Hotărârea nr. 213/2020

HOTĂRÂREA NR. 213 privind aprobarea modificării statului de funcții, a organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare la Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu pe anul 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 213

privind aprobarea modificării statului de funcții, a organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare la Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.39497/12.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodorși raportul de specialitate nr. 39550/12.06.2020 prin care Teatrul pentru Copii și Tineret “GONG” Sibiu propune modificarea statului de funcții, a organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare începând cu data de 01.06.2019,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile:

 • - art.40 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,

 • - O.G nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

 • - Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit a și d, alin.3 lit.c, art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă modificarea statului de funcții propriu și a organigramei la Teatrul pentru Copii și Tineret “GONG", astfel:

 • > se desființează postul de execuție vacant de operator lumini din cadrul Compartimentului Tehnic-Scenă, grad profesional I, ca urmare a pensionării salariatului încadrat pe post și se înființează postul de secretar literar, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Marketing Cultural;

 • > postul de actor mânuitor păpuși marionete grad profesional II din cadrul Secției Române, se transformă în post de actor mânuitor păpuși marionete grad profesional I, ca urmare a examenului de promovare în grad profesional superior;

 • > postul de specialitate artistică din cadrul Serviciului Marketing Cultural, impresar artistic grad profesional II, se transformă în post de specialitate artistică, impresar artistic grad profesional I, ca urmare a examenului de promovare în grad profesional superior;

Art.2, începând cu data de 01.07.2020 se aprobă statul de funcții și organigrama la Teatrul pentru Copii și Tineret “GONG” Sibiu, în sensul celor menționate la art.1, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Teatrului pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu, începând cu 01.07.2020, după cum urmează:

 • >  art.11 pct.9 se modifică și va avea următorul conținut:

art.11 pct.9 ” activități de impresariat artistic”.

 • >   art.25 alin (3) se modifică și va avea următorul conținut:

art.25 alin (3) lit.c și lit.f

în domeniul cultural

 • c) “creșterea veniturilor din organizarea de spectacole, publicitate etc. în raport direct cu resursele instituției;"

 • f) “răspunde de îndeplinirea programelor și proiectelor culturale minimale proprii, indicatorii economici și indicatorii culturali conform obiectivelor negociate cu Autoritatea prin programul minimal anual;”

art.25 alin (3) lit.g) în domeniul cultural - se abrogă.

Art.4. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare al Teatrului pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu, cu modificările menționate la art.3, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 236/30.06.2011 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spațiile publice ale sediului Teatrului pentru Copii și Tineret Gong Sibiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2014, prin care s-a modificat HCL 236/2011.

Art.6. Managerul Teatrului pentru Copii și Tineret “GONG” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte dș ședință Corina Bokor


Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Anexa nr..Â..la HCL nr.?r.4r’. ./2020

STAT DE FUNCȚII

Valabil cu 01.07.2020

A.l. FUNCȚII DE CONDUCERE

Nr crt

Funcția

Grad

Nivelul studiilor

Număr de posturi

1

Manager

II

S

1

2

Director (producție)

II

s

I

3

Contabil șef

II

s

1

4

Șef Secție

II

s

1

TOTAL A.1

4

 • A.2.PERSONAL CONTRACTUAL

FUNCȚII DE EXECUȚIE

£

definind generații

din 1949


Nr crt

Funcția

Gradul /treapta profesională

Nivelul studiilor

Număr de posturi

SECȚIA ROMÂNĂ Funcții de specialitate artistică Artiști interpreți

1

Actor mânuitor păpuși-marionete

IA

S

6

2

Actor mânuitor păpuși marionete

I

S

4

3

Actor mânuitor păpuși marionete

II

S

I

4

Actor

I

S

7

5

Actor

II

S

2

srr Alexandru Odobesci nr 550198 Sibiu Român a    Tel/Fax   0269 211 3,9 A-wwteatrulgong io

CF «532963 IBAN ROC5TREZ57â21C33190aXXXX EN Trexorena Sibiu

Teatrui pentiu Copii șt Tineret Gong Sibiu est» instituție publică de scectaeo - - isi dssftțoara activ’țai.eH sub autoritatea Consiliului _oc.il Sibiu si a Primăriei Municipiului Sibiu

l_tl Sihiu Pagina Oflc ala a Oraiulu*

'ATEATRUL

GOfOG

PENTRU CCM $1 TINERET

SECȚIA GERMANĂ Funcții de specialitate artistică Artiști interpreți

6

Actor mânuitor păpuși-marionete

IA

S

5

SERVICIUL MARKETING CULTURAL

7

Consultant artistic

I

S

2

8

Secretar PR

I

s

1

9

Secretar artistic

II

s

1

10

Secretar literar

debutant

s

1

11

Impresar artistic

1

s

1

12

Referent artistic

1

M

1

SECȚIA PRODUCȚIE ARTISTICĂ $1 TEHNICĂ

a)Compartiment Creație și Producție

13

Pictor

IA

S

1

14

Artist plastic

I

S

1

15

Artist plastic

I

M

1

16

Inspector de specialitate!administrator)

IA

S

1

17

Muncitor din activitatea specifică (Croitor)

I

M

1

b)Compartiment tehnic scenă

18

Regizor scenă-culise

IA

S

1

19

Regizor scenă-culise

I

S

1

20

Operator sunet

I

s

2

21

Operator imagine

11

s

1

7?

Operator lumini

1

M

1

23

Maestru lumini

I

M

1

24

Muncitor din activitatea specifică (mânuitor-montator decor)

1

M

4

25

Muncitor din activitatea

I

M

1

, a l.-i Jd • r* • S'jOi^SSibtu Rcrâi d u i ’ ■»» J . '                •                                          i t.

i-nnrnd

din I9-I9


'■-v.     ■ i .• Cn». .1 fxîat _/Ofj Sib'Li iîtn j • •• >a ? putl - ia a

i rin-1 S*-'1 ■•». • _j> Sib • i rnMi u .« '

GOî'iG

WTMJCOM^TMMT


specifică(Cabinier)

26

Muncitor calificat

III

M

1

Biroul JURIDIC&HR Personal de specialitate juridică

27

Consilier juridic

IA

S

1

Biroul Financiar-Contabil Personal funcții comune

28

Inspector de specialitate

IA

S

2

29

Casier

I

M

I

Biroul REVISTA EUPHORION Personal din presă, edituri

30

Redactor

IA

S

2

31

Redactor

I

S

1

TOTAL A2

52

TOTAL POSTURI A1+A2

56


Președinte de ședință Corina Bokor


Contrasemnează Secretar General Dorin IJie Nistorstr Alexandru Odobescv nr 4. 550195 Sibiu Româtva îel-Fa* 0269 21l 3*9   wwvv t&alfulgo* y.ra

-7F «*532953 IBAN RO05TREZ5762'.G331900XXXX 3N Trezoreria Sibiu


Teatrul pentru Cop i >i ’ineret Gong Sibiu este o institut e publică ae spectacole .•> .%» desfesoaM ac. - titea


definind generații din 1949


$^,b jutodtatoc Consiliului Local Sibiu $u j Primăriei Municipiului Sibiu


1*7) Sibit Payka Oficiala ;i Grasului


Anexa nr.j^Lla HCL nr. J^.t?./2020Președinte de ședință Corina BokoțAnexa nr..??..la HCL nr.??.(Ă/2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE (ROF)

CUPRINS

Capitolul I - Dispoziții generale

Capitolul II - Scopul și obiectul activității

I

Capitolul IU - Patrimoniul

Capitolul IV - Bugetul de venituri și cheltuieli

Capitolul V - Structura organizatorică și funcțională a teatrului

A. Structura organizatorică

1 .Organ colegial deliberativ:

 • - Consiliul Administrativ

2.Organ colegial consultativ:

 • - Consiliul Artistic

3.Organ unic deliberativ:

 • - Manager

4.Organe executive:

 • - Contabil șef

 • - Director de producție

 • - Șef secție Producție Artistică și Tehnică

 • 5.Aparat de specialitate și tehnico-administrativ:

 • - Birou financiar-contabil

 • - Birou Revista Euphorion

 • - Birou juridic & HR

 • - Serviciul Marketing Cultural

 • - Secția Română, Secția Germană

 • - Secția Producție Artistică și Tehnică

 • - Compartiment Tehnic

 • - Compartiment Creație și Producție

 • B.Structura funcțională

Capitolul VI - Dispoziții finale.................................................................................25


str Aiexandrj Odooescu rv. e. 550195 Sibiu. România • re .-ax -h 0269 2!' 3f j^teatruigong.'-"F 4552963 ■ SAN: 5O05TPEZS7621C331900X.XXX SN trezoreria Sibiu

"eatrui oentru copii s tneret Gong S'oiu este o instituite oubiicâ de soecracole te              activi tai

sub ai i Zons1 li ui _oea Sibiu s a PrrnSriei v jmcioiulu Sibiu           QIRII I

60M6

PENTRU COPt! $1 TINERET

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu, denumit in continuare Teatrul, este o instituție de spectacole, persoană juridică de drept public care realizează și prezintă producții artistice și acțiuni culturale, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art. 2. Teatrul este organizat și funcționează potrivit OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole și concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Teatrul este înscris în Registrul Artelor Spectacolului cu Seria C, Nr.000003, nr.de ordine 3/2 din 23.09.2010, înregistrat și emis de Ministerul Culturii.

Art. 4. (l)Finanțarea Teatrului se realizează din subvenții din bugetul local, prin bugetul Consiliului Local al Municipiului Sibiu, precum și venituri proprii sau din alte surse legal constituite.

(2)Teatrul are sediul în Municipiul Sibiu, strada Alexandru Odobescu nr. 4, domeniu public al județului Sibiu aflat în administrarea Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 780 din 3 iulie 2003 și HCJ nr.l 15/29.07.2010 privind trecerea Teatrului pentru Copii și Tineret GONG Sibiu și a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu în subordinea Primarului Municipiului Sibiu (de la 1 august 2010).

Art. 5. Toate documentele și publicațiile emise de Teatru vor conține denumirea completă a instituției, alături de indicarea sediului, precum și denumirea autorității publice sub autoritatea căreia funcționează.

Art. 6. Procedurile privind circuitul intern al documentelor în instituție, încheierea de contracte și acordarea de drepturi bănești, precum și procedurile privind realizarea producțiilor artistice sunt stabilite prin decizie a managerului.

Art. 7. Sigiliul Teatrului se păstrează de către persoanele nominalizate prin decizia managerului instituției și se aplică numai pe semnătura acestuia (ștampila cu nr. 1) și a

GOtiG


«WRUCDPM$I TINERET


contabilului șef (ștampila cu nr. 2), după ce semnătura a fost dată pe documentul respectiv, conform legii.

Capitolul II

SCOPUL ȘI OBIECTUL ACTIVITĂȚII

Art. 8. Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu asigură, ca instituție de repertoriu în înțelesul dat de art. 5, alin. 2, și art.6 din OG 21/2007, punerea în valoare a patrimoniului național și universal al literaturii dramatice și al artelor spectacolului atât prin creații proprii, cât și creații invitate, precum și alte acțiuni culturale ce au ca beneficiar principal publicul tânăr prin:

 • a) asigurarea unui cadru favorabil creației și difuzării spectacolului în cele mai bune condiții;

 • b) revitalizarea și promovarea artei mânuirii păpușilor / obiectelor;

 • c) susținerea inovației și a multidisciplinarității;

 • d) punea în valoare a talentul personalităților din domeniul artei interpretative, al regiei și scenografiei;

 • e) cultivă publicului tânăr apetența pentru adevăratele valori teatrale;

 • f) canalizează(dirijează) publicul tânăr spre judecarea activității teatrului după criterii axiologice;

gjformarea unui public tânăr fidel la fenomenul teatral;

Art. 9. Activitatea Teatrului este clasificată pe următoarele coduri CAEN:

 • a)  9001 - activitate de creație și interpretare artistică (la sediu si în afara sediului);

 • b) 9002 - activități suport pentru interpretare artistică (spectacole la sediu și în afara sediului);

 • c) 9004 - activități de gestionare a sălilor de spectacole;

 • d) 5814 - activități de editare a revistelor și periodicelor;

Art. 10. Prin public tânăr se înțelege copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 10 ani, precum și adolescenți (tineret) cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani.

Art. 11. Teatrul este un spațiu de creație și cercetare pentru promovarea valorilor culturale și a educației formativ - artistice prin următoarele activități:


A Z '                  '                 '     - .- -       1 -                                                - -

-5.<9-5     3A\ QOCSTP£Z5“62I-23 - —      3'

2-q i 5 "-ne-ar Su- Î S O .      ' rtl u ip «JO.

PENTRU COPII $1 TINERET

 • 1.  realizarea de producții artistice pentru publicul tânăr, atât în limba română, cât și în limba germană sau în alte limbi de circulație internațională utilizând resurse umane și materiale proprii sau în colaborare cu alte instituții publice sau private din țară sau străinătate;

 • 2.  realizarea de turnee în țară și străinătate;

 • 3. dezvoltarea de programe și activități culturale care să completeze programa școlară și/sau să promoveze petrecerea timpului liber în familie sau alături de prieteni;

 • 4.  realizarea de ateliere de creație pentru copii, tineret și/sau adulți;

 • 5.  distribuția și proiecția de filme;

 • 6. realizarea sau dezvoltarea de proiecte naționale și internaționale în domenii conexe artei teatrale (dans, muzică, sculptură, pictură, film, fotografie, etc.) în parteneriat cu artiști, organizații neguvemamentale, instituții de spectacole, alte instituții de cultură din țară și străinătate, unități școlare, centre educaționale și/sau universitare;

 • 7. vânzarea de bilete la spectacolele și evenimentele prezentate;

 • 8.  acțiuni promoționale și publicitare;

 • 9.  activități de impresariat artistic;

 • 10. punerea la dispoziție cu titlu gratuit a spațiilor pentru desfășurarea parteneriatelor cu specific educativ, cu acordul autorității publice în a cărei proprietate se află imobilul, în conformitate cu planul de management aprobat al instituției și în funcție de disponibilitatea spațiilor respective;

 • 11. realizarea unor programe în parteneriat cu instituțiile publice, persoane juridice de drept public sau privat și cu persoane fizice, cu respectarea prevederilor Legii 287/2009, Codul civil.

 • 12. realizarea și/sau sprijinirea proiectelor culturale de cercetare, educație și interdisciplinare organizate de către unitățile de învățământ preșcolar și școlar;

 • 13. realizarea și editarea de publicații cu caracter educativ și/sau cultural în format tipărit sau digital, pe care le poate comercializa;

 • 14. identificarea de noi spații de joc și amenajarea acestora pentru intensificarea interacțiunii cu comunitatea sibiană;

 • 15. transport persoane și mărfuri (decor, recuzită, păpuși etc.);

 • 16. adeziunea la rețele naționale și internaționale pentru promovarea creațiilor proprii, asigurarea unui cadru pentru schimbul de experiență și bune practici, precum și îmbunătățirea sistemului legislativ și normelor ce reglementează sectorul cultural;

 • 17. identificarea și lansarea de noi talente pentru arta spectacolului din România;

 • 18. organizarea de cursuri de perfecționare pentru personalul propriu, precum și sesiuni de asistență de specialitate;

 • 19. administrarea judicioasă a patrimoniului deținut;

 • 20. racordarea la standardele internaționale privind dotările și echipamentele instituției prin calitatea serviciilor culturale oferite și a celor adiacente (reparații teatru, vânzare bilete, marketing etc);

Art. 12. Teatrul se organizează și funcționează independent de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta acestuia fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate ce pune în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a publicului și a personalului din instituție.

Art. 13. Teatrul are deplină autonomie în stabilirea, realizarea si prezentarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităților centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității.

Capitolul III

PATRIMONIUL

Art.14. Patrimoniul Teatrului se compune din dreptul de administrare al imobilului înscris în

 • C.F. nr. 107387 Sibiu, nr. cad. 107387, în suprafață de 1194 mp, constând în construcție S+P+2E și teren, situat în Sibiu, str. Alexandru Odobcscu, nr. 4 și al bunurilor mobile, aflate în administrarea domeniului public al Municipiului Sibiu precum și din obligațiile ce decurg din exercitarea acestora, în condițiile legii.

Art.15. Patrimoniul Teatrului poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.

Art. 16. Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Teatrului se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

-^TEATRUL

GONG


PtNTRUCOPM $4 TINERET


Capitolul IV

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Art.17. Finanțarea cheltuielilor necesare funcționării Teatrului se realizează astfel:

 • a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenții acordate de la bugetul local;

 • b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenții acordate de la bugetul local, după caz, precum și din alte surse;

 • c) cheltuielile de personal se asigură din subvenții acordate de la bugetul local, după caz, precum și din venituri proprii; pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, în condițiile legii;

 • d) cheltuielile necesare pentru întreținerea, reabilitarea și dezvoltarea bazei materiale se acoperă din subvenții acordate de la bugetul local, după caz. din venituri proprii și din alte surse;

 • e) cota de venituri proprii, rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrare, se poate reține în procentul maxim prevăzut de lege; sumele astfel determinate se gestionează în regim extrabugetar pentru necesitățile instituției, cu aprobarea Consiliului Administrativ.

Art.18. Veniturile proprii ale Teatrului GONG pot proveni din exercitarea următoarelor activități:

 • a) încasări din vânzarea biletelor și a revistelor, a materialelor și obiectelor promoționale dedicate Teatrului;

 • b)  încasări din prestări servicii;

 • c) donații și sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;

 • d) organizarea și participarea, în colaborare cu alte instituții, la realizarea de manifestări cultural-artistice;

 • e)  valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte instituții, persoane fizice sau juridice;

 • f)  valorificarea bunurilor ce fac parte din patrimoniul propriu, în condițiile legii;

Art.19. Ministerul Culturii, alte autorități ale administrației publice centrale, alte instituții care oferă finanțări nerambursabile în domeniul culturii și educației, societăți comerciale, precum și autoritățile administrației publice locale pot susține Teatrul, material și financiar.


^TEATRUL

NTRU COFt $1 "INCRET

singure sau în parteneriat. la realizarea unor programe și proiecte culturale, inclusiv turnee în țară ori în străinătate.

Art.20, Teatrul poate beneficia de bunuri materiale și fonduri bănești primite sub forma de servicii, donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale; liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituției.

Capitolul V

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ A TEATRULUI

A. Structura organizatorică

Art.21. Structura organizatorică a Teatrului concretizată în organigrama este fundamentată la propunerea managerului instituției, avizată de către direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, și se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu la propunerea Primarului Municipiului Sibiu, în condițiile legii.

Art.22.(l) Teatrul are următoarea structură organizatorică:

1. Organe colegiale deliberative:

- Consiliul Administrativ

2.Organe colegiale consultative:

-Consiliul Artistic.

 • 3. Organ unic deliberativ.

-Manager

 • 4. Organe executive:

-Contabil șef,

-Director de producție,

-Șef secție Producție Artistică și Tehnică.

 • 5. Aparat de specialitate și tehnico-administrativ:

-Birou financiar-contabil,

-Birou Revista Euphoriun.

-Birou juridic&HR,

-Serviciul Marketing Cultural,

-Secția Română,

-Secția Germană.

Xteatrul

GOMG


PENTRU CORI Șl TINERET


-Secția Producție Artistică și Tehnică:

-Compartiment Tehnic, -Compartiment Creație și Producție.


 • (2) între structurile mai sus prezentate există Relațiile de subordonare și colaborare.

Art.23.(l) Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, se înființează prin decizia Managerului și este format în condițiile legii, din:

 • a) Președinte-manager;

 • b) Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Sibiu, desemnat prin Hotărâre de Consiliu Local - membru;

 • c) Reprezentantul Primăriei Municipiului Sibiu, desemnat prin dispoziția primarului -membru;

 • d) Contabil șef - membru;

 • e) Directorul de Producție - membru;

 • f) Șeful Secției Producție Artistică și Tehnic - membru;

 • g) Consilierul juridic - membru, secretar.

 • (2) Președintele Consiliului Administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

 • (3) Consiliul Administrativ este prezidat de președinte și își desfășoară activitatea în baza regulamentului elaborat și aprobat în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (2) din O.G. 21/2007 cu modificările și completările ulterioarețanexa nr.l la regulament).

Art.24.(l) Consiliul Artistic, organism cu rol consultativ, se înființează prin decizie a managerul Teatrului și este format din 3 personalități culturale din cadrul instituției și din afara acesteia.

(2)Consiliul Artistic își desfășoară activitatea în baza regulamentului elaborat și aprobat în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (2) din O.G. 21/2007 cu modificările și completările ulterioare (anexa nr.2 la regulament).

Art.25.(l) Managerul Teatrului este ordonator terțiar de credite, și, în această calitate își exercită drepturile și își asumă obligațiile prevăzute de lege.

(2) în absența managerului, conducerea activității instituției este asigurată de directorul de producție și/sau alți angajați numiți prin dispoziția managerului, în funcție de situație și perioada din timpul anului;GONG


PENTRU COP«? TINERET


(3) în desfășurarea activității sale Managerul Teatrului arc următoarele atribuții principale care se completează cu cele cuprinse în Contractul de management:

In domeniul managementului'.

ajasigură conducerea și buna administrare a activității instituției;

 • b) elaborează și aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a instituției;

 • c) să înștiințeze autoritatea publică locală cu privire la delegarea temporară a competențelor în perioada în care se află în imposibilitatea exercitării competențelor ce-i revin;

 • d) să reprezinte instituția în raport cu terții;

 • e) să încheie acte juridice în numele și pe seama instituției în limitele competențelor stabilite prin Contractul de management;

fisă stabilească măsuri pentru respectarea și aplicarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

gjrealizarea obiectivelor conform listei de investiții anuale.

 • h) elaborează Regulamentul Intem al instituției;

In domeniul gestiunii patrimoniului:

ajelaborează și propune spre aprobare autorității proiectul de buget și de stat de funcții al instituției;

 • b) asigură gestionarea și administrarea corectă, eficientă, în condițiile legii, a bugetului și patrimoniului instituției;

 • c) asigură respectarea destinației alocațiilor bugetare aprobate în condițiile legii;

 • d) gestionează bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale;

ejanalizeaza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei raportate;

fistabilește măsuri de securitate și păstrarea integrității patrimoniului;

In domeniul resurselor umane:

 • a) să selecteze, să angajeze,să concedieze personalul salariat, în condițiile legii;

 • b) să negocieze contractele încheiate în baza Codului muncii, Codului civil și a altor dispoziții legale;

 • c) să dispună efectuarea anuală a evaluării profesionale a salariaților, potrivit legii;

djverifică și aprobă modul de întocmire a fișelor posturilor pe compartimente ale personalului angajat cu contract individual de muncă și stabilește obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;GOl^G


PENTRU COPII Șl TINERET


ejdispune, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;

 • f)perfecționarea personalului artistic și tehnic, îndeosebi, pentru meseriile care nu apar în programele de învățământ artistic care sunt pe cale de dispariție.

In domeniul cultural

afîndeplinește programele și proiectele asumate în cadrul programului minimal propriu, aprobat de autoritatea locală stabilind, în acest sens diverse strategii și direcții de acțiune;

 • b) creșterea numărului anual de spectatori prin calitatea și diversitatea spectacolelor;

 • c) creșterea veniturilor din organizarea de spectacole, publicitate etc. în raport direct cu resursele instituției;

 • d) protejează drepturile de autor ale realizatorilor implicați în programul său cultural.

 • e) are obligația de a configura repertoriul din perioada de referință, în acord cu prevederile contractului de management;

 • f) răspunde de îndeplinirea programelor și proiectelor culturale minimale proprii, indicatorii economici și indicatorii culturali conform obiectivelor negociate cu Autoritatea prin programul minimal anual;

în domeniul protecției muncii:

 • a) să stabilească măsuri privind protecția sănătății și securității salariaților la locurile de muncă;

 • b) să instituie măsuri pentru îmbunătățirea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor urmărind eliminarea factorilor de risc;

cjstabilește norme de muncă, asigurând condiții pentru realizarea programului repertorial, pentru siguranța muncii și igenico-sanitare.

 • (4)în exercitarea atribuțiilor sale, managerul emite decizii.

Art.26. Contabilul șef are următoarele atribuții principale:

 • a) organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a instituției în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) asigură organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale instituției;


GOtiG

COPn ȘIHNERET

 • c) organizează și coordonează contabilitatea de gestiune, stocurilor, terților, cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor elemente patrimoniale, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • d) urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului;

 • e) organizează și coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele ce se supun controlului financiar preventiv;

 • f)     exercită controlul financiar propriu, prînviza de control financiar preventiv-propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g) răspunde de consemnarea corectă și la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul societății și de înregistrarea cronologică și sistematică în evidența contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • h) răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul instituției. Pe fiecare document contabil-financiar se va menționa în mod obligatoriu numele, prenumele și funcția celui care îl întocmește, semnează și răspunde de realitatea datelor trecute în acestea;

 • i)  răspunde de efectuarea inventarierii a patrimoniului cel puțin odată pe an, pe parcursul funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege și de câte ori managerul instituției o cere;

 • j)  organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil, la operațiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;

 • k) răspunde de evidența formularelor cu regim special;

 • l)  organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale;

 • m) răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puțin lunar și inopinant controlul casieriei, atât sub aspectul existenței faptice a valorilor bănești cit si sub aspectul securității acestora;

 • n) asigura si răspunde îndeplinirea la termen a obligațiilor instituției fata de bugetul statului si tcrti in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;

 • o) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;

 • p) supraveghează reconcilierea si închiderea conturilor;

 • q) asigura si răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația in vigoare;

gong

PENTRU CCPI! $1 TINERET

 • r)  efectuează analiza financiar contabila pe baza de bilanț, pe care o prezintă Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

 • s)  este consultat de către entitatile funcționale ale instituției in legătură cu problemele referitoare la activitatea serviciului;

 • t)  este consultat de către conducerea instituției in probleme care sunt de competenta serviciului;

 • u) avizeaza lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidenta, decontări, cheltuieli-venituri, bilanț, analize de sistem, tehnica de calcul;

 • v) participa la susținerea si discutarea lucrărilor elaborate in cadrul serviciului;

 • w) intocmeste aprecieri asupra activitatii desfășurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei care întrunesc cerințele legale;

 • x) reprezintă instituția in cazurile incredintate prin delegare;

 • y) răspunde de eficienta si calitatea lucrărilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;

 • z) răspunde de buna pregătire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfecționarea cunoștințelor acestora;

aa) răspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

bb) răspunde de Îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;

cc) răspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate instituției prin executarea defectuoasa a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora.

Art.27.Directorul de producție are următoarele atribuții principale:

 • a) gestionează întreaga activitate din cadrul Secției Române, Secției Germane și Secției Producție Artistică și Tehnică și răspunde de buna funcționare a acestor departamente;

 • b) asigură buna funcționare a instituției în lipsa managerului și preia atribuțiile acestuia conform dispozițiilor emise de acesta;

 • c) gestionează tabelul cu planificarea tuturor evenimentelor Teatrului pentru Copii și Tineret Gong Sibiu (repetiții, reprezentații cu public, montări/demontări, chirii, ateliere pentru copii, evenimente speciale, plecări ale angajaților, vizite la sediul teatrului etc.), se îngrijește de acuratețea informațiilor și comunică tuturor angajaților și colaboratorilor planificările conform avizului dat de manager;

 • d)verifică disponibilitatea colaboratorilor, înainte de programarea repetițiilor și a spectacolelor;

  Xteatrul

  (506)6


  ’E'FHU COP^I 1NEHET


ejgestionează procesul de producție pentru Programul Sibiu Plays!, Festivalul Tânăr de la Sibiu și Sibiu Magic Show;

 • f) ține corespondența pe parte tehnică cu companiile/artiștii invitați în cadrul Programului Sibiu Plays!, Festivalului Tânăr de Ia Sibiu și Sibiu Magic Show, centralizează raiderele tehnice și modul în care acestea pot fi adaptate, precum și programul de montare și repetiții;

 • g) răspunde de buna programare a evenimentelor din cadrul Programului Sibiu Plays!, Festivalului Tânăr de la Sibiu și Sibiu Magic Show pentru a satisface atât condițiile cerute de participanți, cât și condițiile de infrastructură, logistică și de resurse umane ale teatrului;

 • h)planifică și asigură împreună cu șeful secției producție artistică și tehnică, administratorul și consilierul juridic activitățile în domeniul aprovizionării de materiale atât pentru nevoile spectacolelor de la sediu, dar și în deplasare, ale Teatrului pentru Copii și Tineret Gong Sibiu, precum și pentru activitatea de zi cu zi a instituției;

ijverifică și respectă aplicarea normelor de igienă și PSI în cadrul secțiilor pe care le gestionează;

jjrăspunde de modul în care se aplică și respectă normele de protecția muncii în cadrul Teatrului pentru Copii și Tineret Gong Sibiu;

kjavizează toate cererile de zile libere, referate de necesitate venite din partea personalului angajat în cadrul secțiilor pe care le gestionează;

Dconduce autovehiculul teatrului și avizează toate reparațiile curente și capitale pentru autovehiculele din parcul auto al teatrului;

m) fundamentează toate propunerile pentru investiții în cadrul Secției Române și Secției Germane;

n) centralizează și avizează toate propunerile pentru investiții din cadrul celor trei secții pe care le are în subordine;

ojîntreprinde delegații pentru vizite tehnice, vizionări de spectacole în eventualitatea unor programări la Sibiu, vizite de lucru cu parteneri ai teatrului sau în schimb de experiență; face parte din conducerea executivă a teatrului;

Art.28.(l) Șeful Secției Producție Artistică și Tehnică coordonează această secție și este subordonat Directorului de producție.

(2)Șeful Secției Producție Artistică și Tehnică are următoarele atribuții principale:

 • a)  coordonează întreaga activitate din cadrul secției creație artistică și tehnică;

 • b) primește din partea scenografilor și pictorilor toată documentația artistică și tehnică întocmită de către aceștia și aprobată de conducerea instituției- documentație compusă din :

 • a) schița artistică de decor și costume


x 3' *-■

? S oui =>sr- - nsi l> ie oub

GOtiG

PENTRU COW $1 TINERET

 • b) detalii tehnice de execuție a decorurilor, costumelor, recuzitei de decor, mobilierului, perucilor, etc.

împreună cu scenograful studiază și stabilește soluții de execuție în atelierele de producție sau alte spații a documentației respective, descifrând în amănunt orice detalii rezultate din documentație (dimensiuni, cote, structura materialului folosit, culori, etc.);

primește din partea regizorului tehnic lista de recuzită rezultată din textul piesei ce se montează, o discută cu regizorul artistic și cu scenograful pentru eventualele eliminări a ceea ce regizorul artistic consideră că nu servește viziunii sale regizorale, obține avizul acestora pe lista respectivă și o supune conducerii instituției pentru aprobare; după studierea în amănunt a documentației privind montarea spectacolului, împreună cu personalul implicat, verifică în depozitul teatrului recuzita, mobilierul, decorul, costumele și găsește eventuale posibilități de adaptare a celor existente în gestiune la nevoile de montare, în lumina viziunii scenografului și regizorului artistic al spectacolului respectiv, dacă acestea nu sunt utilizate în alte spectacole din portofoliul curent al teatrului;

întocmește, împreună cu regizorul, scenograful, pictorul, artistul plastic, croitorul și alți colaboratori delegați devizul estimativ de montare al spectacolului, pe care îl prezintă compartimentului contabil pentru calcul și conducerii unității, pentru aprobare, înainte de începerea lucrărilor de montare a producțiilor sau evenimentelor respective;

atunci când intervin modificări sau cereri suplimentare, întocmește devize suplimentare;

dispune și avizează emiterea de ordine de lucru pe care le supune aprobării managerului, pentru toate lucrările rezultate din deviz și pe care le consideră posibile de executat în atelierele de producție ale instituției;

supune managerului spre aprobare comenzile pentru lucrările specificate în deviz și care nu pot fi executate în atelierele instituției;

propune spre aprobare managerului, termene de execuție fiecărei formații de lucru, la lucrările pentru care a emis ordin de lucru aprobat, urmărește executarea acestora conform schițelor și predarea în termen la scenă;

convoacă comisia de recepție și participă la recepționarea fiecărui obiect executat în atelierele de producție, stabilind astfel, cantitățile de materiale consumate, consemnând acestea în ordinele de lucru lansate, pe care apoi le depune la compartimentul contabilitate pentru determinarea costurilor și fixarea numărului de inventar pe obiectul finit, urmând astfel ca nici un obiect executat în atelierele teatrului

să nu fie predat în producție până nu este recepționat și fixat numărul de inventar respectiv;

 • l)  urmărește execuția în termen a lucrărilor comandate în afara atelierului de producție, le recepționează și le predă în producție după ce mai întâi le trece prin comisia pentru aplicarea numărului de inventar;

m) răspunde de activitatea tuturor angajaților și colaboratorilor din sectorul tehnic, raportând managerului asupra desfășurării procesului de muncă;

n) se îngrijește ca sectorul pe care îl coordonează să fie aprovizionate la timp cu materialele necesare lucrărilor pentru care a emis ordin de lucru;

o) planifică și asigură împreună cu directorul de producție, administratorul și consilierul juridic activitățile în domeniul aprovizionării de materiale pentru nevoile spectacolelor de la sediu, dar și în deplasare, ale Teatrului pentru Copii și Tineret Gong Sibiu;

p) în scopul unei aprovizionări eficiente, folosește personalul muncitor din cadrul serviciul de creație artistică și tehnic;

q) solicită aprobarea managerului pentru fiecare chemare peste programul normal de lucru;

r)  supraveghează montarea în turnee și la sediu a spectacolelor teatrului;

s) centralizează și fundamentează toate propunerile pentru investiții în cadrul secției pe care o coordonează;

t)  conduce autoutilitara teatrului (SB 49 TGS, Opel Vivaro) și supune spre avizare toate reparațiile curente și capitale pentru acesta;

u) răspunde de asigurarea realizării scenografii lor pentru spectacolele teatrului.

Art.29. Birou financiar-contabil este coordonat de contabilul șef, și îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) asigură elaborarea proiectului bugetului Teatrului;

 • b) asigură fundamentarea economico-financiară a programelor și proiectelor Teatrului, urmărind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare;

 • c) acționează pentru realizarea veniturilor Teatrului;

 • d) supraveghează și răspunde de executarea și înregistrarea veniturilor Teatrului;

 • e) verifică și avizează situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale și asigură depunerea acestora la toate organele și autoritățile conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • f)  supraveghează organizarea și ținerea evidenței, actualizarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • g) urmărește organizarea și realizarea controlului financiar preventiv propriu;

Xteatrul

PENTRU COPII $1 TINERET

 • h) organizarea și ținerea la zi a contabilității

 • i)  organizează și răspunde de modul de efectuare al inventarierilor periodice ale patrimoniului instituției;

 • j)  aprobă împreună cu managerul toate cheltuielile necesare realizării lucrărilor lansate în producție;

 • k) realizează și asigură întreaga activitate de casierie și bancă;

 • l)  calculează și operează salariile întregului personal;

 • m) întocmirea și depunerea declarațiilor către bugetul statului și a bugetelor asigurărilor

sociale.

Art.30.Birou Revista Euphoriun este coordonat de contabilul șef și are următoarele atribuții principale:

 • a) editează și distribuie Revista Euphorion;

 • b) asigură depozitarea, arhivarea și inventarierea stocului de revistă;

 • c)  organizează și realizează dezbateri literare cu publicul interesat;

 • d) acordă spațiu editorial deschis spre publicarea diasporei românești și întreține un dialog multicultural pe bazele unor critici nepartinice, oneste;

 • e)  organizează întâlniri culturale în școli sau alte instituții de cultură;

 • f)  promovează valorile literaturii naționale și internaționale atât în mediul tipărit, cât și

online.

Art.31. Birou juridic & HRfResurse Umane) este coordonat de Manager și îndeplinește următoarele activități principale:

 • a) consiliază managerul din punct de vedere legal în toate aspectele ce țin de buna organizare a Teatrului;

 • b) întocmește în conformitate cu legislația în vigoare toate dispozițiile date de managerul instituției;

 • c)  asigură în condițiile legii reprezentarea Teatrului în fața instanțelor judecătorești, a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici și/sau în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice;

 • d) îndrumă și sprijină compartimentele la întocmirea proiectelor de contracte, pe care le avizează, întocmind puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legea și/sau neoportune;

 • e) organizează informarea și documentarea juridică;

  Xteatrul

  GO/0(S


  COM Șl TINEHET


 • f)  ca membru al Comisiei de etica și disciplină întocmește procesele verbale al tuturor ședințelor și oferă toată informația legală necesară luării de decizii pentru ceilalți membri;

 • g) ca membru al Consiliul administrativ întocmește și arhivează procesele verbale ale ședințelor;

 • h) deține ștampila titular și certifică documentele prevăzute de OMF 1792/2002 în conformitate cu OMF 522/2003 pentru acordarea transferurilor și a deschiderilor de credite în privința realității, legalității și regularității;

 • i)  îndeplinește atribuțiile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și interese, la nivel de instituție;

 • j)  elaborează statele de funcții și de personal ale Teatrului și statele de funcții modificatoare, ori de câte ori este necesar, prezentându-le spre avizare managerului;

 • k) întocmește contractele individuale de muncă ale angajaților, precum și actele adiționale la contractele individuale de muncă ori de câte ori intervin modificări ale clauzelor contractuale, în termenele și condițiile legii;

 • l)  transmite informațiile către Inspectoratul Teritorial de Muncă, în termenele și condițiile legii, asigurând completarea și actualizare Registrului general de evidență al salariaților;

 • m) urmărește, coordonează și îndrumă efectuarea evaluării activității profesionale a salariaților Teatrului și gestionează documentele aferente acestei activități;

 • n) gestionează fișele de post ale angajaților;

 • o) monitorizează respectarea dispozițiilor legale în legătură cu timpul de muncă și odihnă, condiții de muncă, și răspunde de legalitatea stabilirii drepturilor salariale ale personalului, pensionarea personalului, calculul și acordarea diferitelor categorii de sporuri etc;

 • p) stabilește, cu respectarea prevederilor legale, drepturile salariale ale angajaților Teatrului și calculează drepturile salariale lunare ale acestora, precum și onorariile colaboratorilor Teatrului;

 • q) efectuează calculul vechimii în muncă a salariaților, precum și gradațiile și drepturile bănești corespunzătoare, potrivit legii;

 • r)  întocmește, gestionează dosarele de personal ale Teatrului;

 • s) organizează concursurile și/sau examenele de ocupare a posturilor din instituție sau de promovare în grade sau trepte profesionale, întocmind documentația prevăzută de lege, în vederea angajării, promovării, încetării raporturilor de muncă și concedierii salariaților Teatrului;

 • t)  transmite salariile lunar către banca unde instituția are convenția încheiata;

  rc


  3' J ?sr ; nqî L »-? •, jn  GOtiG


  PtMTRU COFJ $1 TINERET


Art.32. Serviciul Marketing Cultural este coordonat direct de Manager și desfășoară următoarele activități principale:

 • a) aplică programele și strategiile culturale, de marketing și de comunicare ale Teatrului;

 • b) execută serviciul de registratură generală;

 • c)  pregătește călătoriile de serviciu;

 • d) promovează și organizează toate evenimentele la care Teatrul este parte atât la sediu, cât și în afara instituției;

 • e)  gestionează biletele de intrare la spectacole încredințate, având obligația respectării legislației specifice în vigoare;

 • f)  pune în vânzare bilete de intrare pentru toate spectacolele și evenimentele organizate de instituție;

 • g) planifică și stabilește necesarul de bilete de intrare la spectacole;

 • h) întocmește la terminarea spectacolului sau evenimentului organizat borderourile cu rezultatul biletelor vândute și rămase, numărul de spectatori, precum și încasările realizate;

 • i)  asigură afișajul Teatrului și comunicarea cu presa și grupurile țintă;

 • j)  realizează programe de pedagogie teatrală și de promovare a instituției;

 • k) întocmește strategia de testare a pieței, identificând categoriile de spectatori cu opțiunile lor

 • l)  identifică soluții noi pentru promovarea și vinderea spectacolelor

 • m) colectează material documentar pentru întocmirea publicațiilor Teatrului;

 • n) efectuează corespondența cu partenerii Teatrului;

 • o) asigură obținerea și transmiterea informațiilor privind autorii, calitatea de autor, drepturile de proprietate intelectuală, precum și obținerea tuturor datelor necesare pentru redactarea contractelor cu colaboratori și parteneri;

 • p) asigură arhivarea de specialitate;

 • q) verifică și actualizează conținutul de pe toate platformele ordine de comunicare ale teatrului;

 • r)  elaborează dosarele de presă;

 • s)  propune efectuarea comenzilor pentru materialele tipărite;

 • t)  răspunde de cunoașterea subiectului, concepției, genului, distribuției și categoriei de vârstă pentru fiecare spectacol;

 • u) participă la premierele și evenimentele deosebite ale teatrului, asigurând serviciul de protocol;

 • v) întocmește proiecte de finanțare pentru susținerea proiectelor Teatrului;


^ENTUCOPI Șl TINERET

 • w) asigură serviciul de supratitrare;

 • x) asigură buna coordonare a turneelor și deplasărilor Teatrului;

 • y) menține legătura cu sponsorii și organizează acțiuni de publicitate;

 • z) propune obiective cuantificabile și tangibile, precum și strategii realiste pentru punerea în practică a programului de management, în funcție de cercetarea și analizele realizate;

aa) întocmește listele cu spectacolele în repertoriu.

Art,33.(l) Secția Română și Secția Germană sunt coordonate de Directorul de Producție, subordonat Managerului. Cele două secții se constituie dintr-un ansamblu de actori de teatru și actori mânuitori păpuși și marionete.

 • (2) Principalele atribuții ale Secțiilor Română și Germană sunt:

 • a) menținerea calității artistice și tehnice a spectacolelor;

 • b) asigurarea punerii în scenă a spectacolelor stabilite, pentru repertoriul stagiunii Teatrului;

 • c) respectă ora de începere a repetițiilor și spectacolelor, prezentându-se înainte pentru orice alte preparative necesare și valorificarea la maximum a orelor alocate pentru repetiții, spectacole sau alte acțiuni în care sunt implicați;

 • d) participă la toate repetițiile, reprezentațiile sau orice alte evenimente la care sunt solicitați de Teatru la sediu sau în deplasare sau turnee, conform programului Teatrului.

Art.34. Secția Producție Artistică și Tehnică are următoarele atribuții principale:

 • a) gestionează procesul tehnic de producție al spectacolelor și evenimentelor la care Teatrul este parte;

 • b) urmărește executarea conform schițelor și predarea în termen la scenă a obiectivelor din devizele de scenografie pentru spectacolele în premieră, precum și pentru producția de festivaluri sau alte evenimente speciale;

 • c) coordonează planificarea activității la scenă și în deplasare;

 • d) gestionează documentația artistică și tehnică pentru proiectele Teatrului;

 • e) întocmește, împreună cu regizorul, scenograful, pictorul, artistul plastic, croitorul și al ți colaboratori delegați devizul estimativ de montare al spectacolului, pe care îl prezintă compartimentului contabil pentru calcul și conducerii unității, pentru aprobare, înainte de începerea lucrărilor de montare a producțiilor sau evenimentelor respective;

PENTRU COPII $1 TINERET

 • f)  supune managerului spre aprobare comenzile pentru lucrările specificate în deviz și care nu pot fi executate în atelierele instituției;

 • g) propune spre aprobare managerului, termene de execuție fiecărei formații de lucru, la lucrările pentru care a emis ordin de lucru aprobat, urmărește executarea acestora conform schițelor și predarea în termen la scenă;

 • h) convoacă comisia de recepție și participă la recepționarea fiecărui obiect executat în atelierele de producție, stabilind astfel, cantitățile de materiale consumate, consemnând acestea în ordinele de lucru lansate, pe care apoi le depune la compartimentul contabilitate pentru determinarea costurilor și fixarea numărului de inventar pe obiectul finit, urmând astfel ca nici un obiect executat în atelierele teatrului să nu fie predat în producție până nu este recepționat și fixat numărul de inventar respectiv;

 • i)  asigură întocmirea unul calendar anual al lucrărilor de reparații curente, renovări și amenajări;

 • j)  eliberează fișa tehnică pentru fiecare spectacol;

Art.36. (1) Compartimentului Tehnic are următoarele principale atribuții:

 • a) asigură buna desfășurare din punct de vedere artistic și tehnic, a repetițiilor și a spectacolelor;

 • b) îndeplinește cerințele regizorului artistic al spectacolelor;

 • c) răspunde de buna funcționare a tablourilor electrice, de lumina și iluminarea în scenă, fixează lumina sub îndrumarea regizorului artistic;

 • d) asigură buna funcționare a comenzilor ce se transmit prin microfon, buna înregistrarea a spectacolelor și repetițiilor conform dispozițiilor regizorului și redarea lor în bune condiții;

 • e)  întocmește centralizatoarele privind lista lucrărilor muzicale utilizate în fiecare spectacol;

 • f)  realizează redarea în scenă a efectelor sonore programate, precum și a proiecțiilor cu imagini de orice fel;

 • g) asigură montarea, demontarea și întreținerea decorurilor preluate în folosință și aparaturii de lumini și sunet;

 • h) asigură primirea și plasarea publicului spectator;

 • i)  primește și păstrează în garderobă îmbrăcămintea și obiectele încredințate de spectatori; desfășoară activități de curierat, afișaj, curățenie și amenajare a sălilor de spectacole, precum și a anexelor acestora și spațiului din jur.

TEATRUL

ȘI1NEHET

 • (2)Atribuțiile suplimentare necesare bunei desfășurări a activității se stabilesc prin decizia managerului.

Art.37. (1) Compartimentul Creație și Producție are următoarele principale atribuții:

 • a) asigură execuția decorurilor, costumelor, recuzitei de decor, mobilierului, perucilor, etc. în atelierele de producție sau alte spații;

 • b) execută la timp, toate lucrările de pictură, sculptură, modelaj, butaforie, montare peruci, recuzită respectând schițele tehnice și artistice ale scenografului,

 • c) execută toate lucrările ce presupun prelucrarea materialelor din: lemn, metal, plastic, conform schițelor tehnice, artistice și indicațiile scenografului sau responsabilului de lucrare.

 • d) execută toate lucrările de reparație, restaurare sau întreținere;

 • e) coordonează activitatea îngrijitorilor și a serviciului de pază;

 • f)  asigură aprovizionarea cu materiale pentru nevoile spectacolelor de la sediu, dar și în deplasare, ale Teatrului;

 • g) asigură coordonarea lucrărilor de reparații curente, renovări și amenajări;

 • h) coordonează ateliere de creație pentru publicul spectator;

 • i)  asigură servicii de machiaj profesionist;

(2)Atribuțiile suplimentare necesare bunei desfășurări a activității se stabilesc prin decizia managerului.

Art. 38. Secțiile, birourile și compartimentele din structura organizatorică a Teatrului au următoarele atribuții comune:

 • a) asigurarea desfășurării activității specifice în concordanță cu programul minimal și în vederea realizării obiectivelor asumate de manager prin contractul de management;

 • b) elaborarea planurilor anuale de activitate și a raportului anual de activitate în forma și la termenele prevăzute de lege;

 • c) elaborarea proiectelor de proceduri operaționale formalizate specifice și revizuirea acestora periodică sau Ia nevoie, după caz;

 • d) organizarea și monitorizarea activității de control intern, după caz (autocontrol, control mutual și control ierarhic);

 • e) organizarea și desfășurarea activității de înregistrare, procesare și arhivare a documentelor specifice activității desfășurate, conform legii;

 • f)  organizarea activității de evidență a corespondenței repartizate și redactarea răspunsurilor, cu respectarea termenelor și a prevederilor legale;

 • g) constituirea și păstrarea arhivei curente, potrivit legii;

 • h) răspunderea pentru realizarea unor lucrări de calitate și în termenele dispuse;

 • i)  păstrarea confidențialității lucrărilor și a documentelor întocmite precum și a celor de care se ia cunoștință, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • j)  colaborarea cu alte structuri de la nivel local, național sau internațional;

 • k) reactualizarea conținutului fișelor posturilor ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificării sau a redistribuirii unor atribuții, sarcini, competențe sau responsabilități;

 • l)  respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare Regulamentului de Ordine Interioară, și altor normative interne;

 • m) respectă normele de securitate și sănătate în muncă conform Legii nr.319 / 2006 și normele de apărare împotriva incendiilor conform Legii 307/2006.

 • n) se va preocupa permanent de îmbunătățirea și ridicarea nivelului profesional;

 • o) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în competența sa potrivit legii;

B.Structura funcțională

Art.39.(l) Structura funcțională a Teatrului evidențiază relațiile de coordonare, subordonare și colaborare între compartimentele funcționale, între funcții de conducere și de execuție,precum și structura de personal necesară pentru desfășurarea activității Teatrului.

 • (2) Manager:

 • a) coordonează și subordonează activitatea:

-contabilului șef;

-Biroul juridic&HR;

-Serviciul Marketing Cultural;

-Director de Producție.

 • b) colaborează cu toate compartimentele funcțioale.

 • (3) Contabil șef:

 • a) coordonează și subordonează activitatea:

-Biroului financiar-contabil;

-Biroul Revista Euphorian.

 • b) colaborează cu toate compartimentele funcționale și cu funcțiile de conducere.

 • (4) Director de producție:

a) coordonează și subordonează activitatea:

-Secția Română;

-Secția Germană;

-Secția Producție Artistică și Tehnică

-Șef secție Producție Artistică și Tehnică.


b) colaborează cu compartimentele funcționale din subordine, manager,contabil șef, Biroul Revista Euphorion, Biroul juridic & IIR, Serviciul Marketing Cultural.

 • (5) Personalul Teatrului dezvoltă relații de colaborare în limita competențelor stabilite prin contractele individuale de muncă și fișa postului.

 • (6) Funcționarea Teatrului se asigură de către personalul artistic, tehnic și de către personalul administrativ care își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, a celor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul civil.

 • (7) Durata contractelor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe și a celor reglementate de Codul civil poate fi stabilită inclusiv pe stagiune ori pe program, proiect sau acțiune culturală și poate fi prelungită prin acordul părților.

Art.40.(l) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea raporturilor de muncă ale personalului Teatrului se realizează în condițiile legii.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, condiționarea ocupării unei funcții de specialitate artistică pe criterii de vârstă, sex ori calități fizice se face conform specificului și intereselor instituției și nu constituie contravenție.

Art.41. Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în Teatrul poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau, după caz, poate cumula funcții în cadrul altor instituții sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul managerului instituției care poate fi dat în una dintre următoarele modalități:

 • a) suspendarea contractului individual de muncă pe durata derulării contractului privind dreptul de autor și drepturile conexe, în condițiile ultimei teze a art. 54 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) menținerea contractului individual de muncă dacă derularea contractului privind dreptul de autor și drepturile conexe nu afectează îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

Art.42.(l) Personalul instituțiilor de spectacole sau concerte poate încheia mai multe contracte individuale de muncă cu aceeași instituție de spectacole ori concerte sau cu alte instituții ori companii de spectacole sau concerte cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu acordul prealabil al conducerii instituției.


Coci»

gomg


PENTRU COR Șl TINERET


 • (2) Contractele individuale de muncă ale personalului Teatrului se încheie pe durată nedeterminată.

 • (3) Contractele de muncă se pot încheia și pe durată determinată, inclusiv pe stagiune ori pe producție artistică, în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

 • (4) Datorită specificului activității, încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată se poate face și prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare potrivit art.13, alin.4 din O.G.nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.

Art.43.(l)Drepturile și obligațiile generale ale personalului salariat al Teatrului sunt stabilite prin normele Regulamentului Intern, iar cele specifice prin contractele indivduale de muncă și fișa postului, act adițional la contractul individual de muncă.

(2) Drepturile și obligațiile celorlalte categorii de personal sunt stabilite prin contracte civile și alte tipuri de contracte în conformitate cu actele normative aplicabile.

Capitolul VI

DISPOZIȚII FINALE

Art.43. Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret Gong Sibiu, reglementează organizarea și funcționarea activității instituției.

Art.44. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, precum și modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.45. Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare.

Art.46. în baza prezentului regulament și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, managerul elaborează Regulamentul Intern al instituției cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Art.47. Arhiva Teatrului se păstrează și se gestionează în conformitate cu dispozițiile legislative în vigoare. Anual documentele se grupează în unități arhivistice potrivit problematicii si termenelor de păstrare stabilite in nomenclatorul de arhiva pentru documentele proprii.Art.48. In cazul avertizărilor în interes public, se vor aplica din oficiu prevederile Legii nr. 571 / 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Art.49. In domeniul PSI, sănătate și securitate în muncă se aplică legislația în materie la fiecare loc de muncă și tuturor persoanelor care își desfășoară activitatea sau/și participă la acțiunile Teatrului.


Președinte de


,_________ședință

Corina Bdkor


Contrasemnează Secretar General Dorin lire Nistor rdefinind generării din 1 949


ser Alexandru Odobescu nr. 4 550195 Sibiu România ’el/Far. &0269 21' 31 j «featnjlgong.ro CF 4582963 - 'BAN ROOSTREZ57621G331900XXXX BN Trezoreria Sibiu          J '

1 fiacru pentru Copii și Tineret Gong Sibiu este o instituție oublica de spectacole ce^^esfâsoar. activitate;

sub autoritatea Consiliului uocai Sibiu și a Primărie! Municipiului Sibiu            TJ| pj| I