Hotărârea nr. 222/2020

HOTĂRÂREA NR. 222 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcție în suprafață de 4.714 mp, aferent Creșei nr. 4 din Sibiu, Calea Poplăcii nr. 11 bis

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5HOTĂRÂREA NR. 222

privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcție în suprafață de 4.714 mp, aferent Creșei nr.4 din Sibiu, Calea Poplăcii nr. 11 bis

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 40486/16.06.2020 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 41211/18.06.2020, prin care se propune aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcție în suprafață de 4.714 mp, aferent Creșei nr.4 din Sibiu, Calea Poplăcii nr. 11 bis,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin.2 lit.c) și d), art. 136 alin.1 și 8, art.139 alin.3 lit.g), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren cu construcția C1, în suprafață de 4.714 mp, identificat în CF nr. 108259 Sibiu (nr. CF vechi 15033), nr. cadastral 108259, nr. top. 5350/35/2, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, în două parcele cu stare de proprietate neschimbată, după cum urmează:

- teren cu construcția C1, având suprafața măsurată de 1.602 mp, cu nr. cadastral 131312;

-teren având suprafața măsurată de 3.112 mp, cu nr. cadastral 131313,

conform documentației cadastrale întocmită de persoana autorizată Remetean Cristian Petru, înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 31822/2020, admisă la recepție de către O.C.P.I. Sibiu conform Referat nr. cerere 31371/30.04.2020.

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilelor rezultate din dezmembrarea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă schimbarea destinației parcelei de teren cu suprafața măsurată de 3.112 mp, având nr. cadastral 131313, rezultată din dezmembrarea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, din "curți - construcții" în "cale de acces", conform situației reale din teren.

Art.4. Se mandatează d-na Patachi Andreea, Șef Serviciu Juridic-Contencios și Registru Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, în vederea semnării actului autentic de dezmembrare în fața notarului public, pentru imobilul menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

în caz de absență a d-nei Patachi Andreea, aceasta va fi înlocuită de dl.Tătoiu Alexandru, consilier juridic în cadrul aceluiași serviciu.

Art.5. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Juridic-Contencios și Registru Agricol vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință

Corina Bokor

'                           Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor