Hotărârea nr. 214/2020

HOTĂRÂREA NR. 214 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A5

HOTĂRÂREA NR. 214

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.40160/16.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 40495/16.06.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții al acestui serviciu,

Având în vedere rezultatul examenului de promovare în grad profesional superior, organizat în data de 05.06.2020,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.4O alin.1 lit. a) din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a și alin.3 lit c), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu, prin transformarea unor posturi, după cum urmează :

în cadrul Serviciului Administrare Domeniu Public și Privat

  • > postul de inspector de specialitate gr. I ocupat de domnul lamșec Stelian se transformă în post de inspector de specialitate gr. IA.

în cadrul Biroului Investiții si Financiar Contabil

  • >  postul de inspector de specialitate gr.ll ocupat de doamna Rodeanu-Nichita Alina-Delia se transformă în post de inspector de specialitate gr.I.

Art.2. începând cu data de 01.07.2020, se aprobă statul de funcții al Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu, cu modificările prevăzute la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Județui Sibiu

Anexa .


1 HCL nr..^l^./2020


Consiliul Local ai Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII

Al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu

Nr.crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivei Studii

Nr.posturi aprobate

1

Director

II

S

1

2

Contabil șef

II

s

1

BIROU INVESTIȚII Șl FINANCIAR CONTABIL

3

Sef birou

II

s

1

4

Inspector de specialitate

IA

s

4

5

Inspector de specialitate

I

s

1

6

Referent

IA

M

1

SERVJCiUL ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT

7

Sef serviciu

II

S

1

Inspector de specialitate

IA

S

3

9

Inspector de specialitate

1

S

2

10

Administrator

M

2

11

Referent

IA

M

3

12

Șofer

1

G

2

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCARi

13

Sef serviciu

II

S

1

14

Inspector de specialitate

IA

s

4

15

Inspector de specialitate

1

s

2

16

Muncitor calificat

1

G

3

17

Referent

IA

M

6

BIROU JURIDIC SI RESURSE UMANE

18

Sef birou

II

S

1

19

Consilier juridic

IA

S

1

20

Referent

IA

M

3

21

Referent

1

M

1

TOTAL

44

1