garanția reținută și valoarea estimată a pagubelor înregistrate. în situația în care garanția reținută nu acoperă pagubele produse se va achita diferența rezultată, în termen maxim de 24 ore (calculate din prima zi lucrătoare) de la data aducerii la cunoștință.

5          î

Art. 9 Cererile pentru evenimente se vor depune cu cel puțin 10 zile înainte de data solicitată.

Art. 10 Organizatorul, solicitantul sau utilizatorul au obligația de a asigura paza, asistența medicală și de a lua măsurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare a normelor P.S.I, și au obligația de a respecta dispozițiile Legii nr. 60/1991 republicată, fiind direct răspunzători pentru eventualele încălcări ale legislației menționate.

Art. 11 Taxele percepute de Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu sunt taxe locale. 100 % din taxă se virează Ia bugetul local.

CAPITOLUL 3 - Taxe de utilizare, mod de organizare și funcționare

Art. 12

(1) Taxele de utilizare pentru antrenamente și meciuri oficiale^

Nr. crt.

DENUMIRE LOCAȚIE

TAXĂ

1

Terenul principal de fotbal (includ vestiare cu dușuri și saună)

150 lei / 1 h

2

Pista de atletism

5 lei / 1 h / pers.

3

Tribuna 1 oficială ( capacitate 4.300 locuri)

2 lei / loc

4

Peluza ( capacitate 250 locuri)

0,5 lei / loc

 • (2) Pentru punctele 3 și 4 de la alin. (1) se va percepe taxă doar dacă organizatorul evenimentului percepe la rândul său taxă de intrare spectatorilor pe bază de bilete, invitații, abonamente, etc.

 • (3) In vederea stabilirii sumelor de achitat, pentru punctele 3 și 4 de la alin. (1), organizatorul va estima la momentul depunerii cererii pentru organizarea evenimentului, numărul de spectatori, urmând să achite anticipat suma corespunzătoare. în cazul în care se se depășește numărul de spectatori estimat, se va permite accesul tuturor celor care doresc să intre pe baza biletelor sau invitațiilor, urmând a se achita de către organizator taxele aferente acestora.

 • (4) Organizatorul are obligația de a delimita zona aferentă în Tribuna 1 și de a se asigura prin poziționarea de personal de ordine, pază sau voluntari proprii, limitele spațiului utilizat, stabilite de comun acord între organizator și Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu în calitate de administrator.

 • (5) Tribuna 1 se poate delimita pe sectoare. Peluza se va utiliza ca un tot unitar la capacitatea totală a întregului stadion.

 • (6) Orarul de funcționare este de luni până duminică, în intervalul orar 08:00-22:00. cu excepția zilelor în care sunt organizate alte evenimente.

 • (7) Mod de organizare și reduceri aplicate la taxele de la alin. (1) :

Solicitanții pot transmite cereri de utilizare a terenului de fotbal, către Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu. Aceste cereri vor fi soluționate în următoarea ordine de prioritizare:

 • 1. Asociațiile și cluburile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu, afiliate la Federația Română de Fotbal și Minifotbal, care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România, în ordinea statutului la care se află și importanța campionatelor în care evoluează și pentru care se antrenează sau organizează meciuri de fotbal;

- vor achita 20 % din taxa prevăzută la art. 12 alin. 1 pct. 1

 • 2. Școlile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani), afiliate la Federația Română de Fotbal;

 • -  vor achita 40 % din taxa prevăzută la art. 12 alin. 1 pct.l

 • 3. Celelalte categorii de utilizatori vor avea acces în timpul programului de funcționare al stadionului, atunci când nu sunt desfășurate activitati sportive (meciuri oficiale, antrenamente)

 • -  vor achita taxa prevăzută la art. 12 alin. 1 pct.l

Administratorul stadionului va soluționa cererile în funcție de ordinea de prioritizare de mai sus, analizând de fiecare dată starea gazonului natural. Administratorul stadionului își rezervă dreptul de a nu aproba solicitări de utilizare, în cazul afectării stării gazonului natural ca urmare a utilizării intense a acestuia.

Art. 13

Pentru cereri de utilizare a terenului de fotbal pe perioade mai lungi de o lună de zile, în baza unei cereri prealabile din partea solicitantului, administratorul bazei poate încheia un Contract de Utilizare cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Contractul de Utilizare trebuie să conțină minim părțile, obiectul și durata contractului, taxele de utilizare, drepturile și obligațiile părților, precum și o clauză de denunțare unilaterală a contractului de către Administrator, cu notificarea prealabilă a Utilizatorului, într-un termen de 30 de zile.

Art. 14

Având în vedere faptul că pe Stadionul Municipal Sibiu se vor executa lucrări de modernizare, pot interveni modificări, restricționări sau suspendări cu privire la activitățile desfășurate în baza prezentului regulament.


Contrasemnează Secretar General Dorin ilie Nistor