Hotărârea nr. 215/2020

HOTĂRÂREA NR. 215 privind modificarea statului de funcții al Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VILA.5


HOTĂRÂREA NR. 215 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.40555/17.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.40391/16.06.2020 prin care Teatrul Național “Radu Stanca" Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în vederea eficientizării activității și pentru o mai bună gestionare a resurselor umane, în condițiile diversității acțiunilor și proiectelor Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu,

în conformitate cu prevederile art.40 din Codul Muncii,

în conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.a) și alin.3 lit c), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului Național “Radu Stanca" Sibiu, după cum urmează:

> în cadrul Sectorului artistic, Serviciul marketing, organizare spectacole, promovare imagine, un post vacant de SECRETAR PR gr.l, studii superioare, se transformă în SECRETAR PR debutant, studii superioare, în vederea ocupării acestui post și a completării echipei de marketing si promovare a instituției.

Art.2. începând cu data de 01.07.2020, se aprobă, în mod corespunzător, statul de funcții al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, cu modificările prevăzute la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul general al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință Corina Bo‘


Contrasemnează Secretar General

Dorin Hie Nistor

Anexa


.la HCL nr.^.&../202(


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU TEATRUL NAȚIONAL “RADU STANCA” SIBIU

STAT DE FUNCȚII VALABIL DE LA DATA DE 1 IULIE 2020

1 Nr.

crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Struct

ura

Grad sau traptă profesion ală

Nr. de posturi

Observa tii

De execuție

De conducere

0

1

2

3

4

5

5

A. CONDUCERE

1.

Director general (Manager)

S

C

n

1

2.

Director artistic

S

C

n

1

3.

Director tehnic

S

c

n

1

4.

Director economic

s

c

n

1

SERVICIUL FINANCLAR CONTABIL

5.

Inspector de specialitate

s

ES

IA

4

6.

Inspector de specialitate

s

ES

11

2

COMPARTIMENT AUDIT

PUBLIC INTERN

7,

Auditor

s

ES

IA

1

COMPARTIMENT JURIDIC. RESURSE UMANE, SECRETARIAT

_8.

Consilier juridic

s

ES

IA

1

9.

Inspector de specialitate (resurse umane)

s

ES

IA

1

SERVICIUL .ADMINISTRATIV

[0.

Șef serviciu

s

cs

II

1

11.

Inspector de specialitate (SSM)

s

ES

I

1

12.

Referent

m”

ES

ÎĂ

1

13.

Șef formație pază, pompieri

M,G

D

-

1

14.

Pompier

M,G

D

I

7

15.

Portar

M,G

D

I

1

16.

Garderobier

M,G

D

-

2

17.

Plasator

M.G

D

-

2

B. SECTOR ARTISITC

18.

Coordonator scenă

S

cs

n

1

COMPARTIMENT DE PREGĂTIRE ȘI REALI

ZARE A SPECTACOLELOR

19

Consultant artistic

S

ES

IA

1

20.

Regizor artistic secția română

s

ES

I

1

21.

Regizor artistic secția germană

s

ES

I

1

22.

Regizor scenă

s

ES

I

2

23.

Regizor scenă

s

ES

n

1

24.

Regizor tehnic

M

ES

i

1

25.

Artist plastic

s

ES

IA

1

26.

Operator imagine

s

ES

I

1

27. | Operator sunet Secția română

_S_

ES

11 J

_L_______

---

28.

Actor

S

ES

IA

18

29.

Actor

S

ES

I

14

30.

Actor

S

ES

11

7

31.

Actor

S

ES

debutant

2

32.

Sufleur

S

ES

IA

1

Secția germană

33.

Șef secția germană

S

CS

II

1

34.

Secretar artistic secția germană

S

ES

IA

1

35.

Secretar literar secția germană

S

ES

1

1

36.

Actor

S

ES

IA

3

37.

Actor

S

ES

I

5

38.

Actor

S

ES

II

3

39

Actor

S

ES

debutant

1

5

SERVICIUL MARKETING, ORGANIZARE SPECTACOLE, PROMOVARE IMAGINE

40.

Șef serviciu

S

CS

II

1

41.

Secretar artistic (secția română)

S

ES

I

1

42

Secretar artistic (secția română)

S

ES

II

1

43.

Secretar PR

S

ES

IA

o

44.

Secretar PR

S

ES

I

1

45.

Secretar PR

s

ES

debutant

1

46.

Secretar literar secția română

s

ES

I

1

47.

Inspector de specialitate

s

ES

I

1

48.

Operator imagine

s

ES

I

1

C.SECTOR TEHNIC

49.

Șef sector producție, aprovizionare, transport

s

CS

n

1

50.

Referent

M

ES

IA

1

51.

Inspector de specialitate (achiziții publice)

S

ES

i

1

C 1. FORMAȚII DE LUCRU

CROITORIE

52.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Croitor)

ES

i

2

CONSTRUCȚII DECOR

53.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Confectioner

ES

i

2

montator produse din lemn)

54.

Artist Plastic

S

ES

II

1

SCENĂ ȘI MONTARE SPECTACOLE

55.

Șef formație muncitori

M

ES

II

1

56.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Mânuitor montator decor)

ES

I

13

57.

Recuziter secția română

ES

I

2

58.

Recuziter secția germană

ES

I

1

59.

Maestru lumini

ES

I

1

60.

Iluminist scenă

ES

I

2

61.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Electroacustician )

ES

I

2

SCENĂ ȘI MONTARE SPECTACOLE-INTRE

TINERE Șl DESERVIRE

62.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Costumieră)

D

I

4

63.

Machior-peruchier

D

I

I

64.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Conducător auto)

D

I

1

65.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Șofer)

M

D

I

2

66.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Lăcătuș montator)

D

I

COMPARTIMENT INVESTIȚII

67.

Inspector de specialitate

S

ES

IA

1

COMPARTIMENT INFORMATICA

68.

Inginer

S

ES

I

1

68

9.

Inspector de specialitate

S

ES

I

1

TOTAL

145

Președinte de ședință Corina Bokor

Contrasemnează Secretar General Dorini llie Nistor