Hotărârea nr. 230/2020

HOTĂRÂREA NR. 230 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Alexandru Papiu Ilarian și aleea de acces în Grădina Zoologică din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.230

privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Alexandru Papiu llarian și aleea de acces în Grădina Zoologică din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 40344/16.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 40468/16.06.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mica, strada Papiu llarian și aleea de acces în Gradina Zoologică din municipiul Sibiu,

Având în vedere :

  • -  faptul că pe teritoriul României a fost instituită starea de urgență în perioada 16.03.2020-14.05.2020 prin care au fost impuse o serie de restricții privind deplasările persoanelor și ulterior a fost instituită starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile,

  • -  înștiințarea Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu numărul 6460/29.05.2020 prin care comercianții ce dețin standuri în locațiile Piața Mică, Al. Papiu llarian și aleea de acces în Grădina Zoologică din municipiul Sibiu au fost informați că începând cu data de 01.06.2020 (dată la care a fost reluată și activitatea în cadrul teraselor) au posibilitatea de reluare a activității de comercializare conform contractelor în vigoare,

  • -  faptul că activitățile desfășurate de către comercianți în baza contractelor care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Al.Papiu llarian și aleea de acces în Gradina Zoologică din municipiul Sibiu, au fost afectate de măsurile instituite în această perioadă,

  • -  solicitările înaintate din partea agenților economici de acordare a unor facilități referitoare la plata chiriei,

Văzând avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art.129 alin.2 lit.c) și lit.d), alin.6 lit. a) și lit. b), alin.7 lit.h ) și ale art. 136 alin. 1 și alin. 8, art. 196 alin.1 lit. a și art. 243 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba modelul de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mica, strada Alexandru Papiu llarian și aleea de acces în Gradina Zoologică din municipiul Sibiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Actul adițional prevăzut la alin. 1 se va încheia la solicitarea fiecărui comerciant, pe durata suspendării activității cuprinsă în perioada 16.03.2020-până la încetarea stării de alertă instituită pe teritoriul României.

Art.2. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință CorinaBokor

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor


Uy

ii

i

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa la HCL nr. 230/2020


ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

Nr.............../

ART.1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața Mică nr.22 în calitate de locator

Și

........................................................ cu    sediu

I în

Str............................................ Nr....... Bl.........

Ap.......

identificată               prin

C.U.I....................... ’.....

nr.

înregistrare.............................

............................................................... nr.   de

telefon

mobil/fix........................../.......

...............................................fax.............................

adresă

de        e-mail        ........

............................................. reprezentată

prin

................................ în

calitate

de............................................

............................. identificat

prin

BI/CI seria..............nr......................., în calitate de locatar

s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de închiriere:

Art.1: Se completează art.4 "Termenul închirierii" din contractul de închiriere cu aliniatul numărul 2 care va avea următorul conținut:

Pentru perioada 16.03.2020-până la încetarea stării de alertă instituită pe teritoriul României, contractul de închiriere iși suspendă toate efectele.

Art.2: Se completează art.6 „ Modalitatea de plată” din contractul de închiriere cu aliniatul numărul 2 care va avea următorul conținut:

Pentru anul 2020 plata chiriei va fi efectuată la sfârșitul fiecărui trimestru din cursul anului, dar nu mai târziu de 20.12.2020 pentru ultimul trimestru.

Art.3: Toate celelalte clauze din contractul de închiriere rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de......în două exemplare, câte unul pentru

fiecare parte.

LOCATOR                                   LOCATAR

Președinte dă ședință                                 .

Corina Bokor

> v/                             Contrasemnează

-y                               Secretar General

Dorin llie Nistor