Hotărârea nr. 219/2020

HOTĂRÂREA NR. 219 privind modificarea art.3 alin.(3) lit.e) din Contractul de administrare nr. 112/17.07.2008, care constituie Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 222/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Baia Populară Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 219

privind modificarea art.3 alin.(3) lit.e) din Contractul de administrare nr. 112/17.07.2008, care constituie Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 222/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Baia Populară Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 40153/16.06.2020 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 41207/18.06.2020, prin care se propune modificarea art.3 alin.(3) lit.e) din Contractul de administrare nr. 112/17.07.2008, care constituie Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 222/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Baia Populară Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.„c", alin.(6) lit.”a”, art.136 alin.(1) și alin.(8), art.139 alin.(3) lit.”g”, art.196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) și art.333 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă modificarea art.3 - "Drepturi și obligații”, alin.(3) lit.”e” din Contractul de administrare nr. 112/17.07.2008, care constituie Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 222/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Baia Populară Sibiu, prin încheierea unui act adițional, care va avea următorul conținut:

"Art.3, alin.(3) lit.e): Administratorul are dreptul să închirieze, concesioneze, să transmită în comodat folosința bunurilor aflate în administrare, doar cu acordul prealabil al proprietarului - Municipiul Sibiu, reprezentat prin Primarul Municipiului Sibiu.

în cazul închirierii, chiria se va face venit la bugetul local al Municipiului Sibiu. în calitate de proprietar al imobilelor, cuantumul chiriei urmând a fi stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu".

Art.2 - Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu și Serviciul Public Baia Populară Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Președinte-de ședință Corina,Bokor


Bo


Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor