Hotărârea nr. 227/2020

HOTĂRÂREA NR. 227 privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a investiției realizată la imobilul Cantina Municipiului Sibiu din Calea Guşteriţei nr.22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 227

privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a investiției realizată la imobilul Cantina Municipiului Sibiu din

Calea Gușteriței nr.22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 40552/16.06.2020 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 41210/18.06.2020, prin care se propune transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a bunurilor provenite din investițiile efectuate la imobilul din Sibiu, Calea Gușteriței, nr.22 și suplimentarea valorii imobilului,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.„c”, alin.(6) lit.”a", art.136 alin.(1) și alin.(8), art.139 alin.(3) lit.”g", art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă suplimentarea valorii de inventar a imobilului-clădire situat în Sibiu, Calea Gușteriței nr.22, proprietatea publică Municipiului Sibiu, nr. inventar: 1006615, aflat în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu, cu investiția "Șarpantă și învelitoare clădire Cantina Municipiului Sibiu”, în valoare de 375.371,43 lei, conform Procesului verbal de predare-primire înregistrat cu nr. 33204/2020, rezultând valoarea totală a clădirii de 1.274.353,43 lei.

Art.2 - Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu, a bunurilor provenite din investițiile efectuate la imobilul din Sibiu, Calea Gușteriței nr.22, menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de administrare nr. 28/11.05.2017, modificat prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Direcția de Asistență Socială Sibiu, în sensul celor prevăzute la art. 1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4 - Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu și Direcția de Asistență Socială Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință

Corina Bokor

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor