Hotărârea nr. 221/2020

HOTĂRÂREA NR. 221 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcții în suprafață de 902 mp, aferent Grădiniței cu PP nr.16 din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 19-21

HOTĂRÂREA NR. 221

privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcții în suprafață de 902 mp, aferent Grădiniței cu PP nr.16 din Sibiu, str. Mitropoliei nr.19-21

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.40484/16.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid

Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41213/18.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcții în suprafață de 902 mp, aferent Grădiniței cu PP nr.16 din Sibiu, str. Mitropoliei nr.19-21,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit. c și d, art.136 alin.1 și alin.8, art.139 alin (3) lit.”g”, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 902 mp, identificat în CF nr. 112030 Sibiu (nr. CF vechi 614), nr. cadastral 112030, nr.top. 514, 515, în două parcele cu stare de proprietate neschimbată, după cum urmează:

  • - teren cu construcții C1 și C2, având suprafața măsurată de 668 mp, cu nr.cadastral 131302;

  • - teren având suprafața măsurată de 234 mp, cu nr. cadastral 131303,

conform documentației cadastrale întocmită de persoana autorizată Remetean Cristian Petru, înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr.31822/2020, admisă la recepție de către O.C.P.I. Sibiu.

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilelor rezultate din dezmembrarea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează d-na Patachi Andreea, Șef Serviciu Juridic-Contencios și Registru Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, în vederea semnării actului autentic de dezmembrare în fața notarului public, pentru imobilul menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

în caz de absență a d-nei Patachi Andreea, aceasta va fi înlocuită de dl Tătoiu Alexandru, consilier juridic supleant din cadrul aceluiași serviciu.

Art.4. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Juridic- Contencios și Registru Agricol vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte d^ ședință

Corina Bokor

Contrasemnează

I 17

Secretar General

Dorin llie Nistor