Hotărârea nr. 216/2020

HOTĂRÂREA NR. 216 privind suplimentarea valorii mijlocului fix "Parcare Casa de Cultură (a Sindicatelor)", transmis în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, proprietate Municipiului Sibiu, ca urmare a investiției realizate

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 216

privind suplimentarea valorii mijlocului fix „Parcare Casa de Cultură (a Sindicatelor)”, transmis în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si

Privat Sibiu, proprietateiMunicipiului Sibiu, ca urmare a investiției realizate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 40136/16.06.2020 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 41219/18.06.2020 privind suplimentarea valorii mijlocului fix „Parcare Casa de Cultură (a Sindicatelor)”, transmis în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, proprietate Municipiului Sibiu, ca urmare a investiției realizate,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.c) și d), alin.(6) lit.a, art.136 alin.(1) și (8), art. 139 alin (3) lit. “g”, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se aprobă înregistrarea în evidențele Primăriei Municipiului Sibiu a investiției realizată la bunul proprietatea Municipiului Sibiu „Parcare Casa de Cultură(a Sindicatelor)”, în suprafață de 1.597 mp, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Sibiu, în valoare totală de 298.804,85 lei, conform Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 109/18.12.2019 și a anexei la procesul verbal nr. 109/18.12.2019.

Art.2- Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, a investiției efectuate la bunul proprietatea Municipiului Sibiu „Parcare Casa de Cultură(a Sindicatelor)”, menționat la punctul 1 din prezenta hotărâre.

Art.3- Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 50/2013 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, conform celor menționate la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4- Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință

Corina Bpkor

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor