Hotărârea nr. 211/2020

HOTĂRÂREA Nr. 211 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HQTĂRĂREANr.211 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 39828/15.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 40784/17.06.2020 prin care Direcția de Asistență Socială Sibiu propune modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu, începând cu data de 01.07.2020,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 476-479 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 31 alin. (4), alin. (6) și alin. (8) din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 A1 și art. 45A2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalul contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 136 alin. (1) și (8), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu, după cum urmează:

în Cadrul Serviciului Salarizare Financiar-Contabil și Achiziții Publice

se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal ocupată de d-na Bratu Maria în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

în Cadrul Serviciului de Asistență pentru persoane cu dizabilități

se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent ocupată de d-na Bota Olga Laura în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

în Cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice

se transformă funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul II ocupată de d-na Nemeș Claudia în funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul i;

se transformă funcția contractuală de execuție de asistent social debutant ocupată de d-na Stan Elena în funcție contractuală de execuție de asistent social practicant;

Se transformă 3 funcții contractuale de execuție de muncitor calificat III ocupate de d-na Avram Rafila, d-na Vintilă Maria și dl. Rotar loan în funcții contractuale de execuție de muncitor calificat II;

Se transformă 3 funcții contractuale de execuție de muncitor calificat IV ocupate de d-na Șoaită Maria, d-na Tatu Elena si dl. Teres loan în funcții contractuale de execuție de muncitor calificat ni;

Art.2. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte

Corina I


> ședință kor


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

//

Anexă la H.C.L. nr. f/l

STAT DE FUNCȚII DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ la data de 01.07.2020

Nr.crt

Structura

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție/ nivel de salarizare

de conducere

de execuție

1

Director executiv

gr.ll

S

COMPARTIMENTUL JURIDIC

2

Consilier juridic

I

principal

COMPARTIMENTUL AUDIT

3

Auditor

principal

s

COMPARTIMENT PRIVIND PROT

ECTIA DATELOR CU CA

RACTER PERSONAL

4

Consilier

superior

s

SERVICIUL DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

5

Șef serviciu

gr.ll

S

BIROU

L VENIT MINIM GARANTAT

6

Șef birou

gr.ll

S

7

Consilier

I

superior

s

8

Consilier

superior

s

9

Consilier

l

superior

s

10

Consilier

superior

s

11

Consilier

superior

s

12

Consilier

asistent

s

13

Administrator

M

14

Muncitor necalificat

I

G/M

15

Muncitor necalificat

I

G/M

BIROUL ALOCAȚII FAMILIALE

16

Șef birou

gr.ll

s

17

Consilier

I

superior

s

18

Consilier

|

asistent

s

19

Consilier

superior

s

20

Consilier

I

superior

s

21

Referent

III

superior

M

SERVICIUL DE ASISTENTĂ PENTRU PERSOANELE CU D

ZABILITÂTI

22

Șef serviciu

gr.ll

s

23

Consilier

superior

s

24

Consilier

I

superior

s

25

Consilier

superior

s

26

Consilier

I

superior

s

27

Consilier

superior

s

28

Consilier

I

asistent

s

29

Consilier

superior

s

30

Consilier

I

principal

s

31

Consilier

I

asistent

s

32

Inspector de specialitate

II

S

33

Inspector

IA

SSD

34-

263

Asistent personal

-

G/M

BIROU

L PROTECȚIA COPILULUI _________________________ 1

264

Șef birou

gr.ll

S

265

Consilier

principal

S

266

Consilier

1

asistent

S

267

Consilier

asistent

s

z68

Consilier

1

superior

s

269

Consilier

1

superior

s

270

Consilier

1

asistent

s

271

Consilier

1

asistent

s

272

Inspector de specialitate

II

S

SERVICIUL SALARIZARE, FINAN

CIAR-CONTABIL SI ACH 1

IZITII PUBLICE

L

273

Șef serviciu

gr.ll

s

274

Consilier

1

superior

s

275

Consilier

1

superior

s

276

Referent

III

superior

M

277

Consilier

1

principal

s

278

Consilier

principal

s

279

Consilier

1

superior

s

280

Consilier

1

superior

s

281

Consilier

1

principal

s

BIROUL RESURSE UMANE, CON

UNICARE Ș

RELAȚII CL

PUBLICUL

282

Șef birou

gr.ll

1

s

283

Consilier

superior

s

284

Consilier

superior

s

285

Referent

III

superior

M

286

Consilier

superior

s

287

Consilier

principal

s

288

Șofer

1

M/G

289

Inspector

IA

M

CENTRUL DE SERVICII COMUNI

TARE

290

Coordonator personal de

S

gr.ll

specialitate

CENTRUL CARE ACORDĂ SERV

Cil DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTĂ LA DOMICILIU

. -JL            _2__ __

291

Asistent social principal

S

292

Medic

S

293

Asistent social practicant

S

294

Psiholog practicant

S

295

Kinetoterapeut

S

296

îngrijitor la domiciliu

G/M

297

îngrijitor la domiciliu

G/M

298

îngrijitor la domiciliu

G/M

299

îngrijitor la domiciliu

G/M

CENTRUL DE ASISTENTĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

300

Asistent medical comunitar principal

PL

301

Asistent medical comunitar principal

PL

302

Mediator sanitar

M

303

Mediator sanitar

M

CLUBl

L DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTb

ICE1 (STR. ANDREI ȘAG

UNA, NR.21)

CLUBUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 2 (STR. OCNEI, NR.20)

CENTRUL DE ZI “CALEIDOSCOP”

304

Psiholog practicant

S

305

Psiholog practicant

S

306

Logoped

s

307

Logoped

s

308

Psihopedagog principal

S

309

Psihopedagog principal

S

310

Psihopedagog

S

311

Psihopedagog principal

S

312

Asistent social debutant

S

313

Masor

M

CENTRUL “ADĂPOSTUL DE NOAPTE”

314

Coordonator personal de specialitate

S

gr.ll

315

Supraveghetor de noapte

G

316

Supraveghetor de noapte

G

317

Supraveghetor de noapte

G

318

îngrijitoare

319

îngrijitoare

“CĂM

NUL PENTRU PERSOAN

E VÂRSTNICE”

320

Șef centru

S

gr.ll

321

Asistent social practicant

S

322

Inspector de specialitate

I

s

323

Administrator

M

324

Medic primar

s

325

Psiholog practicant

s

326

Asistent social practicant

s

327

Asistent medical principal

PL

328

Asistent medical

PL

329

Animator socio-educativ principal

PL

330

Masor

M

331

Infirmieră

G/M

332

Infirmieră

G/M

333

Infirmieră

G/M

334

Infirmieră

G/M

335

Infirmieră

G/M

336

Infirmieră

G/M

337

Infirmieră

G/M

338

Infirmieră

G/M

339

Infirmieră

G/M

340

Infirmieră

G/M

341

Infirmieră

G/M

342

Paznic

343

Paznic

344

Șofer

G/M

345

Muncitor calificat

II

346

Muncitor calificat

II

347

Muncitor calificat

II

348

Muncitor calificat

III

349

Muncitor calificat

III

350

Muncitor calificat

III

“CAN"

riNA MUNICIPIULUI SIBIU”

351

Șef centru

S

gr.ll

352

Inspector de specialitate

IA

S

353

Magaziner

G/M

354

Asistent social debutant

S

355

Muncitor calificat

G/M

356

Muncitor calificat

G/M

357

Muncitor calificat

I

G/M

358

Muncitor calificat

G/M

359

Șofer

I

G/M

360

Muncit.necalificat

I

G/M

361

Muncit.necalificat

G/M

362

Muncit.necalificat

I

G/M

363

Muncit.necalificat

I

G/M

364

Muncit.necalificat

I

G/M

365

Muncit.necalificat

G/M

Notă:

* Funcțiile contractuale de execuție prevăzute la poz. 14-15 sunt pe perioadă determinată, pe perioada de derulare a Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

**La pozițiile 34-263 sunt prevăzute funcțiile de asistent personal al persoanei cu handicap grav, respectiv un număr de 230 posturi.

TIP FUNCȚIE PUBLICĂ

TOTAL

NR. FUNCȚII INSTITUȚIE

365

HNR. FUNCȚII PUBLICE

51

NR. FUNCȚII DEMNITATE PUBLICĂ

-

NR. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

8

NR. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

43

NR. FUNCȚII CONTRACTUALE

314

NR. FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

4

NR. FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE-PERSONAL PROPRIU

78

NR. FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE-PERIOADĂ DETERMINATĂ

2

NR. FUNCȚII CONTRACTUALE DE ASISTENT PERSONAL

230

Președinte de^ ședință Corina Bokor

Contrasemnează Secreta/General DorirZflie Nistor