Hotărârea nr. 225/2020

HOTĂRÂREA NR. 225 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață totală de 590 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului FN, cu destinația: drum

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 225

privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață totală de 590 mp, situat în Sibiu, str.Ogorului FN, cu destinația: drum

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.40489/16.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41201/18.06.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață totală de 590 mp, situat în Sibiu, str.Ogorului FN, cu destinația: drum,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 553 alin.2, art. 562 alin.2, art. 863 lit.e) și art. 889 alin. 1 și 2 din Cod Civil,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.e) și d), alin.7 lit.k), art.136 alin.(1) și alin.(8), art. 139 alin.(3) lit.g), art.196 alin. 1 lit. a), art. 243 alin. 1 lit.a), art.286 alin.(4), art.296 aiin.(2) și anexa 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Sibiu a imobilelor -terenuri identificate în CF nr. 130041 Sibiu, nr.cad 130041, în suprafață de 507 mp și CF 130043 Sibiu nr. cad 130043 în suprafață de 83 mp, situate în Sibiu, strada Ogorului FN, ce vor avea destinația : drum conform H.C.L. nr.344/2018.

Art.2. Se aprobă transferul imobilelor - terenuri - identificate în CF nr. 130041 Sibiu, nr. cad 130041, în suprafață de 507 mp și CF 130043 Sibiu, nr. cad 130043 în suprafață de 83 mp, situate în Sibiu, strada Ogorului FN, din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu, ce vor avea destinația: drum, având datele de identificare prezentate în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Corina Bokor


Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

f

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa 1 la H.C.L. nr. 225/2020

Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu

Nr. crt.

Poziția în registru

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice altact doveditor

Nr.act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.3.7.1

Teren cu destinația drum

teren supr 507 mp str. Ogorului FN

2020

63.882

lei

Extras CF

CF 130041 Sibiu, cad 130041

11.06.

2020

2

1.3.7.1

Teren cu destinația drum

Teren supr 83 mp str. Ogorului FN

2020

10.458 lei

Extras CF

CF 130043 Sibiu, cad 130043

11.06.

2020

Președinte de ședință Corina Bokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor