Hotărârea nr. 212/2020

HOTĂRÂREA NR. 212 privind modificarea statului de funcții si a organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 212

privind modificarea statului de funcții si a organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.39832/15.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 40564/17.06.2020 prin care Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu propune aprobarea statului de funcții și a organigramei începând cu data de 01.07.2020,

Având în vedere faptul că activitatea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu s-a diversificat foarte mult, ceea ce a condus la creșterea responsabilităților în îndeplinirea unor sarcini administrative complexe,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.4O din Codul Muncii,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a) și lit.d) și alin.3 lit.c), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.196 alin.(1) lit.a) și art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ArtJ. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, prin transformarea unor posturi, după cum urmează:

  • 1. Modificarea statului de funcții:

La Compartimentul Contabilitate:

  • •  postul de inspector de specialitate gr.l, ocupat de doamna Tîrlea Mihaela se transformă în post de inspector de specialitate gr.lA

La Serviciul Administrare:

  • •  postul de muncitor necalificat tr.l, ocupat de domnul Cristea Traian, se transformă în post de muncitor calificat tr.IV

  • •  postul de muncitor calificat tr.l, ocupat de domnul Glodar Nicoale, se transformă în post de referent tr.lA

La Biroul întreținere Utilități și Control Construcții Funerare:

  • •  postul de referent tr.lA, ocupat de domnul Rus Dorin, se transformă în post de inspector de specialitate gr.II

  • 2. Modificarea organigramei:

Schimbarea denumirii Biroului Relații cu Publicul în Birou Servicii Funerare, în subordinea Serviciului Administrativ, având următoarea componență :

1 post Șef birou gr.ll ocupat de d-nul Dăncăneț Nicolae Laurențiu

1 post muncitor calificat tr.IV ocupat de d-nul Cristea Traian

1 post muncitor necalificat tr.l ocupat de d-nul Mărunțel Ștefan

1 post muncitor necalificat tr.l ocupat de d-nul Stoica Viorel

1 post muncitor necalificat tr.l ocupat de d-nul Pețeriu losif

1 post muncitor necalificat tr.l ocupat de d-nul Gheorghică loan

1 post muncitor necalificat tr.l ocupat de d-nul Ruja Constantin

1 post muncitor necalificat tr.l ocupat de d-nul Pleșa loan

1 post muncitor necalificat tr.l ocupat de d-nul Pleșa Vasile

1 post muncitor necalificat tr.l ocupat de d-nul Lepșa Claudiu Constantin

1 post muncitor necalificat tr.l ocupat de d-nul Savu Nicolae

1 post muncitor necalificat tr.l ocupat de d-nul Blanga Petru

1 post muncitor necalificat tr.l ocupat de d-nul Blanga Marius

1 post muncitor necalificat tr.l vacant

înființarea unui compartiment nou, Compartimentul Concesiuni, Relații cu

Publicul și Administrativ, în subordinea Serviciului Administrare, având următoarea componență:

1 post inspector de specialitate gr.1A ocupat de d-na Grad Adriana

4 posturi Referent 1A ocupate de:

D-na Lăzeroiu Virginia

D-na Ivașcu Marinela (preluat de la Compartiment Contabilitate)

D-nul Borteș loan (preluat de la Birou întreținere, Utilități și C-tii. Funerare)

D-nul Glodar Nicolae

1 post șofer, ocupat de d-nul Nagy Claudiu

1 post muncitor calificat tr.IV, ocupat de d-nul Cioban Gheorghe

3 posturi muncitor necalificat ocupate de:

D-na Rădean Vasilica

D-nul Stoica Vasilică

D-nul Munteanu Gheorghe

1 post Inspector gr.l - Post vacant

înființarea unui compartiment nou, Compartiment Juridic, în subordinea directă a directorului instituției, cu următoarea componentă:

1. post consilier juridic gr. I, ocupat de d-nul Telcinschi Alberto Constantin

1 post vacant - inspector de specialitate gr.1A (preluat de la Birou întreținere, Utilități și Construcții Funerare)

• Redenumirea Compartimentului Contabilitate, în Compartiment Contabilitate și Resurse Umane, în subordinea directă a Contabilului-Șef, cu următoarea componență:

3 posturi inspector de specialitate gr.1A ocupate de:

D-na Pătru Lucica

D-na Tîrlea Mihaela

D-na Vasile Diana [preluat din fostul Birou Relații cu Publicul)

1 post Inspector de specialitate gr.l ocupat de d-na Deliu Crina

1 post Referent gr.ll ocupat de d-na Neacșu Elena-Camelia [preluat din fostul Birou Relații cu Publicul).

Art.ll începând cu data de 01.07.2020, se aprobă statul de funcții și organigrama la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu cu modificările prevăzute la art.l, conform anexei nr.1 și anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lll Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Corina Bokor


Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Contrasemnează Secretar General Dorin l|îe Nistor

STAT DE FUNCȚII pentru Serviciul Public Administrare Cimitir Municipal Sibiu Valabil la data de 01.07.2020

Nr.

Crt.

FUNCȚIA

Nivel studii

Nr.posturi aprobate

Nr.posturi ocupate

1

Director Grad II

S

1

1

2

Contabil șef Grad II

S

1

1

COMPARTIMENT

CONTABILITATE și RESURSE

UMANE

i

3

Inspector de specialitate gr.IA

s

3

3

4

Inspector de specialitate gr. I

s

1

1

5

Referent tr. II

M

1

1

COMPARTIMENT

JURIDIC

6

Consilier juridic gr. I

s

1

1

7

Inspector de specialitate gr.IA

s

1

vacant

SERVICIUL

ADMINISTRARE

8

Șef serviciu Grad II

s

1

1

COMPARTIMENT CONCESIUNI, RELAȚII CU PUBLICUL și ADMINISTRATIV

9

Inspector de specialitate gr.IA

s

1

1

10

Inspector de specialitate gr.I

s

1

vacant

11

Șofer tr. I

G

1

1

....

Referent tr.IA

M

4

4

13

Muncitor calificat tr. IV

G

1

1

14

Muncitor necalificat tr. I

G

3

3

BIROU SERVICII FUNERARE

15

Șef Birou gr.II

s

1

1

16

Muncitor calificat tr.IV

M

1

1

17

Muncitor necalificat tr.I

G

12

11 (+1 vacant)

BIROU ÎNTREȚINERE UTILITĂȚI

ȘI CONTROL CONSTRUCȚII

FUNERARE

18

Șef birou gr.II

s

1

1

19

Inspector de specialitate gr. IA

s

1

1

20

Inspector de specialitate gr.II

s

1

1

21

Referent tr. IA

M

3

3

22

Muncitor calificat tr. IV

G

1

1

TOTAL

42

39

JudețoS Sibiu

ConsâiioD Loca] aD Momcipmlm Sibiu


Anexa nr..v...8a HCL nr.;.4 .'^2020


Președinte de ședință

CorinaBo^or


Contrasemnează Secretar General

Dorin Ifie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.rJ.Ja HCL nr.^Tlr?!./2020


DIRECTOR 1Președinte de și

Corina Bokor


ință


//


Contrasemnează Secretar General Dorin Iile Nistor