Hotărârea nr. 223/2020

HOTĂRÂREA NR. 223 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 623 mp, situat în Sibiu, str. Viitorului nr. 38, cu destinația drum

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 223

privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 623 mp, situat în Sibiu, str.Viitorului nr.38, cu destinația drum

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.40154/16.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41205/18.06.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 623 mp, situat în Sibiu, str.Viitorului nr.38, cu destinația drum,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.553 alin.2, art. 562 alin.2, art. 863 lit.e) și art. 889 alin. 1 și 2 din Cod Civil,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.e și d și alin.7 lit.k, art. 136 alin.(1) și alin.(8), art.139 alin.(3) lit.g, art.196 alin.1 lit. a), art. 243 alin.1 lit.a), art.286 alin(4), art.296 alin(2) și anexa 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Sibiu a imobilului - teren identificat în CF nr. 121363 Sibiu, nr. cad 121363, nr. top 3082/2/13/1, în suprafață de 623 mp, situat în Sibiu, strada Viitorului nr.38, ce va avea destinația: drum conform H.C.L. nr.449/2018.

Art.2. Se aprobă . transferul imobilului - teren - identificat în CF nr.121363 Sibiu, nr. cad 121363, nr. top 3082/2/13/1 în suprafață de 623 mp, situat în Sibiu, strada Viitorului nr.38, din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu, imobil-teren ce va avea destinația:drum, având datele de identificare prezentate în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Corina Bokor


Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

/

Contrasemnează Secretar General Dorin Hie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa 1 la H.C.L. nr. 223/2020

Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu

Președinte de ședință Corina Bokor


Nr.

crt.

Poziția în registru

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică       actua

Denumire act proprietate sau orice altact doveditor

Nr.act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.3.7.1

Teren cu destinația drum

Teren supr 623 mp str. Viitorului nr.38

2020

78.498 lei

Extras CF

CF 121363 Sibiu, cad 121363 nr top 3082/2/13/1

14.02

2020

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor