Hotărârea nr. 218/2020

HOTĂRÂREA NR. 218 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Maierilor, nr. 35, identificat în CF 115861 Sibiu, nr. top. 5134/2/10/48/2, în suprafață de 221 mp

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 218

privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Maierilor, nr.35, identificat în CF 115861 Sibiu, nr. top. 5134/2/10/48/2, în suprafață de 221 mp

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.40149/16.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.41217/18.06.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Maierilor, nr.35, identificat în CF 115861 Sibiu, nr. top.5134/2/10/48/2, în suprafață de 221 mp,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit “c”, alin (6) lit “b”, art.136 alin. 1 și alin.8, ale art. 139 alin (3) lit “g”, art.196 alin. 1 lit.a), art.243 alin. 1 lit.a), ale art. 354 alin (1), art.355 și ale art.363 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren pentru construcții - proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu str. Maierilor, nr.35, identificat în CF 115861 Sibiu, nr. top.5134/2/10/48/2, în suprafață de 221 mp.

Art.2. Se aprobă prețul de pornire la licitație de 48,94 euro/mp + T.V.A, preț stabilit conform raportului de evaluare nr.28/2020 întocmit de S.C EUGENIA PROIECT S.R.L., înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr.36550/2020, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației.

Art.3. Se aprobă caietul de sarcini pentru desfășurarea licitației publice deschise și instrucțiunile pentru ofertanți conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4, Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în următoarea componență

președinte membru secretar


 • - Liliana Ordean

 • - Elena Buhoi

 • - Ana Maria Pil


membru

membru


 • - Ioana Urdea

 • - Mariana Oltean


 • - Director Direcția Patrimoniu si Cadastru

 • - Director Direcția Economică

 • - Serviciul juridic Contencios și Registrul

Agricol

 • - Arhitect Șef

 • - Direcția Patrimoniu si Cadastru

J                                                                                   »

Membrii supleanți :

 • -  membru - Adrianescu Radu          - Direcția Patrimoniu si Cadastru

 • -  membru - Claudia Trâmbițaș         - Șef Birou Buget

Art.5. Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor în următoarea componență :

 • - președinte - Dorin Nistor - Secretarul General al Municipiului Sibiu

 • - membru   - Rodica Dicoiu - Șef Serviciu Financiar Contabil

 • - secretar   - Andreea Patachi - Șef Serviciul Juridic -Contencios și Registru Agricol

Membrii supleanți:

 • - membru   - loan Grigore - Direcția Fiscală Locală Sibiu

 • - membru   - Alexandru Badea - Serviciul Juridic-Contencios și Registru Agricol.

Art.6 Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care cumpărătorul se obligă să achite prețul terenului, la valoarea adjudecată, la data semnării acestuia de către ambele părți.

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu este împuternicit să semneze contractul de vânzare -cumpărare în fața notarului public.

Art.8. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

1

/

i

Președinte de ședință

Corina Bokor

1


Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

I

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Jodețut Sibiu

Anexa nr.. A.la HCL nr.


TI.f/2020


Consiliul Locali ai Municipiului Sibiu

CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Muierilor, nr. 35, identificat în CF 115861 Sibiu, nr. top.

5134/2/10/48/2, în suprafață de 221 mp

CAP. L OBIECTUL VÂNZĂRII

 • 1.1. Imobilul - teren de construcții - care urmează a fi vândut se află situat în intravilanul municipiului Sibiu, str. Maierilor, nr.35.

 • 1.2. Imobilul - teren de construcții - care face obiectul vânzării, în suprafață de 221 mp, este proprietatea privată a Municipiului Sibiu, identificat în CF 115861 Sibiu, nr. top. 5134/2/10/48/2.

 • 1.3.  Terenul este situat în Sibiu, str. Maierilor, nr.35, identificat în CF 115861 Sibiu, nr. top. 5134/2/10/48/2, în suprafață de 221 mp, este proprietatea privată a Municipiului Sibiu,

 • 1.4.  Terenul este situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Maierilor, nr.35, are forma regulată și se află limitrof curții d-nei Greger Marcela, iar la limita proprietății există toate utilitățile urbane. Acesta este afectat de sarcini, respectiv sunt edificate construcții, scări de acces pentru etaj are locuință aflată în vecinătate conform autorizației de construire nr. 444/02.06.2004, acestea ocupând o suprafață de 45 mp.

Cap. II. MOTIVAȚIA VÂNZĂRII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unor bunuri-sunt următoarele:

 • 2.1. Prevederile art. 129 alin (2) lit. “c“, alin. 6 lit. “b“ din O.U.G nr. 57/2019 - privind Codul administrativ

 • 2.2. Dispozițiile art. 108 lit (e) din Codul administrativ precizează: “ Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie:

e) valorificate prin alte modalități prevăzute de lege.”

 • 2.3. Dispozițiile art.363 alin (1) din Codul administrativ prevăd “(1) Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se face prin licitație publică, organizată în condițiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel.”

Cap. III. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1. Prețul de pornire la licitație este de 48,94 euro/mp + T.V.A, preț stabilit conform raportului de evaluare nr.28/2020 întocmit de S.C EUGENIA PROIECT S.R.L., înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 36550/2020, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației.

 • 3.2. Pasul de strigare la licitație este de minim 5 euro/mp, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației.

Desfășurarea licitației publice se realizează în conformitate cu prevederile art. 363 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • 7.2. .Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de vânzare -cumpărare.

 • 7.3. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare -cumpărare.

 • 7.4. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, pentru suma de 500 lei.

 • 7.5. Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în sumă de 1.000 lei.

 • 7.6. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția de participare la licitație menționată la pct. 3.3.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local și de stat, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice care:

 • a)  au debite față de Municipiul Sibiu și Direcția Generală a Finanțelor Publice;

 • b)  sunt în litigii cu Municipiul Sibiu/ Primarul Municipiului Sibiu/ Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

 • c)  au fost adjudecatari ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contractul cu Municipiul Sibiu (perioadă de referință- ultimii 3 ani).

 • 7.7. Dacă din diferite motive licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

In acest caz ofertanților li se va înapoia în termen de 10 zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu.

Pentru restituirea garanției ofertanții declarați neadjudecători au obligația ca pe cererea de restituire să specifice următoarele:

hotărârea Consiliului Local prin care s-a aprobat vânzarea

codul fiscal al firmei (în cazul persoanelor juridice )

codul numeric personal (în cazul persoanelor fizice)

contul bancar, banca și orașul unde urmează a fi virată garanția

număr de telefon

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de către ofertant.

 • 7.8. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

  Președinte de ședință Corina BokjorContrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nrX’.Ja HCL nr. A/.^/2020


INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Licitația se va desfășură în data de..........................., la sediul Primăriei Municipiului

Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2.

înscrierea Ia licitație se va face în perioada............................inclusiv, între orele 8,00

și 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr.2.

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

 • - garanția de participare la licitație, în sumă de 10% din valoarea imobilului, calculată la prețul de pornire în contul R022TREZ5765006XXX000228 deschis la BN Trezoreria Sibiu.

 • - taxa aferentă achiziționării caietului de sarcini al licitației, inclusiv toate documentele necesare licitației în sumă de 500 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

 • - taxa de participare la licitație 1.000 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

Prețul de pornire la licitație este de:

 • - 48,94 euro/mp + T.V.A, preț stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C EUGENIA PROIECT S.R.L., înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 36550/2020, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației, iar pasul de strigare la licitație este de minim 5 euro/mp, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației.

 • 7. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CONȚINUTUL DOCUMENTELOR

1.1 Documentele ce urmează a fi depuse de către ofertant la procedura de licitație publică privind vânzarea imobilului - teren:

 • - declarația privind calitatea de participant (Model Formular 1);

 • - formular de ofertă (Model Formular 2);

 • - fișa cu informații generale privind ofertantul (Model Formular 3fi care cuprinde date de identificare, modul de organizare, capital (lei, mixt, valuta), activitatea ofertantului; fișa va fi semnată si ștampilată de către ofertant, pentru persoane juridice.

 • - declarația privind respectarea documentației de atribuire (Model Formular 4);

 • - documentele de capabilitate.

 • 1.2. Documente de capabilitate pentru stabilirea eligibilității ofertei:

în vederea participării la licitația publică privind vânzarea imobilului - teren ofertantii trebuie sa prezinte, în mod obligatoriu, următoarele documente:

pentru persoane juridice

 • a. Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de bugetul local al localității de reședință (unde au sediul social) si față de cel al Municipiului Sibiu/ Primăriei Mun. Sibiu -original sau copie legalizată.

 • b. Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de Direcția Generală a Finanțelor Publice -original sau copie legalizată.

 • c. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că persoana juridica este în funcțiune și care sunt reprezentanții legali ai ofertantului - original sau copie legalizată;

 • d.  Certificatul de înregistrare a persoanei juridice participante emis de Oficiul Registrului Comerțului -copie legalizată;

. Cazier judiciar pentru administratorul societății/titular PFA - original sau copie legalizată;

Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.

 • f. Copie după cartea de identitate a reprezentantului/împutemicitului ofertantului și împuternicirea autentificată de către notarul public în original (în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciți! ofertanților și nu de reprezentanții legali).

 • g. Dovada că ofertantul nu este în litigiu cu Municipiul Sibiu/ Primarul Municipiului Sibiu/ Consiliul Local al Municipiului Sibiu, eliberată de către Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

 • h. Dovada că ofertantul nu a fost în situația să fi adjudecat o licitație organizată de Primăria Municipiului Sibiu și ulterior nu a încheiat contractul adjudecat cu Municipiul Sibiu (perioadă de referință 3 ani), eliberată de către Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

 • i. Dovada achitării contravalorii documentației de atribuire, a taxei de participare la licitație, a garanției de participare (copie xerox după chitanța sau OP).

pentru persoanele fizice

 • a. Copie după cartea de identitate a reprezentantului/împutemicitului ofertantului și împuternicirea autentificată de către notarul public în original (în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciți! ofertanților).

 • b. Dovada achitării contravalorii documentației de atribuire, a taxei de participare la licitație, a garanției de participare (copie xerox după chitanța sau OP).

 • c. dovada că nu sunt în litigiu cu Municipiul Sibiu/ Primarul Municipiului Sibiu/ Consiliul Local al Municipiului Sibiu, eliberată de către Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu

 • d. certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de Direcția Generală a Finanțelor Publice - original sau copie legalizată .

 • e. certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de Municipiul Sibiu-original sau copie legalizată.

 • f. Cazier judiciar ofertant - original sau copie legalizată.

 • g. Dovada că ofertantul nu a fost în situația să fi adjudecat o licitație organizată de Primăria Municipiului Sibiu și ulterior nu a încheiat contractul adjudecat cu Municipiul Sibiu (perioadă de referință 3 ani ), eliberată de către Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală.

Orice document solicitat prin prezentul caiet sarcini, care nu se regăsește în oferta depusă de ofertanți, duce la descalificarea acestora.

2.ORGANIZAREA SIDESFASUR4REA LICITAȚIEI

Data organizării licitației în vederea vânzării imobilului - teren proprietate privata a Municipiului Sibiu, se va face publică prin anunț în presa locală si națională, precum si în Monitorul Oficial al României partea a Vl-a .

Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Ofertanții vor depune câte 2 plicuri închise, netransparente și sigilate, unul exterior și unul interior. Plicul exterior va cuprinde plicul interior (care, la rândul lui, va conține oferta de preț - model formular 2) și documentele solicitate conform caietului de sarcini si prezentelor instrucțiuni.

Pe plicul exterior se vor consemna cel puțin denumirea ofertantului, precum și mențiunile:

"Pentru licitația publică a terenului în suprafață de 221 mp, situat în Sibiu, str. .Maiorilor, nr. 35.”

”A nu se deschide înainte de data de...............  ora.........” (se vor trece data și ora licitației).

Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți, iar după desigilarea primului plic al ofertelor să rămână cel puțin 2 oferte valabile, care să întrunească condițiile prevăzute în prezentele instrucțiuni.

Desfășurarea licitației:

Se începe licitația, parcurgând următoarele etape:

-se verifică existența actelor doveditoare de plată a garanției, a taxei de participare și a documentației pentru licitație;

-se verifică identitatea ofertanților, pe baza actelor de identitate;

-se verifică documentele dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate;

-se deschid ofertele

-se trece la supralicitarea directă; supralicitarea continuă până când niciun ofertant nu mai supralicitează.

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare se aplică criteriul celei mai mari oferte de preț.

-Comisia de evaluare a ofertelor va încheia un proces-verbal de adjudecare, în două exemplare.

în cazul în care nu există depuse cel puțin 2 oferte valabile, licitația se anuleaza si se va ține o nouă licitație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primei licitații, la aceeași oră. Dacă la al doilea termen de licitație, astfel stabilit, nu se prezintă niciun ofertant cu cel puțin 1 (una) ofertă valabilă, se procedează la anularea licitației, iar dacă este depusă o singură ofertă valabilă, iar suma oferită este în valoare de cel puțin prețul de pornire, aceasta este declarată câștigătoare.

După stabilirea ofertantului câștigător, toți participanții care au depus oferte valabile vor fi informați în scris de către vânzător despre rezultatul licitației.

Ofertele sunt considerate inacceptabile în ședința de deschidere dacă se încadrează în una din următoarele situații:

 • - ofertele au fost depuse după data și ora limită sau la altă adresă decât cea menționată mai sus;

 • - nu sunt însoțite de garanția de participare la licitație si taxa de participare, constituită conform documentației de atribuire, precum și de toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si prezentele instrucțiuni, ori documentele depuse sau informațiile furnizate se dovedesc a fi false.

 • 3. MODUL DE OBȚINEREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE

Documentația de atribuire se obține de la sediul Primăriei Sibiu din str. S. Brukenthal nr.2.

 • 4. POSIBILITATEA RETRAGERII OFERTEI

Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage oferta după expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura de licitație

 • 5. DESCHIDEREA OFERTELOR

Ofertele vor fi deschise la data și ora stabilite pentru licitație, conform prezentelor instrucțiuni, în prezența membrilor comisiei, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din str. S. Brukenthal nr. 2.

 • 6. PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ȘI LIMBA FOLOSITĂ ÎN CORESPONDENȚA ȘI RELA ȚIILE ÎNTRE PĂRȚI

Documentele, notificările, deciziile și alte comunicări, care trebuie transmise între părți se vor face în forma scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepția documentelor a cărei formă a fost prevăzută prin documentele licitației.

Toate documentele vor fi întocmite în limba română.

in cazul în care vânzătorul și ofertantul comunică prin telefon sau alt mijloc de comunicație care nu asigură înregistrarea conținutului comunicării, expeditorul comunicării este obligat să trimită imediat, o confirmare scrisă a acesteia pentru a se asigura înregistrarea.

 • 7. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE ȘI PARAFELE NECESARE PENTRU

DOCUMENTELE OFERTELOR

Documentele depuse de ofertant, semnate și ștampilate, dacă este cazul de persoanele desemnate legal pentru fiecare document.

 • 8. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

 • - nu există cel puțin 2 oferte valabile la primul termen al licitației;

 • - documentele prezentate de către ofertanți nu corespund prevederilor din documentele licitației;

 • - nu a fost depus numărul minim de oferte valabile prevăzut în prezentele instrucțiuni;

-se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale,

 • - în cazul unor contestații întemeiate, admise.

Anularea se face prin hotărârea comună a reprezentanților comisiei de licitație și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

 • 9. DEPUNEREA, SOLUȚIONARE ȘI COMPETENȚA REZOLVĂRII CONTESTAȚIILOR

Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de ia data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Participanții nemulțumiți de rezultatul licitației pot depune contestație în condițiile art.6 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

 • 10. DISPOZIȚII GENERALE

Documentele ofertei trebuie sa fie obligatoriu numerotate, semnate si stampilate.

Nu se accepta completarea ofertei după deschidere.

In situația in care se constata lipsa vreunui document, oferta va fi respinsa.

Prezentele Instrucțiuni (Anexa 2), Caietul de sarcini (Anexa 1), precum și următoarele formulare (^Formularele sunt puse la dispoziția Ofertanților cu titlu de model) constituie Documentația de atribuire:

 • - Declarație privind calitatea de participant la procedură -Formular 1-

 • - Formular de ofertă -Formular 2-

 • - Informații generale (privind ofertantul) - Formular 3 -

 • - Declarație (privind respectarea documentației de atribuire) -Formular 4-

 • - Scrisoare de înaintare a ofertei (model)

 • - împuternicire (model)

 • I                                                            l

 • II                                                                         /

Președinte de ședință

Corina Bpkor

'-^7                          Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Model Formular 1

DECLARAȚIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1.Subsemnatul........................................... reprezentant/          împuternicit          al

................................................. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de vânzare, prin licitație publica, avand ca obiect ........, la data de........... (zi/lună/an), organizată

de Municipiul Sibiu, particip și depun ofertă: |_| în nume propriu;

| J ca asociat în cadrul asociației.........................................................;

Li ca subcontractant al.......................;(Se bifează opțiunea corespunzătoare.)

2.Subsemnatul declar că:

LI nu sunt membru al niciunui grup sau rețele de operatori economici;

LI sunt membru în grupul sau rețeaua a cărei listă cu date de recunoaștere o prezint în anexă.(Se bifează opțiunea corespunzătoare.) 3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de vânzare.

 • 4.De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că vânzătorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

S.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice furnizeze informații reprezentanților autorizați ai................................................................(denumirea și

adresa vânzătorului/ cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Datata azi:___________________________

Denumirea ofertantului reprezentata prin

___________avand funcția de______________________ Semnătură,

Președinte de ședință

Corina Bokpr

|                           Contrasemnează

Secretar Generai

Dorin Hie Nistor

FORMULAR DE OFERTĂ

VALABILĂ LA LICITAȚIA DIN DATA DE..................

în vederea cumpărării prin licitație publică deschisă a imobilului - teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu , situat în Sibiu, str....................nr....., identificat în CF ................ Sibiu (CF

vechi...............) nr. top..................., nr. cad:................, în suprafață de.............mp,

S.C................................S.R.L. cu sediul în .................................,

str........................................., nr..............,    având cod unic de înregistrare

înregistrată la registrul         Comerțului nr.

...................................................,   reprezentată prin .......................................... domiciliat în ....................................................... str..............................................

nr............., B.I./C.I. seria..........nr..........., eliberat de........................................

P.F................................................................................... cu    domiciliul în

....................................str. .................................. nr................... B.I./     C.I. seria............nr......................, eliberat de .............................  declar pe propria răspundere,

sub sancțiunea prevăzută de lege pentru declarațiile nesincere, că am luat la cunoștință și mă oblig să respect condițiile stabilite prin O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr..................

Prețul oferit pentru vânzare este de.........................euro/mp   T.V.A..

Semnătură,

Ștampila,

Președinte de1 ședință

Corina Bokor

OPERATOR ECONOMIC

Model Formular 3


(denumire)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumire:

 • 2. Cod fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon:..............................

Fax: ..............................

E-mail: ..............................

 • 5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:

(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

 • 6. Tip capital social (lei, mixt, valuta)

 • 7. Obiect de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

 • 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

 • 9. Principala piață a afacerilor:

Data completării:...............

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizată și ștampila)

Președinte de ședință Corina Bokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

OPERATOR ECONOMI C/PERSOANA FIZICĂ

Model Formular 4


(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Ofertantul.......................................................se angajează ca în situația în care oferta sa

va fi declarată câștigătoare să respecte întocmai cerințele prevăzute în Documentația de vânzare și în Caietul de sarcini al vânzării......, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în

.................., în vederea...........pe toată perioada de derulare a acestuia.

Data completării


Operator /Persoana fizică

(semnătura autorizată)

Președinte de ședință

Corina Bokor

Contrasemnează

Secretar GeneraS

Dorin liie Nistor

Model Scrisoare de înaintare a ofertei

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ................................................................................... (denumirea autorității

contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de licitație din ..................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea

procedurii pentru atribuirea contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul -...........

aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, în suprafață de ............. mp, situat în Mun.

Sibiu,                 ......................................................,                în                vederea

..............................................................................., noi...................................................................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

 • 1. Documentele.......................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanția pentru

participare, taxa de participare în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

 • 2. coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând:

 • a) oferta;

 • b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.

Data completării................................

Ofertant,................................................(semnătura autorizată)

Președinte de

Corina Boi


edintă

*•


Contrasemnează

Secretar Generai

Dorin llie Nistor

Model împuternicire


OPERATOR ECONOMIC (denumirea/ numele)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa.............................................................., cu sediul în ........................

............................................................, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ..........................., CUI .................., atribut fiscal .............. reprezentată legal prin .............................................................., în calitate ..........................................., împuternicim prin prezenta pe ............................................................................... domiciliat în

.......................................................................................................... identificat cu B.I./C.I. seria ......, nr................, CNP ....................................... eliberat de

....................................., la data de.................., având funcția de...................................., să ne reprezinte la procedura organizată de (autoritatea contractantă) ...............................................................................................,  în scopul atribuirii contractului

în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

 • 2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii.

 • 3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfășurării procedurii.

 • 4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Data


Denumirea mandantului

1

Președinte de ședință Corina BÎokor

Contrasemnează

Secretar General

Dorin 18 ie Nistor