Hotărârea nr. 228/2020

HOTĂRÂREA NR. 228 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului compus din teren și construcția edificată pe acesta, situat în Sibiu, Piața Cibin nr. 1

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.228

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului compus din teren și construcția edificată pe acesta, situat în Sibiu, Piața Cibin nr.1

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.40554/16.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41220/18.06.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu și Cadastru privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului compus din teren și construcția edificată pe acesta, situat în Sibiu, Piața Cibin nr.1,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit. “c“, art.136 alin.1 și alin.8, art.139 alin.3 lit. “g”, art.196 alin.(1) lit.a), art. 243 alin.1 lit. a, art.286 alin.4, și art.292 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu, Piața Cibin nr.1 compus din teren identificat în CF 124726 Sibiu, nr.cad 124726 în suprafață de 397 mp și construcția edificată pe acesta notată în CF 124726-C3 Corp B - Magazin în suprafață de 21 mp, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

/

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa la H.C.L. nr. 228/2020

Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu

Nr.

crt.

Poziția în registru

Cod clasific are

Denumire a bunului

Elemente de identificar e

Anul dobân dirii

Valoare de inventar

Situația       juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor

Nr.act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Teren

Teren in suprafața de 397 mp situat în Piața Cibin nr.1

2020

107.190 lei

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu Extras C.F.

CF 124726

Sibiu nr.cad 124726

10.06

2020

2

construcție

Corp B-Magazin în suprafață de 21 mp situat în Piața Cibin nr.1

2020

53.424 lei

Hotărârea

Consiliului

Local al

Municipiului

Sibiu

Extras C.F.

CF 124726 Sibiu, nr.cad 124726-

C3

10.06

2020

,1

/