Hotărârea nr. 220/2020

HOTĂRÂREA Nr. 220 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național "Octavian Goga" din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 34

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA Nr. 220

privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național “Octavian Goga” din Sibiu, str. Mitropoliei nr.34

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.40157/16.06 .2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41216/18.06.2020 prezentat de Direcția Patrimoniu și Cadastru privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național "Octavian Goga” din Sibiu, str. Mitropoliei nr.34,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin (2), lit. „c” și alin.14 ,art. 136 alin.1 și alin.8, art.139 alin (3) lit.”g”, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alipirea următoarelor imobile, proprietatea publică a Municipiului Sibiu:

- Imobil - teren curți - construcții cu construcția C1- Liceul Octavian Goga, în suprafață măsurată și din acte de 2.676 mp, având nr. cadastral 106472;

-Imobil - teren curți - construcții cu construcțiile C1-construcții cu punct termic și C2- sală de sport (P+E), în suprafață măsurată și din acte de 3.560 mp, având nr. cadastral 130439,

conform documentației cadastrale întocmită de persoana autorizată ANCPI Remetean Cristian Petru, înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr.31822/2020, vizată și admisă la recepție de către O.C.P.I, Sibiu.

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului rezultat din alipirea imobilelor menționate la art.1 din prezenta hotărâre, identificat cu nr. cadastral 131295, având suprafața măsurată de 6.236 mp, situat în Sibiu, str. Mitropoliei nr.34.

Art.3. Se mandatează d-na Andreea Patachi - Șef Serviciul Juridic-Contencios și Registru Agricol în vederea semnării actului autentic de alipire în fața notarului public, pentru imobilul menționat la art.1 din prezenta hotărâre.

în situația absentei doamnei Andreea Patachi, va fi mandatat dl. Tătoiu Alexandru -consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic-Contencios și Registru Agricol.

Art.4. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Juridic-Contencios și Registru Agricol vor asigura executarea/prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință

Corina Bolpr I ' w                              Contrasemnează

Secretar General Dorin llie Nistor