Hotărârea nr. 217/2020

HOTĂRÂREA NR. 217 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR. 217

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul

Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu. întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 40141/16.06.2020 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 41212/18.06.2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. “c"", alin.(6) lit. a), art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. “g”, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019- privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se aprobă înregistrarea în evidențele Primăriei Municipiului Sibiu și transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal “Reabilitare Stadion Municipal Sibiu pentru tribuna oficială, peluza cu vestiare, pista atletism și gard împrejmuire pistă, demolare tribune și anexe degradate” în valoare totală de 8.230.016,73 lei, conform Procesului Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor nr. 6145/2019 și nr. 6465/2019 și a Procesului Verbal de predare-primire transmis prin adresa nr. 80988/2019, după cum urmează:

  • -  Pistă atletism cu nr. inv. Sico 1000045 se suplimentează cu valoarea investiției de 2.101.266,22 lei, rezultând o valoare totală a mijlocului fix de 3.159.008,71 lei;

  • -  Gard împrejmuire pistă cu nr. inv. Sico 1000009 se diminuează cu valoarea lucrărilor de demolare de 513,46 lei și se suplimentează cu valoarea investiției de 83.944,27 lei, rezultând o valoare totală a mijlocului fix (nr. inventar nou) de 83.944,27 lei;

  • -  Tribună Stadion Mun. cu împrejmuire cu nr. inv. Sico 1000004 se suplimentează cu valoarea investiției de 6.625.779,43 lei, rezultând o valoare totală a mijlocului fix de 8.139.260,42 lei;

  • -  Clădire Stadion Municipal cu nr. inv. Sico 1000002 se diminuează cu valoarea demolării de 580.459,73 lei, rezultând o valoare totală a mijlocului fix de 7.180.368,60 lei;

Art.2-Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 25/31.03.2020 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, conform celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3- Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor u

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor f |


ț