Hotărârea nr. 229/2020

HOTĂRÂREA NR. 229 privind modificarea şi completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.229

privind modificarea și completarea contractului nr.19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.40898/17.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41392/18.06.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune modificarea și completarea contractului nr.19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilorart. 129 alin.(2) lit.cși lit.d, alin.(4) lit.a) și alin.7 lit.n, art.136 alin.(1) și (8), art. 139 alin. (3) lit. “g”, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 -privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea gratuității pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu și elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele l-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici), indiferent de domiciliu, să beneficieze de gratuitatea pe mijloacele de transport public local în comun din Municipiul Sibiu, prestat de SC TURSIB SA, începând cu luna iunie 2020. Condițiile de acordare a gratuității se vor prezenta în cadrul Regulamentului de acordare a gratuității pe mijloacele de transport public local în comun din Municipiul Sibiu, prestat de SC TURSIB SA, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu și elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădinița, clasa pregătitoare, clasele l-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici), indiferent de domiciliu - care va constitui parte integrantă a Anexei 7 respectiv Anexa 7.5, din Contractul nr.19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate în Municipiul Sibiu încheiat între Tursib SA și Municipiul Sibiu.

Art.2.Se aprobă ca Municipiul Sibiu să acorde subvențiile stabilite prin Regulamentul menționat la art. 1, doar categoriile de beneficiari care au domiciliul stabil în Municipiul Sibiu.

Art.3. Se aprobă înlocuirea anexelor la contractul de delegare nr.19/2019 având același număr, cu următoarele anexe:

Anexa 6.1 - Tarife de călătorie Practicate

Anexa 7 - Diferențele de Tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuități și Reduceri la Transportul în Comun

Anexa 7.1 (a) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, suportate de către Primăria Mun.Sibiu

Anexa 7.1 (b) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, suportate de către alte instituții

Anexa 7.2 - Modul de Acordare a Diferențelor de Tarif

Anexa 7.3 - Fundamentarea Anuală a Diferențelor de Tarif Pentru Protecția Socială

Anexa 7.3 (a) - Fundamentarea anuală a diferențelor de tarif suportate de către Primăria Mun.Sibiu

Anexa 7.3 (b) - Fundamentarea anuală a diferențelor de tarif suportate de către alte instituții

Anexa 7.4 - Modelul Formularului de Decont pentru Diferențele de Tarif

Anexa 17 - Estimarea Anuală a Compensației,

conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul nr.19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu, încheiat între Municipiul Sibiu în calitate de delegatar și S.C. Tursib S.A. în calitate de delegat, în sensul celor prevăzute la Art. 1, Art.2 și Art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă revocarea HCL nr. 108/2020 privind modificarea si completarea contractului nr.19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu și HCL nr.152/2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a gratuității pe mijloacele de transport public local în comun, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) si pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele l-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu și revocarea actelor adiționale nr. 28/06.04.2020 și nr. 35/15.05.2020.

Art.6. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu precum și reprezentanții S.C. Tursib S.A. vor asigura executarea prezentei hotărâri.

/

/

/j Președinte de ședință

Corina Bokor

rJfl


Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

I

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr..'.;..la HCL nr.?(Z J./2020


Anexa 6 - Tarife de călătorie

Anexa 6.1 - Tarife de călătorie practicate in momentul încheierii contractului

CATEGORIA

TIPUL

TARIF SUPORTAT DE BENEFICIAR (lei cu TVA)

TARIF COMPENSAT (lei cu TVA)

Bilete

Bilet cu o călătorie

2,00

Bilet cu o călătorie Sibiu-Paltinis

9,00

Bilet doua calatorii Sibiu-Paltinis

16,00

Suprataxa plata pe loc

100

Suprataxa in baza Proces Verbal potrivit Lege nr.92/2007

100-500

Taxa reemitere cârd furat/pierdut/deteriorat

20

Taxa reemitere cârd furat/pierdut/deteriorat copii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) si elevi din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu

Gratuit

Abonamente

Integrale

Legitimație zilnica

5,00

Abonament saptamanal

18,00

Abonament 1/2 luna

34,00

Abonament o luna

65,00

Abonament 1/2 luna nenominal

60,00

Abonament o luna nenominal

100,00

Abonament 1/2 luna Sibiu-Paltinis

90,00

Abonament o lunaSibiu-Paltinis

180,00

Abonamente lunaSibiu-Paltinis nenominai

250,00

Bilet transport bicicleta Sibiu-Paltinis

10,00

Cu reducere

Abonament lunar studenti Universitatea Lucian Blaga

32,50

32,50

Abonament !A luna studenti Universitatea Lucian Blaga

17,00

17,00

Abonament lunar donator de sânge

32,50

32,50

Abonament ‘A luna donator de sânge

17,00

17,00

Gratuite

Veteranii și văduvele de război- abonament lunar

0

65,00

Persoanele persecutate din motive politice si etnice-abonament lunar

0

65,00

Luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române si urmașul de erou martir (inclusiv insotitorul pensionarului deinvalidtate de grad I sau al marelui mutilat- abonament lunar

0

65,00

Militarii veterani si veteranii- abonament lunar

0

65,00

Persoanele cu handicap grav, însoțitorii persoanelor cu handicap grav și asistenții personali- abonament lunar

0

65,00

Studenții orfani sau proveniți din casele de copii, indiferent de domiciliu -abonament lunar

0

65,00

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale și cei institutionalizati, indiferent de domiciliu -abonament lunar

0

65,00

Copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) care nu sunt înmatriculați intr-o unitate din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu

0

65,00

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), indiferent de domiciliu -abonament lunar

0

65,00

Pensionarii cu domiciliul in mun. Sibiu - abonament lunar

0

65,00

Nota:-preturile sunt exprimate in Iei si includ TVA

-tariful de 65 lei reprezintă abonamentul unic valabil pentru o luna pentru toate itinerariile, cu număr nelimitat de calatorii; abonamentul lunar se refera la perioada 1-31 ale lunii calendaristice (respectiv 28/29/30 in funcție de luna in cauza), iar abonamentul '/i luna se refera fie la perioada 1-15 ale lunii calendaristice, fie la perioada 16-31 ale lunii calendaristice (respectiv 28/29/30 in funcție de luna in cauza).

-biletul doua calatorii Sibiu-Paltinis nu restricționează efectuarea numărului de calatorii permise de către o singura persoana (spre exemplu se poate utiliza de către doua persoane)

-abonamentul Sibiu-Paltinis nu permite transportul pe itinerariile de pe raza Municipiului Sibiu -Suprataxa în baza Proces Verbal potrivit Lege nr.92/2007 nu se încasează de către Operator și se constituie venit la bugetul local.

Anexa 7 - Diferentele de tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

Anexa 7.1 (a) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, suportate de către Primăria Mun.Sibiu

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate inclusiv TVA)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială (actualizata, cu modificările si completările ulterioare)

Veteranii de război, văduvele dc război; Persoanele persecutate din motive politice, de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, prevăzute de Decretul - Lege nr. 118/1990; Luptătorii pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989; Urmașii eroilor martiri, prevăzuți în Legea nr. 341/2004; însoțitorii pensionarilor de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat; Persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana in 6 martie 1945, prevăzute de OG nr. 105/1999; Militarii veterani si veteranii, prevazuti de O.U.G nr.82/2006

100%

65 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Lege nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război; Decretul - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonierisi OG nr. 105/1999 privind persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana in 6 martie 1945; Legea nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977; O.U.G nr.82/2006 pentru recunoașterea

meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmașilor celui decedat;

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII. elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu, pe tot parcursul anului calendaristic*

50%

32.5 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Legea nr. 1/2011 a educației naționale (art.84, art.105); Hotararea nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; Legea 92/2007; Legea 215/2001; HCL aprobare a prezentului contract de delegare

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale și cei institutionalizati, indiferent de domiciliu, pe tot parcursul anului calendaristic*

50%

32.5 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Legea nr. 1/2011 a educației naționale (art.84, art.105); Hotararea nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; Legea 92/2007; Legea 215/2001; HCL aprobare a prezentului contract de delegare

Copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) care nu sunt Înmatriculați intr-o unitate din învățământul preuniversitar

100%

65 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Legea 92/2007, Legea 215/2001; HCL aprobare a prezentului contract de delegare

acreditat/autorizat, cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu, pe tot parcursul anului calendaristic*

Studenții orfani sau proveni ți din casele de copii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (cursuri la zi, inclusiv mașter), în instituțiile de învățământ superior acreditate. în vârstă de până la 26 de ani, indiferent de domiciliu, pe tot parcursul anului calendaristic.

100%

65 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Legea nr. 1/2011 a educației naționale (art.205 alin.2); Codul Civil-art.499 obligația de intretinere;

Legea 92/2007; Legea 215/2001; HCL aprobare a prezentului contract de delegare

Pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu**

100%

65 lei/ lună pentru un titlu de călătorie^ abonament lunar

Legea 92/2007, Legea 215/2001; HCL aprobare a prezentului contract de delegare

Donatori de sânge, în cazul în care donarea se face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat

50%

32,5 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

H.G. nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge art. 11 lit. c);

* Copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele 1-VIIL elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), indiferent de domiciliu, beneficiază de gratuitatea pe mijloacele de transport public local în comun din Municipiul, prestat de SC TURSIB SA. Condițiile de acordare a gratuității se vor prezenta in cadrul Regulamentului de acordare a gratuitatii pe mijloacele de transport public local în comun din Municipiul, prestat de SC TURSIB SA, pentru copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), indiferent de domiciliu - Anexa 7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate in Municipiul Sibiu nr. 19/2019 incheiat intre Tursib SA si Municipiul Sibiu.

** Gratuitatea pentru pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu se acorda in funcție de numărul de persoane care dețin un cârd personalizat-PENSIONAR si au calitatea de pensionar cu domiciliul in Municipiul Sibiu, confirmata nominal lunar de către casele de pensii de stat, recunoscute legislativ, pana in data de 20 ale fiecărei luni pentru luna precedenta - finanțator Primăria Municipiului Sibiu;

i)pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu arondați Casei Județene de Pensii Sibiu se vor prezenta o singura data la sediul Operatorului, cu buletinul/cartea de identitate si ultimul cupon de pensie, pentru eliberarea si activarea cârdului personalizat-PENSIONAR CJPS care oferă dreptul de a beneficia de gratuitate pentru transportul public local, pana la anulare de către Operator

-anularea cârdului personalizat-PENSIONAR CJPS se face in cazul decesului, mutației, etc., incepand cu luna calendaristica imediat următoare comunicării de către Casa Județeană de Pensii Sibiu;

-pentru toata perioada de valabilitate a convenției de confirmare nominala lunara dintre Operator si Casa Județeană de Pensii Sibiu nu este necesara prezentarea lunara la sediul Operatorului a pensionarilor arondați;

iiJpensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu arondați la alte case de pensii de stat recunoscute legislativ, se vor prezenta lunar la sediul Operatorului (respectiv la punctele de activare declarate de acesta), cu buletinul/cartea de identitate si ultimul cupon de pensie, pentru activarea cârdului personalizat-PENSIONAR; pentru toata perioada de valabilitate a convenției de confirmare nominala lunara dintre Operator si unele case de pensii de stat recunoscute legislativ nu este necesara prezentarea lunara la sediul Operatorului a pensionarilor arondați; in momentul semnării convențiilor de confirmare nominala lunara dintre Operator si celelalte case de pensii recunoscute legislativ, se va anunța in presazmedia lipsa obligativității de prezentare lunara pentru activarea cârdului personalizat-PENSIONAR a pensionarilor cu domiciliul in Municipiul Sibiu arondați respectivei case de pensii, incepand cu luna imediat următoare semnării (moment in care se va proceda ca in cazul pensionarilor CJPS)

Noțiunea de casa de pensii de stat, recunoscuta legislativ cuprinde si casele de pensii care au buget propriu si nu aparțin de bugetul asigurărilor sociale de stat (spre ex. Casa de Asigurări Sociale a Avocatilor, Casa de pensii a Notarilor Publici, Casa de Pensii si Ajutoare a Bisericii Evanghelice CA din Romania etc.), unde contribuțiile sunt obligatorii pentru profesiile liberale respective sau anumite categorii de persoane.

Sunt asimilate pensionarilor, persoanele cu domiciliul in Municipiul Sibiu cu o varsta mai mare de 65 ani dar care nu indeplinesc condițiile pentru a beneficia de orice tip de pensie (inclusiv cazuri sociale). Aceste persoane trebuie sa prezinte la emiterea cârdului o adeverința eliberata de către ANAF care sa ateste veniturile obținute din orice sursa ( limita maxima lunara acceptata: valoarea indemnizației sociale pentru pensionari raportata la perioada analizata-in prezent 704 lei). Persoanele care corespund cerințelor enumerate se vor prezenta lunar la sediul Tursib cu buletinul/cartea de identitate, pentru activarea cârdului, iar la expirarea perioadei de valabilitate a adeverinței eliberate de către ANAF (90 de zile de la emitere), vor prezenta o noua adeverința valabila (in cazul in care expirarea intervine in cadrul unei luni calendaristice, perioade de valabilitate se extinde pentru intreaga luna calendaristica).

Nota: Copiii pana la 5 ani beneficiază de gratuitate, fara finanțare din partea Primăriei Mun.Sibiu, in baza Ordinului nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local (secțiunea a 4-a, art.31 pct.8)

Anexa 7.1 (b) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, suportate de către alte instituții

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate inclusiv TVA)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială (actualizata, cu modificările si completările ulterioare)

Persoanele cu handicap grav și accentuat; însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora; însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora; însoțitorii aciuiților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora; Asistenții

100%

65 lei/ lună pentru un titlu de călătorie abonament lunar

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local (art. 17 alin. 1 lit. o) și alin. 2); Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată

personali ai persoanelor cu handicap grav; Asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

FINANTATOR=DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU

(art. 23);

Studenti ai Universității Lucian Blaga, pe tot parcursul anului calendaristic

FIN ANTATOR=UNI VERS ITATEA LUCIAN BLAGA

50%

32,5 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Legea nr. 1/2011 a educației naționale (art.205 alin.2); Codul Civil-art.499 obligația de intretinere

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), indiferent de domiciliu, pe tot parcursul anului calendaristic*

FINANTATOR= UNITĂȚILE DE INVATAMANT UNDE SUNT ÎNMATRICULAT!

50%

32,5 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Legea nr. 1/2011 a educației naționale (art.84, art. 105); Hotararea nr.43 5/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; Legea 92/2007; Legea 215/2001; HCL aprobare a prezentului contract de delegare

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), cu domiciliul in afara Municipiului Sibiu, pe tot parcursul anului calendaristic

FINANTATOR=UNITATILE

ADMINISTRATIV TERITORIALE UNDE DOMICILIAZĂ ELEVII

50%

32.5 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Legea nr. 1/2011 a educației naționale (art.84, art. 105); Hotararea nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți.

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017: Legea 92/2007; Legea 215/2001; HCL aprobare a prezentului contract de delegare

Anexa 7.2 - Modul de acordare a diferențelor de tarif

Modul de acordare a diferențelor de tarif în temeiul legislației în vigoare prevăzută in Anexa

7.1, pentru fiecare categorie în parte se prezintă astfel:________________________________________

Categoria socială/Tipul de protecție socială

Perioada

Număr de călătorii pe perioada selectată, utilizat pentru calcul

Tarif (lei inclusiv TVA)

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Tarif întreg

Reducerea oferita

Veteranii de război, văduvele de război; Persoanele persecutate din motive politice, de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, prevăzute de Decretul - Lege nr. 118/1990; Luptătorii pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989; Urmașii eroilor martiri, prevăzuți în Legea nr. 341/2004; însoțitorii pensionarilor de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat; Persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate in Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 pana in 6 martie 1945, prevăzute de OG nr. 105/1999; Militarii veterani si veteranii, prevazuti de O.U.G nr.82/2006

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VII1, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), indiferent de domiciliu, pe tot parcursul anului calendaristic

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale și cei institutionalizati, indiferent de domiciliu, pe tot parcursul anului calendaristic

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

Copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) care nu sunt inmatriculati intr-o unitate din învățământul preuniversitar acreditat autorizat, cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu, pe tot parcursul anului calendaristic

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

Studenții orfani sau proveniți din casele de copii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (cursuri la zi, inclusiv mașter), în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, indiferent de domiciliu, pe tot parcursul anului calendaristic.

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

Pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu (in condițiile prezentate in Anexa 7.1)

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

Persoanele cu handicap grav și accentuat; însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora: însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora; însoțitorii aciuiților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora; Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; Asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

Donatori de sânge, în cazul în care donarea se face la instituția de profil din localitatea de

Abonament lunar

nelimitat

65

32,50

50%

domiciliu sau din localitatea în care este angajat

Abonament /i luna

nelimitat

34

17

50%

Studenti ai Universității Lucian Blaga, pe tot parcursul anului calendaristic

Abonament lunar

nelimitat

65

32,50

50%

Abonament ‘A luna

nelimitat

34

17

50%

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuități si reduceri, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

Notă:

Decontarea diferenței de tarif pentru persoanele cu handicap se efectuează de către Direcția de Asistența Socială Sibiu și valoarea este evidențiată ca venit propriu al Operatorului, fără a aduce atingere modului de calcul al compensației.

Decontarea diferenței de tarif pentru studenții Universității Lucian Blaga se efectuează de către și Universitatea Lucian Blaga și valoarea este evidențiată ca venit propriu al Operatorului, fără a aduce atingere modului de calcul al compensației.

Decontarea diferenței de tarif (cuantum 50%) pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-V1I1, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici) se efectuează de către unitățile de invatamant unde sunt înmatriculați elevii și valoarea este evidențiată ca venit propriu al Operatorului, fără a aduce atingere modului de calcul al compensației.

Decontarea diferenței de tarif (cuantum 50%) pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat'autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici) cu domiciliul in afara Municipiului Sibiu se efectuează de către unitățile administrativ-teritoriale unde domiciliază elevii și valoarea este evidențiată ca venit propriu al Operatorului, fără a aduce atingere modului de calcul al compensației.

Anexa 7.3 - Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protecția sociala

Anexa 7.3 (a) - Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif suportate de către Primăria Mun.Sibiu

No.

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Unități de calcul (abonamente/ călătorii vândute) estimat 2019

Număr estimat de unități an 2020

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate inclusiv TVA)

Sume totale (iei inclusiv TVA)

Document justificativ necesar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)x(4)

(6)

1

Donatori o luna

110

110

32.5

3.575

Situație abonamente vândute

2

Donatori 14 luna

0

0

17

0

Situație abonamente vândute

3

Elevi o luna (reducere 50%)

20.852

8.082

32.5

262.665

Situație abonamente vândute

4

Elevi 14 luna (reducere 50%)

7.441

2.720

17

46.240

Situație abonamente vândute

5

Elevi cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu (cuantum 50%)

0

155.050

32.5

5.039.125

Situație abonamente vândute

6

Copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu

0

700

65

45.500

Situație abonamente vândute

7

Elevi orfani, cu cerințe educaționale speciale si cei institutionalizati (reducere 100%)

2.480

940

65

61.100

Situație abonamente vândute

8

Elevi orfani, cu cerințe educaționale speciale si cei institutionalizati. indiferent de domiciliu (cuantum 50%)

0

1.540

32.5

50.050

Situație abonamente vândute

10

Studenti orfani, indiferent de

929

929

65

60.385

Situație abonamente

domiciliu

vândute

11

Veterani si văduve de război

0

0

65

0

Situație abonamente vândute

12

Persoanele persecutate din motive politice, de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, prevăzute de Decretul - Lege nr. 118/1990; Persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate in Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 pana in 6 martie 1945, prevăzute de OG nr. 105/1999

46

46

65

2.990

Situație abonamente vândute

13

Militarii veterani si veteranii, prevazuti de O.U.G nr. 82/2006

25

25

65

1.625

Situație abonamente vândute

14

Luptătorii pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989; Urmașii eroilor martiri, prevăzuți în Legea nr. 341/2004; însoțitorii pensionarilor de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;

259

259

65

16.835

Situație abonamente vândute

15

Pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu

384.461

384.461

65

24.989.965

Situație abonamente vândute

TOTAL

26.040.770

30.580.055

Anexa 7.3 (b) - Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif suportate de către alte instituții

No.

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Unități de calcul (abonamente/ călătorii vândute) estimat 2019

Număr estimat de unități an 2020

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate inclusiv TVA)

Sume totale (lei inclusiv TVA)

Document justificativ necesar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)x(4)

(6)

1

Persoanele cu handicap grav și accentuat; însoțitorii și asistenți personali

13.273

13.273

65

862.745

Situație abonamente vândute

2

Studenti ai Universității Lucian Blaga o luna

12.350

12.350

32.5

401.375

Situație abonamente vândute

3

Studenti ai Universității Lucian Blaga ‘A luna

2.954

2.954

17

50.218

Situație abonamente vândute

4

Elevii flecarei unitati de invatamant, indiferent de domiciliu (cuantum 50%)

0

170.590

32.5

5.544.175

Situație abonamente vândute

5

Elevii cu domiciliul in afara Municipiului Sibiu (cuantum 50%) -unitățile administrativ-teritoriale unde domiciliază elevul

0

14.000

32.5

455.000

Situație abonamente vândute

TOTAL

1.314.338

7.313.513

Anexa 7.4 - Modelul formularului de decont pentru diferențele de tarif

No.

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Unități de calcul (abonamente/ călătorii vândute)

Număr estimat de unități

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate)

Sume totale (lei)

Document justificativ necesar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)x(4)

(6)

Anexa 7.5 - Regulamentul de acordare a gratuitatii pe mijloacele de transport public local in comun din Municipiul Sibiu, prestat de SC TURSIB SA, pentru copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, ai școlilor profesionale si de ucenici), indiferent de domiciliu

Cap.I Dispoziții generale

Art. 1. (1) Obiectul prezentului Regulament il constituie reglementarea cadrului general de acordare a gratuitatii pe mijloacele de transport public local in comun din Municipiul Sibiu, prestat de SC TURSIB SA. copiilor cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), indiferent de domiciliu.

 • (2) Beneficiari:

 • a) elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), indiferent de domiciliu

 • b) copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) care nu sunt înmatriculați intr-o unitate din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu

Art. 2. Gratuitatea pe mijloacele de transport public local în comun din Municipiul Sibiu, prestat de SC TURSIB SA, va fi valabila pe tot parcursul unui an calendaristic.

Art. 3. Prezentul Regulament are la baza prevederile următoarelor acte normative:

 • a)     Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare;

 • b)     Hotararea nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

 • c)     Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019. privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

 • d)     Legea nr. 273/2006. privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • e)     Legea nr. 92/2007 a transportului public, cu modificările si completările ulterioare.

Cap. II. Tip de abonament si modalitatea de acordare a acestuia

 • A.EMITERE CÂRD TURSIB

Art. 4. (1) Pentru a beneficia de gratuitatea pe mijloacele de transport public local în comun din Municipiului Sibiu, prestat de SC TURSIB SA, copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu, solicită operatorului de transport - TURSIB SA emiterea unui cârd Tursib.

(2) Pentru emiterea cârdurilor se poate opta pentru:

PREZENTARE EFECTIVA LA PUNCTELE DE EMITERE TURSIB (SEDIU-str.MUNCHEN/ AGENTIE-str.CALEA DUMBRĂVII)

Cârdurile se vor emite la punctele de emitere Tursib (sediu/agentie) in baza unei cereri tip -“Cerere pentru emiterea unui cârd Tursib de elev”, care se completează pe loc si va fi insotita de:

af’Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” , care se completează pe loc

 • b) cartc de identitate pentru elevii care dețin carte de identitate; pentru a demonstra domiciliul stabil in Municipiul Sibiu;

sau

-pentru copiii/elevii care nu dețin carte de identitate sunt necesare certificatul de naștere al copilului/elevului si cartea de identitate a unui parinte/reprezentant legal, pentru a demonstra domiciliul stabil in Municipiul Sibiu;

 • c) carnetul de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs

In aceasta varianta cârdul Tursib se emite pe loc.

ON-LINE, PE SITE-UL OFICIAL AL TURSIB SA - www.tursib.ro

“Cererea pentru emiterea unui cârd Tursib de elev” se poate completa on-line, cu atașarea următoarelor documente, in formatul solicitat:

-pentru elevii care dețin carte de identitate este necesara o poza clara tip buletin in format .jpg, si cartea de identitate (scanat sau poza, clare), pentru a demonstra domiciliul stabil in Municipiul Sibiu;

sau

-pentru elevii care nu dețin carte de identitate sunt necesare o poza clara tip buletin in format .jpg, certificatul de naștere al copilului/elevului (scanat sau poza, clare) si cartea de identitate a unui parinte/reprezentant legal (scanat sau poza, clare), pentru a demonstra domiciliul stabil in Municipiul Sibiu;

In aceasta varianta on-line cârdul Tursib se emite de către TURSIB SA si se va distribui unităților de invatamant acreditate/autorizate unde sunt înmatriculați elevii, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, conform protocolului incheiat intre TURSIB SA si Primăria Municipiului Sibiu - Serviciul Public de Administrate a Unităților de Invatamant Preuniversitar de Stat. Până la ridicarea cârdului Tursib de la unitatea de învățământ, documentul de călătorie în baza căruia se poate circula este “Cererea pentru emiterea unui cârd Tursib de elev", care se poate descarcă de pe site-ul oficial www.tursib.ro, introducând CNP-ul copilului. Valabilitatea acesteia este de 15 zile de la data completării.

 • (3) Cârdurile emise copiilor cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu, vor fi nominale si netransmisibile.

 • (4)  TURSIB SA va distribui saptamanal cârdurile Tursib unităților de invatamant acreditate/autorizate, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, conform protocolului incheiat intre TURSIB SA si Primăria Municipiului Sibiu - Serviciul Public de Administrate a Unităților de Invatamant Preuniversitar de Stat.

 • B.ACTIVARE CÂRD TURSIB

Art. 5. Va fi acordat un singur tip de abonament lunar gratuit tuturor copiilor cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu, cu un număr nelimitat de calatorii pe luna. Abonamentul lunar gratuit este valabil o luna calendaristica (1-30/31 a lunii), indiferent de numărul de mijloace de transport utilizate si indiferent de numărul de calatorii efectuate.

Art. 6. (1) Copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu, care dețin un cârd Tursib trebuie sa realizeze prima activare a abonamentului lunar gratuit la TURSIB SA, prin completarea cererii tip, fie la la punctele de emitere Tursib (sediu/agentie), fie on-line pe site-ul oficial www.tursib.ro. In acest context, pot opta pentru:

PREZENTARE EFECTIVA LA PUNCTELE DE EMITERE TURSIB (SEDIU-str.MUNCHEN/ AGENTIE-str.CALEA DUMBRĂVII)

Abonamentul lunar gratuit se activeaza pe cârdul Tursib in baza unei cereri tip - “Cerere pentru acordarea dreptului la transport gratuit pentru elevi”, care se completează pe loc si va fi insotita de:

-carte de identitate pentru elevii care dețin carte de identitate, pentru a demonstra domiciliul stabil in Municipiul Sibiu;

sau

 • - pentru copiii/elevii care nu dețin carte de identitate sunt necesare certificatul de naștere al copilului/elevului si cartea de identitate a unui parinte/reprezentant legal, pentru a demonstra domiciliul stabil in Municipiul Sibiu;

-carnetul de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs

ON-LINE, PE SITE-UL OFICIAL AL TURSIB SA - www.tursib.ro

“Cererea pentru acordarea dreptului la transport gratuit pentru elevi” se poate completa on-line, cu atașarea următoarelor documente, in formatul solicitat:

 • - cartea de identitate (scanat sau poza, clare) pentru elevii care dețin carte de identitate, pentru a demonstra domiciliul stabil in Municipiul Sibiu;

sau

-pentru copiii/elevii care nu dețin carte de identitate sunt necesare certificatul de naștere al copilului/elevului (scanat sau poza, clare) si cartea de identitate a unui parinte/reprezentant legal (scanat sau poza, clare), pentru a demonstra domiciliul stabil in Municipiul Sibiu;

 • (2) Pentru copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu, care nu dețin un cârd Tursib, la emiterea cârdului Tursib. acesta se va activa automat de către TURSIB SA cu un abonament gratuit valabil pentru luna calendaristica in curs.

 • (3) Ulterior primei activări cu abonament gratuit, pentru a beneficia de gratuitate in continuare, copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu, au obligația de a activa lunar abonamentele gratuite pe cârdurile Tursib, pana in ultima zi calendaristica din luna in curs pentru luna următoare, fie on-line pe site-ul oficial Tursib - www.tursib.ro, fie la orice punct de vanzare Tursib (sediu/agentie/chiosc).

 • C.FACTURARE SI DECONTARE

Art. 7. (1) TURSIB SA va realiza lunar pe fiecare unitate de învățământ o situație care va cuprinde numărul de abonamente gratuite emise și lista cu beneficiarii acestora. Aceste situații se vor transmite spre confirmare fiecărei unitati de învățământ si ulterior TURSIB SA emite factură fiscală în cuantum de 50% din valoarea abonamentelor activate lunar pentru elevii flecarei unitati de învățământ.

(2) Diferența în cuantum de 50% din valoarea abonamentelor activate lunar pentru elevi se va factura unitatii administrativ-teritoriale pe raza căreia domiciliază elevul.

Pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu decontarea în cuantum de 50% din valoarea abonamentelor activate lunar se va realiza de către Primăria Municipiului Sibiu. Pentru elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale și cei institutionalizati. indiferent de domiciliu, decontarea în cuantum de 50% din valoarea abonamentelor activate lunar se va realiza de către Primăria Municipiului Sibiu, in baza dosarului existent la sediul TURSIB SA. dosar care deține actele justificative.

Art. 8. (1) Pentru copiii cu varsta intre 5 si 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu, care solicita abonament lunar gratuit si care nu sunt înmatriculați intr-o unitate de invatamant, se va întocmi lunar o lista separata. Aceasta lista nu poate fi confirmata lunar de către o unitate de invatamant, motiv pentru care decontarea acestor abonamente lunare gratuite se va realiza integral de către Primăria Municipiului Sibiu, in baza dosarului existent la sediul TURSIB SA, dosar care deține actele justificative.

(2) Copiii cu varsta de pana la 5 ani beneficiază de gratuitate, fara finanțare din partea Primăriei Mununicipiului Sibiu/unitatilor administrative-teritoriale, in baza Ordinului nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local (secțiunea a 4-a. art.31 pct.8).

Art. 9. Pentru studenții orfani sau proveniți din casele de copii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (cursuri la zi, inclusiv mașter), în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, indiferent de domiciliu, care solicita abonament lunar gratuit, decontarea acestor abonamente lunare gratuite se va realiza integral de către Primăria Municipiului Sibiu, in baza dosarului existent la sediul TURSIB SA, dosar care deține actele justificative.

Cap.III Dispoziții finale

Art. 10. La schimbarea unitatii de invatamant, parintiireprezentantii legali ai elevilor minori sau elevii peste 18 ani. sunt obligați, pentru a beneficia in continuare de gratuitatea pe mijloacele de transport public local în comun din Municipiului Sibiu, prestat de SC TURSIB SA, sa notifice operatorul de transport - TURSIB SA, prin completarea formularului “Notificare schimbare unitate de invatamant’’, fie la punctele de emitere Tursib (sediu/agentie), fie direct pe site-ul oficial al Tursib - www.tursib.ro.

Art. 11. Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va prezenta in format electronic la începutul fiecărui an școlar, până în data de 30 septembrie, un tabel nominal cu elevii repartizați pe unități de învățământ care sa conțină următoarele date: nume, prenume, CNP, clasa.

Art. 12. Cheltuielile privind emiterea cârdurilor Tursib sunt suportate integral de către TURSIB SA, doar pentru categoria copiilor cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) si elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu.

Art. 13. In cazul in care copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) si elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu, vor solicita un alt cârd din anumite motive (furt, pierdere, deteriorare etc.), acesta se va reemite prin completarea unei cereri tip -“Cerere pentru reemiterea unui cârd Tursib de elev”, fie la punctele de emitere Tursib (sediu/agentie), fie direct pe site-ul oficial al Tursib - www.tursib.ro. In aceste situații, cheltuielile privind reemiterea cârdurilor sunt suportate integral de către WRSIB SA. Cârdul vechi va fi blocat in sistemul de ticketing, iar abonamentele gratuite ale copiilor/elevilor vor fi transferate pe noile cârduri.

Art. 14. Prezentul regulament poate fi actualizat/modificat prin hotarare de Consiliu Local.

Anexa 17-Estimarea anuala a compensației 2019-2025

Președinte de ședință Corina Bokor


Corina B«


Concept

N+0

Contract

Anul

2018 -an de baza

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(Km) Nr total de Km efectuați autobuz

4.825.345

5.268.713

5.388.713

6.457.800

6.957.800

6.957.800

6.957.800

6.957.800

(c unitar) Cost unitar per kilometru autobuz

7.90

10.87

10.82

12.56

11.84

12.07

12.33

12.61

(I) Cost Total eligibil (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

38,140,000

57,253,000

58,311,897

81,109,452

82,349,554

83,950,572

85,779,845

87,726,528

(11) (Pr) Profit rezonabil

2,101,514

3,154,640

3,212,986

4,469,131

4,537,460

4,625,677

4,726,469

4,833,732

Venituri din servicii de transport public din:

- venituri din vânzări de titluri de călătorie

16,740,000

16,740,000

21,740,000

25,577,000

25,752,770

25,930,298

26,109,601

26,290,697

- Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP

690,000

291,000

291,000

301,200

311,910

323,156

334,963

347,361

(111) TOTAL VENITURI PLANIFICATE

17,430,000

17,031,000

22,031,000

25,878,200

26,064,680

26,253,454

26,444,564

26,638,058

C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATA

(I+ll-III)

22,811,514

43,376,640

39,493,883

59,700,383

60,822,334

62,322,795

64,061,751

65,922,202

din care

-Compensație ca Diferente de tarif cuvenite operatorului

21,662,000

21,883,000

25,697,525

29,892,066

30,190,987

30,492,897

30,797,826

31,105,804

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor