Hotărârea nr. 23/2020

HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu precum si a metodologiei privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului si susținătorii lor legali din cadrul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU pentru anul 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 23

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu precum si a metodologiei privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului si susținătorii lor legali din cadrul

DIRECȚIEI DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SIBIU pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 2796/15.01.2020 și raportul de specialitate nr.4242 /21.01.2020 întocmit de Direcția de Asistență Socială Sibiu, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu precum si a metodologiei privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului si susținătorii lor legali din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 527 alin.2 din Codul civil,

în conformitate cu prevederile art.1, art.18 alin.1, art.24 alin.1 și 3, art.25 alin.1,2, 4, 5 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.102 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit.b), art.136 alin.1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială pe anul 2020, în cuantum de 2.058 lei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contribuția lunară de întreținere în centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială pe anul 2020, respectiv menținerea contribuției lunare de intretinere la nivelul celei din anul 2019 având in vedere calculul din anexa nr.2 și anexa nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

 • a) pentru persoanele independente 1.200 lei

 • b) pentru persoanele semidependente și dependente 1.243 lei

Art.3. Se aprobă metodologia privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilita pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice Sibiu si susținătorii lor legali, conform Anexei nr. 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă acoperirea valorii integrale a contribuției lunare astfel:

 • a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere respectiv 1.200 lei pentru peroanele independente respectiv 1.243 lei pentru persoanele semidependente si dependente ;

 • b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii;

 • c) dacă prin aplicarea prevederilor prevăzute la lit. a) și b) nu se acoperă valoarea contribuției lunare de întreținere, Consiliul Local al Municipiului Sibiu va suporta diferența dintre valoarea totală a contribuției lunare de întreținere și contribuția proprie a beneficiarilor și/sau a susținătorilor legali ai acestora;

Art.5. Categoriile de venituri luate in calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie al persoanei vârstnice îngrijite in Cămin sau a susținătorilor legali ai acestora sunt următoarele :

 • a) veniturile pe care persoana vârstnica si/sau susținătorii legali ai acesteia le-au realizat in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat (pensii), salarii, activitati independente, indemnizații de asigurări sociale de sanatate, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații si ajutoare cu caracter permanent, obligații legale de întreținere si alte creanțe legale, cu excepția alocației pentru susținerea familiei, a alocației de stat pentru copii, a bugetului personal complementar lunar si a prestațiilor sociale, a burselor sociale, a stimulentului educațional, precum si veniturile obținute din activitati cu carcter ocazional desfășurate de zilieri.

 • b) Veniturile provenite din dobânzile la depozite bancare, din închirierea bunurilor aflate in proprietatea persoanei vârstnice si/sau susținătorii legali ai acestora.

Art.6. Contribuția de întreținere se datoreaza în următoarea ordine de obligare la plata:

 • a) Soțul pentru soție sau, după caz, soția pentru sot;

 • b) Copii pentru părinți;

 • c) Părinți pentru copii.

Art.7. La stabilirea venitului lunar pe membru de familie ai susținătorilor legali, din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare, iar, suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere, cu respectarea prevederilor art. 527 din Codul Civil.

Art.8. (l)Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal.

(2)Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

(3)Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată.

Art.9. Directorul Direcției de Asistență Socială Sibiu și șeful centrului Cămin pentru Persoane Vârstnice Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasAdoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

etar General n llie Nistor


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU

Anexa nr. 1 la HCL nr. 23/2020

Costul mediu lunar datorat de persoanele vârstnice

la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU pentru anul 2020

încadrare bugetara

Cheltuieli 2019 - lei

TOTAL CHELTUIELI din care :

2.099.507

Titlul I - Cheltuieli de personal

1.281.412

Titlul II - Bunuri si servicii

818.095

Nr. mediu de salariati

85

12 luni

2.058

COST MEDIU LUNAR

2.058

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU

Anexa nr. 2 la HCL nr. 23/2020

Contribuția de întreținere lunară datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU pentru anul 2020

încadrare bugetara                                    Cheltuieli 2019 - lei

TOTAL CHELTUIELI din care :                           1.519.225

Titlul I - Cheltuieli de personal                                 701.130

(doar personal de de specialitate - personal sanitar)

Titlul II - Bunuri si servicii

818.095

Nr. mediu de salariati

85

12 luni

1.489

COST MEDIU LUNAR

1.489

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU

Anexa nr. 3 la HCL nr. 23/2020

Contribuția de întreținere lunara datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU pentru anul 2020

încadrare bugetara

Cheltuieli 2019 - lei

818.095

0

818.095

85

802


802


TOTAL CHELTUIELI din care :

Titlul I - Cheltuieli de personal

Titlul II - Bunuri si servicii

Nr. mediu de salariati

12 luni

COST MEDIU LUNAR


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

V

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU

Anexa nr. 4 la HCL nr.23/2020

METODOLOGIA

privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice - Sibiu și susținătorii lor legali, conform prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

SECȚIUNEA I

COSTUL MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE

Art. 1 - (1) Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor.

 • (2) Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii.

Art.2 - (1) Costul mediu lunar, pentru întreținerea în cămin a unui beneficiar este stabilit pe baza cheltuielilor înregistrate în cele 12 luni ale anului 2019.

(2) Pentru anul 2020, nivelul costurilor de întreținere stabilite pe grade de dependență sunt următoarele:

 • a)  pentru beneficiarii încadrați în gradul 111 de dependență, un cost mediu lunar de întreținere de 1.200 lei;

 • b) pentru beneficiarii încadrați în gradul II de dependență, un cost mediu lunar de întreținere de 1.243 lei;

 • c)  pentru beneficiarii încadrați în gradul I de dependență, un cost mediu lunar de întreținere de 1.243 lei.

SECȚIUNEA II

CONTRIBUȚIA LUNARĂ DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE VÂRSTNICE ÎNGRIJITE ÎN CĂMIN Șl/SAU SUSȚINĂTORII LEGALI

Art. 3 - Persoanele vârstnice îngrijite în cămin precum și susținătorii legali ale acestora, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit dispozițiilor legale, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanelor vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ale acestora.

Art. 4 - (1) Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se stabilește astfel:

 • a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere, stabilit în funcție de gradul de dependență și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sibiu;

 • b) diferența din valoarea integrala a contribuției lunara de intretinere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, fără a afecta valoarea neta a salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată pe membru de familie;

 • c) dacă prin aplicarea cotei prevăzute la lit. a) se acoperă valoarea totală a contribuției lunare, susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție;

 • d) susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integral;

 • e) dacă prin aplicarea procentelor prevăzute la lit. a) și b) nu se acoperă valoarea contribuției lunare de întreținere, Consiliul Local al Municipiului Sibiu va suporta diferența dintre valoarea totală a contribuției lunare de întreținere și contribuția proprie a beneficiarilor și/sau a susținătorilor legali ai acestora;

 • (2) Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, în limita hotărâtă de acesta.

 • (3) Contribuția de întreținere se datorează în următoarea ordine de obligare la plată:

 • a) soțul pentru soție sau, după caz, soția pentru soț;

 • b) copii pentru părinți;

 • c)  părinții pentru copii.

Art. 5 -(1) La stabilirea cuantumului contribuției de întreținere în sarcina susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin în situația în care persoanele vârstnice nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuției, se procedează după cum urmează:

 • a) din veniturile nete lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

 • b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere;

 • c) în raport cu suma astfel rezultată, se stabilește obligativitatea la plată a susținătorilor legali dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii;

(2) Susținătorii legali nu mai sunt ținuți la completarea contribuției lunare de întreținere și în situația în care prin aplicarea procentului de 60% deși nu se acoperă valoarea totală a costului mediu lunar, persoana vârstnică îngrijită în cămin, în funcție de veniturile proprii, printr-un angajament de plată scris, poate acoperi valoarea integrală a contribuției lunare stabilite potrivit gradului de dependenta corespunzător.

Art. 6 - (1) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, sau după caz, și/sau de susținătorul legal.

(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Art. 7 - (1) în cazul în care obligația de plată a contribuției de întreținere ar reveni mai multor persoane ea poate fi plătită și numai de către una din acestea care își asumă obligația de întreținere.

(2) Pentru persoanele obligate la plata contribuției de întreținere, la stabilirea nivelului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi salariate, pensii, ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională, alocație de sprijin, alocații de stat, ajutoare și indemnizații cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări bănești de la societățile și asociațiile agricole, veniturile obținute din activitățile de valorificare a produselor agricole și a celor provenite din industria casnică și meșteșugărească prin exercitarea meseriilor, din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, prin prestări de servicii precum și orice alte venituri realizate.

Art. 8 -(1) Conducerea căminului este obligată să informeze persoanele cu care a încheiat angajamentul de plată ori de câte ori intervin modificări ale costului mediu lunar de întreținere sau ale veniturilor persoanelor îngrijite în baza cărora se recalculează cuantumul contribuției lunare de întreținere.

 • (2) în vederea stabilirii contribuției lunare de întreținere, dosarul solicitantului va cuprinde referatul de anchetă socială, fișa de evaluare sociomedicală precum și următoarele acte privind starea civilă, componența familiei și situația materială a persoanei îngrijite, respectiv a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plată.

 • - copii de pe certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei îngrijite în cămin, ale părinților, ale copiilor, ale soțului sau soției după caz;

 • - declarație notarială privind lipsa susținătorilor legali, după caz;

 • - acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverința de salariu, talon de pensie, adeverință din care să rezulte dacă figurează sau nu cu venit eliberată de Administrația Națională de Administrare Fiscală, alte acte, după caz;

 • - copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a stabilit obligația de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația beneficiarului îngrijit în cămin, dacă este cazul;

 • - copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă prin care cei care datorează plata contribuției de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane.

 • (3) Cuantumul contribuției de întreținere datorată de persoana vârstnică îngrijită în cămin cât și de susținătorii legali se stabilește în mod individualizat de conducerea căminului și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

 • (4) în angajamentul de plată se menționează și consimțământul persoanei care urmează să achite contribuția lunară de întreținere în condițiile creșterii cuantumului acesteia ca urmare a majorării nivelului veniturilor și a modificării costului mediu lunar de întreținere în cămin, precum și obligația de a aduce la cunoștința conducerii căminului orice modificare intervenită în situația veniturilor personale sau ale familiei persoanei vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu.

 • (5) Recalcularea contribuției de întreținere se face la fiecare inceput de an pana la 15 ianuarie sau ori de cate ori intervin modificări privind cuantumul contribuției ca urmare a modificărilor veniturilor beneficiarilor sau ale persoanelor obligate la plata contribuției si se va efectua de către cămin, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 9 - (1) Contribuția de întreținere în cămin este supusă majorărilor de întârziere conform legislației aplicabile privind veniturile la bugetul local.

 • (2) Neplata contribuției de întreținere în termen de 45 de zile de la data scadenta, de către beneficiar sau susținătorul legal, conduce la pierderea de drept a calității de beneficiar a persoanei îngrijite, prin reziliere unilaterală a contractului de prestări de servicii.

 • (3) Atât beneficiarul cât și susținătorul legal rău platnic vor fi acționați în instanța de judecată pentru recuperarea debitelor după epuizarea tuturor căilor de conciliere.

  Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas  Contra:

  Secret;

  Dorin 1


  mnează General î Nistor